ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 28 жовтня 2016 року N 351

Про затвердження Положення про ТК 123

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 N 1315-VII (Закон N 1315-VII), розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1163-р (Розпорядження N 1163-р), наказу ДП "УкрНДНЦ" N 235 від 10.08.2016 (Наказ N 235) та витягу з протоколу N 8 від 22.09.2016 ТК 123 "Аудіовізуальні системи і служби" наказую:

1. Затвердити оновлене, згідно з ДСТУ 1.14:2015, Положення про технічний комітет стандартизації "Аудіовізуальні системи і служби" (ТК 123).

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Провідному інженеру адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

В. о. генерального директора

Д. В. Сазонов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
28 жовтня 2016 року N 351

ПОЛОЖЕННЯ
про технічний комітет стандартизації ТК 123 "Аудіовізуальні системи і служби"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Технічний комітет "Аудіовізуальні системи і служби" (далі - ТК 123) створено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 08.05.98 N 306.

1.2 До роботи в ТК 123 залучають уповноважених представників органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх громадських об'єднань, організацій роботодавців та їх об'єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), інших громадських об'єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.

Склад ТК 123 та перелік членів ТК 123 наведений у додатку А цього Положення.

1.3 У межах ТК 123 можуть створюватись підкомітети (далі - ПК), робочі групи (далі - РГ), спільні робочі групи (далі - СРГ), групи з консультативними функціями (далі - ГКФ), спеціальні групи (далі - СГ) та проектні групи (далі - ПГ) для певної частини робіт за визначеними об'єктами стандартизації (сферами діяльності), закріпленими за ТК 123 з відповідним розподілом компетенції між ними.

Структуру ТК 123 наведено у додатку Б цього Положення.

1.4 ТК 123 є формою співробітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації й виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об'єктами стандартизації.

Сферу діяльності та об'єкти стандартизації, закріплені за ТК 123, наведено у додатку В цього Положення.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГОЛОВУ ТК 123, ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ТК 123 ТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ТК 123

2.1 Голова ТК 123 - Михайлов Микола Костянтинович, директор Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ"), канд. техн. наук, доцент.

2.2 Заступник голови ТК 123 - Гофайзен Олег Вікторович, голови, н. с., в. о. начальника відділу телевізійного мовлення ДП "УНДІРТ", д. т. н., професор.

2.3 Відповідальний секретар ТК 123 - Патюкова Ірина Олегівна, н. с. відділу радіомовлення ДП "УНДІРТ",

3. ОРГАНІЗАЦІЯ, НА ЯКУ ПОКЛАДАЮТЬСЯ ФУНКЦІЇ СЕКРЕТАРІАТУ ТК 123

3.1 Здійснення функцій секретаріату ТК 123 покладено на Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ") Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що є юридичною особою - резидентом України, і знаходиться за адресою: вул. Буніна, 31, м. Одеса, 65026.

4. УМОВИ ЧЛЕНСТВА В ТК 123

4.1 Членство в ТК 123 є добровільним.

4.2 Кількість членів ТК 123 не може бути менше ніж п'ять.

4.3 Члени ТК 123 у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері стандартизації, наказами Національного органу стандартизації (далі - НОС), Положенням про ТК 123, національними НД, що стосуються діяльності ТК 123, керівними та настановчими документами міжнародних і регіональних організацій стандартизації.

4.4 Членство в ТК 123 може бути колективне або індивідуальне.

Колективні члени беруть участь у роботі ТК 123 через своїх уповноважених представників, які діють від їх імені.

Індивідуальними членами ТК 123 можуть бути провідні науковці та фахівці, які бажають брати участь у роботі ТК 123 та які діють від свого імені.

Якщо термін уповноваження в ТК 123 уповноваженого представника колективного члена ТК 123 сплинув, колективний член ТК 123 подає голові ТК 123 заяву, в якій зазначає ім'я, прізвище, посаду особи, яку уповноважено брати участь у роботі ТК 123, й термін, на який її уповноважено.

Індивідуальний член кожні два роки подає голові ТК 123 заяву, в якій зазначає ім'я, прізвище, місце роботи й посаду (у разі наявності) та повідомляє про бажання брати участь у роботі ТК 123.

Рішення щодо подальшого членства в ТК 123 колективних членів ТК 123, які своєчасно не підтвердили повноваження уповноваженого представника в ТК 123, та індивідуальних членів ТК 123, які своєчасно не підтвердили свою участь у роботі ТК 123, приймають члени ТК 123 голосуванням.

У разі дострокового припинення повноважень уповноваженого представника колективного члена ТК 123 колективний член ТК 123 подає голові ТК 123 заяву про складення повноважень уповноваженого представника колективного члена ТК 123 або інші обставини, що унеможливлюють виконання ним повноважень у ТК 123 (звільнення з посади тощо), та в якій зазначає ім'я, прізвище, посаду особи, яку уповноважено брати участь у роботі ТК 123, та термін, на який її уповноважено.

4.5 Нові колективні та індивідуальні члени ТК 123, які мають наміри брати участь у роботі діючого ТК 123, мають повідомити про цей намір ТК 123.

Організація, яка має на меті стати колективним членом ТК 123, подає заяву, в якій зазначає, що вона має на меті брати участь у роботі ТК 123, а також зазначає ім'я, прізвище, посаду особи, яку уповноважено брати участь у роботі ТК 123, й термін, до якого її уповноважено брати участь у роботі ТК 123.

Індивідуальний член, який має на меті стати членом ТК 123, подає заяву, в якій зазначає, що має на меті брати участь у роботі ТК 123, а також зазначає своє ім'я, прізвище, місце роботи та посаду (у разі наявності) й термін, до якого він передбачає брати участь у роботі ТК 123.

4.6 Рішення щодо прийняття нового члена до складу ТК 123 ухвалюють члени ТК 123 голосуванням. Рішення про прийняття нового члена до складу ТК 123 члени ТК 123 ухвалюють, враховуючи вимоги ДСТУ 1.14.

Якщо ТК 123 досягнуто консенсусу щодо прийняття нового колективного або індивідуального члена до складу ТК 123, ТК 123 надсилає інформацію про прийняте рішення НОС для видання відповідного наказу.

Якщо ТК 123 не досягнуто консенсусу щодо прийняття нового колективного або індивідуального члена до складу ТК 123, ТК 123 надсилає лист про прийняте рішення заявнику з відповідним обґрунтуванням.

Безпідставна відмова в отриманні членства в ТК 123 не дозволяється.

4.7 Дострокове припинення повноважень члена ТК 123 здійснюють:

а) відповідно до заяви колективного члена ТК 123 про складання своїх повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним обов'язків членів ТК 123;

б) відповідно до заяви індивідуального члена ТК 123;

в) якщо уповноважений представник колективного члена ТК 123 або індивідуальний член ТК 123 протягом половини строку, на який їх уповноважено, або впродовж одного року з дня їх останнього виконання повноважень члена ТК 123 не виконують повноважень, визначених для члена ТК, та не дотримуються вимог ДСТУ 1.14.

Якщо член ТК 123 подав заяви відповідно до "а" та "б" цього пункту щодо небажання подальшої роботи в ТК 123, ТК 123 оформлює відповідний протокол та повідомляє НОС про зміни у складі ТК 123 для видання відповідного наказу НОС.

Якщо колективний або індивідуальний член ТК 123 не виконує своїх повноважень відповідно до "в" цього пункту, рішення щодо виключення члена зі складу ТК 123 приймають члени ТК 123 голосуванням.

Якщо ТК 123 досягнуто консенсусу щодо виключення члена ТК 123 зі складу ТК 123, ТК 123 надсилає інформацію про прийняте рішення колективному та індивідуальному члену ТК 123, якого виключено зі складу ТК 123, та НОС для видання відповідного наказу НОС.

Член ТК 123, якого виключено зі складу ТК 123, який висловив у подальшому бажання брати участь у роботі ТК 123, може подати заяву щодо членства відповідно до 4.6.

4.8 Про зміни, що відбуваються у складі ТК 123, які стосуються колективних та індивідуальних членів, ТК 123 повідомляє НОС для видання відповідного наказу НОС.

Про зміни, що відбуваються у складі ТК 123, які стосуються уповноважених представників колективних членів ТК 123, ТК 123 повідомляє НОС для врахування в роботі НОС.

4.9 Члени ТК 123 повинні:

а) належно виконувати свої повноваження;

б) брати активну участь у роботі ТК 123 і його засіданнях;

в) голосувати в установлені строки стосовно всіх питань, які передано на голосування;

г) своєчасно повідомляти голові ТК 123 про зміни умов і порядку своєї роботи в ТК 123.

4.10 Члени ТК 123 мають право:

а) одержувати всю необхідну інформацію, що стосується діяльності ТК 123;

б) за погодженням з головою ТК 123 друкувати результати досліджень, виконаних у межах діяльності ТК 123;

в) за дорученням голови ТК 123 представляти інтереси ТК 123 в інших ТК та організаціях;

г) надавати пропозиції щодо нових тем до Програми робіт ТК 123;

д) вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності ТК 123 й усунення недоліків у його роботі, а також вимагати їх розгляду;

е) надавати пропозиції щодо зміни організаційної структури ТК 123 (створення нових ПК і РГ), зміни голови, заступника голови та секретаря ТК 123, приймати нових та виключати членів ТК 123;

ж) вийти зі складу ТК 123.

4.11 Дозволено членство одного й того самого члена ТК 123 в інших ТК.

Дозволено членство одного й того самого уповноваженого представника колективного члена ТК 123 в інших ТК.

4.12 Члени ТК 123 не мають права передавати свої повноваження іншим особам.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРАВА ГОЛОВИ ТК 123, ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ТК 123 ТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ТК 123, СЕКРЕТАРІАТУ ТК 123, ГОЛОВИ ПК

5.1 Голова ТК 123 розробляє технічну політику діяльності ТК 123 відповідно до мети й завдань стандартизації у визначеній сфері діяльності - Аудіовізуальні системи і служби і відповідає за загальне керування ТК 123, беручи до уваги всі ПК, РГ, СРГ, ГКФ, СГ та ПГ, створені у складі ТК.

Голова ТК:

а) організовує роботу ТК 123 та приймає необхідні рішення щодо діяльності ТК 123;

б) координує діяльність членів ТК 123 та розподіляє між ними обов'язки;

в) дає настанови відповідальному секретарю ТК 123 стосовно виконання його обов'язків;

г) скликає засідання ТК 123 та головує на них, затверджує порядок денний засідань ТК 123, проводить засідання ТК 123 та забезпечує висловлення всіх поглядів;

д) організовує підготовку документів і матеріалів щодо діяльності ТК 123 для розгляду НОС, керівної ради НОС тощо;

е) затверджує Програму роботи ТК 123 та План роботи ТК 123 на відповідний рік;

ж) погоджує технічні завдання на розроблення проектів національних НД, візує остаточні редакції проектів національних НД, розроблених ТК 123;

и) підписує всі листи ТК 123, протоколи засідань, резолюції, звіти про результати голосування членів ТК 123, а також інші документи, створені під час діяльності ТК 123;

к) розглядає звіти ПК, РГ, СРГ, ПГ, ГКФ та СГ;

л) забезпечує дотримання членами ТК 123 вимог законодавства, нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів Мінекономрозвитку України та НОС, що регулюють відносини у сфері стандартизації, Положення про ТК 123, національних НД, що стосуються діяльності ТК, інших встановлених правил діяльності у сфері стандартизації;

м) контролює виконання членами ТК 123 їх обов'язків;

н) залучає експертів і фахівців з інших організацій для роботи в ТК 123;

п) через секретаріат ТК 123 надає консультації заінтересованим сторонам стосовно питань, пов'язаних з діяльністю ТК 123.

5.2 Заступник голови ТК 123 виконує делеговані головою ТК 123 функції, а також функції голови ТК 123 за його відсутності.

5.3 Відповідальний секретар ТК 123 організовує проведення робіт ТК 123, керує технічними і адміністративними функціями секретаріату ТК 123.

Відповідальний секретар ТК 123:

а) веде діловодство ТК 123;

б) готує проведення засідань ТК 123, складає проекти планів проведення засідань ТК 123, порядків денних проведення засідань ТК 123, протоколів ТК 123 та резолюцій ТК 123;

в) повідомляє членам ТК 123 про дату, час, місце проведення засідань та їх порядок денний і забезпечує їх необхідними документами та іншою інформацією з питань, внесених до порядку денного засідань ТК 123;

г) готує проекти планів голосування ТК 123, бюлетені для голосування, рахує результати голосування, складає звіти про результати голосування;

д) оформлює документи, прийняті (розглянуті) ТК 123;

е) забезпечує зберігання протоколів засідань ТК 123, бюлетенів для голосування ТК 123 і кореспонденції;

ж) готує проект Положення про ТК 123 та зміни до нього;

и) відвідує засідання ПК, РГ, СРГ, ПГ, ГКФ та СГ, які вимагають його присутності;

к) залучає до роботи членів ТК 123, складає та веде перелік членів ТК 123 (колективних членів ТК 123, їх повноважних представників та індивідуальних членів ТК 123) за формою, наведеною в додатку К ДСТУ 1.14, нагадує членам ТК 123 про сплив терміну членства та необхідність брати активну участь у роботі ТК 123.

5.4 Секретаріат ТК 123 здійснює організаційне забезпечення діяльності ТК 123.

Секретаріат ТК 123:

а) координує роботу ТК, ПК, РГ, СРГ, ПГ, ГКФ, СГ, що належать до складу ТК 123;

б) готує проекти Програми робіт ТК 123, Плану робіт ТК 123 на відповідний рік та змін до них і контролює їх виконання;

в) керує всіма темами, які внесено до Робочої програми ТК 123 та Плану робіт ТК 123 на відповідний рік (також щодо дотримання встановленого терміну розроблення проектів національних НД);

г) готує план перевірки НД;

д) готує проекти НД ТК 123 та проекти НД, які перебувають на опрацюванні в ТК 123, до розповсюдження для розгляду їх членами ТК 123, розповсюджує їх та опрацьовує отримані коментарі;

е) веде листування з членами ТК 123, організаціями та заінтересованими сторонами;

ж) готує та надає на розгляд до НОС щорічний звіт про роботу ТК 123 та іншу інформацію, що запитується;

е) відповідає за нагляд та забезпечення активного процесу в роботі, у тому числі за керування всіма темами, які включені до Робочої програми ТК 123 та Плану робіт на відповідний рік (також за дотримання встановленого терміну розроблення НД);

и) повідомляє голові ТК 123 про активність членів ТК, особливо якщо член ТК протягом певного часу не був активним (не брав участі поспіль у двох засіданнях, не надсилав ніякої кореспонденції, не проголосував стосовно питань, запропонованих на голосуваннях в межах роботи ТК);

к) здійснює реєстрацію й облік документів;

л) підтримує зв'язок з іншими ТК та організаціями, членами ТК 123 стосовно діяльності ТК 123.

5.5 Голова підкомітету (ПК) виконує свої повноваження для певної частини робіт за визначеними об'єктами стандартизації (сферами діяльності), закріпленими за ТК 123, з відповідним розподілом компетенції між ПК.

Голова ПК:

а) організує роботу ПК та приймає необхідні рішення щодо діяльності ПК;

б) скликає засідання та головує на них, затверджує порядок денний її засідань, проводить засідання ПК та забезпечує висловлення усіх поглядів;

в) координує діяльність членів ПК та розподіляє обов'язки між ними;

г) дає настанови відповідальному секретарю ПК стосовно виконання його обов'язків;

д) контролює виконання членами ПК їх обов'язків;

е) готує документи та матеріали щодо діяльності ПК для розгляду ТК;

ж) затверджує план робіт ПК на відповідний рік;

и) підписує протоколи засідань, резолюції, звіти про результати голосування членів ПК, а також інші документи, створені під час діяльності ПК.

6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ТК 123 ТА УМОВИ ГОЛОСУВАННЯ

6.1 Організаційною формою роботи ТК 123 є засідання, які проводять у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

Засідання ТК 123 мають проводитися лише тоді, коли потрібно обговорення важливих питань щодо діяльності ТК 123, які неможливо вирішити інакше.

Засідання ТК 123 скликають з метою досягнення певної згоди стосовно пунктів порядку денного та забезпечення розуміння між членами ТК.

6.2 Засідання ТК 123 обов'язково скликають у разі розгляду питань щодо:

а) обрання кандидатур на посаду та зміни голови ТК 123, заступника голови ТК 123 та відповідального секретаря ТК 123;

б) зміни організації, яка виконує функції секретаріату ТК 123;

в) розгляду проекту національного НД у разі, якщо ТК 123 не досягнуто консенсусу за результатами електронного голосування;

г) зміни структури ТК 123 та його сфери діяльності, внесення змін до Положення про ТК 123;

д) проведення річних підсумків діяльності ТК 123 і планування робіт на наступний рік;

е) за пропозицією НОС.

6.3 Відповідальний секретар ТК 123 після консультації з головою ТК 123 складає програму засідань ТК 123 на мінімальний період один рік, враховуючи Робочу програму ТК 123.

Члени ТК 123 мають право надавати пропозиції щодо програми засідань ТК 123 упродовж року та порядку денного засідання ТК 123 не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня його проведення.

6.4 Час і місце проведення засідань узгоджують між собою голова ТК 123 та секретаріат ТК 123.

6.5 Не пізніше ніж за сім робочих днів до дня проведення засідання ТК 123 відповідальний секретар ТК 123 повідомляє про це кожному членові ТК 123. Повідомлення повинно містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання ТК 123 та його порядок денний. До повідомлення додають матеріали, необхідні членам ТК 123 для підготовки до участі в засіданні ТК 123.

6.6 Документи, які готують і розповсюджують до початку засідання ТК 123:

а) проект порядку денного;

б) інші документи (пропозиції, коментарі, зводи коментарів тощо), що стосуються порядку денного.

Документи, які готують і розповсюджують під час засідання:

а) кожну із запропонованих резолюцій, прийнятих під час засідання ТК 123;

б) протоколи (за необхідності).

Рішення ТК 123 оформлюють протоколом ТК.

Після кожного засідання ТК 123 відповідальний секретар ТК 123 готує, оформлює та розповсюджує протокол ТК 123, який має як додаток повний текст усіх прийнятих протягом засідання ТК 123 резолюцій.

Типові форми протоколу та резолюції, а також рекомендації щодо їх складання наведено в додатках М та Н ДСТУ 1.14.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член ТК 123 може висловити окрему думку, яку вносять до протоколу.

Відповідальний секретар ТК 123 за необхідності готує витяг з протоколу, який містить окремі питання, розглянуті на засіданні ТК 123. Витяг з протоколу оформлюють за формою, аналогічною формі відповідного протоколу ТК 123, та його має бути завірено підписом голови ТК 123 і відповідального секретаря ТК 123.

6.7 Засідання ТК 123 вважають правомочним, якщо загальна кількість присутніх членів ТК 123 не менше між 2/3 членів ТК 123. Про неможливість участі в засіданні член ТК 123 повідомляє голові ТК 123 не пізніше ніж за два робочих дні до дня проведення засідання.

6.8 Засідання ТК 123 веде голова ТК 123, а в разі його відсутності - за його дорученням - заступник голови ТК 123.

6.9 Рішення ТК 123 вважають прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 членів ТК 123, присутніх на засіданні.

6.10 У разі розгляду на засіданні ТК 123 питання обрання кандидатур на посаду голови ТК 123, заступника голови ТК 123, якщо відсутні на засіданні ТК 123 голова та заступник голови ТК 123, обирається головуючий засідання ТК 123 з членів ТК 123.

Не допустимо обирати головуючим на засіданні ТК 123 члена ТК 123, який є претендентом на посаду голови або заступника голови ТК 123.

6.11 Позачергове засідання ТК 123 може бути скликано за пропозицією голови ТК 123 або за пропозицією не менше ніж половини членів ТК 123.

Позачергове засідання ТК 123 скликають не пізніше ніж через десять робочих днів після дня надходження відповідальному секретарю ТК 123 відповідної письмової пропозиції.

Пропозиція щодо скликання позачергового засідання ТК 123 повинна бути підписана особою (-ами), яка (і) її подає (-ють).

У пропозиції зазначають:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи (осіб), яка (і) її вносить (-ять);

- обґрунтування необхідності скликання позачергового засідання ТК 123;

- питання, запропоноване (і) для розгляду на позачерговому засіданні.

6.12 Секретаріат ТК 123 має докладати зусиль, щоб уникнути скасування чи перенесення засідання, якщо його вже скликано. Якщо порядок денний та основні документи не розповсюджено протягом визначеного періоду, голова ТК 123 має право скасувати засідання ТК 123.

6.13 На засідання ТК 123 за дорученням її голови можна запрошувати інших осіб у разі необхідності надання коментарів і пояснень щодо питань порядку денного.

6.14 У процедурі голосування з будь-якого питання щодо технічної діяльності ТК 123 беруть участь тільки члени ТК 123.

Прийнятними є такі види голосування:

а) безпосереднє на засіданні ТК 123, яке здійснюється відкрито через вставання, підняття руки та закрито (таємно) через бюлетень;

б) за допомогою листування через засоби поштового (через листи) або електронного зв'язку (через електронну пошту) (далі - листування).

6.15 Вид голосування визначає секретаріат ТК 123 за погодженням з головою ТК 123 безпосередньо перед початком процедури голосування.

6.16 Члени ТК 123 голосують так: "за", "проти", "утримався".

6.17 Під час голосування за допомогою листування:

а) позитивну відповідь "за" можна супроводжувати редакторськими чи технічними коментарями;

б) якщо член ТК 123 вважає, що пропозицію не можна прийняти, він голосує "проти" та надає свої коментарі;

в) голосів "утримався" та "проти", які не пояснено, не враховують під час підрахування.

6.18 Секретаріат ТК 123 готує необхідні матеріали, які є предметом голосування.

Якщо передбачено голосування за допомогою листування, секретаріат розповсюджує необхідні матеріали з зазначенням терміну прийняття голосів.

Форму бюлетеня для голосування наведено в додатку П ДСТУ 1.14.

Про результати голосування секретаріат ТК 123 складає звіт за формою, наведеною в додатку Р ДСТУ 1.14, та повідомляє голові ТК 123 і членам ТК 123.

6.19 Члени ТК 123 обов'язково голосують стосовно пропозицій щодо:

а) створення ПК;

б) нової сфери діяльності та об'єктів стандартизації ТК 123;

в) змін структури ТК 123;

г) припинення діяльності ТК 123 та/або ПК;

д) кандидатур на посади голови ТК 123, заступника голови ТК 123, відповідального секретаря ТК 123;

е) організації, які уповноважено на здійснення функцій секретаріату ТК 123;

ж) прийняття нових членів ТК 123;

з) пропозицій, які передбачено внести до Програми робіт ТК 123 та Програми робіт з національної стандартизації;

и) проектів національних НД;

к) скасування національних НД;

л) відновлення дії національних НД.

6.20 Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним:

а) враховують тільки голоси за бюлетенями, за якими залишено тільки один голос за можливими варіантами голосування;

б) якщо питання містить більше ніж одне формулювання та варіант відповіді "за" залишено більше ніж в одному із запропонованих формулювань;

в) якщо бюлетень не підписано чи він не дає можливості ідентифікувати члена ТК 123, який проголосував;

г) якщо під час підрахунку голосів отримано два чи більше бюлетенів одного члена ТК 123, в яких за одним і тим самим питанням залишено різні варіанти голосування.

7. ПОРЯДОК СПІВРОБІТНИЦТВА ТК 123 З МІЖНАРОДНИМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

7.1 Співробітництво ТК 123 з міжнародними та регіональними організаціями стандартизації здійснюється у порядку, встановленому в положеннях цих організацій.

8. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТК 123 З ПК, РГ, СРГ, ПГ, ГКФ, СГ ТА ПГ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ЙОГО СКЛАДУ

8.1 Порядок взаємодії ТК 123 з ПК, РГ, СРГ, ПГ, ГКФ, СГ та ПГ, які належать до його складу, встановлює голова ТК 123.

9. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ НОС ТА В МЕЖАХ ТК 123

9.1 ТК 123 подає НОС такі звітні матеріали:

а) двічі на рік (до 1 червня та 1 грудня поточного року) звіт про етапи виконання робіт, внесених до Програми робіт з національної стандартизації, згідно з ДСТУ 1.8;

б) двічі на рік (до 15 лютого та 15 червня поточного року) звіт про виконання плану перевірки національних НД відповідно до 7.3 ДСТУ 1.2;

в) за запитом НОС інформацію щодо моніторингу діяльності ТК 123 відповідно до ДСТУ 1.14;

г) щороку до 25 грудня щорічний звіт стосовно своєї діяльності відповідно до 9.2.

9.2 Щорічний звіт повинен містити таке:

а) номер ТК 123;

б) назву ТК 123;

в) номер, дату, назву наказу щодо створення ТК 123;

г) ім'я, прізвище, посаду, адресу, телефон, факс, e-mail голови ТК 123;

д) ім'я, прізвище, посаду, адресу, телефон, факс, e-mail заступника голови ТК 123;

е) ім'я, прізвище, посаду, адресу, телефон, факс, e-mail відповідального секретаря ТК 123;

ж) назву (повну та скорочену), адресу, телефон, факс, e-mail, веб-сайт організації, що виконує функції секретаріату ТК 123;

и) структуру ТК 123: назву ПК/РГ ТК 123, назву (повну та скорочену), адресу, телефон, факс, e-mail, веб-сайт організації, що виконує функції секретаріату ПК, код та назви об'єктів стандартизації ТК 123 відповідно до ДК 004 згідно з наказом щодо затвердження об'єктів стандартизації ТК 123;

к) номер та назву відповідного міжнародного і регіонального ТК, а також підкомітету, в роботі якого бере участь ТК 123: ISO (активний член (P-член), спостерігач (O-член)), IEC (активний член (P-член), спостерігач (O-член)), CEN, CENELEC, ETSI, Міжнародний союз електрозв'язку (ITU), МТК (активний член (P-член), спостерігач (O-член)), участь у роботі інших міжнародних та регіональних організацій, які здійснюють діяльність у сфері стандартизації, та результат роботи в цих організаціях;

л) кількість колективних та індивідуальних членів ТК 123;

м) інформацію щодо проведених засідань ТК 123, кількості питань, що потребували голосування;

н) Інформацію щодо погоджувальних нарад і семінарів;

п) інформацію щодо співпраці та взаємодії з іншими ТК;

р) інші дані щодо діяльності;

с) рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК 123 та наявні проблеми.

9.3 У щорічному звіті інформацію надають за всіма зазначеними вище пунктами і нумерація складників звіту має відповідати нумерації 9.2.

9.4 Звіт підписує голова ТК 123 та відповідальний секретар ТК 123.

9.5 Усі ПК та РГ ТК 123 подають секретаріату ТК 123 такі звітні матеріали:

а) звіти про засідання;

б) періодичні звіти про стан і роботи, форму та періодичність подання яких встановлює голова ТК 123.

 

Голова ТК 123

М. Михайлов

Відповідальний секретар ТК 123

І. Патюкова

 

Додаток А
до Положення про ТК 123 "Аудіовізуальні системи і служби"

СКЛАД ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТК 123 "АУДІОВІЗУАЛЬНІ СИСТЕМИ І СЛУЖБИ"

Голова ТК 123 - Михайлов Микола Костянтинович, директор Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ"), канд. техн. наук, доцент,

 тлф. (048) 740-71-25, факс. (048) 722-45-83, e-mail: mykhaylo@uniirt.com.ua.

Заступник голови ТК 123 - Гофайзен Олег Вікторович, виконуючий обов'язки начальника відділу телевізійного мовлення Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ"), докт. техн. наук, професор,

тлф. (048) 740-71-35, факс. (048) 722-45-83, e-mail: oleg.gofaizen@gmail.com.

Відповідальний секретар ТК 123 - Патокова Ірина Олегівна, науковий співробітник відділу радіомовлення Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ"),

тлф. (048) 740-71-35, факс. (048) 722-45-83, e-mail: tcl23@uniirt.com.ua.

ПЕРЕЛІК
КОЛЕКТИВНИХ ЧЛЕНІВ ТК 123 "АУДІОВІЗУАЛЬНІ СИСТЕМИ І СЛУЖБИ" ТА ЇХ ПОВНОВАЖНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ

Чергове число

Назва організації колективного члена ТК 123, ім'я, прізвище та посада його повноважного представника

Адреса організації, телефон, факс, e-mail

Примітка

1

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Русінов Сергій Юхимович, начальник управління Департаменту розвитку електронних комунікацій Адміністрації Держспецзв'язку

03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 13
тел. (044) 279-95-25
e-mail: rsu@stc.gov.ua

 

2

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Чередниченко Аліна Шаухетовна, начальник відділу Департаменту розвитку електронних комунікацій Адміністрації Держспецзв'язку

03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 13
тел. (044) 279-91-58,
e-mail: alien@stc.gov.ua

 

3

Державне підприємство "Український науково-дослідний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Тихонова Світлана Олександрівна, провідний інженер науково-дослідного відділу з розробки стандартів та координації технічних комітетів

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115,
тел. (044) 424-55-73,
факс (044) 278-74-90,
e-mail: tikhonova@ua.fm,
svitlana.tikhonova@ukrndnc.org.ua

 

4

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ")
Михайлов Микола Костянтинович, канд. техн наук, доцент, директор ДП "УНДІРТ"

65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31
тел. (0482) 722-28-68
(0482) 740-71-25
e-mail: mykhaylo@uniirt.com.ua

 

5

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ")
Груздева Тетяна Анатолівна, нач. відд. стандартизації і метрології ДП "УНДІРТ"

65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31
тел. (0482) 740-71-33
e-mail: office@uniirt.com.ua

 

6

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ")
Гофайзен Олег Вікторович, докт. техн наук, професор, головн. наук. співроб., в. о. нач. відд. ТВ мовлення ДП "УНДІРТ"

65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31
тел. (0482) 740-71-35
e-mail: oleg.gofaizen@gmail.com

 

7

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ")
Кольцова Олександра Сергіївна, канд. техн. наук, доцент, нач. відд. радіомовлення ДП "УНДІРТ"

65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31
(0482) 740-71-26
e-mail: otdel.13r@gmail.com

 

8

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ")
Гуцалюк Анатолій Кіндратович, к. т. н., с. н. с., доцент, секретар НТР ДП "УНДІРТ"

65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31
(0482) 740-71-33
e-mail: gutsalukak@gmail.com

 

9

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ")
Мельник Анатолій Михайлович, нач. відділу систем супутникового зв'язку ДП "УНДІРТ"

65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31
(0482) 740-71-38
e-mail: melnik@uniirt.com.ua

 

10

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ")
Бедрій Дмитро Іванович, к. е. н., заст. директора з наукової роботи ДП "УНДІРТ"

65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31
(0482) 740-71-23
e-mail: dm.bedriy@gmail.com

 

12

Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення
Мироненко Тамара Василівна, начальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю

01034, м. Київ, вул. Прорізна, 2
тел. (044) 234-97-33
e-mail: t.mironenko@nrada.gov.ua

 

13

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Козіна Людмила Миколаївна, нач. відд. тех. політики телерадіомовлення

01001, Київ, вул. Прорізна, 2
тел. (044) 279-16-26
e-mail: kozina@tvradio.gov.ua

 

14

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Гресько Володимир Петрович, член НКРЗІ

01001, Київ, Хрещатик, 22
Тел. (044) 202-00-03

 

15

Національна телевізійна компанія України (НТКУ)
Бойчук Юрій Володимирович, технічний директор

04119, Київ, Мельникова, 42
тел. (044) 4810785
e-mail: pershiy@ntu.ua

 

16

Національна радіокомпанія України (НРКУ)
Юрченко Валерій Володимирович, заступник генерального директора з питань розвитку мереж радіомовлення

01001, Київ, Хрещатик, 26
тел. (044) 239-62-52

 

17

Академія зв'язку України (АЗУ) Міжнародної Академії Інформатизації
Вікулін Іван Михайлович, віце-президент

65029, Одеса, вул. Кузнєчна, 1
тел. (048) 723-61-18
e-mail: n.kramarenko2012@yandex.ru

 

18

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ)
Богданов Олександр Миколайович, перший заступник генерального директора

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 10
тел. (044) 440-84-77,
e-mail: o.bogdanov@rrt.ua

 

 

Голова ТК 123

М. Михайлов

Відповідальний секретар ТК 123

І. Патюкова

 

Додаток Б
до Положення про ТК 123 "Аудіовізуальні системи і служби"

Структура ТК 123 "Аудіовізуальні системи і служби"

Чергове число

Назва ПК

Об'єкти стандартизації та їх коди згідно з ДК 004-2008

Організація, яка здійснює функції секретаріату

Голова ПК, адреса, телефон

Відповідні ТК, робочі групи, ДК ETSI, ISO, ITU, IEC

Членство у відповідних ТК і ПК ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, ITU-R

1

Технічний комітет стандартизації ТК 123 "Аудіовізуальні системи і служби"

Аудіовізуальні системи і служби:  01.040.01, 01.040.17, 01.040.33, 01.040.35, 01.040.37, 01.040.95, 01.120, 01.040.17, 01.040.95, 13.020, 13.020.99, 13.280, 17.140, 17.140.01, 17.140.50, 17.140.99, 17.180, 17.180.01, 17.180.20, 17.180.30, 17.180.99, 17.220.20, 17.240, 19.020, 19.040, 19.060, 19.080, 33.020, 33.030, 33.040, 33.040.01, 33.040.20, 33.040.40, 33.040.50, 33.040.99, 33.050, 33.050.01, 33.050.30, 33.050.99, 33.060, 33.060.01, 33.060.20, 33.060.30, 33.060.40, 33.100, 33.100.10, 33.100.20, 33.120, 33.140, 33.160, 33.160.01, 33.160.20, 33.160.25, 33.160.30, 33.160.40, 33.160.60, 33.160.99, 33.170, 33.180, 35.020, 35.040, 35.180, 35.240, 37.020, 37.060, 49.140, 95.020
Примітка. Усі напрямки діяльності в сфері аудіовізуальних систем і служб

Державне підприємство - Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення (ДП "УДІРТ")

Голова ТК 123
Михайлов Микола Костянтинович,
директор ДП "УНДІРТ", к. т. н., доцент
65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31,
тел. (0482) 722-28-68
(0482) 740-71-23
Заступник Голови ТК123
Гофайзен Олег Вікторович,
головн. н. с., в. о. начальника відділу телевізійного мовлення ДП "УНДІРТ", д. т. н., професор
65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31,
тел. (048) 740-71-35
(050) 395-39-35
(094) 956-07-15
Відповідальний секретар ТК 123
Пашкова Ірина Олегівна,
н. с. відділу радіомовлення ДП "УНДІРТ",
тел. (048) 740-71-35
(050) 495-18-90

ETSI,
ITU-R SG 6,
ITU-T SG 9,
ITU-T SG 16,
IEC TC 100,
ISO/IEC JTC1,
ISO/TEC JTC
1/SC 29,
ISO/IEC JTC
1/SC 29/WG 1,
ISO/IEC JTC
1/SC 29/WG 11

ISO/IEC/JTC/
SC 29 P-член,
IEC/TC100
P-член
ITU-R SG 6,
ITU-T SG 9,
ITU-T SG 16
P-член
Бере участь у роботі:
TC 20; TC 46X,
TC 209, TC 215 та
TC Broadcast,
TC Cable

1.1

ПК-1 "Загальнометодологічний"

Питання методології стандартизації аудіовізуальних систем і служб 01.040.01, 01.040.33, 01.040.35, 01.040.37, 01.120

ДП "УНДІРТ"

Голова ПК-1
Русінов Сергій Юхимович,
начальник управління Департаменту телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом Адміністрації Держспецзв'язку України
03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 13
тел. (044) 279-95-25

ETSI,
ITU-R SG 6,
ITU-T SG 9,
ITU-T SG 16,
IEC TC100,
ISO/IEC JTC1,
ISO/IEC JTC
1/SC 29,
ISO/IEC JTC
1/SC 29/WG 1,
ISO/IEC JTC
1/SC 29/WG 11

ISO/IEC/JTC/
SC 29 P-член,
IEC/TC100
P-член
ITU-R SG 6,
ITU-T SG 9,
ITU-T SG 16
P-член

1.2

ПК-2
"Метрологічне забезпечення і засоби вимірювань і випробувань в області аудіовізуальних систем і служб"

Метрологічне забезпечення і засоби вимірювань і випробувань в області аудіовізуальних систем і служб: 01.040.17, 17.020, 17.140, 17.140.01, 17.140.50, 17.140.99, 17.180, 17.180.01, 17.180.20, 17.180.30, 17.180.99, 17.240, 19.020, 19.040, 19.060, 19.080

ДП "УНДІРТ"

Голова ПК-2
Груздева Тетяна Анатолівна, начальник відділу стандартизації і метрології ДП "УНДІРТ"
65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31,
тел. 740-71-33

ETSI,
ITU-R SG 6,
ITU-T SG 9,
ITU-T SG 16,
IEC TC 100,
ISO/IEC JTC1,
ISO/IEC JTC
1/SC 29,
ISO/IEC JTC
1/SC 29/WG 1,
ISO/IEC JTC
1/SC 29/
WG 11

IEC/TC100
P-член
ITU-R SG 6,
ITU-T SG 9,
ITU-T SG 16
P-член

1.3

ПК-3
"Стандартизація в області відеосистем і відеослужб (телебачення, мультимедіа-гіпермедіа, комп'ютерні системи тощо)"

Стандартизація в області відеосистем і відеослужб (телебачення, мультимедіа-гіпермедіа, комп'ютерні системи тощо) 01.040.33, 33.020, 33.030, 33.040, 33.040.01, 33.040.20, 33.040.40, 33.040.50, 33.040.99, 33.050, 33.050.01, 33.050.30, 33.050.99, 33.060, 33.060.20, 33.060.40, 33.100, 33.100.10, 33.100.20, 33.120, 33.140, 33.160, 33.160.01, 33.160.25, 33.160.30, 33.160.40, 33.160.60, 33.160.99, 33.170, 33.180, 35.020, 35.040, 35.180, 35.240, 37.020, 37.060

ДП "УНДІРТ"

Голова ПК-3
Гофайзен Олег Вікторович, головн., н. с., в. о. нач. відділу ТВ мовлення ДП "УНДІРТ", д. т. н., професор
65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31,
тел. (048) 740-71-35
(050) 395-39-35
(094) 956-07-15

ETSI,
ITU-R SG 6,
ITU-T SG 9,
ITU-T SG 16,
IEC TC100,
ISO/IEC JTC1,
ISO/IEC JTC
1/SC 29,
ISO/IEC JTC
1/SC 29/WG 1,
ISO/IEC JTC
1/SC 29/
WG 11

ISO/IEC/JTC/
SC 29 P-член,
IEC/TC100
P-член
ITU-R SG 6,
ITU-T SG 9,
ITU-T SG 16
P-член
Бере участь у роботі:
TC 20; TC 46X;
TC 209, TC 215 та
TC Broadcast,
TC Cable

1.4

ПК-4
"Стандартизація в області аудиосистем і
аудіослужб (звукове мовлення,
мультимедіа-гіпермедіа, комп'ютерні системи тощо)"

Стандартизація в області аудиосистем і аудіослужб (звукове мовлення, мультимедіа-гіпермедіа, комп'ютерні системи тощо) 01.040.33,
33.020, 33.030, 33 040, 33.040.01, 33.040.20, 33.040.40, 33.040.50, 33.040.99, 33.050, 33.050.01, 33.050.99, 33.060, 33.060.20, 33.120, 33.140, 33.160, 33.160.01, 33.160.20, 33.160.30, 33.160.99, 33.170, 35.020, 35.180, 35.240

ДП "УНДІРТ"

Голова ПК-4
Кольцова Олександра Сергіївна,
к. т. н., доцент, начальник відділу радіомовлення ДП "УНДІРТ"
65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31,
тел. (048) 740-71-26

ETSI, ITU-R SG 6,
ITU-T SG 9,
ITU-T SG 16,
ІEC TC 100,
ISO/IEC JTC 1,
ISO/IEC JTC
1/SC 29,
ISO/IEC JTC
1/SC 29/WG 1
ISO/IEC JTC
1/SC 29/WG 11

ISO/IEC/JTC/
SC 29 P-член,
IEC/TC100
P-член
ITU-R SG 6
ITU-T SG 9
ITU-T SG 16
P-член

1.5

ПК-5
"Стандартизація засобів передавання, приймання, розповсюдження, зберігання і відтворення аудіовізуальної інформації"

Стандартизація засобів передавання, приймання, розповсюдження, зберігання і відтворення аудіовізуальної інформації 01.040.33, 33.020, 33.030, 33.040, 33.040.01, 33.040.20, 33.040.40, 33.040.50, 33.040.99, 33.050, 33.050.01, 33.050.99, 33.060, 33.060.20, 33.060.40, 33.100, 33.100.10, 33.100.20, 33.120, 33.140, 33.170, 33.180

ДО "УНДІРТ"

Голова ПК-5
Гуцалюк Анатолій Кіндратович,
к. т. н., доцент, с. н. с. ДП "УНДІРТ"
65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31,
тел. (0482) 25-02-38

ETSI,
ITU-R SG 6,
ITU-T SG 9,
ITU-T SG 16,
IEC TC 100,
ISO/IEC JTC1
ISO/IEC JTC
1/SC 29,
ISO/IEC JTC
1/SC 29/WG 1,
ISO/IEC JTC
1/SC 29/WG 11

IEC/TC100
P-член
ITU-R SG 6,
ITU-T SG 9,
ITU-T SG 16
P-член

1.6

ПК-6
"Стандартизація забезпечення радіаційної стійкості, стійкості до іонізуючих випромінювань і до факторів космічного простору, вимог екологічної безпеки"

Стандартизація забезпечення радіаційної стійкості, стійкості до іонізуючих випромінювань і до факторів космічного простору, вимог екологічної безпеки 17.240, 13.020, 13.020.99, 13.280

ДП "УНДІРТ"

Голова ПК-6
Мельник Анатолій Михайлович, нач. відділу систем супутникового зв'язку ДП "УНДІРТ"
65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31,
тел. (048) 740-71-38

ETSI, ISO, IEC

IEC/TC100
P-член
ITU-R SG 6,
ITU-T SG 9,
ITU-T SG 16
P-член

1.7

ПК-7
"Військові
стандарти в сфері аудіовізуальних систем і служб"

Стандартизація військових стандартів в області аудіовізуальних систем і служб 01.040.95, 17.240, 01.040.17, 01.040.33, 01.040.35, 33.050.30, 33.060, 33.060.20, 33.060.30, 33.100

 

Голова ПК-7
Бедрій Дмитро Іванович, к. е. н., заст. директора з наукової роботи ДП "УНДІРТ"
65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31,
тел. (048) 740-71-38

ETSI,
ITU-R SG 6,
ITU-T SG 9,
ITU-T SG 16,
IEC TC 100,
ISO/IEC
JTC1,
ISO/IEC JTC
l/SC 29,
ISO/IEC JTC
1/SC 29/WG 1,
ISO/IEC JTC
l/SC
29/WG 11

 

 

Голова ТК 123

М. Михайлов

Відповідальний секретар ТК 123

І. Патюкова

 

Додаток В
до Положення про ТК 123 "Аудіовізуальні системи і служби"

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ'ЄКТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ТК 123 "АУДІОВІЗУАЛЬНІ СИСТЕМИ І СЛУЖБИ"

Сфера діяльності

Код та назва об'єкта стандартизації згідно з ДК 004:2008

Питання методології стандартизації аудіовізуальних систем і служб

01.040.01 Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація (Словники термінів),
01.040.33 Телекомунікації. Аудіо- та відео-техніка (Словники термінів)
01.040.35 Інформаційні технології. Конторські машини (Словники термінів)
01.040.37 Технологія отримування зображень (Словники термінів)
01.120 Захист довкілля

Примітка. В сфері аудіовізуальних систем і служб

Метрологічне забезпечення і засоби вимірювань і випробувань в області аудіовізуальних систем і служб

01.040.17 Метрологія та вимірювання. Фізичні явища (Словники термінів)
17.140.01 Акустичне вимірювання та зменшування шуму взагалі
17.140.50 Електроакустика
* Охоплює також шумовимірювачі
17.140.99 Інші стандарти стосовно акустики
17.180 Оптика та вимірювання оптичних величин
17.180.01 Оптика та вимірювання оптичних величин узагалі
17.180.20 Кольори та вимірювання світла
17.180.30 Оптичні вимірювальні прилади
17.180.99 Інші стандарти стосовно оптики та вимірювання оптичних величин
17.240 Радіаційне вимірювання
19.020 Методи та умови випробування взагалі
19.040 Кліматичне випробування
* Охоплює також випробувальне устаткування
19.060 Механічне випробування
19.080 Електричне та електронне випробування

Примітка. В сфері аудіо візу альних систем і служб

Стандартизація в області відеосистем і відеослужб (телебачення, мультимедіа-гіпермедіа, комп'ютерні системи тощо)

01.040.33 Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка (Словники термінів)
33.020 Телекомунікації взагалі
33.030 Телекомунікаційні послуги. Застосування
33.040 Телекомунікаційні системи
33.040.01 Телекомунікаційні системи взагалі
33.040.20 Системи пересилання
33.040.40 Мережі пересилання даних
33.040.50 Лінії, з'єднання та кола
33.040.99 Інше устатковання для телекомунікаційних систем
33.050 Телекомунікаційне кінцеве устатковання
33.050.01 Телекомунікаційне кінцеве устатковання взагалі
33.050.99 Інше телекомунікаційне кінцеве устатковання
33.060 Радіозв'язок
33.060.20 Приймальна та передавальна апаратура
33.060.40 Кабельні розподільчі системи
33.100 Електромагнітна сумісність (ЕМС)
33.100.10 Емісія завад
33.100.20 Несприйнятливість
33.120 Складники та допоміжні пристрої для телекомунікаційного устатковання
33.140 Спеціальне вимірювальне устатковання для телекомунікаційних систем
33.170 Теле- та радіомовлення
33.180 Волоконно-оптичний зв'язок
35.020 Інформаційні технології (IT) взагалі
35.040 Набори знаків і кодування інформації
35.180 Інформаційно-технологічні термінали та інше периферійне устатковання
* Охоплює також модеми
35.240 Застосування інформаційних технологій
37.020 Телекомунікації взагалі
37.060 Кінематографія

Примітка. В сфері аудіовізуальних систем і служб

Стандартизація засобів передавання, приймання, розповсюдження, зберігання і відтворення аудіовізуальної інформації

01.040.33 Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка (Словники термінів)
33.020 Телекомунікації взагалі
33.030 Телекомунікаційні послуги. Застосування
33.040 Телекомунікаційні системи
33.040.01 Телекомунікаційні системи взагалі
33.040.20 Системи пересилання
33.040.40 Мережі пересилання даних
33.040.50 Лінії, з'єднання та кола
33.040.99 Інше устатковання для телекомунікаційних систем
33.050 Телекомунікаційне кінцеве устатковання
33 050.01 Телекомунікаційне кінцеве устатковання взагалі
33.050.99 Інше телекомунікаційне кінцеве устатковання
33.060 Радіозв'язок
33.060.20 Приймальна та передавальна апаратура
33.060.40 Кабельні розподільчі системи
33.100 Електромагнітна сумісність (ЕМС)
33.100.10 Емісія завад
33.100.20 Несприйнятливість
33.120 Складники та допоміжні пристрої для телекомунікаційного устатковання
33.140 Спеціальне вимірювальне устатковання для телекомунікаційних систем
33.170 Теле- та радіомовлення
33.180 Волоконно-оптичний зв'язок

Примітка. В сфері аудіовізуальних систем і служб

Стандартизація забезпечення радіаційної стійкості, стійкості до іонізуючих випромінювань і до факторів космічного простору, вимог екологічної безпеки

17.240 Радіаційне вимірювання
13.020 Захист довкілля
13.020.99 Інші стандарти стосовно захисту довкілля
13.280 Захист від опромінення

Примітка. В сфері аудіовізуальних систем і служб

Стандартизація військових стандартів в області аудіовізуальних систем і служб

01.040.95 Військова техніка (Словники термінів)
17.240 Радіаційне вимірювання
01.040.17 Метрологія та вимірювання. Фізичні явища (Словники термінів)
01.040.33 Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка (Словники термінів)
01.040.35 Інформаційні технології. Конторські машини (Словники термінів)
33.050.30 Інформаційні технології. Конторські машини (Словники термінів)
33.060 Радіозв'язок
33.060.20 Приймальна та передавальна апаратура
33.060.30 Радіорелейні та стаціонарні супутникові системи зв'язку
33.100 Електромагнітна сумісність (ЕМС)

Примітка. В сфері аудіовізуальних систем і служб

 

Голова ТК 123

М. Михайлов

Відповідальний секретар ТК 123

І. Патюкова
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали