КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.06.2017 р. N 334

Про затвердження Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації

Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року N 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (Постанова N 706), розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 16 вересня 2016 року N 378 "Про упорядкування структури апарату Київської обласної державної адміністрації":

Затвердити Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації, що додається.

 

Голова адміністрації

О. Л. Горган

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
20 червня 2017 року N 334

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює питання діяльності сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації.

1.2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської обласної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється головою Київської обласної державної адміністрації та підпорядковується йому безпосередньо.

1.3. Положення про сектор затверджується головою Київської обласної державної адміністрації.

1.4. Структура, чисельність працівників, штатний розпис сектору визначається головою Київської обласної державної адміністрації.

1.5. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.6. Завідувач сектору підзвітний і підконтрольний посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

II. Основними завданнями сектору є

2.1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

2.2. Надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

2.3. Участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також у міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.

2.4. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

2.5. Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції.

2.6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

2.7. Участь у виявленні корупційних правопорушень.

III. Сектор відповідно до покладених на нього завдань

3.1. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.

3.2. Надає іншим структурним підрозділам Київської обласної державної адміністрації, їх окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

3.3. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Київської обласної державної адміністрації, вносить голові Київської обласної державної адміністрації пропозиції стосовно усунення таких ризиків.

3.4. Надає працівникам апарату Київської обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

3.5. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Київської обласної державної адміністрації та установ, підприємств і організацій, що належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації, інформує в установленому порядку про такі факти голову Київської обласної державної адміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції та інші уповноважені органи згідно з чинним законодавством.

3.6. Веде облік працівників Київської обласної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

3.7. Взаємодіє з уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях, установах, підприємствах і організаціях, що належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації.

3.8. Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

3.9. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Київської обласної державної адміністрації до вчинення корупційних правопорушень.

3.10. Повідомляє в письмовій формі голові Київської обласної державної адміністрації, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень посадовими особами Київської обласної державної адміністрації та установ, підприємств і організацій, що належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації.

3.11. За дорученням голови Київської обласної державної адміністрації вивчає і розглядає заяви, звернення, скарги та запити в межах компетенції, готує проекти відповідей.

3.12 Здійснює інші, передбачені законодавством повноваження.

IV. Сектор має право

4.1. Отримувати від інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, установ, підприємств і організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.

4.2. Отримувати від працівників Київської обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення перевірок.

4.3. Ініціювати перед головою обласної державної адміністрації (керівником апарату) питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на сектор завдань.

4.4. Координувати роботу уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у Київській обласній державній адміністрації, районних державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації.

4.5. Перевіряти роботу уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації.

4.6. В установленому порядку одержувати інформацію щодо працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень в структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації.

4.7. Під час проведення перевірок ініціювати перед головою облдержадміністрації залучення до участі в них відповідних фахівців.

4.8. Ініціювати перед головою Київської обласної державної адміністрації в установленому порядку проведення нарад (зустрічей) з питань запобігання та виявлення корупції.

4.9. Розробляти проекти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

4.10. Працівники сектору можуть брати участь у проведенні в установленому порядку перевірки в облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, та невиконання вимог антикорупційного законодавства.

4.11. Працівники сектору під час проведення перевірок мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Київської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета перевірки.

4.12. Працівники сектору можуть залучатися до проведення: експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються головою облдержадміністрації, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; внутрішнього аудиту апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

V. Організаційна робота

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації відповідно до вимог законодавства України.

5.2. У разі тимчасової відсутності завідувача сектору (відпустка, хвороба тощо), його обов'язки виконує головний спеціаліст сектору, про що видається відповідне розпорядження голови облдержадміністрації.

5.3. Завідувач сектору організовує роботу та виконання покладених на сектор завдань, розподіляє обов'язки, забезпечує складання та здійснює контроль за виконанням планів роботи сектору, в межах своїх повноважень сприяє виконанню плану роботи.

5.4. На посади завідувача та головного спеціаліста сектору призначаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам до цих посад відповідно до законодавства про державну службу.

5.5. Координація, затвердження планів роботи та методичне забезпечення діяльності сектору здійснюється посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України.

5.6. Втручання у діяльність сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

5.7. Голова Київської обласної державної адміністрації сприяє створенню умов для виконання на належному рівні сектором покладених на нього завдань.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

В. А. Кучер
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали