Додаткова копія: Про затвердження Положення про Службу Державного секретаря (самостійний сектор)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 червня 2018 року N 1100

Про затвердження Положення про Службу Державного секретаря (самостійний сектор)

Відповідно до підпункту 7 пункту 10 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267) (зі змінами), наказую:

1. Затвердити Положення про Службу Державного секретаря (самостійний сектор) (далі - Сектор), що додається.

2. Завідувачу Сектору забезпечити зберігання другого примірника Положення про Сектор та ознайомлення з ним працівників Сектору.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
11 червня 2018 року N 1100

ПОЛОЖЕННЯ
про Службу Державного секретаря (самостійний сектор)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба Державного секретаря (самостійний сектор) (далі - Сектор) є самостійним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).

1.2. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про Кабінет Міністрів України" ( ), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про інформацію" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію" (Постанова N 736), постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності" (Постанова N 55), Інструкцією з діловодства у Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженою наказом МОЗ України від 25 лютого 2014 року N 143 "Про удосконалення діловодства у Міністерстві охорони здоров'я України" (Положення N 143), Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Сектор прямо підпорядковується Державному секретарю Міністерства (далі - керівник державної служби).

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Сектору є:

2.1. Організаційне, аналітичне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності керівника державної служби, створення належних умов для його роботи.

2.2. Підготовка проектів доручень, протокольних рішень та інших матеріалів для забезпечення діяльності керівника державної служби.

2.3. Організація зустрічей керівника державної служби з громадянами, громадськістю, представниками засобів масової інформації та іншими посадовими особами.

3. ФУНКЦІЇ

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує поточне та перспективне планування діяльності керівника державної служби.

3.2. Здійснює підготовку необхідних інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів й документів для керівника державної служби.

3.3. Здійснює збір, моніторинг та аналіз інформації, необхідної для ефективного виконання покладених на керівника державної служби повноважень.

3.4. Підготовлює проекти доручень, протокольних рішень та інших матеріалів для забезпечення діяльності керівника державної служби та інформування керівника державної служби про хід їх виконання.

3.5. Здійснює координацію діяльності та контролю при опрацюванні питань, які внесені до порядку денного нарад в Адміністрації Президента України, засідань Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших робочих нарад, офіційних заходів, колегій, робочих поїздок, наукових конференцій, прес-конференцій, брифінгів та публічних виступів керівника державної служби.

3.6. Організовує зустрічі керівника державної служби з громадянами, громадськістю, представниками засобів масової інформації та іншими посадовими особами.

3.7. Організовує проведення нарад, прийомів делегацій, зустрічей з окремими відвідувачами та інших заходів за участю керівника державної служби.

3.8. Підготовлює та/або організовує підготовку структурними підрозділами МОЗ України необхідної інформації до зустрічей, прес-конференцій, брифінгів та інших заходів за участю керівника державної служби.

3.9. Опрацьовує документи, що надходять на розгляд (підпис), опрацювання і візування керівником державної служби, проводить їх попередній розгляд і аналіз.

3.10. Здійснює попереднє опрацювання вхідної кореспонденції, визначає та рекомендує керівнику державної служби перелік структурних підрозділів, яких визначено відповідальними виконавцями.

3.11. Опрацьовує вихідну службову документацію керівника державної служби, проектів нормативно-правових актів та супровідних документів, а також, у разі потреби, надає пояснення відповідальним виконавцям з відповідних питань.

3.12. Підготовлює за дорученням керівника державної служби проекти ділових листів.

3.13. Здійснює поточну роботу, пов'язану із реалізацією повноважень керівника державної служби.

3.14. Бере участь разом із структурними підрозділами у розробці пропозицій щодо виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

3.15. Забезпечує збереження в Секторі державної таємниці.

3.16. Розглядає запити та звернення і надає відповіді громадянам Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, народним депутатам, підприємствам, установам та організаціям, посадовим особам.

3.17. Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів.

3.18. Бере участь у погодженні нормативно-правових актів та їх проектів, розроблених центральними органами виконавчої влади, що стосуються компетенції Сектору.

3.19. Виконує інші функції відповідно до покладених на Сектор завдань.

4. СТРУКТУРА

4.1. Сектор складається з 4 штатних посад, з яких 1 - завідувач Сектору та 3 - головні спеціалісти.

4.2. Положення про Сектор розробляється завідувачем Сектору та затверджується наказом Міністра охорони здоров'я України.

4.3. На посади працівників Сектору призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Обов'язки, права і відповідальність працівників Сектору передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

5. ПРАВА

Сектор має право:

5.1. За дорученням керівника державної служби представляти МОЗ України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях з питань, що належать до компетенції Сектору.

5.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів МОЗ України необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали для виконання покладених на нього завдань.

5.3. Надавати структурним підрозділам МОЗ України документи, матеріали та пропозиції щодо їх доопрацювання у разі невідповідності за формою складення та/або змістом, вимогам закону та/або правилам діловодства.

5.4. Взаємодіяти зі структурними підрозділами МОЗ України, відповідними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції Сектору.

5.5. Скликати у встановленому порядку, за дорученням керівника державної служби, відповідні наради.

5.6. За дорученням керівника державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах.

6. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРУ

6.1. Сектор очолює завідувач Сектору, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує завідувач Сектору.

6.3. На посаду завідувача Сектору призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою.


* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Завідувач Сектору повинен:

6.4.1. Знати Конституцію України; закони України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI); "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про інформацію", "Про звернення громадян", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності виконавчого органу влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління, ринку праці та права; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою, систему державних органів і органів місцевого самоврядування в Україні, внутрішню організацію їх діяльності; тенденції соціального та гуманітарного розвитку суспільства, основи державної політики, права та менеджменту в галузі охорони здоров'я; державного управління та адміністрування; методів аналізу державної політики; трудового законодавства, організації праці і діловодства; нормопроектувальної та правореалізаційної діяльності; сучасних PR та інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Office Excel, Outlook Express, PowerPoint, Office Access, Office Communicator, мережі та ресурсів Internet, графічних редакторів, систем електронного документообігу);

6.4.2. Мати такі компетенції: лідерство (досягнення кінцевих результатів, вміння обґрунтовувати власну позицію), прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, ефективно використовувати ресурси), комунікації та взаємодії (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, надавати кваліфіковані консультації, організовувати проведення нарад, зустрічей всіх рівнів, інших офіційних і протокольних заходів, співпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість), управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, вміння розв'язання конфліктів) та особистісні (аналітичні здібності, дисципліна і системність, дипломатичність та гнучкість, вміння працювати в стресових ситуаціях, інноваційність та креативність, незалежність та ініціативність); досвід організаційної, наукової або науково-педагогічної роботи; досвід роботи з документами на іноземній мові, зокрема яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

6.5. У разі відсутності завідувача Сектору його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань головний спеціаліст Сектору, визначений наказом керівника державної служби.

6.6. Права, обов'язки і відповідальність завідувача Сектору визначаються цим Положенням.

6.7. Завідувач Сектору:

6.7.1. Здійснює керівництво Сектором, планує та організовує його роботу, розподіляє обов'язки між працівниками Сектору, здійснює контроль за виконанням цих обов'язків.

6.7.2. Забезпечує своєчасне та якісне виконання покладених на Сектор завдань та функцій, вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи Сектору.

6.7.3. Подає пропозиції керівнику державної служби про призначення на посади, звільнення з посад та переведення працівників Сектору, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Сектору.

6.7.4. Забезпечує створення належних умов для роботи працівників Сектору.

6.7.5. Організовує та регулює роботу Сектору щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату МОЗ України, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності Сектору.

6.7.6. Забезпечує дотримання працівниками Сектору вимог законодавства України з питань державної служби, трудового законодавства, правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, та порушує питання щодо притягнення до відповідальності за їх порушення.

6.7.7. Забезпечує захист службової інформації у напрямках діяльності Сектору відповідно до законодавства.

6.7.8. Здійснює контроль за веденням діловодства у Секторі, у тому числі документів з грифом "Для службового використання", забезпечує складання номенклатури справ Сектору, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в архів.

6.7.9. Розглядає та опрацьовує кореспонденцію, що надійшла до Сектору.

6.7.10. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Сектору звернень юридичних та фізичних осіб з питань, що стосуються діяльності Сектору, а також опрацьовує і візує проекти відповідних відповідей.

6.7.11. Забезпечує дотримання вимог законодавства працівниками Відділу під час підготовки нормативно-правових актів та інших документів МОЗ України.

6.7.12. Розробляє та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Сектору.

6.7.13. Надає працівникам Сектору рекомендаційні роз'яснення щодо підготовки проектів відповідей на доручення Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, депутатські запити та звернення, листи центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, звернення громадян, державних установ, підприємств та організацій.

6.7.14. Організовує підготовку проектів доручень керівництва МОЗ України з питань.

6.7.15. Забезпечує розробку положення про Сектор та посадових інструкцій працівників Сектору.

6.7.16. Виконує інші завдання відповідно до покладених на Сектор завдань та функцій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Сектору зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівники Сектору особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Сектору;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Сектор взаємодіє зі структурними підрозділами МОЗ України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

8.2. МОЗ України створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами, необхідними довідковими матеріалами, іншими посібниками та спеціальною літературою, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

 

Державний секретар

А. Янчук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали