Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження положення про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 січня 2017 року N 32

Про затвердження положення про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель

З метою удосконалення порядку проведення Міністерством охорони здоров'я України державних закупівель на виконання бюджетних програм, які передбачають закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення, обладнання та інших товарів, робіт, послуг за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до підпункту 3 пункту 6 (Постанова N 267) та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України (Постанова N 267), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267,наказую:

1. Затвердити положення про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15 березня 2012 року N 166 "Про забезпечення профільного супроводу державних централізованих закупівель на виконання державних цільових програм і комплексних заходів" (Положення N 166);

2) наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08 вересня 2015 року N 584 "Про забезпечення проведення Міністерством охорони здоров'я України державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій" (Положення N 584);

3) наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03 березня 2016 року N 158 "Про затвердження положення про Експертно-технічну групу МОЗ України з питань супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році та складу Експертно-технічної групи МОЗ України з питань супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів у 2016 році" (Положення N 158).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
17 січня 2017 року N 32

Положення
про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Постійна робоча група МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель (далі - Група) є консультативно-дорадчим органом, який створюється з метою організації роботи профільного супроводу державних закупівель на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти, у тому числі державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій.

2. Група у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

II. СКЛАД ГРУПИ

1. Персональний склад Групи затверджується наказом МОЗ України.

До складу Групи входять голова Групи (далі - Голова), заступник (заступники) Голови, секретарі та члени Групи.

Головою є Міністр.

Заступником Голови є, відповідно, заступник (заступники) Міністра (з урахуванням розподілу обов'язків заступників Міністра).

Членами Групи є:

представник Медичного департаменту МОЗ України;

представник Управління громадського здоров'я МОЗ України;

представник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;

представник Департаменту економіки і фінансової політики МОЗ України;

представник Управління правового забезпечення МОЗ України;

представник Управління аудиту та аналітики МОЗ України;

представник Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності МОЗ України;

представник Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України;

представник Відділу з питань міжнародної діяльності та Євроінтеграції МОЗ України;

представник Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків МОЗ України;

представник ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України";

представник ДП "Державний експертний центр МОЗ України";

представник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

2. До складу Групи не можуть входити особи, які є працівниками та/або прямо чи опосередковано є власниками корпоративних прав юридичних осіб - претендентів на участь у процедурі державних закупівель, що проводяться МОЗ України у відповідному році. У разі ненадання інформації чи надання недостовірної інформації щодо зазначеного критерію відповідні особи, що входять до складу Групи, несуть відповідальність згідно до норм діючого законодавства.

3. З урахуванням питань порядку денного запланованого засідання Групи, на засідання з правом дорадчого голосу можуть бути запрошені:

експерти та фахівці за профільними напрямками. Склад експертів та фахівців для залучення до роботи Групи формується на засіданні Групи за попередньою письмовою згодою з кандидатами, та затверджується наказом МОЗ України;

представники державних підприємств, установ, організацій, закладів охорони здоров'я, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій, НАМН України (за згодою), представники спеціалізованих організацій (у тлумаченні пункту 24 частини першої статті 1 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) (за згодою), громадських (пацієнтських) організацій (за заявочним принципом) тощо.

III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГРУПИ

1. Формування номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, медичної техніки та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти у відповідному бюджетному році (далі - Номенклатура).

2. Розробка та прийняття за погодженням з Департаментом економіки і фінансової політики та Управлінням бухгалтерського обліку і фінансової звітності інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти у відповідному бюджетному році (медико-технічні (технічні) вимоги) (далі - Інформація щодо предмета закупівлі) та, за необхідності, внесення змін до неї.

3. Вибір спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, проводиться відповідно до критеріїв, що установлені постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 622 "Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" (Постанова N 622).

4. Розгляд інших питань, що виникають в процесі проведення державних закупівель, у тому числі, які здійснюються із залученням спеціалізованих організацій.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРУПИ

1. Формою роботи Групи є засідання.

2. План роботи Групи затверджується на першому засіданні Групи.

3. Діяльність Групи здійснюється відповідно до плану роботи Групи, в якому зазначаються орієнтовні дати засідань та терміни розгляду питань, що відносяться до компетенції Групи, а також відповідальні особи за підготовку та подання матеріалів на засідання Групи.

4. Група має право залучати експертів та фахівців за напрямками до роботи Групи, отримувати від них фахові консультації, пропозиції, та письмові висновки у визначений Головою Групи термін, тощо.

5. Позачергове засідання Групи скликається Головою (або заступником, що його заміщує), про що відповідний секретар Групи на підставі доручення Голови групи повідомляє всіх членів Групи та, за необхідністю, інших осіб, які можуть бути залучені до роботи Групи.

6. Засідання Групи веде її Голова, а при його відсутності, один із заступників Голови. У разі відсутності Голови його обов'язки виконує один із заступників Голови. У випадку відсутності одночасно Голови та його заступників - засідання Групи не проводяться.

7. Засідання Групи є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як половина складу Групи.

8. У разі відсутності члена Групи, участь в засіданні приймає особа, на яку офіційно покладено виконання посадових обов'язків відсутнього члена Групи, про що зазначається в протоколі із додаванням копії відповідного наказу про покладання обов'язків.

9. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Групи або інших учасників засідання та неможливості через це брати участь у роботі Групи, вони зобов'язані письмово повідомити про це Голову Групи. У разі ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність згідно до норм діючого законодавства.

10. Про конфлікт інтересів членів Групи, Голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Групи, Голови або інших учасників засідання заноситься в протокол засідання Групи.

11. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Групою, - таке рішення підлягає перегляду.

12. Повноваження Голови Групи:

- організовує роботу Групи;

- забезпечує організацію та роботу секретарів Групи;

- формує порядок денний;

- визначає дату, час і місце проведення засідання Групи;

- головує на засіданні Групи;

- дає доручення членам Групи, які є обов'язкові до виконання;

- підписує рішення Групи та ін.

14. Секретарі Групи.

Склад секретарів: відповідальний секретар та три секретарі за напрямами, які призначаються відповідним наказом МОЗ, без права голосу.

Секретарі Групи призначаються з представників Медичного департаменту МОЗ України, Управління громадського здоров'я МОЗ України та Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України.

Секретарі Групи запитують та отримують необхідні для забезпечення діяльності Групи інформацію, матеріали та документи від спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, структурних підрозділів МОЗ України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, тощо.

Відповідальний секретар призначається з числа співробітників Департаменту економіки і фінансової політики МОЗ України.

У разі відсутності відповідального секретаря або секретарів, за рішенням Голови обов'язки відсутніх секретарів покладаються на співробітників відповідних структурних підрозділів МОЗ України, про що зазначається у протоколі.

Відповідальний секретар:

- забезпечує організацію та роботу секретарів Групи;

- інформує членів Групи та осіб, що залучаються до роботи Групи, про час і місце проведення засідання та забезпечує скликання Групи;

- забезпечує відповідно до чинного законодавства зберігання документів Групи;

- забезпечує доведення Інформації щодо предмета закупівлі до Голови Тендерного комітету МОЗ України з метою належного забезпечення проведення процедури закупівлі.

Секретарі підпорядковуються відповідальному секретарю. Обов'язки між секретарями розподіляються відповідно напрямів курації структурного підрозділу представником якого вони є.

Секретар:

- веде і оформлює протоколи засідання Групи, а також інші документи за результатами роботи Групи;

- оголошує порядок денний засідання;

- організовує та координує роботу експертів та фахівців за профільними напрямками щодо підготовки узгодженої пропозиції, висновків до номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та медичної техніки, інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти (далі - Номенклатура), Інформації щодо предмета закупівлі та інших документів, що стосуються завдань Групи;

- збирає, узагальнює та готує на розгляд Групи документи, що стосуються завдань Групи;

- забезпечує оприлюднення пропозицій щодо визначення Номенклатури на офіційному веб-сайті МОЗ України;

- готує проект наказу МОЗ України про затвердження відповідної Номенклатури за результатами рішення Групи щодо визначення Номенклатури;

- забезпечує оформлення Інформації щодо предмета закупівлі.

15. Член Групи має право:

- вивчати матеріали, подані на розгляд Групи;

- приймати участь у обговоренні, дослідженні питань порядку денного;

- висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

16. Член Групи зобов'язаний:

- брати участь у засіданнях Групи;

- забезпечити подання на засідання Групи інформації (матеріалів) відповідно до повноважень структурного підрозділу, який він представляє;

- брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

- виконувати доручення Голови в рамках роботи Групи, тощо.

17. Рішення Групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина складу членів Групи, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Групи.

18. У разі відмови члена Групи від підпису, про це зазначається у протоколі із зазначенням причини відмови. Член Групи письмово викладає свою окрему думку з обґрунтуванням об'єктивних причин відмови. Окрема думка члена Групи є невід'ємною частиною протоколу засідання Групи.

19. Рішення Групи оформлюється протоколом, який підписує Голова і присутні на засіданні члени Групи.

20. Рішення Групи щодо наданих пропозицій стосовно визначення Номенклатури оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ України протягом 5 робочих днів. У разі надходження пропозицій щодо оприлюдненого рішення Групи, пропозиції додатково опрацьовуються на засіданні Групи та у разі необхідності, приймаються відповідні рішення.

21. Формування Номенклатури, підготовка Інформації щодо предмета закупівлі здійснюється за результатами розгляду пропозицій поданих профільними структурними підрозділами МОЗ України із залученням експертів та фахівців за профільними напрямками.

Рішення Групи може містити доручення профільним структурним підрозділам МОЗ України, щодо доопрацювання пропозицій у визначений термін, яке є обов'язковим до виконання у визначений термін.

22. При формуванні Номенклатури враховується інформація з:

Державного реєстру медичної техніки і виробів медичного призначення;

Державного реєстру лікарських, засобів України;

Державного формуляру лікарських засобів;

цін, зазначених у Реєстрі, задекларованих оптово-відпускних цін на лікарські засоби і медичні вироби, результатів закупівлі в минулому році або інших загальновідомих та доступних джерел;

протоколів та стандартів надання медичної допомоги за різними нозологіями, що ґрунтуються на доказовій базі;

доказової бази застосування (джерелами для підтвердження доказової бази є Державний формуляр лікарських засобів, примірний формуляр ВООЗ, Британський національний формуляр);

табелів оснащення, статистичних даних, тощо;

інформації про стан забезпеченості лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами, медичними виробами, з урахуванням наявних залишків.

23. Орієнтовна вартість лікарських засобів, медичних виробів, медичної техніки та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти у відповідному бюджетному році визначається відповідно до найменшої ціни закупівлі минулого року або відповідно до даних, що містяться у Реєстрі задекларованих оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

У разі, якщо закупівля в минулому році не проводилася, орієнтовна вартість визначається відповідно до найменшої задекларованої оптово-відпускної ціни або інших загальновідомих джерел.

24. У Номенклатурі не дозволяється посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим (додаються нормативні, технічні та інші документи, які підтверджують факт відсутності або обмеження конкуренції) і містити вираз "або еквівалент".

25. Інформація щодо предмета закупівлі затверджується Групою за поданням профільних структурних підрозділів МОЗ України із залученням експертів та фахівців за профільними напрямками. Інформація щодо предмета закупівлі формується з урахуванням вимог підзаконних нормативно-правових актів з питань державних закупівель, закону про Державний бюджет України, затверджених у встановленому порядку паспортів бюджетних програм та порядків використання коштів державного бюджету, Номенклатури, залишків матеріальних цінностей та зведених заявок структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я, що входять до сфери управління МОЗ України, на придбання товарів, робіт і послуг, які закуповуються за рахунок державних коштів з метою забезпечення виконаній та досягнення визначених показників державних програм та централізованих заходів.

Найменування предмета закупівлі, очікувана ціна і вартість всієї закупівлі та її окремих частин (лотів) визначаються відповідно до чинного законодавства, з урахуванням затвердженої Номенклатури.

26. Підготовлена Групою інформація щодо предмета закупівлі направляється на погодження до:

1) Департаменту економіки і фінансової політики МОЗ України для перевірки на відповідність затвердженим у встановленому порядку паспортам бюджетних програм та порядкам використання коштів державного бюджету;

2) Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності для перевірки на відповідність кошторисним призначенням з урахуванням раніше взятих юридичних зобов'язань.

27. Накази МОЗ України про затвердження Номенклатури на відповідний бюджетний рік є підставою для збору заявок щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та медичної техніки, інших товарів, робіт і послуг за державні кошти.

 

В. о. Міністра

У. Супрун
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали