Додаткова копія: Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.06.2014

м. Київ

N 10-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 липня 2014 р. за N 785/25562

Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування

Відповідно до Закону України від 04 липня 2013 року N 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи" (Закон N 406-VII), пунктів 9 (Положення N 384/2011), 11 Положення про Пенсійний фонд України (Положення N 384/2011), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, що додається.

2. Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Ніколаєв О. Б.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови правління

В. Кравчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
18 червня 2014 року N 10-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 липня 2014 р. за N 785/25562

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування

I. Загальні положення

1. Це Положення відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) визначає порядок формування реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) з метою забезпечення ведення єдиного обліку застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та їх ідентифікації, накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про сплату платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат та порядок надання інформації з Реєстру застрахованих осіб.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

Державний реєстр - Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування;

ДРФО - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків;

єдиний внесок - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

звітність - звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

номер облікової картки застрахованої особи (далі - номер ЗО) - номер персональної облікової картки застрахованої особи, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з ДРФО; для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями)); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України і не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де F - латинська літера (константа), NNNNNNNNN - довільний набір латинських, російських та українських літер і цифр);

реєстр страхувальників - реєстр страхувальників Державного реєстру - автоматизований банк відомостей, створений для ведення обліку платників єдиного внеску - страхувальників, ведення якого забезпечує центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику;

реєстр застрахованих осіб - реєстр застрахованих осіб Державного реєстру - автоматизований банк відомостей, створений для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України;

страхувальники - платники єдиного внеску, зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону, на яких покладено обов'язки нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок за платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2, 3, 6 - 14 частини першої статті 4 Закону, а також платники єдиного внеску, які зазначені в пунктах 4, 5 частини першої статті 4 Закону;

фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування - Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. Пенсійний фонд України формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру.

4. Реєстр застрахованих осіб забезпечує:

облік застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та їх ідентифікацію;

накопичення, зберігання та автоматизовану обробку інформації про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію), про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

нарахування та облік виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

II. Формування даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру

1. Джерела формування реєстру застрахованих осіб визначені статтею 18 Закону.

2. До реєстру застрахованих осіб вносяться відомості про фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства, та інформація, необхідна для обчислення і призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування:

персоніфіковані відомості про застрахованих осіб та інформація про нарахування страхових внесків за застрахованих осіб, що подається страхувальниками у складі звітності;

відомості про заробітну плату, дохід, грошове забезпечення, допомогу та компенсацію, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, які подаються роботодавцями - підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсації відповідно до законодавства;

відомості про облік стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства;

відомості про фізичних осіб - підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно;

відомості про нарахування єдиного внеску фізичними особами - підприємцями, у тому числі про тих, які обрали спрощену систему оподаткування;

відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати за минулі періоди;

відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску відповідно до частини третьої статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання;

відомості про осіб, що були зареєстровані як безробітні та отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності);

відомості про сплату страхових внесків страхувальниками;

інформація про фізичних осіб, які сплачують/за яких сплачують страхові внески до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

3. Дані до реєстру застрахованих осіб, зміни та уточнення до них вносяться на підставі:

звітності, що подається страхувальниками до органів доходів і зборів та передається до Пенсійного фонду України в порядку міжвідомчого обміну інформацією;

відомостей, що надходять з інших джерел, визначених статтею 18 Закону.

4. У разі виявлення за результатами перевірки поданих страхувальником недостовірних відомостей про застрахованих осіб та невиконання страхувальником

у місячний строк припису щодо усунення цих порушень територіальні органи Пенсійного фонду України на підставі наказу керівника відповідного органу у десятиденний строк вносять відповідні зміни до Реєстру застрахованих осіб.

5. На кожну застраховану особу заводиться персональна облікова картка, до якої включаються дані, визначені частиною третьою статті 20 Закону.

6. Внесення даних про смерть до реєстру застрахованих осіб здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей державного органу реєстрації актів цивільного стану, що подаються протягом десяти робочих днів після реєстрації смерті особи, відповідно до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940.

III. Використання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру

1. Інформація з реєстру застрахованих осіб використовується з додержанням вимог Закону України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних" виключно для потреб, визначених статтею 17 Закону.

2. Індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб надаються страхувальникам та/або застрахованій особі на паперових носіях за формою згідно з додатком 1 або додатком 2 до цього Положення.

3. Застрахованій особі, яка особисто звернулася до органів Пенсійного фонду України, індивідуальні відомості надаються при пред'явленні паспорта, довідки органу доходів і зборів про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтва про загальнообов'язкове соціальне страхування чи пенсійного посвідчення за місцем проживання.

Особам, які не є громадянами України, але працюють на території України і не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, індивідуальні відомості надаються при пред'явленні документа, що посвідчує особу.

4. Страхувальникам надається інформація про застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах з цими страхувальниками, виключно за період перебування особи у трудових відносинах із страхувальником.

5. Індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб надаються для призначення/перерахунку пенсій за формами згідно з додатком 1 або додатком 3 до цього Положення.

6. Індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб надаються в електронному вигляді згідно з окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Положення, органам доходів і зборів через центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику, органам соціального захисту через центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування.

IV. Обмін інформацією з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру

1. Суб'єктами інформаційного обміну є:

Пенсійний фонд України, центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Надання інформації Пенсійним фондом України органам доходів і зборів через центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику, органам соціального захисту через центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється на безоплатній основі на центральному рівні.

3. Структура, формат відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються суб'єктами інформаційного обміну відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Положення.

V. Зберігання, захист інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру

1. Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається в Пенсійному фонді України протягом усього життя особи, а після її смерті - протягом 75 років на паперових та/або електронних носіях за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперового та електронного документів.

2. Пенсійний фонд України забезпечує захист інформації з реєстру застрахованих осіб відповідно до статті 21 Закону.

3. Пенсійний фонд України забезпечує комплекс організаційних та технічних заходів, спрямованих на захист відомостей, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, у тому числі забезпечує обмеження кола службових осіб, які в силу своїх службових обов'язків мають доступ до відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

4. Особи, які мають доступ або користуються відомостями, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, є відповідальними за незаконне розголошення цих відомостей.

 

Директор департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж

О. Б. Ніколаєв

 

Додаток 1
до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування
(пункт 2 розділу III)

Форма ОК-5

Пенсійний фонд України
Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

Номер облікової картки, П. І. Б. ____

Відомості про страхувальників застрахованої особи

Код

Філія

Орган ПФУ

Найменування страхувальника

 

 

 

 

Звітний рік: _________

Страхувальник

Відомості за звітний місяць (чисельник: сума заробітку для нарахування пенсії (грн); знаменник, ліва частина: кількість днів стажу в місяці; знаменник, права частина: позначка про сплату страхових внесків)

код

філія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пенсії, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховий стаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рік: 00.00 грн

Усього за рік для пенсії: 00.00 грн

Звітний період

Страхувальник

Відомості за звітний рік по спеціальному стажу (за наявності даних)

місяць

рік

код

філія

N з/п

код підстави для обліку спеціаль-
ного стажу

початок періоду

кінець періоду

варіант необхідної одиниці виміру

номер наказу

дата наказу

сезон

дні

нормо-
зміни

години

хвили-
ни

Звітний період

Страхувальник

Відомості за звітний рік за БСВ (за наявності даних)

місяць

рік

код

філія

N з/п

код підстави для обліку стажу БСВ

початок періоду

кінець періоду

тривалість стажу, повних

місяців

днів

Звітний рік: _________

N з/п

Дата укладання договору

Відомості за звітний рік про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь (за наявності даних)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховий стаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рік: 00.00 грн

Усього за рік для пенсії: 00.00 грн

П. І. Б. (N ОК ЗО: реєстраційний номер облікової картки платника податків)

Дата формування виписки: __.__._____ року

Спеціаліст

___
(П. І. Б.)

________
(підпис)

 

 

М. П.

Начальник відділу

___
(П. І. Б.)

________
(підпис)

 

Додаток 2
до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування
(пункт 2 розділу III)

Форма ОК-7

Пенсійний фонд України
Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

Номер облікової картки, П. І. Б. ____

Відомості про страхувальників застрахованої особи

Код

Філія

Орган ПФУ

Найменування страхувальника

 

 

 

 

Звітний рік: _________

Страхувальник

Відомості за звітний місяць (чисельник: сума заробітку, з якої сплачено єдиний внесок (грн); знаменник, ліва частина: кількість днів стажу в місяці; знаменник, права частина: позначка про сплату єдиного внеску)

код

філія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах макс. величини, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховий стаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рік: 00.00 грн

Усього за рік у межах максимальної величини: 00.00 грн

Звітний період

Страхувальник

Відомості за звітний рік по спеціальному стажу (за наявності даних)

місяць

рік

код

філія

N з/п

код підстави для обліку спеціаль-
ного стажу

початок періоду

кінець періоду

варіант необхідної одиниці виміру

номер наказу

дата наказу

сезон

дні

нормо-
зміни

години

хвили-
ни

Звітний період

Страхувальник

Відомості за звітний рік за БСВ (за наявності даних)

місяць

рік

код

філія

N з/п

код підстави для обліку стажу БСВ

початок періоду

кінець періоду

тривалість стажу, повних

місяців

днів

Звітний рік: _________

N з/п

Дата укладання договору

Відомості за звітний рік про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь (за наявності даних)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховий стаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рік: 00.00 грн

Усього за рік у межах максимальної величини: 00.00 грн

П. І. Б. (N ОК ЗО: реєстраційний номер облікової картки платника податків)

Дата формування виписки: __.__._____ року

Спеціаліст

___
(П. І. Б.)

________
(підпис)

 

 

М. П.

Начальник відділу

___
(П. І. Б.)

________
(підпис)

 

Додаток 3
до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування
(пункт 5 розділу III)

Форма ОК-2

За __________ звітний рік

_

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

Тип форми:............. Статус документа:..............

Номер облікової картки ЗО:.............

Прізвище, ім'я, по батькові:............................

Звітний рік по нарахуванню зарплати: 2000 Код періоду року:.

Рік, у якому сплачено зарплату/дохід (довідково):....

Роботодавець: код:............. [код філії:. ], найменування:..........................................................

Орган ПФУ, в якому зареєстровано РД:............. (код:.....)

Ознака "трудова книжка особи знаходиться у цього роботодавця":., код типу ставки страхового збору:.

Сума страхового збору за звітний період:

нарахованого роботодавцем на зарплату застрахованої особи:....

нарахованого із заробітку застрахованої особи:....

Місяць

Сума нарахованого заробітку (доходу)

Сума лікарняних

Сума внеску із заробітку

Усього відпрацьовано

днів

Чи сплачено страхові внески

усього

враховано для пенсії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Дані про трудові відносини у звітному році: початок: дд.мм.рррр; кінець: дд.мм.рррр.

Додаткові відомості про період трудових відносин: відпрацьовано повних місяців:.; днів:...

У тому числі відомості про підстави для обліку спеціального стажу

Код підстави для обліку спец. стажу

Місяць завер-
шення спец. стажу

Варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави:

Норма тривалості роботи (у відпо-
відній одиниці виміру) для її зараху-
вання за повний рік стажу

Ознака "сезон"

кількість

кіль-
кість трудоднів

кількість

кіль-
кість нормо-змін

КОД

1. Повністю в межах року.
2. Незавершення в межах року.
3. Завершення в межах року

годин

хви-
лин

міся-
ців

днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер пачки документів у РД: ..

Дата підписання документа у РД: дд.мм.рррр

Реєстраційний номер пачки документів в ПФУ: .....

Дата реєстрації пачки в ПФУ (з цим документом): дд.мм.рррр

 

 

 

М. П.

Відповідальна особа
за роздрук ОК-2

 
__________
(П. І. Б.)

 

(підпис)

 

(дата)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали