НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.12.2013

м. Київ

N 2826

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 р. за N 2180/24712

Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за N 97/13364 (зі змінами).

3. Регулярна квартальна інформація за I - IV квартали 2013 року, особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітентами цінних паперів, яка виникла до дати набрання чинності цим рішенням, крім регулярної річної інформації за звітний 2013 рік, розкривається на фондовому ринку та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі, порядку і у строки відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за N 97/13364 (зі змінами), або Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядку заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 червня 2010 року N 981, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2010 року за N 707/18002 (зі змінами).

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Т. в. о. Голови Комісії

А. Амелін

 

Протокол засідання Комісії
від 03 грудня 2013 р. N 64

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
03.12.2013 N 2826

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 р. за N 2180/24712

Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні положення

1. Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (квартальної, річної), особливої інформації, інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, інформації в повідомленні про проведення загальних зборів (далі - Інформація) емітентами цінних паперів та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів (далі - інформація про випуск)) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (далі - підсумки випуску)) цінних паперів емітентами цінних паперів.

2. Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів - нерезидентів, у тому числі міжнародні фінансові організації, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України.

Дія цього Положення не поширюється на емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.

На емітентів облігацій місцевих позик поширюються вимоги цього Положення в частині розкриття регулярної річної інформації.

3. Емітенти цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням, зобов'язані розкривати на фондовому ринку в такій послідовності Інформацію шляхом:

розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (далі - загальнодоступна інформаційна база даних Комісії);

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі - офіційні друковані видання);

подання до Комісії.

Емітенти цінних паперів до моменту подання Інформації до Комісії розміщують її на власному веб-сайті (веб-сторінці) (далі - сторінка в мережі Інтернет) відповідно до вимог законодавства.

4. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, повинна розкриватися державною мовою.

5. У випадку розкриття Інформації емітентом, цінні папери якого знаходяться у лістингу фондової біржі, емітент після розміщення такої Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії зобов'язаний повідомити фондову біржу про її розміщення у порядку, погодженому з фондовою біржею.

6. Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати Інформацію відповідно до цього Положення, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.

7. Емітент має надавати Інформацію для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії до особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

8. Емітент при оприлюдненні Інформації на сторінці в мережі Інтернет забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.

9. До моменту розкриття регулярної та особливої інформації емітентом шляхом оприлюднення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкриття такої Інформації іншими шляхами, у тому числі шляхами, передбаченими цим Положенням, не допускається.

10. У разі якщо емітент несвоєчасно розкриває Інформацію, розкриття якої є обов'язковим відповідно до законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Комісії, емітент повинен письмово повідомити Комісію листом з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття Інформації, складеним у довільному вигляді та засвідченим підписом керівника та відбитком печатки емітента.

Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії протягом двох днів, але не пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.

11. Якщо емітентом розкрито недостовірну Інформацію, то він зобов'язаний вжити заходів щодо спростування розкритої недостовірної Інформації у той самий спосіб (способи), яким(и) було розкрито таку недостовірну Інформацію. У разі наявності виправлена Інформація оприлюднюється емітентом у передбачений цим Положенням спосіб одночасно із спростуванням оприлюдненої недостовірної Інформації.

Спростування у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії має бути здійснено протягом двох робочих днів з дати встановлення факту розкриття недостовірної Інформації емітентом.

Спростування у офіційному друкованому виданні має бути здійснено протягом п'яти робочих днів з дати встановлення факту розкриття недостовірної Інформації емітентом.

Емітент зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати встановлення факту розкриття недостовірної Інформації повідомити Комісію листом про факт оприлюднення недостовірної Інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної Інформації, підтвердження спростування оприлюдненої недостовірної Інформації та в разі наявності інформацію щодо оприлюднення виправленої Інформації.

12. При поданні Інформації до Комісії емітент зобов'язаний подавати (надсилати) таку Інформацію у паперовій та електронній формах на електронному носії інформації або у вигляді електронних документів. Подання електронних документів здійснюється відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних, та інформації у вигляді електронних документів.

Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

Подання Інформації емітентами цінних паперів - професійними учасниками фондового ринку, банками, страховиками, інститутами спільного інвестування, емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій і сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу фондової біржі до центрального апарату Комісії, здійснюється виключно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів.

Інформація у паперовій формі формується як друкована копія електронної форми.

Інформація складається емітентом з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646 (Рішення N 646), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (зі змінами).

У разі якщо паперова форма Інформації налічує більше одного аркуша, така Інформація повинна бути прошита, пронумерована та скріплена відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента. На зворотному боці останньої сторінки робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента (кількість) сторінок".

Підпис керівника та відбиток печатки емітента на титульному аркуші паперової форми Інформації також підтверджує ідентичність електронної та паперової форм Інформації, що подається до Комісії, та Інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

У разі надходження електронної форми Інформації на пошкодженому носії інформації або носії, який не містить електронної форми, Комісія листом (факсограмою) або засобами електронного зв'язку (електронною поштою) повідомляє про це емітента цінних паперів.

Протягом 10 робочих днів з дати відправлення Комісією повідомлення емітент цінних паперів подає (надсилає) до Комісії електронну форму Інформації на доступному носії інформації.

На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії емітент цінних паперів зобов'язаний подати (надіслати) до Комісії Інформацію у строк/термін, передбачений вимогою, відповідно до цього Положення в паперовій формі.

13. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) заповнюється та складається у формах і порядку, встановлених Міністерством фінансів України. Форми фінансової звітності емітентів цінних паперів - банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України.

Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі Інформації розкривають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

14. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати Інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.

15. На розсуд емітента при розкритті Інформації емітентом може наводитись додаткова інформація, яка необхідна для повного і всебічного її розкриття.

16. При поданні письмових повідомлень до Комісії, передбачених абзацом першим пункту 10, абзацом четвертим пункту 11 цього розділу, емітенти, які є професійними учасниками фондового ринку, банками, страховиками, інститутами спільного інвестування, емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій і сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, емітенти акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу фондової біржі, надають (надсилають) повідомлення до центрального апарату Комісії.

Емітенти, які не визначені в абзаці першому цього пункту, надають (надсилають) Інформацію та письмові повідомлення, передбачені абзацом першим пункту 10, абзацом четвертим пункту 11 цього розділу, до територіальних органів Комісії за їх місцезнаходженням.

II. Порядок та строки розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Порядок та строки розкриття особливої інформації

1. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів цінних паперів з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.

2. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів в порядку, встановленому Комісією.

3. Емітенти цінних паперів розкривають особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у главі 1 розділу III цього Положення.

4. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію у формі повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (далі - Повідомлення). Щодо кожного виду особливої інформації складається окреме Повідомлення.

5. Розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії.

Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;

в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;

подання до Комісії - протягом семи робочих днів після дати вчинення дії.

6. Текст Повідомлення за змістом та обсягом має відповідати вимогам, що встановлені до відповідного виду особливої інформації.

При оприлюдненні особливої інформації в офіційному друкованому виданні Повідомлення складається за формою, наведеною у додатку 28 до цього Положення.

7. Повідомлення, яке подається до Комісії та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, складається з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з наведених у додатках 2 - 15 форм відповідно до виду особливої інформації.

8. На титульному аркуші Повідомлення, яке подається до Комісії, обов'язково зазначаються дата оприлюднення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, найменування, дата і номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення, дата оприлюднення та адреса сторінки в мережі Інтернет.

2. Порядок та строки розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів іпотечних цінних паперів, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.

2. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів в порядку, встановленому Комісією за умови відсутності інших підстав, передбачених законодавством, для виникнення такого обов'язку.

3. Емітенти цінних паперів розкривають інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до переліку, який визначено у главі 2 розділу III цього Положення.

4. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю у формі повідомлення про виникнення такої інформації про емітента (далі - Повідомлення про інформацію). Щодо кожного виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю складається окреме Повідомлення про інформацію.

5. Розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю має здійснюватись шляхом оприлюднення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії.

Розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю здійснюється у такі строки:

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;

в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;

подання до Комісії - протягом семи робочих днів після дати вчинення дії.

6. Текст Повідомлення про інформацію за змістом та обсягом має відповідати вимогам, установленим до відповідного виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

При оприлюдненні інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю в офіційному друкованому виданні Повідомлення про інформацію складається за формою, наведеною у додатку 28 до цього Положення.

7. Повідомлення про інформацію, яке подається до Комісії та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, складається з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з наведених у додатках 16 - 27 форм відповідно до виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

8. На титульному аркуші Повідомлення про інформацію, яке подається до Комісії, обов'язково зазначаються дата оприлюднення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, найменування, дата і номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення про інформацію, дата оприлюднення та адреса сторінки в мережі Інтернет.

3. Порядок та строки розкриття регулярної квартальної інформації емітентами цінних паперів

1. Обов'язок здійснювати розкриття регулярної квартальної інформації в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на:

1) акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;

2) державні (національні) акціонерні товариства;

3) холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;

4) підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;

5) емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення облігацій підприємств;

6) емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій;

7) емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних сертифікатів;

8) емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення сертифікатів ФОН;

9) емітентів, цінні папери яких перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі.

Обов'язок розкриття квартальної інформації поширюється на емітентів, визначених в підпунктах 5 - 8 цього пункту, з кварталу, в якому емітенти здійснили публічне (відкрите) розміщення відповідних цінних паперів.

Обов'язок розкриття квартальної інформації припиняється з наступного кварталу після кварталу, в якому опубліковано інформацію про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, за умови відсутності інших підстав, передбачених законодавством, для виникнення такого обов'язку.

Обов'язок розкриття квартальної інформації поширюється на емітентів, визначених в підпункті 9 цього пункту, з кварталу, в якому цінні папери перебували у біржовому реєстрі фондової біржі незалежно від тривалості перебування їх у біржовому реєстрі фондової біржі та незалежно від того, чи були цінні папери такого емітента протягом звітного кварталу виключені з біржового реєстру фондової біржі. Обов'язок емітента розкривати квартальну інформацію припиняється з кварталу, наступного за кварталом, у якому цінні папери такого емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі. При цьому квартал, у якому цінні папери емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі, є для такого емітента звітним кварталом.

2. Регулярна квартальна інформація складається за підсумками кожного кварталу та відповідно до вимог цього Положення.

3. Розкриття квартальної інформації на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії. Квартальна інформація розкривається за перший, другий і третій квартали. Інформація щодо четвертого кварталу окремо не розкривається, а включається до регулярної річної інформації.

Регулярна квартальна інформація згідно з цим Положенням розкривається у термін не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

4. Порядок та строки розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів

1. Обов'язок здійснювати розкриття регулярної річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.

Обов'язок розкриття регулярної річної інформації припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, за умови відсутності інших підстав, передбачених законодавством, для виникнення такого обов'язку.

2. Звітним періодом для складання річної інформації є календарний рік.

Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим за 12 місяців, він обчислюється:

для акціонерних товариств - з дати державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;

для емітентів цінних паперів, крім акцій, - з дня реєстрації випуску до 31 грудня звітного року включно.

3. У разі подання до Комісії документів на скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з 01 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент або його правонаступник розкриває регулярну річну інформацію відповідно до вимог цього Положення.

4. Розкриття регулярної річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії.

Розкриття регулярної річної інформації здійснюється у такі терміни:

розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у термін не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

опублікування у офіційному друкованому виданні - у термін не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

подання до Комісії - не пізніше 01 червня року, наступного за звітним.

Емітенти цінних паперів до моменту подання регулярної річної інформації до Комісії розміщують її на сторінці в мережі Інтернет.

5. Опублікування річної інформації в офіційному друкованому виданні здійснюється за формою, наведеною у додатку 44 до цього Положення.

III. Склад інформації, що розкривається емітентами цінних паперів

1. Склад особливої інформації емітента цінних паперів

1. До особливої інформації емітента цінних паперів належать відомості про:

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу);

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

зміну складу посадових осіб емітента;

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

2. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, складаються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення;

вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний). У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів зазначається порядок здійснення такого розміщення (самостійно або із залученням торговця(ів), з яким(и) укладено договір андеррайтингу, через фондову біржу);

розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначається їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, наводиться найменування юридичної особи або зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій;

співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення;

інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються;

спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік;

мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів;

прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводиться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами;

інформація щодо можливості конвертації цінних паперів;

інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії.

3. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу) складаються за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про викуп власних акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення;

період викупу (дата початку й закінчення викупу) та порядок викупу. Якщо рішення не передбачає періоду, протягом якого здійснюватиметься викуп акцій, про це слід зазначити;

інформація про мету викупу акцій, ціну викупу або порядок її визначення із зазначенням факторів, які враховуються при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу;

номінальна та ринкова вартість акцій та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій;

тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу;

найменування юридичних осіб або зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій;

прізвище, ім'я та по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу, у яких викуповуються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій станом до викупу акцій;

дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше викупленими власними акціями);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу, та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу.

4. Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі складаються за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

включення цінних паперів емітента у лістинг або коли емітенту стало відомо про включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі;

коли емітенту стало відомо про зміну рівня лістингу його цінних паперів;

коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних паперів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата дії, дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу), найменування фондової біржі, вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента. Наводиться найменування фондової біржі, в лістинг якої включаються цінні папери емітента;

дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування фондової біржі, які прийняли рішення про делістинг цінних паперів емітента або зміну рівня лістингу;

види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників;

в разі делістингу зазначається дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу.

5. У разі отримання емітентом грошових коштів за кредитним договором емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі отримання емітентом грошових коштів або інших речей, визначених родовими ознаками за договором позики, емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента, складаються за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата одержання кредиту.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про одержання кредиту та назва уповноваженого органу, що його прийняв;

дата підписання договору кредиту, вид кредиту (кредитної лінії), сума кредиту, процентна ставка, строк, на який укладено договір кредиту, та умови повернення кредиту із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення кредиту;

дата одержання кредиту;

інформація про кредитора, який прийняв рішення про надання кредиту, із зазначенням його найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року;

співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках);

інформація щодо цільового призначення коштів, отриманих за кредитом.

У разі якщо грошові кошти емітент отримує на підставі укладеного договору кредиту (кредитної лінії) в декілька етапів частинами (траншами), що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента, розрахованих на початок року, інформація розкривається при першому та останньому одержанні частини кредиту (траншу). Інформація стосовно інших частин кредиту (траншів), крім першої та останньої, розкривається шляхом оприлюднення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання частини кредиту (траншу), у тому числі в разі закриття кредитної лінії.

Зазначаються загальний розмір кредиту за договором (кредитною лінією), розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі, дата отримання частини кредиту (траншу), дата відкриття та дата закриття кредитної лінії, розмір одержаної частини кредиту (у відсотках) до загального розміру кредиту (кредитної лінії) та інші умови договору кредиту (кредитної лінії), необхідні для повного розкриття інформації.

У разі якщо кредити є короткостроковими - строком в один банківський день, інформація розкривається на фондовому ринку, але не подається до Комісії. При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання кредиту.

Емітент може додатково, на власний розсуд, розкривати інші відомості, що можуть вплинути на рішення інвесторів (як-то умови зміни процентної ставки тощо);

2) відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента, складаються за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата передання грошових коштів або інших речей, визначених родовими ознаками.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про одержання позики та назва уповноваженого органу, що його прийняв;

дата підписання договору, предмет договору, вид позики (процентна, безпроцентна), сума одержаної позики або вартість речей, визначених родовими ознаками, процентна ставка, строк, на який надано позику, та умови повернення позики із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення позики;

дата зарахування коштів на поточний рахунок або дата одержання речей, визначених родовими ознаками;

інформація про позикодавця із зазначенням його найменування (прізвища, імені та по батькові позикодавця - фізичної особи), коду за ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)), місцезнаходження;

вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року; співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок року (у відсотках);

інформація щодо мети використання коштів або речей, визначених родовими ознаками та отриманих за договором позики.

У разі якщо емітент одержує грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, на підставі укладених договорів позики в декілька етапів траншами, що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента, розрахованих на початок року, інформація розкривається при першому та останньому транші коштів або інших речей, визначених родовими ознаками. Інформація стосовно інших частин позики (траншів), крім першої та останньої, розкривається шляхом оприлюднення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання частини позики (траншу), у тому числі останньої частини позики (траншу).

Зазначаються розмір одержаної частини позики (траншу) у грошовій формі, розмір одержаної частини позики (у відсотках) до розміру позики та дата одержання частини позики (траншу).

Емітент може додатково, на власний розсуд, розкривати інші відомості, що можуть вплинути на рішення інвесторів (як-то умови зміни процентної ставки тощо).

6. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента складаються за формою, наведеною у додатку 7 до цього Положення.

До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання або припинення повноважень) голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом товариства.

Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі:

призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду);

призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень).

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення;

інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено (обрано або припинено повноваження), частка, якою володіє в статутному капіталі емітента;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

У разі призначення (обрання) посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі.

У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді.

Якщо нікого не призначено (обрано) на посаду замість звільненої особи (повноваження якої припинено), інформація про це обов'язково розкривається.

7. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, складаються за формою, наведеною у додатку 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, або дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з чим пакет власника акцій:

становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

став менше 10 відсотків голосуючих акцій;

збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

зазначення "фізична особа", якщо інформація виникла щодо фізичної особи, або повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів, місцезнаходження юридичної особи. Наводиться розмір частки акціонера до і після зміни пакета акцій;

розмір пакета акцій акціонера, у тому числі з урахуванням розміру збільшення.

8. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв складаються за формою, наведеною у додатку 9 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про утворення (припинення) філії (філій), представництва (представництв) емітента, назва уповноваженого органу, що його прийняв, та причини прийняття такого рішення;

повне найменування та місцезнаходження кожної філії чи представництва, що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи будуть виконувати. В разі прийняття рішення щодо кількох філій чи представництв усі відомості можуть подаватись в одному повідомленні з обов'язковим розкриттям необхідної інформації щодо кожної філії чи представництва.

9. Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу складаються за формою, наведеною у додатку 10 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про зменшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення;

інформація про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення, розмір статутного капіталу після зменшення;

сума, на яку зменшується статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал, спосіб зменшення статутного капіталу;

кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках), щодо кожного з членів наглядової ради товариства, виконавчого органу, яким належать акції емітента, та акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.

10. У разі порушення справи про банкрутство емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі винесення ухвали про санацію емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) інформація про порушення справи про банкрутство емітента складається за формою, наведеною у додатку 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора;

подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про його банкрутство. У цьому випадку дата попереднього слухання не зазначається. Після винесення судом ухвали про порушення справи про банкрутство емітент повинен додатково оприлюднити таку інформацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство емітента, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство, повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) й місцезнаходження (місце проживання) кредитора (кредиторів), на вимогу яких порушено провадження у справі про банкрутство емітента, та найменування суду, який розглядає зазначену справу;

причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента та загальна сума вимог кредиторів;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я й по батькові фізичної особи, місцезнаходження або місце проживання арбітражного керуючого емітента, призначеного судом, та дата такої ухвали;

дата проведення підготовчого засідання суду;

2) відомості про винесення ухвали про санацію емітента складаються за формою, наведеною у додатку 12 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом ухвали про проведення санації боржника або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про винесення судом ухвали про його санацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування суду, який виніс ухвалу про санацію емітента, дата винесення ухвали, строк санації та основний зміст схваленого плану санації;

найменування або прізвище, ім'я й по батькові, місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією, призначеного судом.

11. У разі припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду складаються за формою, наведеною у додатку 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента, а в разі, якщо припинення емітента відбулося за рішенням суду, то датою виникнення подій вважається дата винесення судом відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента;

назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення та спосіб припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство), у тому числі дата проведення загальних зборів (для акціонерних товариств), на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти". У разі припинення за рішенням суду зазначається дата прийняття рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, яким прийнято таке рішення.

В разі злиття або приєднання зазначаються повне найменування і місцезнаходження всіх осіб, які беруть участь у процедурі злиття або приєднання, умови злиття або приєднання, повне найменування і місцезнаходження юридичної особи, що буде утворена, сума внеску емітента в її статутний капітал, частка емітента у статутному капіталі нового підприємства.

У разі поділу або перетворення зазначається повне найменування юридичної особи (осіб) правонаступника (правонаступників), порядок розподілу активів та зобов'язань, розмір статутного капіталу правонаступника (правонаступників). Також розкривається інформація про порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичних осіб - правонаступників;

2) відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента складаються за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації, назва органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення, у тому числі дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти";

щодо кредиторів або їх відсутність;

вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента;

про достатність активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами;

3) відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду складаються за формою, наведеною у додатку 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента або дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата судового рішення про припинення емітента шляхом ліквідації (у тому числі шляхом ліквідації у справі про банкрутство) та найменування суду, який прийняв таке рішення;

строк дії ліквідаційної процедури;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка є уповноваженою особою, визначеною відповідно до рішення загальних зборів акціонерного товариства, та має повноваження представляти інтереси акціонерів у процесі провадження справи про банкрутство;

вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті прийняття рішення про ліквідацію емітента;

щодо достатності активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами.

2. Склад інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю

1. До розкриття інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю застосовуються положення глави 2 розділу II цього Положення.

2. До інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю належать відомості про:

зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів;

дострокове погашення іпотечних облігацій;

внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів;

заміну управителя фонду операцій з нерухомістю;

припинення функціонування фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН);

трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття;

звернення стягнення на іпотечне покриття;

конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН;

призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

3. Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом складаються за формою, наведеною у додатку 16 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата внесення відомостей про заміну до відповідного реєстру.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата прийняття рішення емітентом про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом та найменування органу емітента, що прийняв таке рішення;

випуск іпотечних облігацій або іпотечних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій або різновид іпотечних сертифікатів);

частка (у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття або в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни;

причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

перелік іпотечних активів (інших активів) (їх найменування та вартість) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи) (їх найменування та вартість), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів, виду іпотечних облігацій та їх кожного випуску (траншу).

4. Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів складаються за формою, наведеною у додатку 17 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору з управителем іпотечного покриття, управителем іпотечних активів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами та дата розірвання договору;

суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання та/або укладення договору, причини прийняття рішення про заміну управителя;

управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір на управління іпотечним покриттям або іпотечними активами, та управитель іпотечного покриття або іпотечними активами, з яким розірвано договір. Щодо кожного з управителів зазначаються найменування, код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма, місцезнаходження, номер, дата отримання ліцензії (дозволу) та назва органу, що видав ліцензію (дозвіл).

5. Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій складаються за формою, наведеною у додатку 18 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата настання однієї чи декількох умов, передбачених частиною першою статті 17 або частиною четвертою статті 20 Закону України "Про іпотечні облігації".

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

дата вчинення дії;

підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій.

6. Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів складаються за формою, наведеною у додатку 19 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних цінних паперів;

дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів;

опис змін до проспекту емісії;

щодо осіб, якими надано згоду на внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів.

7. У разі заміни управителя ФОН за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі заміни управителя ФОН у зв'язку з ліквідацією управителя ФОН емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду складаються за формою, наведеною у додатку 20 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом рішення про передачу управління ФОН до іншого управителя.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, який прийняв рішення;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, щодо якого було прийнято рішення суду;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, до якого мають бути передані функції з управління;

причини заміни управителя;

2) відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 21 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата укладення договору з новим управителем.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, якого було припинено;

дата укладення договору з новим управителем;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, до якого переходять функції з управління;

інформація щодо способів припинення управителя.

8. Відомості про припинення функціонування ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 22 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата закінчення строку, на який ФОН був створений, та дата виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН або дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про винесення судом рішення про припинення ФОН.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата створення та закінчення строку, на який ФОН був створений, та/або дата рішення суду;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя;

причини припинення ФОН.

9. Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, складаються за формою, наведеною у додатку 23 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата завершення емітентом іпотечних сертифікатів трансформації (перетворення) іпотечних активів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів, різновид іпотечних сертифікатів;

номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів, у тому числі ринкова (у разі наявності), та вартість трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

інформація щодо способів та місця оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів;

дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії;

опис способу розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами.

10. Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття, складаються за формою, наведеною у додатку 24 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата розірвання договору;

найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір;

особа, що прийняла рішення про розірвання договору, причини прийняття рішення про заміну обслуговуючої установи;

інформація щодо умов заміни обслуговуючої установи.

11. Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття складаються за формою, наведеною у додатку 25 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

встановлення факту невиконання або неналежного виконання емітентом грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії;

прийняття судового рішення про порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора;

встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону України "Про іпотечні облігації";

встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам Закону України "Про іпотечні облігації", якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями;

порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата вчинення дії, дата і номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій, щодо іпотечного покриття яких вчинена дія;

причина звернення стягнення та особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття.

12. Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 26 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення про конвертацію уповноваженим органом емітента.

У Повідомленні про інформацію розкривається інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться цінні папери, що вилучаються з обігу (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску; форма існування; серія; вид, тип цінних паперів; кількість та загальна вартість, номінальна вартість або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі тощо).

13. Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 27 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

У Повідомленні про інформацію розкривається інформація про причини призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН, строк, на який призупинено дію зазначеного дозволу (дозволів), орган виконавчої влади, що прийняв таке рішення, та дата, з якої таке рішення набрало чинності.

3. Склад регулярної квартальної інформації емітентів цінних паперів

1. Регулярна квартальна інформація емітентів цінних паперів включає:

титульний аркуш;

зміст;

основні відомості про емітента;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, послугами яких користується емітент;

відомості про цінні папери емітента;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб;

інформацію щодо посади корпоративного секретаря;

квартальну фінансову звітність;

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Квартальна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 29 до цього Положення:

1) титульний аркуш квартальної інформації має містити реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності квартальної інформації. На титульному аркуші квартальної інформації, яка подається до Комісії, обов'язково зазначається дата розміщення квартальної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій (яких) оприлюднена квартальна інформація;

2) зміст складається за формою, наведеною у додатку 29, та має містити перелік інформації, що входить до складу квартальної інформації. Щодо кожної з інформацій, наведених у змісті, емітент повинен обов'язково зазначити про їх наявність або відсутність та у разі відсутності вказати причини відсутності у примітках;

3) інформація про емітента має містити дані відповідно до розділу III додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу);

4) відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб мають містити дані відповідно до розділу IV додатка 29 до цього Положення.

В описі розкривається інформація щодо форми участі, відсотка акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, створеній протягом звітного кварталу, активів, наданих емітентом у якості внеску, права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою.

Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо;

5) інформація щодо посади корпоративного секретаря має містити дані відповідно до розділу V додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря зазначаються причини звільнення (припинення повноважень);

6) інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до розділу VI додатка 29 до цього Положення.

Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

В описі розкривається інформація щодо змін у персональному складі посадових осіб з відповідним обґрунтуванням та інформація про наявність або відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

7) інформація про осіб, послугами яких користується емітент, має містити дані відповідно до розділу VII додатка 29 до цього Положення.

Інформація вказується про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент: аудиторів (аудиторських фірм), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів додатково вказується інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів сертифікатів ФОН додатково вказується інформація про управителя. Дані щодо кожної особи вказуються окремо. В описі до пункту розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа;

8) відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць "Інформація про випуски акцій емітента", "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" "Інформація про похідні цінні папери емітента", наведених у розділі VIII додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета емісії, спосіб розміщення тощо;

9) інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць "Інформація про зобов'язання емітента", "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції", наведених у розділі IX додатка 29 до цього Положення.

Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн;

10) звіт про стан об'єкта нерухомості розкривається відповідно до додатка 30 до цього Положення, який заповнюється емітентами цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

2. Регулярна квартальна інформація емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій; емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних сертифікатів; емітентів, які здійснили відкрите розміщення сертифікатів ФОН, складається відповідно до пункту 1 цієї глави та має додатково містити у разі випуску відповідного виду цінних паперів інформацію про:

конвертацію цінних паперів;

заміну управителя;

керуючого іпотекою (для емітентів іпотечних сертифікатів);

трансформацію (перетворення) іпотечних активів (для емітентів іпотечних сертифікатів);

зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (для емітентів іпотечних сертифікатів);

іпотечне покриття;

заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (для емітентів іпотечних цінних паперів).

Інформація про конвертацію цінних паперів розкривається відповідно до додатка 31 до цього Положення.

Обов'язково зазначаються дати розкриття інформацій про конвертацію цінних паперів відповідно до глави 2 розділу III цього Положення.

Інформація про заміну управителя має містити дані відповідно до таблиці "Інформація про заміну управителя", наведеної в додатку 32 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.

В описі до таблиці розкривається інформація щодо дати розірвання договору з управителем, вказується суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання договору, причини (підстави) такого рішення.

Інформація про керуючого іпотекою розкривається відповідно до додатка 33 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів розкривається відповідно до додатка 34 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається за кожним випуском, за кожним траншем в межах випуску.

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом розкривається відповідно до додатка 35 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів та їх кожного випуску (траншу).

Інформація про іпотечне покриття має містити дані відповідно до таблиць "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття", "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", наведених у додатку 36 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних облігацій.

Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, розкривається відповідно до додатка 37 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій.

4. Склад регулярної річної інформації емітентів цінних паперів

1. Регулярна річна інформація емітентів цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик) включає:

титульний аркуш;

зміст;

основні відомості про емітента;

інформацію про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб;

інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);

інформацію про рейтингове агентство;

інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв);

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента;

інформацію про загальні збори акціонерів;

інформацію про дивіденди;

інформацію про осіб, послугами яких користується емітент;

відомості про цінні папери емітента;

опис бізнесу;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;

інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);

річну фінансову звітність;

текст аудиторського висновку (звіту) (має містити дані відповідно до розділу XVI додатка 38 до цього Положення);

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Річна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 38 до цього Положення:

1) емітенти іпотечних сертифікатів, емітенти іпотечних облігацій, емітенти сертифікатів ФОН до складу річної інформації додають іншу інформацію відповідно до глав 5 - 7 цього розділу;

2) річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, включає:

титульний аркуш;

зміст;

основні відомості про емітента;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента;

інформацію про загальні збори акціонерів;

відомості про цінні папери емітента;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;

інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);

річну фінансову звітність;

відомості про аудиторський висновок (звіт) (має містити дані відповідно до розділу XV додатка 38 до цього Положення);

звіт про стан об'єкта нерухомості (при закритому (приватному) розміщенні цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

3) титульний аркуш річної інформації містить реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності річної інформації.

На титульному аркуші річної інформації, яка подається до Комісії, обов'язково зазначається дата розміщення річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій (яких) оприлюднена річна інформація та найменування, дата і номер офіційного друкованого видання;

4) зміст складається у формі, наведеній у додатку 38 до цього Положення, та має містити перелік інформації, що входить до складу річної інформації. Щодо кожної інформації, наведеної у змісті, емітент повинен зазначити про її наявність та у разі відсутності вказати причини відсутності у примітках;

5) відомості про емітента мають містити дані відповідно до розділу III додатка 38 до цього Положення, а саме: "Основні відомості про емітента", "Інформацію про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності", "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб", "Інформацію щодо посади корпоративного секретаря", "Інформацію про рейтингове агентство".

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

В описі до таблиці "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу).

Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб мають містити дані відповідно до глави 13 розділу III додатка 38 до цього Положення.

В описі розкривається інформація щодо форми участі, відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, створеній протягом звітного року, активів, наданих емітентом у якості внеску, прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою.

Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо.

Акціонерні товариства, щодо яких винесено судом ухвалу про санацію та призначено керуючого санацією або введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна, главу 15 розділу III додатка 38 до цього Положення не заповнюють;

6) інформація щодо посади корпоративного секретаря має містити дані відповідно до глави 14 розділу III додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря зазначаються причини звільнення (припинення повноважень);

7) інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі IV додатка 38 до цього Положення;

8) інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до таблиць "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" та "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента", наведених у розділі V додатка 38 до цього Положення.

В інформації зазначаються відомості щодо голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом товариства. Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

В описі до таблиці "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" вказується інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента, розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом, обґрунтовуються зміни в персональному складі щодо кожної з посадових осіб, вказується інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, вказується інформація щодо загального стажу керівної роботи та перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років. У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

9) інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VI додатка 38 до цього Положення;

10) інформація про загальні збори акціонерів заповнюється акціонерними товариствами та має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини;

11) інформація про дивіденди має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VIII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці зазначаються дата прийняття рішення про виплату дивідендів, дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, дата, розмір, порядок та строк виплати дивідендів;

12) інформація про осіб, послугами яких користується емітент, має містити дані відповідно до розділу IX додатка 38 до цього Положення.

Інформація вказується про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій та емітентів іпотечних сертифікатів додатково вказується інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів сертифікатів ФОН додатково вказується інформація про управителя. Дані щодо кожної особи вказуються окремо. В описі до таблиці розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа;

13) відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць, що містяться у розділі X додатка 38 до цього Положення: "Інформація про випуски акцій", "Процентні облігації", "Дисконтні облігації", "Цільові (безпроцентні) облігації", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", "Інформація про похідні цінні папери емітента", "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду".

В описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо;

14) опис бізнесу емітента розкривається в описовій формі відповідно до розділу XI додатка 38 до цього Положення;

15) інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць: "Інформація про основні засоби емітента", "Інформація щодо вартості чистих активів емітента", "Інформація про зобов'язання емітента", "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції", наведених у розділі XII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці "Інформація про основні засоби емітента" вказуються терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента.

У таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" вказується розрахунок вартості чистих активів, який складається акціонерними товариствами та емітентами - товариствами з обмеженою відповідальністю, окрім тих, що здійснюють банківську, страхову діяльність та діяльність інститутів спільного інвестування.

В описі до таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" описується методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди.

У висновку до таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" вказується інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу.

Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн;

16) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Інформація має містити дані відповідно до таблиці що міститься у розділі XIII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці розкриваються відомості про умови гарантії;

17) відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери відповідно до глав 1 та 2 розділу III цього Положення, що виникала протягом звітного періоду, наводяться відповідно до розділу XIV додатка 38 до цього Положення;

18) інформація про стан корпоративного управління розкривається акціонерними товариствами відповідно до додатка 39 до цього Положення;

19) проведення аудиторських перевірок (складання аудиторських висновків, звітів) емітентів - професійних учасників ринку цінних паперів здійснюється аудиторськими фірмами, які включені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів;

20) звіт про стан об'єкта нерухомості розкривається відповідно до додатка 30 до цього Положення, який заповнюється емітентами цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

5. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами іпотечних облігацій

1. Емітентами іпотечних облігацій до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 40 до цього Положення.

2. В описі до таблиці "Інформація про випуски іпотечних облігацій" розкривається початковий розмір іпотечного покриття відповідно до проспекту емісії, порядок та строк розміщення іпотечних облігацій; опис іпотечних облігацій (кількість, номінальна вартість, дохідність, строки та порядок погашення), обов'язки емітента за іпотечними облігаціями; інформація про додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями або договорів про збереження реальної вартості, зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору; мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій. Розкривається інформація щодо сплати дохідності за іпотечними облігаціями за звітний період з розрахунку дохідності на одну іпотечну облігацію, яка має містити відомості щодо регулярності та розміру періодичних платежів у рахунок сплати процентів за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття та про їх відповідність регулярності та розміру періодичних платежів емітента у рахунок сплати процентів звичайними іпотечними облігаціями. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу іпотечних облігацій, та терміни виплати процентів за іпотечними облігаціями. Розмір винагороди управителю іпотечного покриття.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

3. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття розкривається відповідно до таблиць "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду", "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року", "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття".

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

В описі до таблиці "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду" зазначається інформація щодо динаміки зміни розміру іпотечного покриття та його співвідношення (суми) до розміру зобов'язань за кожним випуском іпотечних облігацій за попередній звітний період, інформація щодо заміни інших активів у складі іпотечного покриття, інформація щодо переліку інших активів у складі іпотечного покриття, за якими відбулися зміни.

В описі до таблиці "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" зазначається інформація щодо інших активів у складі іпотечного покриття, співвідношення (у відсотках) інших іпотечних активів до загального розміру іпотечного покриття до і після внесення змін.

4. У разі проведення позапланової перевірки реєстру іпотечного покриття відповідно до вимог, установлених Законом України "Про іпотечні облігації", емітент іпотечних облігацій додає звіт за результатами перевірки іпотечного покриття.

6. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами іпотечних сертифікатів

1. Емітентами іпотечних сертифікатів до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 41 до цього Положення.

2. В описі до таблиці "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" обов'язково розкривається така інформація: порядок та строк розміщення іпотечних сертифікатів, можливість та умови дострокового погашення, конвертації, модель розрахунку дохідності за іпотечними сертифікатами.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних сертифікатів.

3. В описі до таблиці "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" розкривається інша інформація стосовно стану виконання емітентом зобов'язань за випусками іпотечних сертифікатів та інші відомості, що можуть бути важливі для інвестора.

Інформація розкривається за кожним випуском різновидів іпотечних сертифікатів.

7. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами сертифікатів ФОН

1. Емітентами сертифікатів ФОН до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, включаються:

основні відомості про ФОН;

інформація про випуски сертифікатів ФОН;

інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН;

розрахунок вартості чистих активів ФОН;

правила ФОН.

Річна інформація емітентів сертифікатів ФОН складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 42 до цього Положення.

2. В описі до таблиці "Основні відомості про ФОН" надається інформація щодо найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ управителя ФОН, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ банку, в якому відкрито рахунок ФОН, дати та номера договору, укладеного між емітентом та забудовником, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ забудовника. Зазначаються посада та прізвище, ім'я, по батькові керівника забудовника, місцезнаходження об'єкта (об'єктів) будівництва та термін вводу в експлуатацію об'єкта (об'єктів) будівництва.

Вказуються розмір коштів, спрямованих на фінансування будівництва за попередній та звітний періоди, та розмір винагороди управителя за попередній та звітний періоди.

Зазначаються назва, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ установи, яка здійснює облік та перехід прав власності на сертифікати ФОН.

3. В описі до таблиці "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" надається інформація щодо: мети випуску сертифікатів ФОН, порядку та строків розміщення та погашення сертифікатів ФОН. Зазначається інформація щодо дострокового погашення, конвертації, обмеження інвестування (відповідно до інвестиційної декларації та проспекту емісії сертифікатів ФОН) тощо.

4. В описі до таблиці "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" надається інформація щодо визначення вартості чистих активів ФОН відповідно до правил ФОН, у тому числі вказується формула, за якою розраховуються чисті активи ФОН, та надається її опис.

8. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами облігацій місцевих позик

1. У регулярній річній інформації емітенти облігацій місцевих позик розкривають інформацію в описовій формі та послідовності, визначеній у додатку 43 до цього Положення.

2. Емітенти облігацій місцевих позик розкривають іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки, у формі аналітичної довідки в довільній формі.

IV. Особливості розкриття інформації іноземними емітентами - нерезидентами

1. До особливої інформації, яку мають розкривати іноземні емітенти, належать відомості, визначені в главі 1 розділу III цього Положення. При цьому такі відомості підлягають розкриттю в тій частині, в якій вони можуть відноситися до цінних паперів іноземного емітента та (або) до іноземного емітента з урахуванням особливостей, передбачених відповідним законодавством держави іноземного емітента.

2. У випадку, якщо цінні папери іноземного емітента пройшли процедуру лістингу на іноземній фондовій біржі, замість щоквартального звіту іноземного емітента може розкриватися річний звіт іноземного емітента, а якщо відповідно до іноземного права і правил іноземної фондової біржі передбачено складання і розкриття піврічного та (або) квартального звіту, іноземний емітент також розкриває піврічний та (або) квартальний звіт. Об'єм інформації, що розкривається у складі річного, піврічного та (або) квартального звіту іноземного емітента, визначається відповідно до іноземного права і правил іноземної фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента пройшли процедуру лістингу.

3. Річний, піврічний та (або) квартальний звіти іноземного емітента, передбачені пунктом 2 цього розділу, розкриваються шляхом розміщення їх тексту на сторінці в мережі Інтернет, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу.

4. Тексти річного, піврічного та (або) квартального звітів іноземного емітента, передбачених пунктом 2 цього розділу, мають бути розміщені на сторінці в мережі Інтернет, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та/або перебувають в обігу:

українською або англійською мовою в строк не пізніше двох днів з дати розкриття (публікації) вказаних звітів іноземного емітента відповідно до іноземного права та (або) правил іноземної фондової біржі для іноземних інвесторів;

українською мовою (у вигляді подальшого перекладу з англійської мови) у разі, якщо спочатку текст вказаних звітів іноземного емітента розміщувався на сторінці в мережі Інтернет англійською мовою.

V. Особливості розкриття інформації міжнародними фінансовими організаціями

1. Міжнародні фінансові організації розкривають особливу інформацію, визначену пунктами 4 та 8 глави 1 розділу III, іншу особливу інформацію з урахуванням особливостей, передбачених засновницькими або внутрішніми документами міжнародної фінансової організації. Особлива інформація розкривається щодо дій, які відбулись на території України.

Текст особливої інформації міжнародної фінансової організації викладається українською мовою.

Текст особливої інформації має бути розміщений на сторінці в мережі Інтернет, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу, в строк не пізніше двох робочих днів з дати вчинення дії.

2. До складу щоквартального та (або) річного звіту міжнародної фінансової організації включається бухгалтерська (фінансова) звітність емітента, яка складається відповідно до вживаних міжнародною фінансовою організацією стандартів бухгалтерського обліку і звітності.

Текст щоквартального та (або) річного звіту міжнародної фінансової організації викладається українською мовою.

Текст щоквартального та (або) річного звіту міжнародної фінансової організації має бути розміщений на сторінці в мережі Інтернет, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу, в строк не пізніше 45 днів з дати закінчення відповідного кварталу для щоквартального звіту, не пізніше 120 днів після закінчення року, наступного за звітним для річного звіту.

Вимоги цього пункту застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 2 розділу IV цього Положення.

VI. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів

1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів поширюється на емітентів, у тому числі акціонерні товариства, які відповідно до закону зобов'язані публікувати в офіційному друкованому органі (виданні) повідомлення про проведення загальних зборів.

2. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів здійснюється шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії за формою, наведеною в додатку 45 до цього Положення.

3. Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному друкованому органі (виданні), якщо статутом не передбачено інший спосіб повідомлення.

4. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами - акціонерними товариствами здійснюється протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі (виданні). Емітентами цінних паперів, крім акцій, інформація в повідомленні про проведення загальних зборів розкривається не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів.

5. Вимоги цього розділу не поширюються на емітентів, у тому числі акціонерні товариства, які проводять загальні збори відповідно до частини п'ятої статті 47, статей 48 та 49 Закону України "Про акціонерні товариства".

VII. Розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів

1. Розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється у разі публічного розміщення цінних паперів.

2. Розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється емітентом у повному обсязі шляхом:

1) публікації проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів в офіційному друкованому виданні Комісії. При цьому зміни до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів публікуються в тому самому офіційному друкованому виданні Комісії, в якому було опубліковано проспект емісії (інформацію про випуск) цінних паперів;

2) розміщення проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії у вигляді електронних файлів формату PDF;

3) розміщення проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів на власному веб-сайті;

4) розміщення проспекту емісії (інформації про випуск), змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів на веб-сайті фондової біржі у випадках, якщо планується здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску на такій біржі.

3. Емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів, після реєстрації такого проспекту емісії (інформації про випуск) в Комісії та не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії (інформацією про випуск) цінних паперів.

4. Емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, після реєстрації таких змін у Комісії, протягом 30 днів з дня опублікування відповідного проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, але не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії (інформацією про випуск) цінних паперів (з урахуванням цих змін).

У випадку внесення емітентом змін до проспекту емісії цінних паперів щодо продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у таких змінах, протягом 15 днів з дня їх реєстрації в Комісії.

5. Склад та структура інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, визначаються нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання реєстрації випуску таких цінних паперів.

VIII. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати розміщення (підсумки випуску) цінних паперів

1. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, здійснюється у разі публічного розміщення цінних паперів.

2. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, здійснюється у повному обсязі шляхом:

1) опублікування звіту (підсумків випуску) в тому самому офіційному друкованому виданні Комісії, у якому був опублікований проспект емісії (інформація про випуск) відповідних цінних паперів;

2) розміщення звіту про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії у вигляді електронних файлів формату PDF.

3. Емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у звіті про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації Комісією звіту про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів (серії цінних паперів).

4. Склад та структура інформації, що міститься у звіті про результати розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, визначаються нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання реєстрації випуску таких цінних паперів.

IX. Державний контроль за розкриттям інформації емітентами цінних паперів

1. Державний контроль за розкриттям Інформації емітентами цінних паперів відповідно до вимог законодавства здійснює Комісія.

2. За неопублікування, опублікування не в повному обсязі Інформації та/або опублікування недостовірної Інформації, нерозміщення, розміщення не в повному обсязі Інформації та/або розміщення недостовірної Інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, неподання, подання не в повному обсязі Інформації та/або подання недостовірної Інформації до Комісії, передбаченої цим Положенням, юридична особа несе відповідальність відповідно до закону.

 

Директор департаменту корпоративного
управління та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

_______
(посада)

_____
(підпис)

__
(прізвище та ініціали керівника)

 

                 М. П.

 

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Код за ЄДРПОУ

5. Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

___
(номер та найменування офіційного друкованого видання)


(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

___
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет


(дата)

 

Додаток 2
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 2 глави 1 розділу III)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 2 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 3
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 3 глави 1 розділу III)

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу)

N з/п

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акцій

Кількість акцій, що підлягають викупу (шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 4
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 4 глави 1 розділу III)

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

N з/п

Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)

Найменування фондової біржі

Дата дії

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках)

Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 5
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 5 глави 1 розділу III)

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

N з/п

Найменування кредитора

Код за ЄДРПОУ кредитора

Дата підписання договору кредиту

Дата одержання кредиту

Дата відкриття кредитної лінії*

Дата закриття кредитної лінії*

Вид кредиту (кредитної лінії)

Сума кредиту (тис. грн)

Процентна ставка

Строк, на який укладено договір кредиту (місяців)

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Інформація вказується у разі отримання кредитних коштів на підставі укладеного або укладених договорів кредиту в декілька етапів відповідно до договору.

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 5 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 2 пункту 5 глави 1 розділу III)

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

N з/п

Найменування позикодавця або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що надала позику

Дата підписання договору позики

Предмет договору

Дата зарахування коштів на поточний рахунок або передання речей, визначених родовими ознаками

Сума одержаної позики або вартість речей, визначених родовими ознаками (тис. грн)

Вид позики (процентна, безпроцентна)

Вид застави (у разі наявності)

Процентна ставка

Строк, на який надано позику (місяців)

Співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок року (у відсотках)

грошові кошти

найменування речей, визначених родовими ознаками

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 5 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 8
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 7 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 9
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 8 глави 1 розділу III)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 10
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 9 глави 1 розділу III)

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн)

Сума, на яку зменшується статутний капітал (тис. грн)

Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн)

Спосіб зменшення статутного капіталу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 9 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 11
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 10 глави 1 розділу III)

Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

N з/п

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство

Дата проведення підготовчого засідання суду

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство

Арбітражний керуючий (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 10 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 12
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 2 пункту 10 глави 1 розділу III)

Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

N з/п

Дата винесення ухвали про санацію емітента

Строк санації

Керуючий санацією (найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

Місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 10 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 13
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 11 глави 1 розділу III)

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

N з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 11 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 14
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 2 пункту 11 глави 1 розділу III)

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

N з/п

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації

Наявність у емітента кредиторів
(так/ні)

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 11 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 15
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 3 пункту 11 глави 1 розділу III)

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

N з/п

Дата судового рішення

Строк дії ліквідаційної процедури

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 11 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 16
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 3 глави 2 розділу III)

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Вид іпотечних облігацій/різновид іпотечних сертифікатів

Дата прийняття рішення емітентом про заміну

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо змін

Частка (у відсотках)

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення

у складі іпотечного покриття

у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів

іпотечні активи

інші активи

про виключення зі складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

найменування активу

вартість (тис. грн)

найменування активу

вартість (тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 17
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 4 глави 2 розділу III)

Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів

N з/п

Дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами

Управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір

Управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким розірвано договір

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

дата та номер ліцензії (дозволу)

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

дата та номер ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 18
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 2 розділу III)

Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата вчинення дії

Підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 5 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 2 розділу III)

Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 6 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 20
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 7 глави 2 розділу III)

Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду

N з/п

Назва ФОН

Дата рішення суду

Найменування, місцезнаходження управителя та код за ЄДРПОУ, щодо якого було прийнято рішення суду

Найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ управителя, до якого мають бути передані функції з управління

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 7 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 21
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 2 пункту 7 глави 2 розділу III)

Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН

N з/п

Назва ФОН

Дата укладання договору з новим управителем

Найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження управителя, якого було припинено

Спосіб припинення управителя

Найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ управителя, до якого переходять функції з управління

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 7 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 22
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 8 глави 2 розділу III)

Відомості про припинення функціонування ФОН

N з/п

Назва ФОН

Дата закінчення строку, на який був створений ФОН, та дата виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН

Найменування управителя

Код за ЄДРПОУ управителя

Місцезнаходження управителя

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 23
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 9 глави 2 розділу III)

Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами

N з/п

Номер реєстрації випуску

Дата реєстрації випуску

Різновид іпотечних сертифікатів

Номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів (грн)

Вартість трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами (грн)

Співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 9 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 24
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 10 глави 2 розділу III)

Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

N з/п

Дата розірвання договору

Найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір

Особа, що прийняла рішення про розірвання договору

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 10 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 25
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 11 глави 2 розділу III)

Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата вчинення дії

Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 11 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 26
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 12 глави 2 розділу III)

Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

N з/п

Дата вчинення дії

Інформація щодо цінних паперів, що вилучаються з обігу

Інформація щодо цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу

вид або різновид

дата реєстрації випуску

номер свідоцтва про реєстрацію випуску

форма існування

серія сертифікатів

вартість

загальна вартість

кількість сертифікатів

дата реєстрації випуску

номер свідоцтва про реєстрацію випуску

вид

тип

серія

форма існування

вартість

кількість

загальна вартість

номінальна

частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі

номінальна

частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 12 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 27
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 13 глави 2 розділу III)

Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 13 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу II)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ

3. Місцезнаходження

4. Міжміський код, телефон та факс

5. Електронна поштова адреса

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення

II. Текст повідомлення

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям інформації, визначеної цим Положенням, відповідно до виду особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Крім обов'язкової інформації, визначеної цим Положенням, наводиться додаткова інформація, яка потрібна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов господарської і фінансової діяльності емітента.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

__
(підпис)

_
(ініціали та прізвище керівника)

 

                        М. П.


(дата)

 

Додаток 29
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 3 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


(посада)

_____
(підпис)

____
(прізвище та ініціали керівника)

 

                 М. П.


(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за ___ квартал 20__ року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

___________
(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

___________
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

___________
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

  

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

  

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

  

5. Інформація про посадових осіб емітента

  

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

  

7. Відомості про цінні папери емітента:

 

1) інформація про випуски акцій емітента

  

2) інформація про облігації емітента

  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

  

4) інформація про похідні цінні папери емітента

  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

1) інформація про зобов'язання емітента

  

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

  

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

  

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

  

10. Інформація про заміну управителя

  

11. Інформація про керуючого іпотекою

  

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

  

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

  

14. Інформація про іпотечне покриття:

 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

  

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

  

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

  

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

  

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

  

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

  

19. Примітки

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

4. Територія (область)*

5. Статутний капітал (грн)

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД (Наказ N 457)

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

2) МФО банку

3) поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

5) МФО банку

6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Опис

 


* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження

5. Опис

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

 

 

 

Опис

 

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження**

5. Освіта**

6. Стаж керівної роботи (років)**

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8. Опис


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

7. Міжміський код та телефон/факс

8. Вид діяльності

9. Опис

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата випуску

Вид цінних паперів

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Обсяг випуску

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)

Умови обігу та погашення

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Опис

 

 

 

 

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Вид похідних цінних паперів

Різновид похідних цінних паперів

Серія

Строк розміщення

Строк дії

Строк (термін) виконання

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)

Обсяг випуску (грн)

Характеристика базового активу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

Х

 

Х

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

Х

 

Х

Х

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за векселями (всього):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

Податкові зобов'язання

Х

 

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

 

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

 

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

 

Х

Х

Опис

 

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п

Основні види продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п

Склад витрат***

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

 

 

 


* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

*** Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

 

Додаток 30
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 10 пункту 1 глави 3 розділу III)

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Зміст інформації:

 

Інформація наводиться в описовій формі

 

Додаток 31
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 2 глави 3 розділу III)

Інформація про конвертацію цінних паперів

Інформація про конвертацію цінних паперів має містити повний опис щодо конвертації цінних паперів, у тому числі зазначається дата прийняття рішення про конвертацію, уповноважений орган емітента, який прийняв таке рішення, інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться вилучені з обігу цінні папери.

 

Додаток 32
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 2 пункту 2 глави 3 розділу III)

Інформація про заміну управителя

N з/п

Дата укладення договору про управління

Управитель, з яким укладено договір

Управитель, з яким розірвано договір

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номер та дата ліцензії (дозволу) управителя іпотечним покриттям

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номер та дата ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

Додаток 33
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 3 пункту 2 глави 3 розділу III)

Інформація про керуючого іпотекою

Розкривається повна інформація про керуючого (усіх керуючих) іпотекою, у тому числі найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма. Вказується перелік функцій, які виконує керуючий іпотекою, та розмір винагороди керуючого іпотекою.

 

Додаток 34
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 4 пункту 2 глави 3 розділу III)

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

Розкривається інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, у тому числі зазначається найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, описується методика розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, розкривається дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії, зазначаються способи оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

 

Додаток 35
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 5 пункту 2 глави 3 розділу III)

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

Розкривається інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

Зазначаються дата прийняття рішення емітентом, найменування органу емітента та щодо якого випуску іпотечних сертифікатів прийнято рішення. Зазначається (у відсотках) частка іпотечних активів (інших активів) у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни. Зазначаються причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Перелічуються іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.

 

Додаток 36
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 6 пункту 2 глави 3 розділу III)

Інформація про іпотечне покриття

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

N з/п

Дата прийняття рішення емітентом

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках)

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення

про виключення зі складу іпотечного покриття

про включення до складу іпотечного покриття

найменування активу

вартість (тис. грн)

найменування активу

вартість (тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн

Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття, грн

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата виникнення змін

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна*

Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках)

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття

виключені зі складу іпотечного покриття

включені до складу іпотечного покриття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни (виключення, включення, заміна).

 

Додаток 37
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 7 пункту 2 глави 3 розділу III)

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

Розкривається інформація щодо заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, у тому числі її найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, вказуються причини заміни.

 

Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

__
(посада)

_____
(підпис)

__
(прізвище та ініціали керівника)

 

                  М. П.


(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за _____ рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)

2. Річна інформація опублікована у

___________
(номер та найменування офіційного друкованого видання)


(дата)

3. Річна інформація розміщена
на власній сторінці

________
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет


(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

  

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

  

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

  

5. Інформація про рейтингове агентство

  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

  

7. Інформація про посадових осіб емітента:

 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

  

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

  

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

  

9. Інформація про загальні збори акціонерів

  

10. Інформація про дивіденди

  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

  

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

1) інформація про випуски акцій емітента

  

2) інформація про облігації емітента

  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

  

4) інформація про похідні цінні папери

  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

  

13. Опис бізнесу

  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

  

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

  

3) інформація про зобов'язання емітента

  

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

  

17. Інформація про стан корпоративного управління

  

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

  

23. Основні відомості про ФОН

  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

  

27. Правила ФОН

  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

  

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

  

30. Річна фінансова звітність

  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

  

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

  

33. Примітки

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

4. Територія (область)*

5. Статутний капітал (грн)

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД (Наказ N 457)

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

2) МФО банку

3) поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Опис

 

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування

2) організаційно-правова форма

3) код за ЄДРПОУ

4) місцезнаходження

5) опис

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

 

 

 

Опис

 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

 

 

 

 


* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

 

 

 

 

 

 

Усього

 


* Заповнювати не обов'язково.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Щодо кожної посадової особи зазначаються:

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис


* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 


* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 


* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

 

Дата проведення

 

Кворум зборів**

 

Опис

 


* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн

 

 

 

 

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

 

 

 

 

Сума виплачених дивідендів, грн

 

 

 

 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

 

 

Дата виплати дивідендів

 

 

 

 

Опис

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

 

Організаційно-правова форма

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

 

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

 

Факс

 

Вид діяльності

 

Опис

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій):

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплачених процентів за звітний період (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

3. Інформація про інші цінні папери:

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску

Вид цінних паперів

Обсяг випуску (грн)

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)

Умови обігу та погашення

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Опис

 

2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Вид похідних цінних паперів

Різновид похідних цінних паперів

Серія

Строк розміщення

Строк дії

Строк (термін) виконання

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)

Обсяг випуску (грн)

Характеристика базового активу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду*

N з/п

Дата зарахування акцій на рахунок емітента

Кількість акцій, що викуплено (шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 


* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій.

XI. Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ);

організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів;

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента;

належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання;

спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності;

будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій;

опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);

основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування;

правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація;

основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;

проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;

факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства;

опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента;

вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів;

стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому);

опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік;

судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається;

інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

 

 

 

 

 

 

будівлі та споруди

 

 

 

 

 

 

машини та обладнання

 

 

 

 

 

 

транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

2. Невиробничого призначення:

 

 

 

 

 

 

будівлі та споруди

 

 

 

 

 

 

машини та обладнання

 

 

 

 

 

 

транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Опис

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

 

 

Статутний капітал (тис. грн)

 

 

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

 

 

Опис

 

Висновок

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

Х

 

Х

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

Х

 

Х

Х

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за векселями (всього)

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

Податкові зобов'язання

Х

 

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

 

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

 

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

 

Х

Х

Опис

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 


* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

 

 

 


* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Обсяг випуску
(грн)

Вид забезпечення
(порука/
страхування/
гарантія)

Найменування поручителя, страховика, гаранта

Код за ЄДРПОУ

Сума забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 


* Заповнюється за кожним випуском окремо

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

 

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

 

Думка аудитора***

 


* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Інформація наводиться у описовій формі


* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Додаток 39
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(підпункт 18 пункту 1 глави 4 розділу III)

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так*

Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

 

Акціонери

 

 

Депозитарна установа

 

 

Інше (запишіть)

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так*

Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так*

Ні*

Підняттям карток

 

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

 

Підняттям рук

 

 

Інше (запишіть)

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так*

Ні*

Реорганізація

 

 

Додатковий випуск акцій

 

 

Унесення змін до статуту

 

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

 

Інше (запишіть)

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) _____

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

 

Кількість представників держави

 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? _______

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так*

Ні*

Стратегічного планування

 

 

Аудиторський

 

 

З питань призначень і винагород

 

 

Інвестиційний

 

 

Інші (запишіть)

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) _____

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так*

Ні*

Винагорода є фіксованою сумою

 

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

 

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

 

Інші (запишіть)

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так*

Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

 

Граничний вік

 

 

Відсутні будь-які вимоги

 

 

Інші (запишіть)

 

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так*

Ні*

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

 

Інше (запишіть)

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ______

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії ________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? ______

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

 

 

 

 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

 

 

 

 

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

 

 

 

 

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

 

 

 

 

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

 

 

 

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

 

 

 

 

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

 

 

 

 

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

 

 

 

 

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

 

 

 

 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

 

 

 

 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

 

 

 

 

Затвердження зовнішнього аудитора

 

 

 

 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

 

 

 

 


* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) _____

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) _____

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так*

Ні*

Положення про загальні збори акціонерів

 

 

Положення про наглядову раду

 

 

Положення про виконавчий орган

 

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

 

Інше (запишіть)

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? *

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

 

 

 

 

 

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

 

 

 

 

 

Інформація про склад органів управління товариства

 

 

 

 

 

Статут та внутрішні документи

 

 

 

 

 

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

 

 

 

 

 

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

 

 

 

 

 


* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) _____

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так*

Ні*

Не проводились взагалі

 

 

Менше ніж раз на рік

 

 

Раз на рік

 

 

Частіше ніж раз на рік

 

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так*

Ні*

Загальні збори акціонерів

 

 

Наглядова рада

 

 

Виконавчий орган

 

 

Інше (запишіть)

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ___

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так*

Ні*

Не задовольняв професійний рівень

 

 

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

 

Інше (запишіть)

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так*

Ні*

Ревізійна комісія (ревізор)

 

 

Наглядова рада

 

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

 

Стороння компанія або сторонній консультант

 

 

Перевірки не проводились

 

 

Інше (запишіть)

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так*

Ні*

З власної ініціативи

 

 

За дорученням загальних зборів

 

 

За дорученням наглядової ради

 

 

За зверненням виконавчого органу

 

 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

 

Інше (запишіть)

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ________

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так*

Ні*

Випуск акцій

 

 

Випуск депозитарних розписок

 

 

Випуск облігацій

 

 

Кредити банків

 

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

 

Інше (запишіть)

 

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 


* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ________

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ___

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ______

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ___________; яким органом управління прийнятий: ______

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) _______; укажіть яким чином його оприлюднено: ___

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.


* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

 

Додаток 40
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 5 розділу III)

Інформація про випуски іпотечних облігацій

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість іпотечної облігації (грн)

Кількість розміщених іпотечних облігацій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Вид іпотечної облігації

Вид процента за іпотечними облігаціями

Дохідність, у відсотках

Розмір іпотечного покриття (грн)

Дата початку обігу іпотечних облігацій

Дата погашення облігацій

Періодичність платежів (за активами та за облігаціями) (міс.)

Середньозважений строк іпотечних активів та інших активів у складі іпотечного покриття

Середньозважений розмір процентів (доходу) за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття

Наявність резервного фонду

Дострокове погашення (передбачено або не передбачено)

Дострокове погашення відбулось або не відбулось

сума іпотечних активів

сума інших активів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн

Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття, грн

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата виникнення змін

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна*

Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений
(у відсотках)

Причини заміни або включення

виключені зі складу іпотечного покриття

включені до складу іпотечного покриття

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 


* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.

Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

Складові іпотечного покриття (іпотечні активи та інші активи)

Частка складової:

в розмірі іпотечних активів або інших активів

в загальному розмірі іпотечного покриття

за попередній період*

за звітній період

за попередній період*

за звітній період

у відсотках

сума (грн)

у відсотках

сума (грн)

у відсотках

сума (грн)

у відсотках

сума (грн)

I. Іпотечні активи (всього), в тому числі:

100

 

100

 

 

 

 

 

1. Права вимоги за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою, в тому числі:

100

 

100

 

 

 

 

 

1) нерухомого майна житлового призначення (всього), в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

посвідчені заставною

 

 

 

 

 

 

 

 

2) нерухомого майна нежитлового призначення (всього), в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

посвідчені заставною

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Інші активи (всього), в тому числі:

100

 

100

 

 

 

 

 

1. Грошові кошти, розміщені емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

1) грошові кошти в національній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

2) грошові кошти в іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Державні цінні папери

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цінні папери, гарантовані державою

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

Підстава виникнення у емітента прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття

Частка в загальному розмірі іпотечних активів

у відсотках

грн

Видача (надання) кредитів, позик, забезпечених іпотекою

 

 

Договір відступлення права вимоги

 

 

Інша підстава

 

 

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

Строк прострочених платежів

Кількість іпотечних активів, шт.

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття

у відсотках

сума (грн)

у відсотках

сума (грн)

До 30 днів

 

 

 

 

 

30 - 60 днів

 

 

 

 

 

60 - 90 днів

 

 

 

 

 

90 - 180 днів

 

 

 

 

 

Понад 180 днів

 

 

 

 

 

 

Додаток 41
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 6 розділу III)

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Кількість розміщених іпотечних сертифікатів (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)
(для іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю)

Різновид іпотечного сертифіката

Розмір фіксованого доходу на один іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю

Частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі (на дату реєстрації випуску)

Вартість іпотечних активів на кінець звітного періоду

Дата початку обігу іпотечних сертифікатів

Дата погашення іпотечних сертифікатів

Періодичність платежів (за активами та за різновидами іпотечних сертифікатів) (міс.)

Дострокове погашення передбачено або не передбачено

Дострокове погашення відбулось або не відбулось

(грн)

зменшено на (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Інформація щодо реєстру іпотечних активів

N з/п

Кількість власників (осіб)

Обсяг в обігу (грн)

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Сума зобов'язань, які є забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю

Сума платежів за іпотечними сертифікатами участі

іпотечних сертифікатів участі

іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю

іпотечних сертифікатів участі

іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю

номінальна вартість

сумарний розмір процентів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

Додаток 42
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 7 розділу III)

Основні відомості про ФОН*

Найменування фінансової установи, що створила ФОН

 

Код за ЄДРПОУ фінансової установи, що створила ФОН

 

Місцезнаходження фінансової установи, що створила ФОН

 

Найменування ФОН

 

Дата створення ФОН

 

Строк дії ФОН

 

Опис

 

Інформація про випуски сертифікатів ФОН

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН

Форма існування та форма випуску сертифікатів ФОН

Загальна вартість розміщених сертифікатів ФОН

Кількість сертифікатів ФОН (шт.)

Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом

Ціна розміщення

Строк обігу сертифікатів ФОН

Частка чистих активів з розрахунку на один сертифікат

Розмір власного капіталу емітента

Номінальна вартість або фіксований дохід

приватної пропозиції

публічної пропозиції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН**

Найменування юридичної особи власника сертифікатів ФОН

Код за ЄДРПОУ власника сертифікатів ФОН

Місцезнаходження власника сертифікатів ФОН

Дата внесення до реєстру

Кількість сертифікатів ФОН
(шт.)

Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках)

Кількість за видами сертифікатів ФОН

іменні

на пред'явника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника сертифікатів ФОН

Дата внесення до реєстру

Кількість сертифікатів (шт.)

Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках)

Кількість за видами сертифікатів ФОН

іменні

на пред'явника

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Розрахунок вартості чистих активів ФОН

(на кінець звітного періоду)

Назва ФОН

Розрахунок вартості чистих активів ФОН

Кількість сертифікатів ФОН

Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН

вартість майна ФОН (грн)

вартість зобов'язань ФОН (грн)

чисті активи ФОН (грн)

на кінець звітного періоду (грн)

за попередній звітній період (грн)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Правила ФОН**

Найменування фінансової установи, що створила ФОН

 

Код за ЄДРПОУ емітента

 

Найменування ФОН

 

Правила ФОН

 

Інформація наводиться у описовій формі


*
Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.

** По кожному випуску окремо.

 

Додаток 43
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 8 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

_______
(посада)

_____
(підпис)

_________
(прізвище та ініціали керівника)

 

               М. П.


(дата)

Річна інформація емітента облігацій місцевих позик
за _____ рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ

3. Місцезнаходження

4. Міжміський код, телефон та факс

5. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)

2. Річна інформація опублікована у

_
(номер та найменування офіційного друкованого видання)


(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

__
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет


(дата)

III. Інформація щодо облігацій місцевих позик

1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик (дата реєстрації випуску, номер свідоцтва про реєстрацію випуску, термін обігу облігацій місцевих позик).

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик).

3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик.

4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик.

5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій місцевих позик.

6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах.

7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих позик.

8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих позик.

9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде спрямована на погашення облігацій місцевих позик.

10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик.

11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено облігації місцевих позик.

12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

 

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу II)

Річна інформація емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).* Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини

 

6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн

 

 

 

 

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

 

 

 

 

Сума виплачених дивідендів, грн

 

 

 

 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

 

 

Дата виплати дивідендів

 

 

 

 

Опис

 


* Інформація не заповнюється емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

Власний капітал

 

 

Статутний капітал

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

 

 

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

 

 

у відсотках від статутного капіталу

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

 

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

Кошти в інших банках

 

 

Кредити та заборгованість клієнтів

 

 

Усього зобов'язань

 

 

Кошти банків

 

 

Кошти клієнтів

 

 

Усього власного капіталу та частка меншості

 

 

Статутний капітал

 

 

Чистий прибуток/(збиток)

 

 

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Виробничі запаси

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

Власний капітал

 

 

Статутний капітал

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

Чистий прибуток (збиток)

 

 

 

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 2 розділу VI)

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 

 

Основні засоби

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

Нерозподілений прибуток

 

 

Власний капітал

 

 

Статутний капітал

 

 

Довгострокові зобов'язання

 

 

Поточні зобов'язання

 

 

Чистий прибуток (збиток)

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 

 

7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано

_________
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади

__
(підпис)

_
(ініціали та прізвище керівника)

 

                       М. П.


(дата)

_
* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали