Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Сумську регіональну тристоронню соціально-економічну раду

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.05.2019 р. N 291-ОД

Про затвердження Положення про Сумську регіональну тристоронню соціально-економічну раду

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 9, 17 Закону України "Про соціальний діалог в Україні" з метою реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціально-економічних відносин в області:

Затвердити Положення про Сумську регіональну тристоронню соціально-економічну раду, що додається.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки голови

В. Акпєров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Сумської обласної державної адміністрації
20 травня 2019 року N 291-ОД

ПОЛОЖЕННЯ
про Сумську регіональну тристоронню соціально-економічну раду

1. Сумська регіональна тристороння соціально-економічна рада (далі - регіональна рада) є постійно діючим дорадчим, консультативним та узгоджувальним органом, що утворюється Сумською обласною державною адміністрацією за спільним рішенням сторін соціального діалогу в Сумській області.

2. Регіональна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про соціальний діалог в Україні", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями Сумської обласної ради, а також цим Положенням.

3. Регіональна рада здійснює свою діяльність на засадах: законності та добровільності, репрезентативності сторін профспілок і роботодавців та їх представників, незалежності, рівності та взаємної відповідальності сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, пріоритетності узгоджувальних процедур, відкритості та гласності, обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

4. Основними завданнями регіональної ради є:

1) вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо розвитку трудового потенціалу та економічного і соціального розвитку області;

2) підготовка та надання узгоджених пропозицій і рекомендацій місцевим органам виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань формування та реалізації в області державної економічної та соціальної політики, регулювання економічних, соціальних і трудових відносин та шляхів подальшого їх розвитку.

5. Регіональна рада відповідно до покладених завдань:

1) вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку області, розробляє та надає місцевим органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування рекомендації щодо його оптимізації;

2) інформує місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Національної тристоронньої соціально-економічної ради про стан соціального діалогу та діяльність його інституцій на відповідній території, надає пропозиції щодо його удосконалення;

3) налагоджує механізми постійної системної взаємодії між сторонами соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні економічних і соціальних питань та урегулюванні трудових відносин в області;

4) надає пропозиції та рекомендації щодо формування місцевого бюджету на відповідний рік, фінансування регіональних цільових програм, соціальних виплат та інших питань, що зачіпають інтереси сторін соціального діалогу;

5) організовує консультації сторін соціального діалогу для узгодження рішень щодо розвитку економічної й соціальної сфер, вироблення пропозицій стосовно стратегії розвитку області з урахуванням інтересів найманих працівників, роботодавців і держави;

6) надає пропозиції та рекомендації щодо проектів обласної програми економічного і соціального розвитку, інших цільових програм та нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

7) на основі моніторингу стану соціально-економічних та трудових відносин, додержання прав працівників і роботодавців та прийнятих узгоджених рішень готує рекомендації місцевому органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування щодо оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях області, створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, що діють на території, та з інших питань, що належать до компетенції регіональної ради;

8) розробляє пропозиції щодо укладання та виконання регіональної угоди, сприяє, в межах компетенції, укладенню колективних договорів;

9) сприяє, згідно з чинним законодавством, врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) в області;

10) організовує проведення науково-практичних конференцій, консультацій, семінарів та інших заходів з питань розвитку соціального діалогу на регіональному рівні;

11) затверджує регламент та плани роботи регіональної ради.

6. Регіональна рада має право:

1) звертатися до Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради з пропозиціями, схваленими її рішенням;

2) делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та економічної політики;

3) запрошувати до участі в засіданнях регіональної ради представників місцевих органів влади;

4) одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

5) проводити консультації з Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською обласною радою стосовно питань, пов'язаних із розробленням та реалізацією програм соціально-економічного розвитку області;

6) звертатися до Національної тристоронньої соціально-економічної ради, інших центральних органів виконавчої влади з питань, що потребують урегулювання на національному рівні;

7) створювати експертні, робочі комісії, групи для вироблення та узгодження відповідних рішень регіональної ради, підготовки пропозицій та рекомендацій органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин в області;

8) здійснювати контроль за виконанням прийнятих нею рішень.

7. Регіональна рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу територіального рівня та об'єднує 30 членів, які виконують свої обов'язки на громадських засадах:

10 членів профспілкової сторони, визначених репрезентативними профспілками та їх об'єднаннями, що мають відповідний обласний статус;

10 членів сторони роботодавців, визначених репрезентативними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, що мають відповідний обласний статус;

10 членів сторони органів виконавчої влади, що визначаються розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації.

Строк повноважень цих членів становить шість років.

Питання формування персонального складу регіональної ради, ротації, позбавлення повноважень її членів у зв'язку з неналежним виконанням ними обов'язків або з інших причин, вирішуються в порядку, установленому кожною зі сторін регіональної ради самостійно. Такий порядок є невід'ємним додатком до регламенту регіональної ради.

Кожна сторона зі свого складу обирає співголову та його заступників.

8. Координує діяльність регіональної ради голова, який обирається почергово на першому засіданні із співголів сторін терміном на один рік від представників кожної із сторін.

Черговість головуючого співголови здійснюється в такому порядку:

перший, четвертий рік - співголова Сумської регіональної тристоронньої соціально-економічної ради від сторони органів виконавчої влади;

другий, п'ятий рік - співголова Сумської регіональної тристоронньої соціально-економічної ради від сторони роботодавців;

третій, шостий рік - співголова Сумської регіональної тристоронньої соціально-економічної ради від сторони профспілок.

9. Співголова регіональної ради:

1) організовує та координує діяльність відповідної сторони;

2) здійснює представництво відповідної сторони соціального діалогу в регіональній раді та за дорученням сторони - поза нею;

3) вносить за дорученням відповідної сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях регіональної ради;

4) формулює та представляє за дорученням сторони її позицію в процесі обговорення та прийняття рішень регіональною радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями регіональної ради;

5) скликає засідання відповідної сторони регіональної ради для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції сторони;

6) узгоджує та забезпечує проведення консультацій сторін регіональної ради;

7) забезпечує інформування членів регіональної ради відповідної сторони про рішення та результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях регіональної ради та в період між ними.

10. Члени регіональної ради:

1) беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання регіональної ради;

2) вносять пропозиції щодо діяльності регіональної ради та вирішення проблем, що належать до її компетенції;

3) представляють відповідну сторону або регіональну раду при обговоренні у відповідному органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування, об'єднаннях роботодавців та профспілок питань формування та реалізації в області державної економічної й соціальної політики, регулювання трудових відносин (за дорученням регіональної ради та/або погодженням з відповідними сторонами);

4) беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, інших заходах з метою розгляду питань соціально-економічного розвитку, трудових відносин в області та підготовки відповідних узгоджених рішень;

5) інформують органи та організації, що їх делегували до складу регіональної ради, про діяльність регіональної ради, прийняті нею рішення.

11. Організаційною формою діяльності регіональної ради є засідання, що проводяться з періодичністю не рідше одного разу на півріччя згідно з планом роботи регіональної ради на відповідний рік.

Позачергове засідання регіональної ради скликається на вимогу голови або одного із співголів чи за їх взаємною згодою.

Порядок скликання і проведення засідань, прийняття рішень регіональної ради, її діяльності в період між засіданнями, визначається регламентом, що затверджується регіональною радою.

Засідання регіональної ради є правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів від кожної сторони. Головує на засіданнях голова регіональної ради або інший співголова за його дорученням.

Рішення регіональної ради оформляються протоколом, що підписується головою регіональної ради чи/або співголовою, головуючим на засіданні, та керівником секретаріату регіональної ради.

Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням регіональної ради, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, яким вони адресовані.

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному рівні, подаються на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

12. Кожна сторона має право звертатися до фахівців та експертів за консультаціями і роз'ясненнями стосовно питань, що розглядаються регіональною радою. Відповідні висновки щодо таких питань можуть розглядатися на засіданнях регіональної ради.

13. Для організаційного забезпечення діяльності регіональної ради розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації утворюється секретаріат.

До складу секретаріату входять: керівник секретаріату, який призначається розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації, 2 члени секретаріату, які делегуються сторонами роботодавців і профспілок та виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональної ради здійснюється у встановленому законодавством порядку сторонами регіональної ради. Від сторони органів виконавчої влади - Департамент соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.

14. Регіональна рада систематично інформує громадськість області про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання через місцеві засоби масової інформації та офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.

15. Регіональна рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Керівник апарату

Д. Живицький

Директор Департаменту
соціального захисту населення

М. Дубровський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали