МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 грудня 2016 року N 559

Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 50 і частини шостої статті 52 Закону України "Про державну службу", пункту 8 (Постанова N 1119), підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Постанова N 1119), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року N 646 (Положення N 646), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за N 903/29033, наказую:

1. Затвердити Положення про преміювання працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 липня 2015 року N 298 "Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України" (Положення N 298).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Т. Кутовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
21 грудня 2016 року N 559

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про державну службу", Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року N 646 (Положення N 646), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за N 903/29033, абзацу четвертого частини другої постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року N 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (Постанова N 304), постанови Кабінету Міністрів України від 05 травня 2016 року N 323 "Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах" (Постанова N 323), постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року N 268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України у 2016 році" (Постанова N 268), встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій керівникам Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство), працівникам апарату Міністерства, які займають посади державної служби категорій "А", "Б", "В", працівникам Патронатної служби Міністра та працівникам Міністерства, які виконують функції з обслуговування.

2. Преміювання працівників апарату Міністерства, а саме: керівників Міністерства, державних службовців категорій "А", "Б" і "В", працівників Патронатної служби Міністра та працівників Міністерства, які виконують функції з обслуговування, проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності за доручену роботу або поставлені завдання.

3. У Міністерстві можуть встановлюватись такі види премій:

3.1. Керівникам Міністерства (Міністру, першому заступнику Міністра, заступникам Міністра):

1) місячна або квартальна премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

3.2. Державним службовцям апарату Міністерства:

- категорії "А" (Державному секретарю Міністерства (заступнику Міністра - керівнику апарату, далі - керівник державної служби):

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи Міністерства;

- категорій "Б" і "В":

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи Міністерства.

3.3. Працівникам Патронатної служби Міністра та працівникам Міністерства, які виконують функції з обслуговування:

1) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи Міністерства.

4. Рішення про виплату премії, визначеної в пункті 3 цього Положення, приймається керівником державної служби в такому порядку:

4.1. Міністру - за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень відповідно до подання керівника державної служби в Міністерстві, проект якого готує Департамент роботи з персоналом.

4.2. Першому заступнику та заступникам Міністра - за погодженням з Міністром (а у разі його відсутності за погодженням особи, яка виконує його обов'язки) відповідно до подання керівника державної служби у Міністерстві, проект якого готує Департамент роботи з персоналом.

4.3. Керівнику державної служби - за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України відповідно до подання Міністра (а у разі його відсутності за погодженням особи, яка виконує його обов'язки), проект якого готує Департамент роботи з персоналом.

4.4. Керівнику Патронатної служби Міністра - керівником державної служби Міністерства за погодженням з Міністром (а у разі його відсутності за погодженням особи, яка виконує його обов'язки); працівникам Патронатної служби Міністра - за погодженням з керівником Патронатної служби Міністра.

4.5. Керівникам самостійних структурних підрозділів - керівником державної служби за погодженням із першим заступником Міністра, заступниками Міністра, які здійснюють координацію діяльності підрозділу відповідно до розподілу функціональних повноважень; працівникам самостійних структурних підрозділів - за погодженням із керівником самостійного структурного підрозділу або особи, яка виконує його обов'язки.

4.6. Керівникам самостійних структурних підрозділів, керівництво роботою яких, відповідно до розподілу функціональних повноважень, здійснює Міністр (крім Патронатної служби Міністра), визначається Міністром (а у разі його відсутності за погодженням особи, яка виконує його обов'язки) або керівником державної служби за погодженням з керівником Патронатної служби Міністра.

II. Порядок визначення розміру премії

1. Розмір місячної або квартальної премії державних службовців апарату Міністерства категорій "Б" і "В", працівників Патронатної служби Міністра та працівників Міністерства, які виконують функції з обслуговування, залежить від їх особистого внеску в загальний результат роботи апарату Міністерства з урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначених Положеннями про Міністерство, самостійний структурний підрозділ, посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва Міністерства та безпосереднього керівника;

3) терміновість виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).

2. Преміювання державних службовців апарату Міністерства категорій "Б" і "В", працівників Патронатної служби Міністра та працівників Міністерства, які виконують функції з обслуговування, за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

3. Розмір місячної або квартальної премії державних службовців апарату Міністерства категорій "Б" і "В", працівників Патронатної служби Міністра та працівників Міністерства, які виконують функції з обслуговування, встановлюється керівником державної служби шляхом видання відповідного наказу, проект якого готується Управлінням бухгалтерського обліку і звітності, адміністративно-господарських питань та охорони праці (далі - Управління).

4. Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців апарату Міністерства категорій "Б" і "В" встановлюється шляхом видання відповідного наказу в однакових відсотках до посадового окладу для працівників апарату Міністерства, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році, проект якого готується Управлінням.

5. Розмір премії за результатами оцінювання службової діяльності та місячної або квартальної премії державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А" та призначаються Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 100 відсотків посадового окладу.

6. Фонд преміювання Міністерства встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

7. Загальний розмір місячної премії державних службовців апарату Міністерства категорій "Б" і "В", працівників Патронатної служби Міністра та працівників Міністерства, які виконують функції з обслуговування, яку вони можуть отримати за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду їх посадового окладу за рік.

8. До набрання чинності пунктами 6 та 7 цього розділу Положення преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі Міністерства відповідно до вимог чинного законодавства.

9. Збільшення/зменшення розміру місячної/квартальної премії, або її не встановлення, проводиться з урахуванням критеріїв визначених у пункті 1 цього розділу та пропозицій щодо розрахунку преміювання за період (додатки 2, 3 до Положення), що подаються до 24 числа поточного місяця, коли може бути нарахована така премія.

III. Порядок нарахування та виплати премій

3.1. На підставі табелю обліку робочого часу працівників Міністерства, наданого не пізніше 22 числа поточного місяця, Департаментом роботи з персоналом, Управління:

розраховує суму місячного або квартального фонду преміювання, що може бути спрямована на преміювання працівників апарату Міністерства;

визначає загальний розмір відсотка преміювання працівників апарату Міністерства;

визначає базовий розмір коштів місячного фонду преміювання кожного самостійного структурного підрозділу пропорційно фонду оплати праці за фактично відпрацьований час роботи.

3.2. Управління надає:

керівнику державної служби пропозицію-розрахунок (додаток 1 до Положення) з визначеним базовим розміром місячної премії першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, керівникам самостійних структурних підрозділів, або особі, яка виконує його обов'язки;

керівникам самостійних структурних підрозділів, або особі, яка виконує його обов'язки, пропозицію-розрахунок (додаток 2 до Положення) з визначеним базовим розміром місячної премії працівникам підрозділу.

3.3. Керівники самостійних структурних підрозділів або особи, які виконують їх обов'язки, на основі пропозиції-розрахунку (додаток 3 до Положення), наданої Управлінням:

встановлюють фактичний розмір місячної премії працівникам у пропозиції-розрахунку (додаток 3 до Положення) у межах фонду преміювання, передбаченого самостійному структурному підрозділу, та з урахуванням особистого внеску в загальний результат роботи апарату Міністерства кожного працівника з урахуванням критеріїв, вказаних у пункті 1 розділу II цього Положення;

до 24 числа поточного місяця надають Управлінню заповнену та підписану пропозицію-розрахунок (додаток 3 до Положення), підписану керівником самостійного структурного підрозділу, або особою, яка виконує його обов'язки, за погодженням із першим заступником Міністра, заступниками Міністра, які здійснюють координацію діяльності підрозділу відповідно до розподілу функціональних повноважень.

3.4. У разі несвоєчасного подання до Управління пропозиції-розрахунку - (додаток 3 до Положення) премія нараховується з першого числа наступного місяця.

3.5. Відповідальність за обґрунтованість, своєчасність подання та правильність встановлення працівникам розміру місячної або квартальної премії покладається виключно на керівників самостійних структурних підрозділів Міністерства, або особу, яка його заміщує.

3.6. Управління до 26 числа поточного місяця опрацьовує подані заповнені та підписані пропозиції-розрахунки і готує відповідний проект наказу та подає його на підпис керівнику державної служби.

3.7. Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається в межах загального фонду преміювання Міністерства.

3.8. Місячна або квартальна премія працівникам Міністерства виплачується не пізніше від строку виплати заробітної плати за місяць, у якому її нараховано, за виключенням умови, передбаченої в пункті 3.4 цього Положення.

3.9. Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від строку виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, в якому провадиться оцінювання службової діяльності.

3.10. Контроль за дотриманням формування преміального фонду апарату Міністерства на поточний рік здійснюється Управлінням.

3.11. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія працівникам апарату Міністерства не нараховується.

3.12. Працівникам, які звільняються з роботи в тому місяці або періоді, за який проводиться преміювання, премія не виплачується. Винятком є працівники, які звільняються з роботи у зв'язку з виходом на пенсію, за станом здоров'я, за переведенням на іншу роботу та/або в останній робочий день місяця або періоду.

3.13. Щомісячна або квартальна премія, премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності не виплачується у випадку відсутності відповідних коштів в фонді преміювання та економії фонду оплати праці.

3.14. Преміювання працівників, які притягнені до дисциплінарної відповідальності у вигляді оголошення догани, на час застосування дисциплінарної відповідальності чи оголошення догани не здійснюється, а у разі якщо премія фактично виплачена, у наступному періоді робиться відповідний перерахунок.

3.15. У разі коригування табелів обліку робочого часу працівників Міністерства у частині фактично відпрацьованого часу у місяці, за який вже була виплачена місячна або квартальна премія, у наступному місяці здійснюється коригування фактичного розміру премії.

 

Начальник Управління
бухгалтерського обліку і звітності,
адміністративно-господарських
питань та охорони праці -
головний бухгалтер

О. Пасічник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова первинної профспілкової
організації Міністерства аграрної
політики та продовольства України

Ю. Биба

 

Додаток 1
до Положення про преміювання працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України

ПОГОДЖЕНО:

Міністр аграрної політики та продовольства України

"___" 20__ р.

Пропозиція-розрахунок
щодо розрахунку преміювання за місяць (квартал) 20__ р. першого заступника Міністра, заступників Міністра аграрної політики та продовольства України

погоджені загальні:
_________ відсоток преміювання (%)
сума коштів на преміювання

N
з/п

П. І. Б.

Місячний фонд заробітної плати, на який нараховується премія, грн

Пропозиція щодо фактичного розміру премії

%

грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

*

*

 

 

Додаток 2
до Положення про преміювання працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України (заступник Міністра аграрної політики та продовольства України) та продовольства України

"___" 20__ р.

Пропозиція-розрахунок щодо розрахунку преміювання за місяць (квартал) 20__ р. керівників самостійних структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України

погоджені загальні:
_________ відсоток преміювання (%)
сума коштів на преміювання

N
з/п

П. І. Б. керівника самостійного структурного підрозділу

Назва самостійного структурного підрозділу

Місячний фонд заробітної плати, на який нараховується премія, грн

Пропозиція щодо фактичного розміру премії

%

грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

*

*

 

 

Додаток 3
до Положення про преміювання працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України

Пропозиція-розрахунок щодо розрахунку преміювання за місяць (квартал) 20__ р. працівників структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України

погоджені загальні:
_________ відсоток преміювання (%)
сума коштів на преміювання

N
з/п

П. І. Б. працівника самостійного структурного підрозділу

Посада

Місячний фонд заробітної плати, на який нараховується премія, грн

Пропозиція щодо фактичного розміру премії

%

грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

*

*

 

Керівник структурного підрозділу

___
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали