Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 листопада 2019 року N 1472

Про затвердження Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів

Відповідно до абзацу 6 частини 1 статті 64 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. N 545 (Постанова N 545), підпункту 3 пункту 3 Порядку використання у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. N 615 (Постанова N 615), наказу Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2019 р. N 271 "Про приймання системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів" та з метою дерегуляції та дебюрократизації управління системою освіти, спрощення ведення документообігу інклюзивно-ресурсних центрів наказую:

1. Затвердити Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів (далі - АС "ІРЦ"), що додається.

2. Директорату інклюзивної та позашкільної освіти (Хіврич В. В.), Державній науковій установі "Інститут освітньої аналітики" (Лондар С. Л.) забезпечити постійне функціонування АС "ІРЦ" відповідно до Положення, затвердженого цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л. С.

 

Міністр

Г. Новосад

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
25 листопада 2019 року N 1472

ПОЛОЖЕННЯ
про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає головні мету і завдання, призначення, суб'єктів та структуру інформаційно-телекомунікаційної системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів, а також умови її функціонування.

2. Система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів (далі - АС "ІРЦ") - це комплекс програмних та апаратних засобів, які на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій забезпечують створення єдиного інтегрованого інформаційного середовища у сфері інклюзивної освіти, призначеного для обробки відомостей, що утворюються у процесі діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, та їх інформаційно-аналітичного забезпечення.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, визначених законами України "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII), "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), наказом Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2019 року N 271 "Про приймання системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів".

II. Головні мета і завдання АС "ІРЦ"

1. Головною метою АС "ІРЦ" є:

інформаційно-телекомунікаційне забезпечення діяльності її користувачів;

одержання, обробка і формування інформації, що відтворюється у заявах та висновках про проведення комплексної оцінки, індивідуальних програмах розвитку;

створення електронного переліку інклюзивно-ресурсних центрів;

одержання, обробка і формування статистичної інформації у сфері інклюзивної освіти;

забезпечення електронної взаємодії з ІТС "ДІСО", Національною освітньою платформою, ЄДЕБО, іншими інформаційними ресурсами для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами;

виконання інших завдань у сфері інклюзивної освіти.

2. Головними завданнями АС "ІРЦ" є:

створення єдиної інформаційної інфраструктури для одержання, обробки і формування інформації у сфері інклюзивної освіти, у тому числі статистичної;

забезпечення достовірності та цілісності даних;

забезпечення створення електронних переліків фахівців, майна, відвідувачів інклюзивно-ресурсних центрів;

створення доказової інформаційної бази для прийняття управлінських рішень у сфері інклюзивної освіти;

забезпечення комплексного захисту інформації відповідно до вимог законодавства, у тому числі персональних даних, від несанкціонованого доступу та розмежування доступу до інформації, що зберігається та обробляється в АС "ІРЦ".

III. Суб'єкти АС "ІРЦ"

1. Розпорядником АС "ІРЦ" є Міністерство освіти і науки України. Розпорядник є володільцем інформації, що міститься в АС "ІРЦ", та:

вживає організаційних заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування системи;

здійснює контроль за забезпеченням захисту інформації в системі згідно із законодавством;

використовує інформацію, що міститься в системі, з метою прийняття управлінських рішень;

встановлює вимоги до апаратного та програмного забезпечення системи;

визначає перелік інформації, доступ до якої надається уповноваженим суб'єктам.

2. Усі майнові та немайнові права, в тому числі виключні, на АС "ІРЦ" належать державі в особі Міністерства освіти і науки України. Всі авторські та суміжні права на АС "ІРЦ" з моменту її створення належать державі в особі Міністерства освіти і науки України. Технічним адміністратором АС "ІРЦ" є ДНУ "Інститут освітньої аналітики" спільно з уповноваженим структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України - Директоратом інклюзивної та позашкільної освіти, що забезпечують:

функціонування АС "ІРЦ" у порядку, визначеному розпорядником АС "ІРЦ";

здійснення заходів із технічного і технологічного забезпечення АС "ІРЦ", створення, модернізації і супроводження її програмного забезпечення та вебсайту АС "ІРЦ";

взаємодію АС "ІРЦ" з іншими автоматизованими системами, інформаційними ресурсами та державними реєстрами у випадках та у порядку, визначених законодавством;

ведення обліку користувачів та надання їм доступу до інформації, що в ній обробляється;

захист інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

вжиття заходів стосовно розвитку і вдосконалення системи;

координацію функціонування складових системи;

виконання інших заходів із забезпечення функціонування АС "ІРЦ" у порядку та обсягах, передбачених відповідно до законодавства розпорядником АС "ІРЦ".

3. Уповноважений структурний підрозділ апарату Міністерства освіти і науки України здійснює організаційне забезпечення:

визначення порядку доступу користувачів до АС "ІРЦ";

збору, обробки і формування інформації, у тому числі персональних даних, у сфері інклюзивної освіти, у тому числі статистичної;

аналізу інформації щодо поточного стану інклюзивної освіти в Україні, зокрема діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти України, що забезпечують здобуття дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти;

контролю змісту та стану інформації, що надається в АС "ІРЦ", на предмет забезпечення її повноти, актуальності та достовірності.

4. Місцевими адміністраторами АС "ІРЦ" є посадові особи місцевих органів управління освітою, їх структурних підрозділів та посадові особи інклюзивно-ресурсних центрів. Місцевий адміністратор АС "ІРЦ" забезпечує:

облік користувачів та надання їм доступу до інформації, що в ній обробляється;

захист інформації від несанкціонованого доступу шляхом знищення, модифікації та блокування доступу до неї;

призначення відповідальних осіб за роботу з АС "ІРЦ";

використання АС "ІРЦ" відповідно до законодавства та цього Положення;

дотримання порядку доступу до АС "ІРЦ", визначеним Технічним адміністратором АС "ІРЦ";

технічну підтримку та методичний супровід користувачів АС "ІРЦ".

5. Користувачами АС "ІРЦ" є посадові особи Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи "Інститут освітньої аналітики", Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти", Державного підприємства "Інфоресурс", інклюзивно-ресурсних центрів, місцевих органів управління освітою та підпорядкованих (підконтрольних) їм закладів освіти, інші користувачі, яким в установленому порядку надано право доступу до інформації в цій системі. Користувачі АС "ІРЦ" повинні:

дотримуватись порядку доступу до АС "ІРЦ", визначеного Технічним адміністратором чи Місцевим адміністратором АС "ІРЦ";

надавати повну, актуальну та достовірну інформацію у сфері інклюзивної освіти, у тому числі статистичну;

забезпечувати актуальність і достовірність інформації, що міститься в АС "ІРЦ", у тому числі персональних даних;

використовувати АС "ІРЦ" відповідно до законодавства та цього Положення;

не розголошувати у будь-який спосіб інформацію, яка їм стала відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

6. Фахівці інклюзивно-ресурсних центрів зобов'язані надавати повну, актуальну та достовірну інформацію у машино-зчитувальному виді для подальшої обробки, а саме:

забезпечити своєчасне, достовірне внесення заяв, які подаються представниками дитини, з внесенням необхідної інформації з урахуванням обмежень, визначених даним Положенням та законодавством;

формувати остаточні та повторні висновки у АС "ІРЦ" на основі проведених заходів та внесеної достовірної інформації;

7. Педагогічні працівники закладів освіти зобов'язані:

використовувати висновки, попередньо сформовані фахівцями ІРЦ, виключно для формування достовірної та ефективної індивідуальної програми розвитку дитини (ІПР);

формувати ІПР в АС "ІРЦ", що надасть можливість не тільки наповнювати систему актуальною машино-зчитувальною інформацією, але і відслідковувати роботу з дитиною фахівцями ІРЦ та батькам дитини, налагодити взаємодію фахівців закладу освіти та фахівців ІРЦ для ефективнішої роботи з дитиною.

8. Ідентифікація користувача та підтвердження цілісності даних, що обробляються в АС "ІРЦ", забезпечуються застосуванням кваліфікованого електронного підпису або інших програмно-технічних засобів авторизації користувачів та забезпечення цілісності даних.

9. Кожна дія користувача щодо отримання інформації з інформаційних ресурсів АС "ІРЦ" фіксується у спеціальному електронному архіві, журналі.

IV. Структура АС "ІРЦ"

1. Загальна структура АС "ІРЦ" побудована на основі окремих її модулів (компонентів), що інтегровані в єдине середовище для взаємодії та обміну інформацією.

2. Структура АС "ІРЦ" визначається шляхом встановлення взаємозв'язків окремих модулів (компонентів) АС "ІРЦ" у відповідності до розподілу доступу до модулів (компонентів) АС "ІРЦ" між Технічним адміністратором та користувачами АС "ІРЦ", а також відповідно до повноважень, що мають окремі користувачі при обробці інформації.

3. Складовими системи АС "ІРЦ" є:

веб-сайт, що функціонує на домені http://ircenter.gov.ua;

центральний програмно-технічний комплекс;

автоматизовані робочі місця користувачів;

телекомунікаційна мережа доступу;

комплексна система захисту інформації.

4. Центральний програмно-технічний комплекс АС "ІРЦ" - це сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обробки інформації, які забезпечують:

введення, записування, зберігання, видалення, знищення, приймання та передавання інформації та формування баз даних АС "ІРЦ";

формування тимчасових наборів даних для наповнення та підтримки в актуальному стані інформаційних ресурсів баз (банків) даних АС "ІРЦ";

моніторинг стану інформаційного обміну між складовими АС "ІРЦ", а також системних журналів аудиту роботи користувачів, технічних і програмних засобів;

захист інформації під час її обробки.

5. До складу центрального програмно-технічного комплексу АС "ІРЦ" входять:

центральне сховище даних - програмно-технічний комплекс, який складається із серверів, систем керування базами даних та іншого програмного забезпечення, призначених для безперервного виконання операцій, записування, зберігання, знищення, приймання та передавання інформації, зберігання системних архівів, журналів аудиту роботи користувачів та системних архівів, журналів реєстрації роботи програмних засобів;

автоматизовані робочі місця Технічного адміністратора та адміністратора безпеки - складова комплексної системи захисту інформації в АС "ІРЦ", обладнана технічними засобами та програмним забезпеченням, призначеними для моніторингу системних журналів реєстрації роботи програмних та технічних засобів, аналізу порушень в роботі АС "ІРЦ", налагодження параметрів, необхідних для забезпечення стабільної роботи програмних та технічних засобів, визначення повноважень користувачів АС "ІРЦ".

6. Автоматизовані робочі місця Місцевих адміністраторів та користувачів - це робочі місця, обладнані програмним забезпеченням та комп'ютерною технікою, у тому числі планшетними комп'ютерами, що підключені до телекомунікаційної мережі доступу АС "ІРЦ" і призначені для автоматизації службової діяльності, реалізації повноважень обробляти інформацію відповідно до наданого рівня доступу в АС "ІРЦ".

7. Телекомунікаційна мережа доступу АС "ІРЦ" - сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обміну інформацією між складовими системи при використанні відкритих каналів, які обладнанні засобами захисту інформації, що мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

8. Комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю - взаємопов'язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації.

Завданням комплексної системи захисту інформації є забезпечення конфіденційності (у разі обробки інформації з обмеженим доступом), цілісності, доступності інформації в АС "ІРЦ" шляхом здійснення заходів, спрямованих на захист інформації від несанкціонованих дій (у тому числі з використанням комп'ютерних вірусів), які можуть призвести до її випадкової або умисної модифікації чи знищення.

9. Контроль за дотриманням вимог законодавства України у сфері захисту інформації під час використання АС "ІРЦ" здійснюється на кожному рівні адміністрування системи.

10. Структура АС "ІРЦ" може змінюватися шляхом внесення змін до цього Положення у зв'язку із встановленням додаткових модулів (компонентів) для одержання, обробки і формування інформації, у тому числі статистичної, чи змінами законодавства щодо вимог до роботи інформаційно-телекомунікаційних систем.

11. Порядок формування та використання інформаційних ресурсів АС "ІРЦ" регулюється окремими нормативно-правовими актами із дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та інших актів законодавства у сфері захисту персональних даних.

 

Генеральний директор директорату
інклюзивної та позашкільної освіти

В. Хіврич
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали