Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження положення про структурний підрозділ Національної ради

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 20 листопада 2019 року N 1997

Про затвердження положення про структурний підрозділ Національної ради

Розглянувши проект положення про структурний підрозділ, Національна рада вирішила:

1. Затвердити положення про сектор персоналу.

2. Визнати таким, що втратило чинність, положення про відділ персоналу, затверджене рішенням Національної ради від 15.12.2016 N 2667 (Положення N 2667).

3. Рішення набирає чинності з 01.12.2019 року.

4. Виконання цього рішення покласти на відділ персоналу.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату Кучерука С.

 

Перший заступник
голови Національної ради

О. Герасим'юк

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
20 листопада 2019 року N 1997

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор персоналу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

1. Сектор персоналу є самостійним структурним підрозділом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада).

2. Сектор персоналу підпорядковується безпосередньо голові Національної ради та керівнику апарату Національної ради.

3. У своїй діяльності сектор персоналу керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Регламентом та Положенням про апарат Національної ради, іншими нормативно-правовими актами Національної ради та цим Положенням. У питаннях організації та застосування методики проведення кадрової роботи і державної служби сектор персоналу керується також відповідними рекомендаціями Нацдержслужби, Мінпраці, Мін'юсту.

4. Сектор персоналу має свою печатку "Сектор персоналу", малу гербову печатку Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для посвідчень працівників апарату та інші штампи.

5. Основними завданнями сектору персоналу є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом Національної ради;

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, добір персоналу Національної ради;

- організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності персоналу Національної ради;

- організаційно-методичне забезпечення працівників Національної ради;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;

- документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

6. Сектор персоналу відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує роботу щодо розробки структури та штатного розпису Національної ради;

- розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

- вносить пропозиції керівнику апарату Національної ради з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

- здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату Національної ради з питань управління персоналом;

- контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців державного органу, які затверджує керівник апарату Національної ради, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- надає консультативну допомогу щодо розроблення та внесення змін до посадових інструкцій;

- переглядає посадові інструкції з метою виявлення потреб у внесенні до них змін, про що інформує керівника апарату Національної ради, керівників структурних підрозділів Національної ради;

- проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв'язання конфліктних ситуацій;

- вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Національній раді та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату Національної ради;

- у випадках, передбачених законодавством, приймає документи від кандидатів на посаду категорії "А", перевіряє на відповідність встановленим законом вимогам, передає до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки;

- здійснює заходи щодо організації конкурсного відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" та "В";

- розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В";

- за дорученням керівника апарату Національної ради перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Національній раді;

- разом з іншими структурними підрозділами державного органу:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис державного органу;

спільно з управлінням фінансової та бухгалтерської служби організовує роботу щодо мотивації персоналу Національної ради;

забезпечує планування службової кар'єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов'язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

- організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату Національної ради;

- здійснює планування професійного навчання державних службовців апарату Національної ради;

- узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату Національної ради;

- разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

- аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

- надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Національної ради;

- обчислює стаж роботи та державної служби;

- розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

- організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

- ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

- оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

- забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Національної ради;

- здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

- формує графік відпусток персоналу державного органу, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

- здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників державного органу;

- оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

- опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

- у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Національної ради;

- забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

- здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних у Національній раді;

- розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

- забезпечує реалізацію єдиної державної політики електронного документообігу та використання системи електронного документообігу (СЕД): створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання електронних документів з накладанням електронного підпису;

- здійснює ведення обліку робочого часу членів Національної ради (за згодою), керівника апарату Національної ради, головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту та головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції;

- проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

7. Сектор персоналу має право:

- взаємодіяти з структурними підрозділами Національної ради, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу Національної ради інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на них завдань;

- за погодженням з керівництвом Національної ради брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом;

- на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

- за дорученням керівництва представляти Національну раду в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції;

- спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в Національній раді.

8. Сектор персоналу очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату Національної ради на підставі рішення конкурсної комісії.

На посаду завідувача сектору персоналу в Національній раді призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

На посаду завідувача сектору персоналу призначається особа, яка має ступінь вищої освіти не нижче магістра відповідного професійного спрямування: державне управління, державна служба, правознавство, філологія, досвід роботи в сфері управління людськими ресурсами, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

9. Завідувач сектору персоналу:

- організовує, спрямовує роботу сектору персоналу на виконання покладених на нього завдань і функцій;

- здійснює керівництво сектором персоналу, забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

- забезпечує планування службової кар'єри державних службовців;

- забезпечує планування навчання персоналу державного органу;

- вносить керівнику апарату Національної ради пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису Національної ради, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Національної ради;

- розподіляє обов'язки між працівниками сектору персоналу, координує та контролює їх діяльність;

- взаємодіє з усіма структурними підрозділами Національної ради;

- організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції сектору персоналу;

- підписує акт передачі справ і майна у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

- здійснює інші функції, передбачені законодавством.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали