Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про преміювання державних службовців апарату Національного агентства України з питань державної служби

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 1 червня 2018 року N 121

Про затвердження Положення про преміювання державних службовців апарату Національного агентства України з питань державної служби

З метою стимулювання висококваліфікованої та ініціативної праці державних службовців Національного агентства України з питань державної служби, відповідно до Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року N 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (Постанова N 15) (зі змінами) та Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року N 646 (Положення N 646), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за N 903/29033, наказую:

1. Затвердити Положення про преміювання державних службовців апарату Національного агентства України з питань державної служби (далі - Положення), що додається, і ввести його в дію з 1 червня 2018 року.

2. Керівникам структурних підрозділів Національного агентства України з питань державної служби забезпечити безумовне дотримання вимог зазначеного Положення.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 25 листопада 2013 року N 202 "Про затвердження Положення про преміювання, систему надбавок і доплат та надання матеріальної допомоги працівникам та робітникам центрального апарату Національного агентства України з питань державної служби" (Положення N 202), в частині преміювання державних службовців апарату НАДС.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
01 червня 2018 року N 121

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання державних службовців апарату Національного агентства України з питань державної служби

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про державну службу" та визначає організаційні засади процедури преміювання державних службовців апарату Національного агентства України з питань державної служби (далі - НАДС).

2. Преміювання державних службовців проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної, ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, зацікавленості у досягненні її кінцевого результату, а також посилення персональної відповідальності державних службовців за доручену роботу і поставлені завдання.

3. Відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про державну службу" державним службовцям можуть встановлюватись такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи НАДС (далі - премія).

4. Преміювання державного службовця за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки. Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається в межах фонду преміювання.

5. Розмір премії Голови НАДС та його заступників визначається Головою НАДС за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України та виплачується відповідно до цього Положення.

Розмір премії Голови НАДС та його заступників за результатами щорічного оцінювання їх службової діяльності визначається Головою НАДС за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України та виплачується відповідно до цього Положення.

6. Розмір премії державним службовцям встановлюється Головою НАДС шляхом видання відповідного наказу та у порядку, передбаченому цим Положенням.

7. Фонд преміювання розраховується Управлінням фінансів та бухгалтерського обліку (далі - Управління) в розрізі кожного самостійного структурного підрозділу залежно від його штатної чисельності.

8. Виплата премій, зазначених у пункті 3 цього розділу, проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених кошторисом.

II. Визначення розміру премії державним службовцям апарату НАДС

1. Розмір премії державних службовців залежить від їх особистого внеску в загальний результат роботи НАДС з урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначених положеннями про НАДС, самостійний структурний підрозділ, у якому працює державний службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва та безпосереднього керівника;

3) терміновість виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у впровадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).

2. Голова НАДС приймає рішення про преміювання державних службовців, зокрема, з урахуванням навантаження, обсягів, важливості, складності виконуваних робіт у межах фонду преміювання державного органу.

Розмір премії державним службовцям встановлюється у відсотках до посадового окладу з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

3. Преміювання державних службовців апарату НАДС, залучених за основним місцем роботи до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції, здійснюється з урахуванням особистого вкладу державних службовців у загальний результат.

Зазначена премія виплачується щомісяця в межах економії коштів, які передані з бюджетної програми "Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління" на бюджетні програми, пов'язані з функціонуванням державних органів, залучених до реалізації комплексної реформи державного управління.

Преміювання залучених до реалізації комплексної реформи державного управління державних службовців здійснюється за рішенням Голови НАДС у розмірі, що не може перевищувати половини посадового окладу генерального директора директорату.

Така премія є частиною загальної місячної премії.

4. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності, а також у інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, премія державним службовцям не нараховується.

У місяці, в якому державний службовець перебуває у відпустці (основної, додаткової, та інших, передбачених законодавством). за період тимчасової непрацездатності, а також у інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, премія державним службовцям нараховується за фактично відпрацьований час у цьому місяці.

Перебування державного службовця у відпустці (основній, додатковій, та інших, передбачених законодавством) та у разі його тимчасової непрацездатності не може бути підставою для зменшення йому розміру премії за фактично відпрацьований час.

III. Порядок нарахування та виплати премій

1. Управління щомісяця не пізніше 22 числа місяця, за який проводиться преміювання, розраховує фонд преміювання в розрізі кожного самостійного структурного підрозділу з урахуванням їх штатної чисельності та доводить зазначену інформацію до керівників самостійних структурних підрозділів.

Розмір премії керівників самостійних структурних підрозділів може збільшуватись додатково до базового рівня її розміру на відповідний місяць за окремим рішенням Голови НАДС.

2. Керівники самостійних структурних підрозділів не пізніше 25 числа місяця, за який проводиться преміювання, подають до Управління пропозиції щодо встановлення розміру місячної премії стосовно кожного державного службовця.

При цьому під час підготовки пропозицій щодо встановлення розміру премії державним службовцям структурного підрозділу його керівник повідомляє державним службовцям базовий розмір премії та з урахуванням пропозицій безпосереднього керівника інформує щодо встановлення розміру премії (%) кожному державному службовцю з обґрунтуванням щодо його особистого внеску працівника у загальний результат роботи.

Обґрунтовані пропозиції щодо встановлення розміру премії державним службовцям апарату НАДС, подаються за формою згідно з додатком.

Пропозиції керівників самостійних структурних підрозділів щодо встановлення розміру премії державним службовцям апарату НАДС погоджуються із заступниками Голови НАДС та Головою відповідно до розподілу обов'язків у разі потреби за результатами обговорення.

Управління подає погоджені пропозиції структурних підрозділів на затвердження Голові НАДС.

3. Після затвердження Головою НАДС пропозицій щодо встановлення розміру премії державним службовцям апарату НАДС Управління готує проект наказу про преміювання.

4. Підставою для нарахування та виплати премії державним службовцям апарату НАДС є наказ.

5. Премія державним службовцям виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нарахована премія.

6. Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому провадиться оцінювання службової діяльності.

 

Начальник Управління
фінансів та бухгалтерського
обліку - головний бухгалтер

Т. В. Токарчук

 

Додаток
до Положення про преміювання державних службовців апарату Національного агентства України з питань державної служби
(пункт 2 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова НАДС

  (підпис)   (прізвище та ініціали)

Пропозиції
щодо встановлення розміру премії державним службовцям апарату НАДС

_
(назва структурного підрозділу)

за _ 201_ року
(місяць)

N
з/п

Посада

П. І. Б.

Премія

Розмір премії (%)

Обґрунтування (внесок державного службовця та/або підстави для зміни розміру премії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Заступник Голови НАДС відповідно до розподілу обов'язків


(підпис)

______
(прізвище та ініціали)

Керівник самостійного структурного підрозділу


(підпис)

______
(прізвище та ініціали)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали