Додаткова копія: Про затвердження Положення про регіональну комісію з реабілітації

Про затвердження Положення про регіональну комісію з реабілітації

Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації
від 14 лютого 2019 року N 109/0/5-19

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області
18 лютого 2019 р. за N 15/2001

На виконання статті 72 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років" та наказу Міністерства культури України від 25 жовтня 2018 року N 926 "Про затвердження Положення про Національну комісію з реабілітації та Типового положення про регіональну комісію з реабілітації" (Положення N 926), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2018 року за N 1282/32734:

1. Затвердити Положення про регіональну комісію з реабілітації, що додається.

2. Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Львівській області та забезпечити його офіційне опублікування.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Перший заступник голови

Р. Т. Замлинський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації
14 лютого 2019 року N 109/0/5-19

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області
18 лютого 2019 р. за N 15/2001

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з реабілітації

I. Загальні положення

1. Регіональна комісія з реабілітації (далі - регіональна комісія) є постійно діючим колегіальним органом, що утворюється в областях головою обласної державної адміністрації відповідно до статті 72 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

2. Положення про регіональну комісію розробляється і затверджується головою обласної державної адміністрації на основі Типового положення (Наказ N 926).

3. Регіональна комісія здійснює попередній розгляд обставин, пов'язаних з учиненням репресій проти конкретної особи, та подає Національній комісії з реабілітації (далі - Національна комісія) обґрунтовані пропозиції щодо можливості визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій.

4. У своїй діяльності регіональна комісія керується Конституцією України, Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та Типовим положенням (Наказ N 926).

5. Регіональна комісія у своїй діяльності враховує роз'яснення та рекомендації Українського інституту національної пам'яті щодо реалізації норм Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", надані відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

6. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності регіональної комісії здійснює департамент внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації.

II. Повноваження регіональної комісії

1. Завданнями регіональної комісії є:

прийняття заяв про визнання осіб реабілітованими або потерпілими від репресій у порядку, визначеному Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років" та цим положенням;

попередній розгляд на своєму засіданні обставин, пов'язаних з учиненням репресій проти конкретної особи, опрацювання та дослідження - матеріалів архівної кримінальної справи, інших доказів, заслуховування пояснень заявника або інших осіб щодо обставин здійснення репресій проти конкретної особи;

подання Національній комісії обґрунтованих пропозицій щодо можливості визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій разом із заявою про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій, іншими документами і матеріалами, опрацьованими та дослідженими на засіданні регіональної комісії під час попереднього розгляду;

надання допомоги репресованим особам, іншим особам в одержанні необхідних документів, пов'язаних із реабілітацією;

розгляд пропозицій та звернень громадян з питань, що належать до компетенції регіональної комісії, у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян".

2. Регіональна комісія має право:

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, підкомісії, робочі та експертні групи тощо) (далі - робочі органи), у тому числі із залученням (за згодою) до їх складу науковців, істориків або інших осіб, які володіють спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, з правом дорадчого голосу;

приймати регламент роботи регіональної комісії (за потреби);

залучати до роботи регіональної комісії представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, наукових та інших установ, а також окремих фахівців за їхньою згодою;

одержувати безоплатно від органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, архівних установ інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на регіональну комісію завдань, у строк не більше ніж 15 календарних днів, а якщо це стосується надання великого обсягу інформації, документів та матеріалів, - не більше ніж 30 календарних днів з дня надходження відповідного звернення регіональної комісії до органу, посадової особи або архівної установи.

III. Склад регіональної комісії

1. Регіональна комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів регіональної комісії.

2. До складу регіональної комісії входять по одному представнику, делегованому:

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

Головним управлінням поліції у Львівській області;

Державним архівом Львівської області;

Управління Служби Безпеки України у Львівській області;

Українським інститутом національної пам'яті;

Львівською обласною радою;

прокуратурою Львівської області;

науковими установами, що здійснюють дослідження у сфері історії України XX століття, громадськими об'єднаннями, що провадять діяльність у сфері дослідження історії України XX століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів (далі - наукові установи, громадські об'єднання). Загальна кількість представників від наукових установ, громадських об'єднань не може перевищувати чотирьох осіб. Від однієї наукової установи або громадського об'єднання до складу регіональної комісії не може бути призначено більш, ніж по одному представнику.

3. Персональний склад регіональної комісії на підставі пропозицій органів, установ, посадових осіб, наукових осіб, наукових установ, громадських об'єднань призначається головою обласної, державної адміністрації. Кандидатури членів регіональної комісії від наукових установ, громадських об'єднань добираються у порядку, встановленому розділом IV Типового положення (Наказ N 926).

4. Повноваження члена регіональної комісії припиняються у разі:

1) особистої письмової заяви про припинення членства у регіональній комісії;

2) відкликання органом, установою, громадським об'єднанням або посадовою особою свого представника;

3) ліквідації органу, наукової установи, громадського об'єднання, представника якого призначено до складу регіональної комісії;

4) пропуску членом регіональної комісії без поважних причин трьох і більше засідань регіональної комісії;

5) встановлення фактів, які підтверджують, що член регіональної комісії у термін до 24 серпня 1991 року був штатним співробітником репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена регіональної комісії;

7) визнання члена регіональної комісії в установленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

8) смерті члена регіональної комісії.

Повноваження члена регіональної комісії припиняються головою обласної державної адміністрації у строк не пізніше ніж 10 днів з дня отримання відповідної заяви, повідомлення або інформації, якою підтверджуються відповідні факти, а у випадку, зазначеному у підпункті 4 цього пункту, - з дня отримання головою обласної державної адміністрації повідомлення голови регіональної комісії.

5. Регіональна комісія є повноважною за умови призначення її персонального складу у кількості не менше восьми членів.

У разі якщо внаслідок припинення повноважень членів регіональної комісії чисельність її членів становить менше одинадцяти осіб, обласна державна адміністрація вживає заходів для доукомплектування персонального складу регіональної комісії.

6. Повідомлення про початок роботи регіональної комісії, її персональний склад, а також будь-які зміни у персональному складі в обов'язковому порядку розміщується на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у строк не пізніше ніж 5 робочих днів з дня призначення або зміни персонального складу регіональної комісії.

7. Голову регіональної комісії обирають члени регіональної комісії на її засіданні.

8. Головою регіональної комісії не може бути обрано особу, яка займає посаду державної служби або є посадовою особою місцевого самоврядування.

9. Голова регіональної комісії:

очолює регіональну комісію, здійснює загальне керівництво регіональною комісією та забезпечує організацію її роботи;

головує на засіданнях регіональної комісії;

організовує в межах своїх повноважень взаємодію регіональної комісії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, Національною комісією, громадськими об'єднаннями та іншими установами;

підписує протоколи засідань регіональної комісії, обґрунтовані пропозиції регіональної комісії щодо можливості визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій;

без довіреності представляє регіональну комісію у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадськими об'єднаннями та іншими установами, юридичними та фізичними особами з питань щодо діяльності регіональної комісії, видає довіреності від імені регіональної комісії;

бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності регіональної комісії.

10. У разі відсутності голови регіональної комісії його обов'язки виконує заступник голови регіональної комісії.

11. Секретар регіональної комісії веде та підписує протокол засідання регіональної комісії, підписує обґрунтовані пропозиції регіональної комісії, підготовлені відповідно до частини другої статті 8 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", а також здійснює інші повноваження, визначені цим положенням або покладені на нього рішенням регіональної комісії.

IV. Порядок добору кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ, громадських об'єднань

1. Добір кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ, громадських об'єднань здійснюється шляхом жеребкування, крім випадків, визначених пунктом 8 цього розділу.

Комісія з добору кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ, громадських об'єднань (далі - комісія з добору кандидатур) утворюється та її персональний склад затверджується головою обласної державної адміністрації.

2. Обласна державна адміністрація розміщує оголошення про проведення добору кандидатур не пізніш як за 30 днів до проведення жеребкування або впродовж 10 днів з дня припинення повноважень відповідного члена регіональної комісії від наукової установи або громадського об'єднання, отримання заяви обраного кандидата про відмову від здійснення повноважень члена регіональної комісії, відмови у допущенні до жеребкування всіх кандидатур від наукових установ, громадських об'єднань.

Оголошення розміщується на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

Оголошення має містити інформацію про місце, дату жеребкування, порядок і строк прийому документів, який не може бути менше ніж 20 днів, прізвище та ім'я особи, відповідальної за прийом документів, її електронну адресу та номер телефону, умови, строки проведення добору кандидатур та вимоги до кандидатур.

3. Для участі у доборі кандидатур наукові установи, громадські об'єднання упродовж строку, визначеного в оголошенні про проведення добору кандидатур, подають такі документи:

заява за формою, наведеною у додатку 1 до цього положення;

копія статуту (положення) або іншого установчого документа наукової установи, громадського об'єднання;

копія рішення, прийнятого у порядку, встановленому статутом (положенням) або іншим установчим документом наукової установи, громадського об'єднання, або інший документ, підписаний уповноваженою особою керівного органу наукової установи, громадського об'єднання, із зазначенням кандидатури до складу регіональної комісії від наукової установи, громадського об'єднання;

лист довільної форми, у якому зазначається інформація про дослідження у сфері історії України XX століття та/або діяльність сфері надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів, які здійснюються (здійснювалися) науковою установою, громадським об'єднанням;

заява довільної форми представника наукової установи, громадського об'єднання про згоду на участь у роботі регіональної комісії, у якій зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), згода на обробку персональних даних.

Громадські об'єднання, наукові установи, які подають документи для участі у доборі кандидатур, забезпечують достовірність поданих документів та наявність згоди відповідних суб'єктів персональних даних на обробку їх персональних даних.

4. Підставами для відмови у допущенні кандидатур до жеребкування є:

1) подання кандидатури науковою установою, громадським об'єднанням, засновником (засновниками) яких є громадяни або юридичні особи держави-агресора;

2) відсутність документів та інформації, передбачених пунктом 3 цього розділу;

3) наявність або виявлення щодо кандидата обставин, визначених підпунктами 5 - 7 пункту 4 розділу III цього положення;

4) відмова наукової установи, громадського об'єднання або кандидата від такої наукової установи, громадського об'єднання від участі у жеребкуванні;

5) перебування наукової установи, громадського об'єднання у процесі припинення.

Відмова у допущенні кандидатур до жеребкування з інших підстав не допускається.

Рішення комісії з добору кандидатур щодо допущення кандидатур до жеребкування, а також інформація про дату, час та місце проведення жеребкування не менше ніж за 5 днів до дня проведення жеребкування повідомляється науковим установам, громадським об'єднанням електронною поштою чи іншим засобом зв'язку, зазначеним у заяві, та розміщується на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

5. У разі відмови у допущенні до жеребкування усіх кандидатур від наукових установ, громадських об'єднань проводиться повторний добір кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ, громадських об'єднань.

6. Комісія з добору кандидатур проводить жеребкування не пізніше ніж 10 днів після закінчення строку прийому документів.

Жеребкування проводиться публічно. Обласна державна адміністрація забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.

Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кандидата і найменування наукової установи, громадського об'єднання, яке запропонувало його кандидатуру до складу регіональної комісії.

Кількість жеребків має дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні.

Жеребки формуються у спосіб, який не дає змоги визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з добору кандидатур один із членів комісії дістає з пристрою почергово чотири жеребки та передає їх голові комісії.

Голова комісії з добору кандидатур розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від наукових установ, громадських об'єднань, які є добраними для призначення до складу регіональної комісії.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігає секретар комісії з добору кандидатур до завершення добору кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ, громадських об'єднань.

7. Рішення комісії з добору кандидатур приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Спосіб голосування визначається рішенням комісії з добору кандидатур. Рішення та результати жеребкування оформлюються протоколом.

8. Якщо науковими установами, громадськими об'єднаннями для участі у доборі кандидатур подано менше чотирьох кандидатур або за рішенням комісії з добору кандидатур до участі у жеребкуванні допущено менше чотирьох кандидатур, такі кандидатури вважаються автоматично добраними для призначення до складу регіональної комісії без проведення жеребкування, про що комісія з добору кандидатур приймає відповідне рішення.

9. Результати жеребкування або рішення комісії з добору кандидатур, визначене пунктом 8 цього розділу, протягом 3 днів оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

10. Обраний кандидат до дати затвердження персонального складу регіональної комісії має право відмовитись від здійснення повноважень члена регіональної комісії, подавши про це до обласної державної адміністрації відповідну письмову заяву. У такому разі проводиться повторний добір кандидатури члена регіональної комісії від наукової установи, громадського об'єднання шляхом жеребкування з числа уже поданих кандидатур, а у разі відсутності інших поданих кандидатур - повторний добір кандидатур.

V. Засідання регіональної комісії

1. Формою роботи регіональної комісії є засідання, які скликаються за ініціативою голови регіональної комісії, його заступника або не менше чотирьох членів регіональної комісії у межах строку, визначеного частиною тринадцятою статті 8 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

Організацію проведення засідань регіональної комісії забезпечує департамент внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації.

2. Порядок денний засідання регіональної комісії визначається особою (особами), за ініціативою якої (яких) скликається засідання регіональної комісії.

3 Про дату, час і місце засідання, а також проект порядку денного засідання регіональної комісії департамент внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації повідомляє кожного члена регіональної комісії у строк, достатній для прибуття на засідання, але у будь-якому разі не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання шляхом надіслання листа засобами поштового зв'язку за адресою їх місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи або на електронну пошту. За рішенням регіональної комісії її члени можуть повідомлятися про проведення засідання в інший спосіб.

Інформація про дату, час і місце засідання, а також порядок денний не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання розміщується на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

4. Засідання регіональної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше ніж половина її членів.

5. Засідання регіональної комісії проводяться відкрито. Голова регіональної комісії має право прийняти рішення про проведення засідання (або розгляд окремого питання) у закритому режимі, якщо буде здійснюватися розгляд конфіденційної інформації і особи, яких вона стосується, заборонили її розголошення.

Особи, присутні на засіданнях регіональної комісії, що проводяться відкрито, мають право здійснювати фіксацію таких засідань, у тому числі за допомогою технічних засобів.

6. Регіональна комісія у межах повноважень приймає відповідне рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів регіональної комісії, присутніх на засіданні. Жоден з членів регіональної комісії, присутніх на засіданні, не має права утримуватися від голосування. Члени регіональної комісії голосують "за" або "проти". У разі рівного розподілу голосів голос голови регіональної комісії є вирішальним.

VI. Попередній розгляд регіональною комісією обставин, пов'язаних з учиненням репресій

1. Попередній розгляд регіональною комісією обставин, пов'язаних з здійсненням репресій проти конкретної особи (далі - попередній розгляд), здійснюється за заявою репресованої особи, її спадкоємців, будь-якого члена її сім'ї, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Українського інституту національної пам'яті, громадського об'єднання, що провадить діяльність у сфері дослідження історії України XX століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних із реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів (далі - заявник).

2. Заявник подає заяву за формою, наведеною у додатку 2 до цього положення, за його вибором до регіональної комісії за його місцем проживання (якщо заявник є фізичною особою) чи місцезнаходженням (якщо заявник є юридичною особою) або місцем зберігання архівної кримінальної справи, носіїв архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, інших архівних документів.

Заява, подана з порушенням положень, встановлених абзацом першим цього пункту, у термін не пізніше п'яти днів з моменту надходження пересилається регіональною комісією до регіональної комісії за місцем проживання заявника - фізичної особи, місцезнаходженням заявника - юридичної особи, а у разі якщо таке місце проживання чи місцезнаходження заявника встановити неможливо до регіональної комісії за місцем зберігання архівної кримінальної справи, носіїв архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, інших архівних документів, у яких міститься інформація про вчинення репресій проти конкретної особи, про що повідомляється заявникові.

Відмова у прийнятті та розгляді заяви забороняється.

3. Після надходження заяви вона невідкладно реєструється у журналі за формою, наведеною у додатку 3 до цього положення.

4. Підготовку та опрацювання заяви та інших документів і матеріалів (далі - матеріали) до попереднього розгляду на засіданні регіональної комісії за рішенням регіональної комісії можуть здійснювати робочі органи регіональної комісії. У такому разі регіональна комісія встановлює строк такої підготовки та опрацювання, а також спосіб, у який робочі органи мають повідомити регіональну комісію про результати та надати свої рекомендації.

5. Попередній розгляд обставин, пов'язаних з учиненням репресій проти конкретної особи, здійснюється на засіданні регіональної комісії.

6. Про дату, час і місце засідання, на якому здійснюється попередній розгляд, заявника в обов'язковому порядку повідомляють у строк, достатній для прибуття на засідання, але у будь-якому разі не пізніше ніж за 10 днів. У разі якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, у той самий строк про дату, час і місце засідання також повідомляють особу, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, крім випадків, коли така особа померла або її місце проживання невідомо.

7. Неявка заявника (його представника), повідомленого про дату, час і місце засідання згідно з пунктом 6 цього розділу, не перешкоджає попередньому розгляду.

У разі повідомлення заявником (його представником) про поважні причини неявки регіональна комісія відкладає попередній розгляд на іншу дату.

Повторна неявка заявника (його представника) незалежно від причин неявки не перешкоджає попередньому розгляду.

8. Перерва у засіданні регіональної комісії, на якому здійснюється попередній розгляд, може бути оголошена, якщо під час розгляду виникла потреба у:

одержанні від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, архівних установ інформації, документів та матеріалів, необхідних для здійснення попереднього розгляду;

залученні до роботи регіональної комісії представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, наукових та інших установ, а також окремих фахівців за їхньою згодою;

дослідженні матеріалів архівної кримінальної справи, інших речових або письмових доказів, які стосуються вчинення репресій проти особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, у тому числі за місцезнаходженням таких доказів.

9. Під час попереднього розгляду заяви заявника щодо особи, яка до 24 серпня 1991 року була обвинувачена або якій було призначено покарання за рішенням позасудового органу незалежно від діяння або мотивів обвинувачення, регіональна комісія:

1) заслуховує стислий виклад змісту заяви заявника, результати опрацювання матеріалів до попереднього розгляду;

2) перевіряє, чи приймалося раніше Національною комісією щодо цієї особи рішення про визнання (відмову у визнанні) її реабілітованою або потерпілою від репресій;

3) перевіряє факт обвинувачення або призначення покарання особі за рішенням позасудового органу.

10. Під час попереднього розгляду заяви заявника щодо особи, зазначеної у пунктах 2 - 5 статті 12 або у статті 12 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", регіональна комісія:

заслуховує стислий виклад змісту заяви заявника, результати опрацювання матеріалів до попереднього розгляду;

перевіряє, чи приймалося раніше Національною комісією щодо цієї особи рішення про визнання (відмову у визнанні) її реабілітованою або потерпілою від репресій;

досліджує матеріали архівної кримінальної справи, інші речові або письмові докази, у тому числі за їх місцезнаходженням;

заслуховує пояснення заявника (його представника), інших осіб, яким відомі будь-які обставини, що стосуються вчинення репресій проти особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій.

11. Якщо у заяві заявника одночасно міститься кілька обвинувачень чи фактів учинення репресій проти особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, і щодо частини з них особу було обвинувачено або їй було призначено покарання за рішенням позасудового органу, а щодо іншої частини особу було обвинувачено або їй було призначено покарання за рішенням іншого репресивного органу, попередній розгляд кожного з таких обвинувачень або фактів учинення репресій регіональна комісія здійснює окремо згідно з пунктами 9, 10 цього розділу.

12. За результатами попереднього розгляду регіональна комісія готує обґрунтовані пропозиції щодо можливості визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій за формою, наведеною у додатку 4 або додатку 5 до цього положення.

Якщо під час попереднього розгляду регіональна комісія встановить, що є рішення Національної комісії щодо визнання (відмови у визнанні) особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, про це зазначається в обґрунтованих пропозиціях.

13. Регіональна комісія у строк не пізніше ніж 5 днів з дня закінчення попереднього розгляду направляє обґрунтовані пропозиції разом із заявою заявника, іншими документами, матеріалами та доказами (оригіналами або копіями), які досліджувалися під час попереднього розгляду, протоколом (витягом з протоколу) засідання регіональної комісії, а також електронною копією обґрунтованих пропозицій до Національної комісії з одночасним інформуванням заявника про зміст обґрунтованих пропозицій, а у разі якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, також особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, крім випадків, коли така особа померла або місце проживання такої особи невідомо.

VII. Інші питання діяльності регіональної комісії

1. Під час засідання регіональної комісії ведеться протокол, ведення якого забезпечує секретар регіональної комісії.

2. Протокол засідання регіональної комісії, на якому здійснюється попередній розгляд, виготовляється у двох оригінальних примірниках. У разі якщо на засіданні регіональної комісії здійснювався попередній розгляд щодо більш ніж однієї особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, протокол засідання виготовляється в одному оригінальному примірнику.

Протокол підписують головуючий на засіданні та секретар регіональної комісії невідкладно, але не пізніше наступного дня після засідання регіональної комісії.

3. Обґрунтовані пропозиції регіональної комісії стосовно особи, щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, а також заява заявника, інші документи, матеріали та докази, протокол (витяг з протоколу) засідання регіональної комісії підшиваються у хронологічному порядку у спеціальну обкладинку, виготовлену друкарським способом, за формою, наведеною у додатку 6 до цього положення.

 

Додаток 1
до Положення про регіональну комісію з реабілітації
(пункт 3 розділу IV)

ЗАЯВА
наукової установи, громадського об'єднання для участі у доборі кандидатур членів регіональної комісії з реабілітації

 

Львівська обласна державна адміністрація
______
(повне найменування, місцезнаходження, поштовий індекс, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ, номер засобу зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти наукової установи, громадського об'єднання)

ЗАЯВА

Просимо допустити до участі у жеребкуванні з добору кандидатур членів

__
(найменування регіональної комісії з реабілітації)

від наукових установ, громадських об'єднань представника ___________
__
(повне найменування наукової установи або громадської організації, прізвище, ім'я, по батькові
__
(за наявності) кандидата у родовому відмінку)

Додатки:

1. Копія статуту (положення) або іншого установчого документа наукової установи (громадського об'єднання) на __ арк.;

2. Копія рішення, підписаного уповноваженою особою наукової установи (громадського об'єднання), із зазначенням кандидатури до складу регіональної комісії з реабілітації на __ арк.;

3. Лист з інформацією про дослідження у сфері історії України XX століття та/або діяльність у сфері надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів, на __ арк.;

4. Заява представника наукової установи (громадського об'єднання) про згоду на участь у роботі регіональної комісії з реабілітації із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), згоди на обробку персональних даних на__ арк.

_________
(посада)

______
(підпис)

_________
(ім'я та прізвище)

____ 20__ року

 

 

 

Додаток 2
до Положення про регіональну комісію з реабілітації (пункт 2 розділу VI)

 

___
(найменування регіональної комісії з реабілітації)

Заявник

___
(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження; для державного органу або іншої юридичної особи - повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)

Адреса

___
(для фізичної особи - місце проживання або місцеперебування; для державного органу або іншої юридичної особи - місцезнаходження)

Засоби зв'язку

___
(номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності))

Репресована особа (особа, яка потерпіла від репресій)*

___
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження)

___
(місце проживання або місцеперебування, поштовий індекс, якщо такі відомі заявнику)

___
(номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності), якщо такі відомі заявнику)

 

___
(за потреби інформація про родинні зв'язки або про те, що заявник - фізична особа є спадкоємцем репресованої особи)

Заява
про визнання реабілітованим (потерпілим від репресій)

Прошу визнати реабілітованим(ою) (потерпілим(ою) від репресій)

__
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Відомі мені обставини вчинення репресій такі:
__
     (обставини вчинення репресій, посилання на документи, інші докази, якими підтверджується факт вчинення репресій)

Цією заявою надаю згоду на збір та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою, передбаченою Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

До заяви додаються**: (зазначається перелік додатків у разі їх надання)

__
            (посада (за потреби), ім'я та прізвище)

__
                                          (підпис)

20_р.

 


* Зазначається лише у разі, якщо заявник подає заяву в інтересах іншої особи. У разі якщо особа, в інтересах якої подано заяву, померла, про це зазначається у заяві.

** Якщо заяву подає представник заявника, до заяви додається оригінал (засвідчена копія) довіреності або іншого документа на представництво інтересів заявника.

 

Додаток 3
до Положення про регіональну комісію з реабілітації
(пункт 3 розділу VI)

ЖУРНАЛ
заяв про визнання реабілітованим (потерпілим від репресій)

Дата надходження

Індекс документа

П. І. Б. заявника - фізичної особи або повне найменування заявника - юридичної особи

П. І. Б. особи, в інтересах якої подано заяву*

Стислий зміст заяви

Передання до робочого органу комісії для здійснення підготовки та опрацювання до попереднього розгляду регіонального комісією**

Дата, результат попереднього розгляду***

Дата направлення обґрунтованих пропозицій до Національної комісії з реабілітації

Дата повернення матеріалів з Національної комісії з реабілітації

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


* Зазначається лише у разі, якщо заявник подає заяву в інтересах іншої особи.

** Зазначаються назва робочого органу, дата прийняття рішення про передання для здійснення підготовки та опрацювання, встановлений строк підготовки та опрацювання.

*** Зазначається дата попереднього розгляду та стисла суть обґрунтованих пропозицій регіональної комісії.

 

Додаток 4
до Положення про регіональну комісію з реабілітації
(пункт 12 розділу VI)

ОБҐРУНТОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ
регіональної комісії з реабілітації щодо можливості визнання особи, репресованої за рішенням позасудового органу, реабілітованою

Особа, щодо якої приймаються обґрунтовані пропозиції

_
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження)

Заявник1 ____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника - фізичної особи або повне найменування заявника - юридичної особи)

Найменування позасудового органу, рішенням якого особу було репресовано
_

Наявність інформації щодо вчинення репресій проти особи, що міститься в архівній кримінальній справі, іншому носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, архівному документі, що зберігається в архівній установі (установах) України: так/ні

Місце вчинення репресій _
(чи були репресії проти особи вчинені на території України, визначеній у статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", чи на території іншої держави - республіки колишнього СРСР)

Наявність щодо репресованої особи факту її проживання на території України до моменту вчинення репресій або наявність у репресованої особи громадянства України
(наявність або відсутність факту проживання особи на території України, визначеній у статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917- 1991 років", до моменту вчинення репресій проти неї чи наявність або відсутність у особи громадянства України)

Дата надходження заяви про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій
_

Дата і місце складання обґрунтованих пропозицій, номер протоколу засідання регіональної комісії _______

Наявність раніше прийнятого рішення Національної комісії з реабілітації, яке набрало чинності, щодо тієї самої самої особи: ні/так

(у разі наявності рішення Національної комісії з реабілітації щодо тієї самої особи зазначаються дата такого рішення і його суть (особу визнано реабілітованою/потерпілою від репресій повністю; щодо окремих обвинувачень чи фактів вчинення окремих форм репресій; відмовлено у визнанні реабілітованою/потерпілою від репресій))

Опис обставин

1. Перелік документів, матеріалів та інших доказів, які досліджувалися під час попереднього розгляду _____

2. Наявність або відсутність підстав для визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) ________________
(наявність або відсутність підстав для визнання особи реабілітованою чи потерпілою від репресій повністю або щодо окремих обвинувачень чи фактів вчинення проти такої особи окремих форм репресій, визначених Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років")

3. Норми Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", які застосовувала регіональна комісія з реабілітації під час прийняття обґрунтованих пропозицій __

4. Примітки2 __
(будь-які додаткові відомості, які регіональна комісія з реабілітації визначила за потрібне викласти в обґрунтованих пропозиціях)

Враховуючи вищевикладене, регіональна комісія з реабілітації

_
(позиція регіональної комісії з реабілітації щодо можливості визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) або відмови у визнанні особи реабілітованою (потерпілою від репресій). У разі можливості, на думку регіональної комісії з реабілітації, визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) щодо окремих обвинувачень чи фактів учинення окремих форм репресій, окремо зазначається, щодо яких обвинувачень чи фактів вчинення окремих форм репресій особу пропонується визнати реабілітованою (потерпілою від репресій))

Голова регіональної комісії з реабілітації3

_____
(ім'я та прізвище)

Секретар регіональної комісії з реабілітації

_____
(ім'я та прізвище)


1 Зазначається лише у разі, якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої здійснюється попередній розгляд щодо можливості визнання її реабілітованою.

2 Зазначаються у разі потреби.

3 У разі відсутності голови регіональної комісії з реабілітації під час попереднього розгляду обґрунтовані пропозиції підписує головуючий на засіданні регіональної комісії, на якому здійснювався попередній розгляд.

 

Додаток 5
до Положення про регіональну комісію з реабілітації
(пункт 12 розділу VI)

ОБҐРУНТОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ
регіональної комісії з реабілітації щодо можливості визнання реабілітованим(ою) (потерпілим(ою) від репресій) за рішенням іншого репресивного органу

Особа, щодо якої приймаються обґрунтовані пропозиції _
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження)

Заявник1 ____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника - фізичної особи або повна назва заявника - юридичної особи)

Стосунки з репресованою особою2 ______
(перебування у шлюбі станом на момент здійснення репресій; дитина, яка у віці до 18 років залишилася без батька, матері (усиновлювача), або яка народилася не пізніше 10 місяців з дня арешту батька, матері, або яка народилася у місці позбавлення волі, на засланні, висланні тощо, або яка народилася у матері, яку примусово безпідставно поміщено до психіатричного закладу, під час перебування матері у такому закладі, або які у віці до 18 років перебували у спецприймальниках чи розподільниках, спеціальних будинках малюка чи дитячих будинках репресивних органів; дитина, примусово позбавлена імені (родового імені) внаслідок репресій проти батька, матері)

Найменування іншого репресивного органу, рішенням якого особу було репресовано
_

Наявність інформації про вчинення репресій проти особи, що міститься в архівній кримінальній справі, іншому носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, архівному документі, що зберігається в архівній установі (установах) України: так/ні

Місце вчинення репресій __
(чи були репресії проти особи вчинені на території України, визначеній у статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", чи на території іншої держави - республіки колишнього СРСР)

Наявність щодо репресованої особи факту її проживання на території України до моменту здійснення репресій або наявність у репресованої особи громадянства України
_
(наявність або відсутність факту проживання особи на території України, визначеній у статті 11 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917- 1991 років", до моменту вчинення репресій проти неї чи наявність або відсутність у особи громадянства України)

Дата надходження заяви про визнання особи реабілітованою (потерпілою) від репресій _

Дата і місце складання обґрунтованих пропозицій, номер протоколу засідання регіональної комісії _______

Наявність раніше прийнятого рішення Національної комісії з реабілітації, яке набрало чинності, щодо тієї самої особи: ні/так
(у разі наявності рішення Національної комісії з реабілітації щодо тієї самої особи, зазначається дата такого рішення і його суть (особу визнано реабілітованою/потерпілою від репресій повністю; щодо окремих обвинувачень чи фактів здійснення окремих форм репресій; відмовлено у визнанні реабілітованою/потерпілою від репресій))

Опис обставин

1. Дата призначення покарання ________
(дата винесення рішення іншого репресивного органу, яким особу було репресовано. Якщо справу проти особи було припинено під час слідства, попереднього (досудового) слідства або закрито за відсутністю події злочину, відсутністю складу злочину, недоведеністю участі особи у вчиненні злочину, зазначаються дата припинення або закриття справи і підстава, за якою справу було припинено (закрито) (відсутність події злочину, відсутність складу злочину, недоведеність участі особи у вчиненні злочину))

2. Законодавчий акт або діяння, за яке особу було репресовано
_
(статті законодавчих актів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних республік у складі СРСР або назва нормативно-правового акта чи діяння згідно з статтею 3 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", за порушення або вчинення якого особу було репресовано)

3. Форма репресії _________
(форма репресії відповідно до статті 2 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років")

4. Наявність факту реабілітації особи, яка вчинила діяння, за недонесення (неповідомлення) про вчинення або підготовку до вчинення якого було передбачено кримінальну адміністративну відповідальність3: ні/так
(у разі реабілітації такої особи зазначаються назва органу, яким прийнято рішення про реабілітацію (визнання реабілітованою), дата і номер (за наявності) рішення про реабілітацію, стаття або інша норма законодавчого (нормативного) акта, або назва нормативного акта чи діяння, за вчинення якого особу було репресовано, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження особи, яку реабілітовано (визнано реабілітованою))

5. Позиція заявника (його представника)
(стислий зміст заяви заявника та його пояснень під час попереднього розгляду)

6. Позиція особи, яку було репресовано або яка потерпіла від репресій3
_
(стислий зміст пояснень особи під час попереднього розгляду, якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої приймається рішення про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій)

7. Пояснення інших осіб, яким відомі будь-які обставини, що стосуються вчинення репресій проти особи3 _
_
             (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, стислий зміст пояснень під час попереднього розгляду)

8. Інформація від представників органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, наукових та інших установ, осіб, які володіють спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, окремих фахівців3
_
(повна назва органу або установи, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, її посада або рід занять, освіта, документ, що підтверджує наявність у особи права на зайняття відповідною діяльністю (за потреби), стислий зміст інформації)

9. Перелік документів, матеріалів та інших доказів, які досліджувалися під час попереднього розгляду _____
_

10. Мотив учинення репресій
_
(мотив учинення репресій проти особи відповідно до статті 1 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років" або факт відсутності такого мотиву, підстави, з яких регіональна комісія з реабілітації зробила висновок про наявність або відсутність мотиву)

11. Норми Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", які застосовувала регіональна комісія з реабілітації під час попереднього розгляду ____

12. Мотиви, якими керувалась регіональна комісія з реабілітації під час прийняття обґрунтованих пропозицій _
_
(мотиви, з яких регіональна комісія з реабілітації дійшла висновку про наявність або відсутність підстав для визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) повністю або щодо окремих обвинувачень чи фактів вчинення окремих форм репресій)

13. Примітки3
_
          (будь-які додаткові відомості, які регіональна комісія з реабілітації визначила за потрібне зазначити у висновках)

Враховуючи вищезазначене, регіональна комісія з реабілітації
_
(позиція регіональної комісії з реабілітації щодо можливості визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) або відмови у визнанні особи реабілітованою (потерпілою від репресій). У разі можливості, на думку регіональної комісії з реабілітації, визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) щодо окремих обвинувачень чи фактів здійснення окремих форм репресій окремо зазначається, щодо яких обвинувачень чи фактів здійснення окремих форм репресій особу пропонується визнати реабілітованою (потерпілою від репресій))

Голова регіональної комісії з реабілітації4

_______
(ім'я та прізвище)

Секретар регіональної комісії з реабілітації

_______
(ім'я та прізвище)


1 Зазначається лише у разі, якщо попередній розгляд обставин, пов'язаних із вчиненням репресій, стосується визнання особи потерпілою від репресій.

2 Зазначається лише у разі, якщо рішення Національної комісії з реабілітації стосується визнання особи потерпілою від репресій.

3 Інформація зазначається у разі потреби.

У разі відсутності голови регіональної комісії з реабілітації під час попереднього розгляду обґрунтовані пропозиції підписує головуючий на засіданні регіональної комісії, на якому здійснювався попередній розгляд.

 

Додаток 6
до Положення про регіональну комісію з реабілітації
(пункт 3 розділу VII)

ЗРАЗОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ОБКЛАДИНКИ

__________
(найменування регіональної комісії з реабілітації)

СПРАВА ПРО

визнання особи реабілітованою/потерпілою від репресій


(обрати необхідне)
_
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження)

_
найменування позасудового органу (іншого репресивного органу)

Том N _______ з ____ томів
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали