Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАКАЗ

від 20 червня 2012 року N 4/8-12

Про затвердження Положення про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" наказую:

1. Затвердити Положення про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 19 липня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Уповноважений
Верховної Ради України
з прав людини

В. В. Лутковська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
20 червня 2012 року N 4/8-12

ПОЛОЖЕННЯ
про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

1. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - Секретаріат) є постійно діючим органом, що утворюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений) відповідно до статті 10 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" для забезпечення діяльності Уповноваженого. Секретаріат є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка.

2. Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Секретаріату є організаційне, правове, науково-консультативне, інформаційно-аналітичне, науково-експертне, контрольне, матеріально-технічне, фінансове та інше забезпечення діяльності Уповноваженого з метою здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина.

4. Секретаріат відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює моніторинг додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина, надає пропозиції Уповноваженому щодо забезпечення прав і свобод людини;

2) аналізує економічні, політичні, соціальні та інші процеси, що відбуваються в країні і за її межами, стосовно захисту прав і свобод людини та готує відповідні пропозиції Уповноваженому;

3) здійснює підготовку щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого;

4) здійснює підготовку проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України, державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових і службових осіб для вжиття відповідних заходів з метою усунення виявлених порушень прав і свобод людини та здійснює контроль за їх реалізацією;

5) вживає заходів щодо реалізації положень Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;

6) здійснює моніторинг чинних законів і підзаконних актів щодо їх відповідності стандартам у галузі прав людини;

7) готує пропозиції щодо розробки і, за дорученням Уповноваженого, розробляє законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням прав і свобод людини або сприяння їх поновленню;

8) готує пропозиції щодо відкриття провадження у справах про порушення прав і свобод людини та здійснює реалізацію відкритих проваджень;

9) за дорученням Уповноваженого надсилає звернення громадян за належністю до відповідних органів разом із рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини, а також контролює розгляд таких звернень;

10) за дорученням Уповноваженого бере участь у перевірках стану додержання прав і свобод людини органами державної влади;

11) за дорученням Уповноваженого роз'яснює заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого;

12) забезпечує діяльність Консультативної ради, яка утворюється при Уповноваженому для надання консультаційної підтримки, проведення наукових досліджень, а також вивчення пропозицій громадських організацій щодо поліпшення стану захисту прав і свобод людини в Україні;

13) організовує діяльність регіональних представництв Уповноваженого;

14) забезпечує взаємодію Уповноваженого із неурядовими громадськими організаціями;

15) забезпечує взаємодію Уповноваженого з міжнародними організаціями та двостороннє співробітництво;

16) забезпечує виконання протокольних заходів Уповноваженого;

17) забезпечує організацію прийому громадян;

18) запроваджує єдиний порядок проходження і опрацювання документів у структурних підрозділах;

19) забезпечує висвітлення діяльності Уповноваженого у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Уповноваженого та у соціальних мережах.

5. Секретаріат відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи) від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;

2) використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв'язку і комунікації;

3) залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань науковців і спеціалістів, а також працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних експертів;

4) за дорученням Уповноваженого порушувати перед керівниками органів державної влади і місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого у встановлені строки.

6. Уповноважені посадові особи Секретаріату відповідно до норм адміністративного законодавства та з передбачених законодавством підстав мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

7. За дорученням Уповноваженого працівники Секретаріату мають право діяти від імені Уповноваженого та представляти його інтереси з усіма правами, що надані чинним законодавством України.

8. Секретаріат очолює Керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Уповноваженим.

9. Керівник Секретаріату повинен знати Конституцію України; законодавство України, що стосується діяльності Уповноваженого, а також підзаконні нормативно-правові акти; міжнародні правові акти, стандарти та рекомендації; порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; правила охорони праці та протипожежного захисту; застосовувати сучасні методи управління персоналом; досконало володіти державною мовою, російською та однією з іноземних мов.

10. Керівник Секретаріату має заступників у кількості згідно зі штатним розписом. У разі відсутності Керівника Секретаріату виконання його обов'язків здійснює його заступник відповідно до наказу Уповноваженого.

11. Керівник Секретаріату:

1) організовує роботу Секретаріату, здійснює загальне керівництво його діяльністю та забезпечує виконання функцій Секретаріату;

2) координує діяльність регіональних представництв Уповноваженого;

3) організовує виконання доручень Уповноваженого;

4) вносить пропозиції Уповноваженому щодо структури та штатного розпису Секретаріату, щодо положень про його структурні підрозділи та посадових (робочих) інструкцій працівників Секретаріату;

5) вносить пропозиції Уповноваженому щодо призначення і звільнення з посади працівників Секретаріату, присвоєння їм рангів державних службовців, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

6) забезпечує дотримання працівниками Секретаріату Закону України "Про державну службу", законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку та протипожежної безпеки Секретаріату;

7) забезпечує взаємодію Секретаріату та його структурних підрозділів з органами державної влади і місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та неурядовими громадськими організаціями;

8) за дорученням Уповноваженого направляє листи до органів державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб щодо проблем у галузі прав людини, порушених у зверненнях до Уповноваженого, разом із рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини та контролює розгляд таких листів;

9) представляє Секретаріат як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

10) виконує інші функції за дорученням Уповноваженого.

12. Керівник Секретаріату має право:

1) представляти Секретаріат в Україні і за її межами;

2) запитувати та одержувати від органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на Секретаріат завдань;

3) підпису наказів (контролю за їх виконанням) та інших документів з кадрових, організаційних, матеріально-технічних та розпорядчих питань;

4) першого підпису фінансових документів;

5) визначати потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації відповідних працівників та вносити пропозиції Уповноваженому щодо проведення цієї роботи.

13. Керівник Секретаріату несе персональну відповідальність перед Уповноваженим за виконання завдань, покладених на Секретаріат.

14. Положення про Секретаріат, гранична чисельність його працівників, структура, штатний розпис та кошторис Секретаріату затверджуються Уповноваженим.

15. Призначення на посаду та звільнення працівників Секретаріату здійснюються Уповноваженим. На працівників Секретаріату поширюється дія Закону України "Про державну службу" та законодавство України про працю.

16. У своїй діяльності Секретаріат взаємодіє з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Конституційним Судом України, Верховним Судом України та вищими спеціалізованими судами України, Генеральною прокуратурою, іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, а також з міжнародними організаціями та неурядовими громадськими організаціями.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали