Додаткова копія: Про затвердження Положення про службу військових сполучень

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 червня 2018 року N 265

Про затвердження Положення про службу військових сполучень

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (Постанова N 671) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730 (Постанова N 730)), з метою забезпечення організації військових сполучень та військових перевезень для Міністерства оборони України і Збройних Сил України наказую:

1. Затвердити Положення про службу військових сполучень, що додається.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

І. С. Руснак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
07 червня 2018 року N 265

ПОЛОЖЕННЯ
про службу військових сполучень

I. Загальні положення

1. Служба військових сполучень - це система органів військових сполучень, призначена для організації військових сполучень та військових перевезень для Міністерства оборони України (далі - Міноборони) та Збройних Сил України (далі - Збройні Сили) у мирний час та сил оборони в особливий період.

2. Служба військових сполучень має таку структуру:

головний орган військових сполучень - Центральне управління військових сполучень;

територіальні (регіональні) органи військових сполучень - управління військових сполучень на транспорті загального користування;

комендатури військових сполучень залізничних дільниць та станцій (станцій), водних ділянок та портів, аеропортів;

служби військових сполучень видів, оперативних командувань (повітряних командувань) Збройних Сил.

3. Органи військових сполучень здійснюють представництво Міноборони та Збройних Сил на транспорті загального користування в інтересах їх транспортного забезпечення (по службі військових сполучень).

4. Служба військових сполучень у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та директивами Міноборони, спільними наказами Міноборони і центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, поштового зв'язку та інфраструктури (далі - центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту), наказами центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, наказами і директивами Генерального штабу Збройних Сил, національними стандартами України, іншими нормативно-правовими актами зі службової діяльності, а також цим Положенням.

II. Основні завдання

Служба військових сполучень у мирний час та в особливий період виконує такі основні завдання:

налагодження ефективної взаємодії Міноборони та органів військового управління, з'єднань, військових частин, установ і організацій Збройних Сил з центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту та органами управління, установами, підприємствами й організаціями транспорту загального користування (далі - підприємства транспорту) з метою належної організації військових сполучень та військових перевезень;

організація і планування розвитку системи військових перевезень транспортом загального користування;

організація військових сполучень та військових перевезень;

контроль підготовки транспорту загального користування для здійснення військових перевезень;

організація будівництва та розвитку служби військових сполучень;

провадження планомірної діяльності для підтримання встановленого рівня бойової та мобілізаційної готовності (здатності виконувати функціональні завдання) служби військових сполучень;

планування та використання коштів Державного бюджету, передбачених для здійснення військових перевезень та інших транспортних витрат Міноборони і Збройних Сил;

організація фінансового забезпечення військових перевезень та інших транспортних витрат Міноборони і Збройних Сил.

III. Функції, які покладені на службу військових сполучень

1. Головний орган військових сполучень відповідно до покладених завдань:

здійснює підготовку пропозицій щодо вироблення та реалізації державної політики в оборонній сфері з питань військових перевезень;

розробляє проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів України;

готує пропозиції до проектів державних і відомчих цільових програм;

здійснює доведення до посадових осіб підприємств транспорту планів військових перевезень, контролює їх виконання;

визначає пріоритети в організації військових перевезень та потребу в інших транспортних послугах для Міноборони та Збройних Сил;

контролює якість наданих Міноборони та Збройним Силам транспортних послуг;

бере участь у погодженні умов перевезення зразків озброєння та військової техніки, інструкцій з їх транспортування транспортом загального користування, проведенні дослідних навантажень (перевезень);

здійснює контроль, облік, аналіз і оперативне регулювання військових перевезень;

бере участь у підготовці та реалізації міжнародних договорів у сфері організації військових перевезень, зокрема доводить витяги із планів військових перевезень до військово-транспортних органів держав транзиту і призначення, контролює їх виконання у частині, що стосується;

готує пропозиції до плану застосування Збройних Сил, мобілізаційного плану Збройних Сил, планів оперативного обладнання території, дислокації Збройних Сил і розміщення військових об'єктів;

бере участь у підготовці пропозицій щодо оперативного призначення військових частин, які здійснюють технічне прикриття, відновлення, встановлення загороджень на об'єктах національної транспортної системи України та забезпечують експлуатацію головних ділянок відновлювальних залізничних напрямків;

організовує ведення обліку та звітності по службі військових сполучень;

здійснює моніторинг можливостей та спроможностей цивільних власників засобів водного транспорту;

здійснює договірну, претензійну та позовну роботу;

здійснює у встановленому порядку контроль за виконанням заходів з безпеки та прихованості під час організації військових перевезень, дотриманням режиму секретності;

контролює технічний стан залізничних під'їзних колій, які перебувають в оперативному управлінні Міноборони, та організацію їх ремонту;

веде статистичну та іншу звітність відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей діяльності Міноборони;

замовляє послуги з військових перевезень на особливий період;

у встановленому порядку бере участь у проведенні перевірок стану та оцінки мобілізаційної готовності підприємств транспорту, яким визначені мобілізаційні завдання (замовлення) для задоволення потреб Збройних Сил на особливий період;

надає пропозиції з удосконалення організаційної структури служби військових сполучень;

бере участь у виробленні кваліфікаційних вимог до військово-професійної підготовки випускників військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

надає пропозиції до бюджетного запиту Міноборони на плановий бюджетний період і прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди з метою фінансового забезпечення військових перевезень та інших транспортних витрат Міноборони і Збройних Сил;

готує пропозиції до паспортів бюджетних програм, проекту кошторису Міноборони, помісячного плану асигнувань, змін до них, планів розподілу коштів, виділених для здійснення військових перевезень та інших транспортних витрат Міноборони і Збройних Сил;

готує пропозиції до річного плану закупівель Міноборони, проекти договорів про надання послуг з військових перевезень та інших транспортних послуг, здійснює контроль і облік договірних зобов'язань, зокрема перевірку й акцепт рахунків за військові перевезення;

здійснює контроль оптимального використання транспортних засобів у ході військових перевезень;

забезпечує у встановленому порядку бланками військових перевізних документів Збройні Сили, а також інші утворені відповідно до законодавства військові формування, правоохоронні органи в особливий період;

організовує внутрішній контроль та управління ризиками за напрямком діяльності;

здійснює контроль за схоронністю службових документів, що утворюються в процесі діяльності, своєчасним їх передаванням на державне зберігання до Галузевого державного архіву Міноборони, відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Міноборони.

2. Територіальний (регіональний) орган військових сполучень відповідно до покладених завдань:

контролює якість наданих Міноборони та Збройним Силам транспортних послуг;

бере участь у погодженні умов перевезення зразків озброєння та військової техніки, інструкцій з їх транспортування транспортом загального користування, проведенні дослідних навантажень (перевезень);

здійснює контроль, облік, аналіз і оперативне регулювання військових перевезень;

бере участь у реалізації міжнародних договорів, зокрема доводить витяги із планів військових перевезень до військово-транспортних органів держав транзиту і призначення, контролює їх виконання у частині, що стосується;

організовує ведення обліку та звітності по службі військових сполучень;

здійснює моніторинг можливостей та спроможностей цивільних власників засобів водного транспорту;

здійснює у встановленому порядку контроль за виконанням заходів з безпеки та прихованості під час організації військових перевезень, дотриманням режиму секретності;

контролює технічний стан залізничних під'їзних колій, які перебувають в оперативному управлінні Міноборони, та організацію їх ремонту;

організовує спільно з представниками підприємств транспорту розроблення заходів із забезпечення стійкої роботи транспорту загального користування у випадку виходу з ладу об'єктів і пристроїв, які безпосередньо впливають на безперервність військових перевезень, а також контроль їх здійснення;

у встановленому порядку бере участь у проведенні перевірок стану та оцінки мобілізаційної готовності підприємств транспорту, яким визначені мобілізаційні завдання (замовлення) для задоволення потреб Збройних Сил на особливий період;

здійснює контроль оптимального використання транспортних засобів у ході військових перевезень;

забезпечує у встановленому порядку бланками військових перевізних документів Збройні Сили, а також інші утворені відповідно до законодавства військові формування, правоохоронні органи в особливий період;

організовує внутрішній контроль та управління ризиками за напрямком діяльності;

здійснює контроль за схоронністю службових документів, що утворюються в процесі діяльності, своєчасним їх передаванням на державне зберігання до Галузевого державного архіву Міноборони, відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Міноборони.

3. Комендатура військових сполучень залізничної дільниці та станції (станції), водної ділянки та порту, аеропорту відповідно до покладених завдань:

контролює якість наданих Міноборони та Збройним Силам транспортних послуг;

бере участь у погодженні умов перевезення зразків озброєння та військової техніки, інструкцій з їх транспортування транспортом загального користування, проведенні дослідних навантажень (перевезень);

здійснює контроль, облік, аналіз і оперативне регулювання військових перевезень;

організовує ведення обліку та звітності по службі військових сполучень;

здійснює моніторинг можливостей та спроможностей цивільних власників засобів водного транспорту;

здійснює у встановленому порядку контроль за виконанням заходів з безпеки та прихованості під час організації військових перевезень, дотриманням режиму секретності;

контролює технічний стан залізничних під'їзних колій, які перебувають в оперативному управлінні Міноборони, та організацію їх ремонту;

організовує спільно з представниками підприємств транспорту розроблення заходів із забезпечення стійкої роботи транспорту загального користування у випадку виходу з ладу об'єктів і пристроїв, які безпосередньо впливають на безперервність військових перевезень, а також контроль їх здійснення;

веде облік військових перевезень та подає звіти у встановлені терміни;

здійснює контроль оптимального використання транспортних засобів у ході військових перевезень;

організовує внутрішній контроль та управління ризиками за напрямком діяльності;

здійснює контроль за схоронністю службових документів, що утворюються в процесі діяльності, своєчасним їх передаванням на державне зберігання до Галузевого державного архіву Міноборони, відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Міноборони.

4. Служба військових сполучень виду, оперативного командування (повітряного командування) Збройних Сил відповідно до покладених завдань:

взаємодіє з управліннями, службами та відділами командування виду, оперативного командування (повітряного командування) з питань організації та здійснення військових перевезень;

узагальнює потребу у військових перевезеннях за підпорядковані війська (сили);

готує заявки на планування військових перевезень за вид, оперативне командування (повітряне командування) з обов'язковим урахуванням розрахунків на перевезення військ (сил), розподілу підрозділів за ешелонами і поїздами (суднами) та надає їх до головного органу військових сполучень;

контролює готовність підпорядкованих військ (сил) до перевезення та їх матеріально-технічне забезпечення;

організовує та проводить у підпорядкованих військах (силах) теоретичні і практичні заняття з питань військових перевезень;

здійснює контроль за схоронністю службових документів, що утворюються в процесі діяльності, своєчасним їх передаванням на державне зберігання до Галузевого державного архіву Міноборони, відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Міноборони.

VI. Організаційні засади діяльності

1. Загальне керівництво службою військових сполучень здійснює головний орган військових сполучень. Керівник головного органу військових сполучень є начальником військових сполучень Збройних Сил.

2. Основні завдання та повноваження органів військових сполучень, відповідальність їх посадових осіб регламентуються відповідними положеннями, які розробляються на підставі цього Положення та затверджуються за підпорядкованістю.

3. Положення про службу військових сполучень виду, оперативного командування (повітряного командування) Збройних Сил, її організаційно-штатна структура (зміни до неї) погоджуються головним органом військових сполучень та затверджуються за підпорядкованістю.

 

Начальник Центрального
управління військових сполучень
Тилу Збройних Сил України
полковник

В. М. Веклич
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали