Додаткова копія: Про затвердження Положення про сектор режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.06.2018 р. N 244-р

Про затвердження Положення про сектор режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації

Відповідно до статті 2, пункту 12 статті 16, статті 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про державну таємницю", Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 (Постанова N 887), Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 939:

1. Затвердити Положення про сектор режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації (далі - Положення), що додається.

2. Завідувачу сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації Кірічеку А. А. забезпечити безумовне виконання затвердженого Положення.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 17 листопада 2014 року N 385-р "Про затвердження Положення про сектор режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації" (Розпорядження N 385-р).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації.

 

Голова облдержадміністрації

О. Савченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
18 червня 2018 року N 244-р

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації

1. Сектор режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації.

2. Сектор є режимно-секретним органом апарату облдержадміністрації (далі - РСО), утвореним з метою організації та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за його додержанням в облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих органах міських (міст обласного значення) рад, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.

3. Створення, реорганізація чи ліквідація сектору здійснюються за погодженням з Режимно-секретним управлінням Секретаріату Кабінету Міністрів України та управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області.

4. Структура, чисельність працівників сектору та Положення про сектор режимно-секретної роботи затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації в установленому чинним законодавством порядку і мають забезпечувати якісне виконання покладених на сектор завдань і функцій.

5. Сектор підпорядкований безпосередньо голові облдержадміністрації, який організовує та контролює його діяльність, з питань організації роботи - керівнику апарату облдержадміністрації.

6. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами керівника апарату обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами з питань державної таємниці, а також цим Положенням.

7. Поточна діяльність сектору здійснюється на основі річного плану заходів охорони державної таємниці, який затверджує голова облдержадміністрації, а також перспективних і поточних планів відповідно до Регламенту Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р). В разі потреб розробляються плани заходів щодо вирішення окремих питань забезпечення режиму секретності.

8. Основними завданнями сектору є:

1) недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

2) своєчасне розроблення та реалізація разом з структурними підрозділами облдержадміністрації заходів щодо охорони державної таємниці;

3) запобігання витоку секретної інформації;

4) виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації у процесі діяльності облдержадміністрації, здійснення заходів технічного захисту інформації;

5) забезпечення режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт;

6) організація та ведення секретного діловодства;

7) здійснення контролю за станом режиму секретності в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих органах міських (міст обласного значення) рад, на підприємствах, в установах організаціях, що належать до спільної власності територіальних громад сіл селищ, міст Миколаївської області.

9. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє на основі вимог законодавства і здійснює разом структурними підрозділами облдержадміністрації заходи щодо охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт користування секретними документами, іншими матеріальними носіям секретної інформації, відвідування облдержадміністрації іноземними делегаціям чи окремими іноземцями;

2) розробляє разом з структурними підрозділами облдержадміністрації на основі вимог законодавства та за результатами вивчення стану діяльності облдержадміністрації річні плани охорони державної таємниці, а також плану заходів щодо вирішення окремих питань забезпечення режиму секретності, які затверджуються головою облдержадміністрації;

3) організовує і забезпечує здійснення контролю за виконанням в облдержадміністрації вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, у тому числі за дотриманням установленого порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації, станом пропускного і внутрішньооб'єктового режиму, охороною приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, своєчасністю і правильністю засекречування, зміни грифа секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації, виконанням заходів щодо запобігання витоку секретної інформації під час підготовки і проведення нарад, колегій, а також відвідування облдержадміністрації іноземними делегаціями чи окремими іноземцями і проведення роботи з ними;

4) готує документи для отримання облдержадміністрацією спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

5) контролює дотримання встановленого в облдержадміністрації порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю, у зв'язку з чим перевіряє відповідність форми наданого їм допуску до державної таємниці ступеню секретності відомостей, до яких надається доступ, погоджує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації про призначення осіб на посади, включені до номенклатури посад працівників облдержадміністрації, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці;

6) контролює стан і організацію роботи з питань охорони державної таємниці в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих органах міських (міст обласного значення) рад, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

7) готує документи для отримання структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, підприємствами, установами і організаціями, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, спеціальних дозволів на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, у разі коли такі дозволи надаються вперше;

8) погоджує утворення, реорганізацію чи ліквідацію режимно-секретних органів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

9) вживає невідкладних заходів для запобігання порушенням режиму секретності та їх негативним наслідкам;

10) невідкладно інформує голову облдержадміністрації та з його відома одночасно управління Служби безпеки України в Миколаївській області, а також Режимно-секретне управління Секретаріату Кабінету Міністрів України про:

спробу або факти викрадення матеріальних носіїв секретної інформації, виявлення фактів чи ознак витоку секретної інформації, у тому числі внаслідок пожеж, аварій, катастроф тощо;

факти безпідставної заінтересованості з боку іноземців чи осіб без громадянства або громадян, яким не надано допуск та доступ до державної таємниці, відомостями, що становлять державну таємницю;

незаконну передачу або спробу передачі секретної інформації іноземним організаціям або їх представникам;

зникнення осіб, обізнаних з державною таємницею;

11) готує документи щодо надання (скасування) допуску до державної таємниці керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, керівникам підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, а також проекти розпоряджень голови облдержадміністрації про надання (припинення) вищезазначеним посадовим особам доступу до державної таємниці;

12) погоджує призначення осіб на посади начальників режимно-секретних органів та заступників начальників режимно-секретних органів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

13) організовує за дорученням голови облдержадміністрації проведення службових розслідувань за фактами витоку секретної інформації, а також інших порушень вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, та бере у них участь, веде облік і проводить аналіз цих фактів;

14) погоджує плани заходів щодо охорони державної таємниці у структурних підрозділах облдержадміністрації;

15) організовує і веде секретне діловодство та архівне зберігання секретних документів;

16) розробляє в разі потреби спільно з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації легенди прикриття облдержадміністрації, окремих робіт, а також заходи щодо впровадження, підтримання та оцінки ефективності легенд прикриття;

17) веде облік сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, режимних приміщень і ключів від них, робочих папок, особистих номерних металевих печаток працівників, яким надано допуск до державної таємниці;

18) разом з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації розробляє перелік посад, перебування на яких дає право посадовим особам надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності;

19) на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів облдержадміністрації формує номенклатуру посад працівників облдержадміністрації, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, оформляє разом з відділом управління персоналом апарату облдержадміністрації необхідні документи щодо надання працівникам допуску до державної таємниці;

20) організовує та проводить навчання працівників облдержадміністрації, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, а також перевірку знання ними вимог нормативних документів з питань охорони державної таємниці;

21) проводить роз'яснювальну роботу з метою запобігання порушенням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці особами, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, у тому числі у зв'язку з їх виїздом з України у службові відрядження та в приватних справах, а також участю у міжнародних заходах на території України;

22) бере участь у роботі експертної комісії з питань таємниць апарату облдержадміністрації та експертної комісії з проведення експертизи цінності секретних документів апарату облдержадміністрації;

23) забезпечує на підставі розпоряджень голови облдержадміністрації внесення інформації про накладення дисциплінарних стягнень за порушення режиму секретності до облікової картки громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці;

24) розробляє план заходів облдержадміністрації щодо забезпечення режиму секретності у разі проведення мобілізації та введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану;

25) здійснює методичне керівництво діяльністю режимно-секретних органів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, забезпечує їх законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань забезпечення охорони державної таємниці;

26) готує та відправляє через відділ урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в місті Миколаєві, Миколаївський обласний вузол спеціального зв'язку секретну кореспонденцію. Отримує вхідну кореспонденцію від працівників зазначених підрозділів;

27) звітує про стан забезпечення охорони державної таємниці перед управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області;

28) здійснює інші функції відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці.

10. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) вимагати від усіх працівників облдержадміністрації, а також працівників інших підприємств, установ і організацій, які прибули у відрядження до облдержадміністрації та її структурних підрозділів, виконання вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

2) брати участь у розгляді проектів штатного розпису структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, у частині, що стосується РСО, вносити відповідні пропозиції щодо структури та чисельності працівників РСО;

3) брати участь у розгляді пропозицій щодо виплати працівникам облдержадміністрації, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, в установленому порядку, компенсації за роботу в умовах режимних обмежень;

4) залучати спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації до здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

5) проводити перевірки стану і організації роботи з питань охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих органах міських (міст обласного значення) рад, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, надавати відповідні рекомендації;

6) перевіряти додержання режиму секретності працівниками, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, на своїх робочих місцях, вміст сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, робочих папок, наявність документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації;

7) порушувати перед головою облдержадміністрації питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства, притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законодавством, а також давати рекомендації щодо обов'язкових для виконання вказівок керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, керівникам підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, з питань забезпечення режиму секретності;

8) брати участь у службових розслідуваннях, в установленому порядку вимагати від працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, письмових пояснень щодо фактів витоку секретної інформації, інших порушень режиму секретності;

9) подавати пропозиції голові облдержадміністрації щодо зупинення секретних робіт у приміщеннях, в яких умови для їх проведення не відповідають вимогам режиму секретності, опечатувати приміщення, в яких проводяться такі роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації;

10) отримувати від громадян, яким оформляються документи для надання допуску до державної таємниці, необхідні для цього дані;

11) використовувати засоби зв'язку та вести в установленому порядку поштове листування з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та їх режимно-секретними органами з питань забезпечення режиму секретності;

12) одержувати в установленому порядку від посадових осіб облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань;

13) залучати за узгодженням з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації або за дорученням керівника апарату облдержадміністрації окремих спеціалістів для участі у вирішенні завдань, покладених на сектор;

14) брати участь у нарадах та інших заходах з питань режимно-секретної роботи, що проводяться в облдержадміністрації та підпорядкованих їй установах, в організації семінарів і нарад з питань, що належать до компетенції сектору;

15) вносити пропозиції щодо підбору кадрів, прийому і звільнення працівників сектору.

11. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з режимно-секретними органами Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, органами Служби безпеки України, іншими державними органами, державними експертами з питань таємниць, постійно діючими технічними, експертними та іншими комісіями, які виконують функції у сфері захисту державної таємниці структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату райдержадміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, підприємствами, установами і організаціями, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.

12. Сектор очолює завідувач, який за посадою є начальником РСО.

13. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату обласної державної адміністрації, згідно з законодавством про державну службу, за погодженням з управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області.

14. На посаду завідувача сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу", зі спеціальним вимогам до осіб, які претендують на зайняття вищезазначені посади, що визначені суб'єктом призначення.

15. Завідувач сектору:

1) організовує роботу сектору за планами, здійснює контроль за виконанням, координує роботу сектору зі структурними підрозділами облдержадміністрації;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про сектор;

3) розробляє на основі вимог законодавства і здійснює разом з іншими підрозділами апарату облдержадміністрації заходи щодо охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, користування секретними документами, іншими матеріальними носіями секретної інформації відвідування облдержадміністрації іноземними делегаціями чи окремими іноземцями;

4) контролює дотримання встановленого в апараті облдержадміністрації порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю;

5) організовує та забезпечує роботу із секретного діловодства, обліку зберігання секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації;

6) надає на розгляд голові облдержадміністрації, першому заступнику голови облдержадміністрації, заступникам голови облдержадміністрації, керівника апарату облдержадміністрації секретну кореспонденцію, яку їм адресовано;

7) здійснює контроль за строками виконання секретних та інших документів, які зареєстровані в секторі режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації;

8) виконує інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації.

16. Призначення працівників на посади у сектор здійснюється з погодженням з управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області. Про подання працівниками сектору заяви про звільнення з роботи за власним бажанням чи звільнення з інших підстав облдержадміністрація своєчасно інформує управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

17. Сектор комплектується спеціалістами, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу", та спеціальним вимогам до осіб, які претендують на зайняття вищезазначених посад, що визначені суб'єктом призначення.

18. Передача функцій сектору будь-яким іншим структурним підрозділам облдержадміністрації або включення сектору до їх складу забороняється.

19. Покладати на сектор ведення несекретного діловодства, а також інші види діяльності, що не пов'язані з охороною державної таємниці, не допускається, крім випадків, передбачених абзацом восьмим пункту 253 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 939 (далі - Порядок-939).

20. Сектор розміщується в службових приміщеннях, які відповідають вимогам Державних будівельних норм України ДБН В.22.-14-2004 "Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними" і обладнані у відповідності з вимогами пунктів 206 - 231 Порядку-939.

21. Сектор має печатку з найменуванням РСО, а також інші печатки та штампи установленої форми.

22. Обласна державна адміністрація створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання секретних документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 

Завідувач сектору
режимно-секретної роботи
апарату облдержадміністрації

А. Кірічек
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали