ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.11.2017 р. N 868

Про затвердження положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Херсонської обласної державної адміністрації

З метою забезпечення належного функціонування сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Херсонської обласної державної адміністрації, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41, статтею 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Херсонської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац п'ятий пункту 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 березня 2017 року N 206 "Про затвердження положень про деякі структурні підрозділи апарату Херсонської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 206).

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
14 листопада 2017 року N 868

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Херсонської обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Сектор) є самостійним структурним підрозділом апарату Херсонської обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації та прямо підпорядковується йому відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року N 706 (Постанова N 706) (зі змінами).

2. Керівник Сектору підзвітний і підконтрольний посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

3. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Національного агентства з питань запобігання корупції, що забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, цим положенням.

4. Штатна чисельність Сектору та положення про нього затверджуються розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

5. Права та обов'язки працівників Сектору визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.

6. Сектор забезпечується фінансовими ресурсами і матеріально-технічними засобами апарату обласної державної адміністрації.

7. Діяльність Сектору провадиться згідно з річними планами роботи, затвердженими посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України, та квартальними планами роботи, затвердженими керівником апарату обласної державної адміністрації.

II. Основні завдання, функції та права Сектору

1. Основними завданнями Сектору є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах;

2) надання працівникам апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах.

2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

1) забезпечує реалізацію та здійснює контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах;

2) надає працівникам апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також забезпечує виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає працівникам апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій допомогу в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) перевіряє факти подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання цих декларацій;

6) забезпечує організацію та здійснює контроль за роботою із повідомленнями про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), внесеними викривачами, в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах;

7) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій, інформує в установленому порядку про такі факти голову обласної державної адміністрації, а у разі необхідності - правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

8) здійснює розгляд та погодження організаційно-розпорядчих документів обласної державної адміністрації з метою усунення (мінімізації) корупційних ризиків у сфері контрольно-наглядової функції держави та надання адміністративних послуг;

9) веде облік працівників апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

10) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

11) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій до вчинення корупційних правопорушень;

12) повідомляє у письмовій формі голові обласної державної адміністрації, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів;

13) за рішенням голови обласної державної адміністрації проводить перевірки діяльності апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій у межах своєї компетенції;

14) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Сектору.

3. Сектор має право:

1) за рішенням голови обласної державної адміністрації проводити перевірки діяльності апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій у межах своєї компетенції;

2) отримувати від структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, районних державних адміністрацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

3) отримувати від працівників апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, районних державних адміністрацій усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

4) ініціювати перед головою обласної державної адміністрації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сектор завдань;

5) працівники Сектору проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства;

6) працівники Сектору під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки);

7) працівники Сектору можуть залучатися до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються обласною державною адміністрацією, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

8) працівники Сектору можуть залучатися до проведення внутрішнього аудиту в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах в частині перевірки дотримання вимог антикорупційного законодавства;

9) втручання у діяльність Сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

III. Завідувач Сектору

1. Сектор очолює завідувач.

2. Завідувач Сектору призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не встановлено законом.

3. На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка відповідає вимогам Закону України "Про державну службу".

4. На посади інших працівників Сектору призначаються особи, які відповідають вимогам Закону України "Про державну службу".

5. Завідувач Сектору:

1) здійснює керівництво діяльністю Сектору, несе персональну відповідальність за результати його діяльності;

2) планує роботу Сектору і забезпечує виконання річних та квартальних планів роботи;

3) організовує роботу Сектору, розподіляє обов'язки між працівниками Сектору та контролює своєчасність і якість їх виконання;

4) розробляє посадові інструкції працівників Сектору, забезпечує дотримання правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку, виконавської та службової дисципліни;

5) вносить в установленому порядку голові та керівнику апарату обласної державної адміністрації пропозиції щодо вдосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері запобігання та виявлення корупції;

6) бере участь у засіданнях колегії обласної державної адміністрації та засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться в обласній державній адміністрації;

7) виконує інші доручення голови обласної державної адміністрації, що випливають з покладених на Сектор завдань.

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

В. І. Клюцевський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали