ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 листопада 2011 року N 242

Про затвердження Положення про прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства

Відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. N 1893, та з метою узгодженості дій Держземагентства України у сфері зовнішніх зносин наказую:

1. Затвердити Положення про прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства у Державному агентстві земельних ресурсів України, територіальних органах Держземагентства України та на державних підприємствах, що належать до сфери його управління (далі - Положення).

2. Керівникам структурних підрозділів, територіальних органів Держземагентства України, державних підприємств, що належать до сфери його управління, забезпечити дотримання вимог Положення.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. М. Тимченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства України
04.11.2011 N 242


Положення
про прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства у Державному агентстві земельних ресурсів України, територіальних органах Держземагентства України та на державних підприємствах, що належать до сфери його управління

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) в Державному агентстві земельних ресурсів України, його територіальних органах та на державних підприємствах, що належать до сфери його управління, з метою його планування, забезпечення режиму секретності, створення належних умов для міжнародного співробітництва, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, залучення іноземних інвестицій та технічної допомоги, ведення обліку тощо.

1.2. Контроль за організацією роботи із міжнародного співробітництва здійснює заступник Голови Держземагентства України згідно з розподілом обов'язків. Безпосередньо організацію прийомів іноземців у Держземагентстві України здійснює підрозділ, відповідальний за питання зовнішніх відносин (далі - Підрозділ зовнішніх відносин), у територіальних органах Держземагентства України та на державних підприємствах, що належать до сфери його управління, - посадова особа, визначена керівництвом.

1.3. Забезпечення режиму секретності під час прийому іноземців, узгодженості дій Держземагентства України у сфері зовнішніх зносин Підрозділ зовнішніх відносин, режимно-секретний підрозділ, інші структурні підрозділи Держземагентства України, залучені до організації прийому, здійснюють в межах своєї компетенції та відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію" (далі - Інструкція), інших актів законодавства.

2. Організація прийому і порядок роботи з іноземцями

2.1. Прийом іноземців та робота з ними в Держземагентстві України здійснюється за рішенням Голови Держземагентства України, у територіальних органах Держземагентства України та на державних підприємствах, що належать до сфери його управління, - за рішенням керівника органу чи державного підприємства відповідно до затвердженої програми роботи з іноземцями.

2.2. Прийом представників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних та іноземних організацій, а також кореспондентів іноземних засобів масової інформації здійснюється з урахуванням їх статусів в Україні.

2.3 Прийом іноземців, які працюють у представництвах іноземних інформаційних агентств в Україні, та іноземців, які представляють іноземні інформаційні агентства, здійснюється за рішенням керівництва Держземагентства України за наявності свідоцтва про державну реєстрацію зазначених представництв як суб'єктів інформаційної діяльності в Україні, виданого в установленому порядку.

2.4. Керівники структурних підрозділів, територіальних органів Держземагентства України та державних підприємств, що належать до сфери його управління:

- у разі здійснення службових контактів з іноземцями, посадовими особами та органами виконавчої влади іноземних держав, офіційними особами та органами міжнародних організацій (телефонні розмови, переписка тощо), а також у разі участі в роботі органів міжнародних організацій, міжнародних семінарах інформують Підрозділ зовнішніх відносин про їх зміст протягом двох днів після їх проведення, а в разі одержання особливо важливої інформації - невідкладно;

- погоджують з Підрозділом зовнішніх відносин тези виступів, офіційних заяв, опублікування повідомлень та поширення прес-релізів, безпосередньо чи опосередковано пов'язаних з міжнародною діяльністю;

- у разі досягнення домовленості щодо організації зустрічі з іноземцями у приміщенні Держземагентства України надають Підрозділу зовнішніх відносин необхідну інформацію згідно з додатком 1, погоджену із заступником Голови, не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку прийому.

2.5. Для проведення прийому іноземців у приміщенні Держземагентства України Підрозділ зовнішніх відносин завчасно спільно зі структурними підрозділами, залученими до прийому іноземців, з урахуванням відомостей щодо запланованої зустрічі готує Програму проведення роботи з іноземцями (додаток 2), яка погоджується із режимно-секретним підрозділом і затверджується Головою, а також у разі необхідності план заходів матеріально-технічного забезпечення роботи з іноземцями (додаток 3), який погоджується з начальником Управління справами та затверджується заступником Голови.

2.6. Для проведення прийому іноземців у приміщенні територіальних органів Держземагентства України та державних підприємств, що належать до сфери його управління, особа, визначена керівництвом, завчасно з урахуванням відомостей щодо запланованої зустрічі готує Програму проведення роботи з іноземцями (далі - Програма), яка погоджується із режимно-секретним підрозділом і затверджується керівником (додаток 2).

2.7. Копія Програми одразу після затвердження передається до режимно-секретного підрозділу для подальшого інформування відповідного органу Служби безпеки України.

2.8. З метою запобігання просоченню службової інформації всі матеріальні носії інформації, які плануються для передачі іноземцям, попередньо оцінюються експертною комісією відповідно до вимог Інструкції.

2.9. Прийом іноземців здійснювати у приміщенні, визначеному керівництвом Держземагентства України, його територіальних органів чи державних підприємств, які належать до сфери його управління.

До початку прийому закордонної делегації та після його завершення особи, відповідальні за технічний захист інформації, забезпечують завчасне проведення перевірки приміщення, визначеного в програмі роботи з іноземцями, за участю представника режимно-секретного підрозділу.

2.10. Повноваження осіб, які мають забезпечувати організацію прийому іноземців, план проведення роботи з ними, визначаються Програмою.

2.11. Під час прийому і проведення роботи з іноземцями забороняється залишати іноземців у службових приміщеннях та на території Держземагентства України, його територіальних органів та на державних підприємствах без осіб, які їх супроводжують.

2.12. Пропуск іноземців до адміністративного будинку Держземагентства України здійснюється у присутності відповідальної за прийом особи за списком, який надається Підрозділом зовнішніх відносин до служби воєнізованої охорони адміністративного будинку Держземагентства України.

3. Звітування, облік, контроль

3.1. Підрозділ зовнішніх відносин Держземагентства України веде Журнал обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами, окремими іноземцями за формою згідно з додатком 4.

3.2. За підсумками прийому і проведення роботи з іноземцями Підрозділ зовнішніх відносин, особа, визначена керівництвом територіальних органів Держземагентства України, та державних підприємств, що належать до сфери його управління, складає у довільній формі звіт про виконання відповідної програми, в якому зазначаються: відомості щодо іноземців; інформація про виконання Програми; відомості щодо передачі іноземцям службової інформації, ким надано дозвіл на таку передачу; пропозиції та рекомендації.

Звіт затверджується керівництвом Держземагентства України, територіальних органів Держземагентства України та державних підприємств, що належать до сфери його управління, та надсилається за його рішенням заінтересованим організаціям.

Стисла інформація про результати проведення роботи з іноземцями направляється органу СБУ протягом трьох днів після прийому.

3.3. Керівництво територіальних органів Держземагентства України та державних підприємств, що належать до сфери його управління, забезпечує інформування у тижневий строк Підрозділу зовнішніх відносин Держземагентства України про результати прийому та проведення роботи з іноземцями згідно з додатком 5.

3.4. Програма, акт експертизи та звіт про виконання Програми зберігаються в Підрозділі зовнішніх відносин в окремій номенклатурній справі.

3.5. Керівництво Держземагентства України, територіальних органів Держземагентства України та державних підприємств, що належать до сфери його управління, які приймають іноземців, здійснюють контроль за діяльністю осіб, на яких покладаються функції організації прийому і проведення роботи з іноземцями, а також за виконанням відповідних Програм.

 

Директор Департаменту
інформаційно-аналітичного забезпечення

О. В. Польшинська


 

Додаток 1
до Положення про прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства у Державному агентстві земельних ресурсів України, територіальних органах Держземагентства України та на державних підприємствах, що належать до сфери його управління


Інформація, яка надається Підрозділу зовнішніх відносин для підготовки програми роботи з іноземцями:

1. Відомості про іноземців, іноземне підприємство, установу, організацію (викладаються в обсязі, відомому підрозділу, що приймає іноземців, - прізвище, ім'я та по батькові, посада, рік народження, громадянство, стать особи, найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації).

2. Підстава, мета та строк перебування іноземців.

3. Список посадових осіб, які братимуть участь у роботі з іноземцями.

4. Приміщення, в якому буде проведено зустріч з іноземцями.

5. Перелік питань, запланованих для обговорення, із зазначенням обсягу і характеру інформації, що може бути передана іноземцям, а також місць, де застосовуватимуться іноземцями кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засоби, порядок їх застосування.

 

Додаток 2
до Положення про прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства у Державному агентстві земельних ресурсів України, територіальних органах Держземагентства України та на державних підприємствах, що належать до сфери його управління


ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державного агентства земельних ресурсів України
___________
           (підпис)                 (ініціали та прізвище)
___ __ 200_ р.


ПРОГРАМА
проведення роботи з іноземцями

_
                                                                                                 (найменування організації)

з
                                                    (іноземною делегацією, групою, окремими іноземцями)

фахівцями в галузі _________

Відомості про іноземців ____
_
                                     (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада, рік народження, громадянство, стать)
_
_
_

Підстави прийому _________
_

Мета прийому
_

Строк перебування ___ днів з ____ по ____

Відповідальні за прийом ____
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові, посада, номер телефону)
_

Перелік питань, що плануються для обговорення, ______
_
_

Перелік структурних підрозділів та службових приміщень організації, які іноземцям дозволено
відвідати, ____
_
_

Перелік місць, де іноземцями застосовуватимуться кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засоби, і порядок їх застосування ________
_
_ _

Маршрути та порядок переміщення іноземців на території організації __
_
_

Перелік службової інформації, яка планується для передачі іноземцям, __
_

Робота з іноземцями:

___ день
число, місяць, день тижня

___ год. Прибуття ___________ (місце прибуття) _______

Зустрічають __

___ год. Бесіда: Обговорення питання ____

Проводить ___

Присутні _____

___ год. Від'їзд

Організовує __

___________
(посада керівника підрозділу зовнішніх відносин)


(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

 

 

___________
(посада керівника, найменування структурного підрозділу)


(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

___ 200_ р.

 

 


 

Додаток 3
до Положення про прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства у Державному агентстві земельних ресурсів України, територіальних органах Держземагентства України та на державних підприємствах, що належать до сфери його управління


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Державного агентства земельних ресурсів України
___________
           (підпис)                 (ініціали та прізвище)
___ __ 200_ р.


ПЛАН ЗАХОДІВ
матеріально-технічного забезпечення роботи з іноземцями

N
з/п

Назва заходу, дата та час проведення

Місце проведення

Кількість учасників

Відповідальна особа та присутні

Матеріальне забезпечення заходу

 

 

 

 

 

 


___________
(посада керівника підрозділу зовнішніх відносин)


(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

 

 

___________
(посада керівника, найменування структурного підрозділу)


(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

___ 200_ р.

 

 


 

Додаток 4
до Положення про прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства у Державному агентстві земельних ресурсів України, територіальних органах Держземагентства України та на державних підприємствах, що належать до сфери його управління


Журнал обліку
ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями

N
з/п

Час перебування

П. І. Б. іноземця, держава, підприємство (установа, організація)

Мета прийому, ініціали та прізвища посадових осіб, відповідальних за прийом

Підрозділи організації, з роботою яких ознайомилися іноземці

Ініціали та прізвища працівників організації, які брали участь у прийомі

Підсумки прийому (зазначаються відомості про виконання Програми проведення роботи з іноземцями, у разі передачі конфіденційної інформації - відомості про неї, ким видано дозвіл на передачу такої інформації)

Номер справи, тому, аркушів, що передані іноземцям

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 5
до Положення про прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства у Державному агентстві земельних ресурсів України, територіальних органах Держземагентства України та на державних підприємствах, що належать до сфери його управління


Перелік документів, які надаються керівниками територіальних органів Держземагентства України та державних підприємств, що належать до сфери його управління, за підсумками прийому та проведення роботи з іноземцями:

1. Копія затвердженої програми роботи з іноземцями.

2. Копія листа до органу Служби безпеки України, яким завчасно поінформовано про прийом іноземців.

3. Звіт про виконання програми роботи з іноземцями, затверджений керівництвом.

4. Копія листа до органу Служби безпеки України, яким поінформовано про результати прийому іноземців.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали