ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 липня 2012 року N 59

Про затвердження Положення про роботу з кадровим резервом в органах прокуратури України

З метою удосконалення організації роботи з кадрами, оперативного заміщення вакантних посад та просування по службі найбільш професійно підготовлених працівників, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", наказую:

1. Затвердити Положення про роботу з кадровим резервом в органах прокуратури України (далі - Положення).

2. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам обласного рівня, ректору Національної академії прокуратури України, керівникам структурних підрозділів центрального та обласних апаратів забезпечити належну організацію виконання вимог Положення.

3. Положення (Положення N 61) та наказ Генерального прокурора України від 9 червня 2011 року N 61 (Положення N 61) про його затвердження вважати такими, що втратили чинність.

Наказ та Положення надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, ректору Національної академії прокуратури України, міським, районним, міжрайонним, районним у містах та прирівняним до них прокурорам, довести до відома всіх прокурорсько-слідчих працівників.

 

Генеральний прокурор України
державний радник юстиції України

В. Пшонка


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального прокурора України
02.07.2012 N 59


ПОЛОЖЕННЯ
про роботу з кадровим резервом в органах прокуратури України

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до наказу Генерального прокурора України від 15 грудня 2011 року N 2гн "Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України" (Наказ N 2гн) з метою забезпечення оперативного заміщення вакантних посад та просування по службі найбільш професійно підготовлених працівників в органах прокуратури створюється кадровий резерв:

а) для висунення на керівні посади:

- прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних, далі - прокурорів обласного рівня), їх перших заступників та заступників;

- ректора, першого проректора та проректорів Національної академії прокуратури України;

- керівників структурних підрозділів центрального та обласних апаратів, їх перших заступників та заступників;

- прокурорів міст, районів, міжрайонних, районів у містах та прирівняних до них, у тому числі із працівників прокуратур інших регіонів держави та центрального апарату Генеральної прокуратури України (міжрегіональний кадровий резерв), їх перших заступників та заступників;

б) для заміщення посад у структурних підрозділах центрального та обласних апаратів, прокуратурах міст з районним поділом:

- старших прокурорів та прокурорів управлінь і відділів центрального та обласних апаратів;

- старших прокурорів та прокурорів прокуратур міст з районним поділом;

- старших слідчих та слідчих в особливо важливих справах, старших слідчих та слідчих центрального та обласних апаратів, а також прокуратур міст з районним поділом;

в) для заміщення посад начальників відділів та їх заступників, завідувачів кафедр, викладачів Національної академії прокуратури України. Порядок формування та функціонування вказаного резерву визначається ректором Національної академії прокуратури України;

г) для заміщення посад у прокуратурах міст, районів, міжрайонних, районів у містах та прирівняних до них (первинний кадровий резерв):

- старших прокурорів та прокурорів прокуратур;

- старших слідчих та слідчих в особливо важливих справах, старших слідчих та слідчих.

1.2. Кадровий резерв для висунення на керівні посади, за винятком осіб, визначених у пункті 1.3 Положення, щорічно затверджується колегіями:

а) Генеральної прокуратури України - на посади:

- прокурорів обласного рівня, їх перших заступників та заступників;

- ректора, першого проректора та проректорів Національної академії прокуратури України;

- керівників структурних підрозділів центрального апарату, їх перших заступників та заступників;

- прокурорів міст, районів, міжрайонних, районів у містах та прирівняних до них із числа працівників прокуратур інших регіонів держави та центрального апарату Генеральної прокуратури України (міжрегіональний кадровий резерв);

б) прокуратур обласного рівня - на посади:

- начальників управлінь, їх перших заступників та заступників, начальників відділів;

- прокурорів міст, районів, міжрайонних, районів у містах та прирівняних до них прокурорів, їх перших заступників та заступників.

1.3. Кадровий резерв для висунення на посади заступників начальників відділів центрального та обласних апаратів затверджується першим заступником чи заступниками Генерального прокурора України, прокурорами обласного рівня або їх заступниками згідно з розподілом обов'язків без розгляду цього питання на колегіях.

У такому ж порядку затверджується кадровий резерв для заміщення інших посад у структурних підрозділах центрального та обласних апаратів.

1.4. Резерв для заміщення посад у прокуратурах міст з районним поділом затверджується прокурорами міст.

1.5. Первинний кадровий резерв затверджується прокурором обласного рівня.

1.6. Необхідна кількість резервістів для висунення на керівні посади, заміщення посад у структурних підрозділах центрального та обласних апаратів, а також у прокуратурах міст з районним поділом визначається з урахуванням стану плинності кадрів, перспективою вивільнення цих посад і повинна бути розумною та оптимальною.

Особа зараховується до складу кадрового резерву, як правило, на одну керівну посаду.

2. Формування кадрового резерву для висунення на керівні посади

2.1. До кадрового резерву на керівні посади, у тому числі міжрегіонального кадрового резерву, висуваються найбільш підготовлені прокурорсько-слідчі працівники, які мають системні професійні знання, успішно виконують службові обов'язки, проявляють ініціативу, володіють організаторськими здібностями та відповідними моральними якостями, мають стаж роботи в органах прокуратури не менше трьох років, підвищують свій професійний рівень.

2.2. Зарахування працівника до складу кадрового резерву проводиться за його згодою, у тому числі щодо можливості зміни місця проживання у разі отримання пропозиції призначення на керівну посаду в іншій місцевості.

2.3. Не можуть бути зараховані до кадрового резерву працівники, які мають дисциплінарні стягнення та за станом здоров'я не можуть виконувати роботу, пов'язану з підвищеними навантаженнями.

2.4. Підставою для зарахування особи до кадрового резерву для висунення на керівні посади є рекомендація.

2.5. Рекомендації для зарахування працівників до кадрового резерву, який затверджується колегією Генеральної прокуратури України, надаються Генеральним прокурором України, його першим заступником чи заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів, атестаційними комісіями, прокурорами та колегіями прокуратур обласного рівня, а також ректором, проректорами та вченою радою Національної академії прокуратури України.

2.6. Рекомендації для зарахування працівників до кадрового резерву, який затверджується колегіями прокуратур обласного рівня, надаються прокурорами обласного рівня, їх заступниками, керівниками структурних підрозділів, міськрайпрокурорами та атестаційними комісіями.

2.7. Рекомендації надаються щорічно до кадрових підрозділів прокуратур обласного рівня до 1 лютого, а до Головного управління кадрового забезпечення - до 15 лютого.

2.8. Підготовка матеріалів для затвердження колегіями кадрового резерву для висунення на керівні посади покладається на відповідні кадрові підрозділи.

2.9. Кадровими підрозділами вивчається відповідність кандидатів вимогам пунктів 2.1 - 2.3 цього Положення та формуються списки указаних осіб, які надаються для попереднього узгодження першому заступнику чи заступникам Генерального прокурора України або заступникам прокурорів обласного рівня.

2.10. Списки, що затверджуються колегіями Генеральної прокуратури України чи прокуратур обласного рівня, попередньо узгоджуються також відповідно із управлінням внутрішньої безпеки чи старшими прокурорами прокуратур з питань внутрішньої безпеки.

2.11. Кандидати, які не відповідають вимогам цього положення, до зазначеного списку не включаються, про що інформується ініціатор для надання іншої кандидатури. Узгоджені списки резерву кадровими підрозділами надаються на розгляд колегій для затвердження.

2.12. Після затвердження складу резерву кадрові підрозділи письмово інформують ініціаторів про зарахування до кадрового резерву запропонованих ними працівників для організації їх підготовки.

2.13. Копії списків осіб, зарахованих до кадрового резерву для висунення на керівні посади прокуратур обласного рівня, направляються до Головного управління кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України у 10-денний термін після їх затвердження колегіями.

2.14. Підстави для виключення працівника з резерву для висунення на керівні посади:

а) призначення на керівну посаду, на яку був зарахований резервіст;

б) звільнення з органів прокуратури чи переведення в органи прокуратури іншого регіону;

в) відмова працівника від подальшого перебування у резерві;

г) рішення колегії;

д) рекомендація атестаційної комісії;

е) пропозиція керівника прокуратури;

є) відмова від запропонованої керівництвом прокуратури керівної посади, на яку був зарахований резервіст.

2.15. За наявності підстав, передбачених підпунктами "а", "б", "в", працівник вибуває з кадрового резерву без розгляду цього питання колегіями чи керівництвом прокуратур.

2.16. У випадках, передбачених підпунктами "г", "д", "є", рішення про виключення з кадрового резерву приймається відповідно Генеральним прокурором України чи прокурором обласного рівня. Про виключення працівника з резерву кадровим підрозділом робиться відмітка у списку.

2.17. За необхідності, зокрема у разі використання діючого резерву на відповідні посади, виключення працівників з його складу тощо, упродовж року можуть вноситись зміни до кадрового резерву за рішенням колегії.

2.18. У разі вивільнення посади, на яку затверджено резерв, кадровий підрозділ інформує керівника прокуратури про наявність претендента на цю посаду, який перебуває у резерві.

2.19. Переважне право на заміщення вакантної посади має працівник, зарахований до резерву на цю посаду.

2.20. У поданні до Генеральної прокуратури України про призначення працівника на посаду номенклатури Генерального прокурора України обов'язково зазначається інформація про перебування особи в кадровому резерві для висунення на керівні посади. Якщо працівник не перебував у резерві, то у поданні надаються пояснення причин невикористання резерву.

3. Формування кадрового резерву для висунення на посади заступників начальників відділів, заміщення посад у структурних підрозділах центрального та обласних апаратів, прокуратурах міст з районним поділом

3.1. Формування кадрового резерву для висунення на посади заступників начальників відділів, заміщення посад у структурних підрозділах центрального та обласних апаратів, прокуратурах міст з районним поділом покладається відповідно на першого заступника чи заступників Генерального прокурора України, прокурорів обласного рівня або їх заступників згідно з розподілом обов'язків, керівників структурних підрозділів, у штатному розписі яких передбачено такі посади, та прокурорів міст з районним поділом.

3.2. При формуванні резерву враховуються вимоги пункту 2.2 наказу Генерального прокурора України від 15.12.2011 N 2гн (Наказ N 2гн) щодо укомплектування прокуратур міст з районним поділом за рахунок працівників, які до призначення на відповідну посаду мали стаж роботи в органах прокуратури не менше двох років, апаратів прокуратур обласного рівня - працівниками зі стажем роботи не менше трьох років, а апарату Генеральної прокуратури України - за рахунок працівників, які до призначення мають стаж роботи в органах прокуратури не менше п'яти років, у тому числі у прокуратурах обласного рівня чи на посадах міськрайпрокурорів.

3.3. До резерву для заміщення вакантних посад зазначеної категорії можуть бути зараховані особи, які не мають передбаченого пунктом 2.2 наказу N 2гн (Наказ N 2гн) стажу роботи в органах прокуратури, але здатні за час перебування у резерві пройти підготовку та після його досягнення можуть бути призначені на вищі посади.

3.4. Сформований список кадрового резерву для висунення на посади заступників начальників відділів, заміщення посад у структурних підрозділах центрального та обласних апаратів затверджується першим заступником чи заступниками Генерального прокурора України або заступниками прокурорів обласного рівня згідно з розподілом обов'язків до 1 лютого щорічно.

3.5. Список кадрового резерву для заміщення посад у прокуратурах міст з районним поділом затверджується у такі ж строки прокурором міста. Після затвердження один примірник списку кадрового резерву надсилається до відповідного кадрового підрозділу.

3.6. За наявності підстав, передбачених у пункті 2.14 Положення, до складу кадрового резерву вносяться зміни, які погоджуються з першим заступником або заступниками Генерального прокурора України чи заступниками прокурорів обласного рівня згідно з розподілом обов'язків.

4. Формування первинного кадрового резерву

4.1. Формування резерву для заміщення посад старших прокурорів та прокурорів, старших слідчих та слідчих особливо важливих справах, старших слідчих та слідчих прокуратур міст, районів, міжрайонних, районів у містах та прирівняних до них прокуратур здійснюється кадровими підрозділами прокуратур обласного рівня.

4.2. Первинний кадровий резерв формується за рахунок:

а) магістрантів Національної академії прокуратури України та студентів останнього року навчання, які здобувають освіту за рекомендаціями органів прокуратури у базових вищих навчальних закладах;

б) осіб, які отримали освіту в базових вищих навчальних закладах поза межами державного замовлення і які не пройшли цільову підготовку за рекомендацією органів прокуратури, а також в інших вищих навчальних закладах;

в) осіб, які мають вищу юридичну освіту та працюють на посадах державних службовців в органах прокуратури;

г) осіб, які мають вищу юридичну освіту та працюють за фахом у судових, правоохоронних, державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях.

4.3. Відбір претендентів для зарахування до резерву здійснюється кадровими підрозділами прокуратур обласного рівня, а із числа осіб, зазначених у підпунктах "б", "в", "г" пункту 4.2, також прокурорами міст, районів, міжрайонними, районними у містах та іншими прирівняними до них прокурорами.

4.4. При вивченні кандидатур претендентів для зарахування до кадрового резерву опрацьовуються документи, які підтверджують отримання вищої юридичної освіти, та характеристики особи з місця навчання чи роботи.

4.5. З метою отримання додаткової інформації про особу претендента, його ділові та моральні якості, рівень освітньо-кваліфікаційної підготовки з ним проводиться співбесіда, а за необхідності - психологічне, професійне тестування тощо.

4.6. Для прийняття рішення щодо можливості зарахування до первинного кадрового резерву претендентом подаються такі документи:

- заява на ім'я прокурора області про зарахування до кадрового резерву;

- особистий листок по обліку кадрів;

- автобіографія;

- копія паспорта громадянина України;

- копії документів про вищу юридичну освіту;

- характеристики;

- дві фотокартки (4 х 6).

4.7. Питання про зарахування до первинного кадрового резерву осіб, зазначених у підпункті "а" пункту 4.2, вирішується на підставі рекомендації відповідного органу прокуратури для вступу до базового вищого навчального закладу та інформації цієї освітньої установи про зарахування студентом останнього курсу навчання. Рішення щодо можливості зарахування до кадрового резерву осіб, зазначених у підпункті "в" пункту 4.2, приймається за наявності поданих ними заяв та за результатами вивчення їх особових справ.

4.8. Про можливість зарахування особи до кадрового резерву прокурором міста, району, міжрайонним та прирівняним до них складається рекомендація, яка разом з доданими претендентом документами надсилається до кадрового підрозділу прокуратури обласного рівня.

4.9. Розгляд сформованих документів щодо претендентів на зарахування до резерву покладається на керівників кадрових підрозділів прокуратур обласного рівня, якими і складається список первинного кадрового резерву із зазначенням даних про особу (П. І. Б., рік народження, коли та який навчальний заклад закінчила, місце роботи чи навчання, а також посада, на яку претендує особа).

4.10. Сформований список первинного кадрового резерву затверджується прокурорами обласного рівня щорічно до 1 жовтня та за необхідності до нього вносяться зміни.

4.11. Виключення із списку первинного кадрового резерву здійснюється за погодженням з прокурором обласного рівня, про що в списку робиться відмітка.

4.12. Підставами для виключення особи із списку кадрового резерву є:

а) призначення на посаду;

б) відмова від подальшого перебування у резерві;

в) відмова від призначення на запропоновану посаду;

г) наявність інших підстав, які унеможливлюють перебування у резерві.

5. Підготовка кадрового резерву

5.1. Працівник, зарахований до кадрового резерву для висунення на керівну посаду або для заміщення посади у структурних підрозділах чи прокуратурі міста з районним поділом, зобов'язаний самостійно підвищувати свою ділову та професійну кваліфікацію, сумлінно та ініціативно готувати себе до роботи на вищій посаді.

5.2. З метою доведення цих вимог до осіб, яких зараховано для висунення на керівні посади, з ними проводяться співбесіди у кадрових підрозділах, з іншими - керівниками, за пропозицією яких вони зараховані до резерву.

5.3. Підготовка кадрового резерву для висунення на керівні посади проводиться за індивідуальними планами.

5.4. Індивідуальні плани складаються на календарний рік та мають передбачати різноманітні форми навчання, у тому числі стажування на необхідних напрямах прокурорсько-слідчої діяльності, залучення до галузевих та комплексних перевірок, виконання обов'язків за вищими посадами, надання індивідуальних завдань, виступи на навчально-методичних семінарах та науково-практичних конференціях, навчання за спеціальними програмами в Національній академії прокуратури України тощо.

5.5. Для працівників, зарахованих до резерву на посади заступників прокурорів обласного рівня, міськрайпрокурорів, їх перших заступників та заступників, плани складаються відповідними кадровими підрозділами, а для інших працівників - керівниками структурних підрозділів, за пропозицією яких вони зараховані до резерву.

5.6. Плани затверджуються заступниками Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків чи прокурорами обласного рівня протягом місяця з дня затвердження складу кадрового резерву. Копії планів, складених керівниками структурних підрозділів, надаються до кадрових підрозділів.

5.7. Керівники самостійних структурних підрозділів у взаємодії з кадровими та організаційно-контрольними підрозділами під час організації виконання рішень колегій, а також розробки та виконання планових заходів забезпечують участь підпорядкованих працівників, яких зараховано до складу кадрового резерву для висунення на керівні посади, у галузевих та комплексних перевірках прокуратур, навчально-методичних семінарах, стажуванні у структурних підрозділах апаратів прокуратур тощо.

5.8. Головним управлінням кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України до календарних планів навчання і планів набору слухачів до Інституту підвищення кваліфікації Національної академії прокуратури України, як правило, включаються працівники, яких зараховано до резерву на посади заступників прокурорів обласного рівня, керівників структурних підрозділів та міськрайпрокурорів.

6. Контроль за організацією роботи з кадровим резервом

6.1. Загальний контроль за організацією роботи та ефективним використанням кадрового резерву здійснюється Генеральним прокурором України, його першим заступником чи заступниками, прокурорами обласного рівня та ректором Національної академії прокуратури України.

6.2. Безпосередній контроль та організацію роботи з кадровим резервом проводять Головне управління кадрового забезпечення та кадрові підрозділи прокуратур обласного рівня. З цією метою ними надається методична та практична допомога керівникам структурних підрозділів щодо формування, підготовки та використання резерву.

6.3. Контроль за виконанням індивідуальних планів особами, зарахованими до резерву для висунення на керівні посади, здійснюється відповідно Головним управлінням кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України, кадровими підрозділами прокуратур обласного рівня, керівниками самостійних структурних підрозділів, а також міськрайпрокурорами.

6.4. Кадровими підрозділами на підставі планів роботи Генеральної прокуратури України чи прокуратур обласного рівня можуть проводитись перевірки у структурних підрозділах центрального чи обласних апаратів щодо стану роботи з кадровим резервом. Результати перевірок можуть обговорюватися на оперативних нарадах, засіданнях атестаційних комісій або колегій.

6.5. Для вивчення професійних та моральних якостей резервістів практикуються кваліфікаційні та психологічні тестування.

6.6. Стан роботи з кадровим резервом періодично узагальнюється та, в разі необхідності, розглядається на засіданнях колегій прокуратур.

6.7. Атестаційними комісіями за ініціативою кадрових підрозділів можуть заслуховуватись звіти керівників структурних підрозділів про стан роботи з кадровим резервом та резервістів з питань їх підготовки до роботи на вищій посаді, визначення напрямів підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки, а також, за наявності підстав, приймаються рішення про доцільність подальшого перебування працівника у резерві.

6.8. Критерієм оцінки ефективності функціонування кадрового резерву є своєчасне його використання при заміщенні вакантних посад.

 

Головне управління
кадрового забезпечення
Генеральної прокуратури України

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали