МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 жовтня 2011 року N 564

Про затвердження Положення про Учбово-оперативний воєнізований гірничорятувальний загін Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України

Відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", пункту 3.32 Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України, затвердженого наказом Мінвуглепрому від 15.07.2010 N 251, наказую:

1. Затвердити Положення про Учбово-оперативний воєнізований гірничорятувальний загін Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України (далі - УО ВГРЗ) у новій редакції, що додається.

2. Командиру УО ВГРЗ:

2.1. Забезпечити державну реєстрацію Положення про УО ВГРЗ у порядку та терміни, визначені чинним законодавством.

2.2. Надати у триденний термін після державної реєстрації Положення про УО ВГРЗ його нотаріально завірену копію Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І. М.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
03.10.2011 N 564

ПОЛОЖЕННЯ
про Учбово-оперативний воєнізований гірничорятувальний загін Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України

(нова редакція)

(КОД ЄДРПОУ 13475495)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. УЧБОВО-ОПЕРАТИВНИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН (далі - УО ВГРЗ) засновано на державній власності згідно з чинним законодавством. УО ВГРЗ входить до Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України (далі - ДВГРС), яка належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Уповноважений орган управління).

1.2. Діяльність УО ВГРЗ координує Центральний штаб ДВГРС (Далі - ЦШ ДВГРС).

1.3. Організаційно-правова форма господарювання УО ВГРЗ - державна організація.

1.4. Повне найменування українською мовою:

УЧБОВО-ОПЕРАТИВНИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН.

Скорочене: УО ВГРЗ.

1.5. Повне найменування російською мовою:

УЧЕБНО-ОПЕРАТИВНЫЙ ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД.

Скорочене: УО ВГСО.

1.6. Місцезнаходження: 83048, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 157.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Головними завданнями УО ВГРЗ, є:

забезпечення боєздатності професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС (далі - підрозділи ДВГРС) до ліквідації аварій та запобігання їх виникненню в частині підготовки та постійного підтримання кваліфікаційних навиків рятувальників підрозділів ДВГРС;

постійне удосконалення якості підготовки основного особового складу та спеціалістів підрозділів ДВГРС з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки і перспектив їх розвитку;

навчання та перевірка знань посадових осіб підприємств вугільної промисловості всіх форм власності, які обслуговуються підрозділами ДВГРС за відповідними програмами.

2.2. Відповідно до покладених на нього завдань основними функціями УО ВГРЗ є:

підготовка з питань організації та ведення гірничорятувальних робіт респіраторників і командирів відділень професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС, які працюють на цих посадах один - два роки;

підготовка з питань організації та ведення гірничорятувальних робіт оперативного командного складу (інженерів, лікарів та фельдшерів реанімаційно-протишокових груп) професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС, які працюють на цих посадах перший рік;

підготовка основного оперативного складу професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС з питань експлуатації спеціальної гірничорятувальної техніки, що застосовується для механізації гірничорятувальних робіт;

навчання працівників підприємств вугільної промисловості незалежно від форм власності, що обслуговуються підрозділами ДВГРС, які є відповідальними керівниками робіт з ліквідації аварій та осіб, які їх заміщують;

підвищення кваліфікації оперативного командного складу професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС з питань профілактики виникнення надзвичайних ситуацій та протиаварійної готовності підприємств вугільної промисловості, організації, тактики і технології рятування людей, ліквідації аварій та їх наслідків, медичного забезпечення, охорони праці і техніки безпеки під час виконання аварійно-рятувальних робіт;

підвищення кваліфікації командирів і спеціалістів ДВГРС, які здійснюють роботи із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах вугільної промисловості з питань інженерної оцінки провітрювання, протиаварійної готовності, профілактики пожеж і вибухів, організації і діяльності шахтної гірничорятувальної служби, підготовленості шахт до рятування людей і ліквідації аварій, з інших питань охорони праці і техніки безпеки;

підвищення кваліфікації медичних працівників підрозділів ДВГРС з питань медичного забезпечення аварійно-рятувальних робіт, першої і невідкладної медичної допомоги у підземних умовах шахт;

навчання керівних працівників підприємств вугільної промисловості, інших організацій та підрозділів ДВГРС з питань охорони праці та промислової безпеки.

Для виконання покладених на нього функцій УО ВГРЗ:

здійснює навчання та тренування оперативного командного і рядового складу Оперативно-учбового взводу УО ВГРЗ для застосування високопродуктивних засобів механізації робіт під час ліквідації аварій;

здійснює у режимі другого ешелону виїзд особового складу Оперативно-учбового взводу для виконання аварійно-рятувальних робіт на підприємствах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, які обслуговуються підрозділами ДВГРС;

розробляє навчальні плани і програми з урахуванням останніх досягнень науки, техніки та передового досвіду профілактики аварій і протиаварійного захисту шахт, ефективної організації, тактики і технології ведення аварійно-рятувальних робіт на всіх етапах;

складає навчальні посібники, розробляє лекції і навчально-методичні матеріали для проведення усіх видів занять за напрямами діяльності, впроваджує у практику навчальної роботи сучасні форми, методи і технології навчання, підвищує кваліфікацію посадових осіб, які здійснюють навчальний процес;

створює та постійно удосконалює навчальну, лабораторну і навчально-тренувальну базу, що забезпечує проведення теоретичних та практичних занять, професійне тренування осіб, які навчаються;

здійснює аналітичну роботу з питань удосконалення профілактики аварій, тактики і технології ведення аварійно-рятувальних робіт на обслуговуваних професійними гірничорятувальними підрозділами підприємствах, з удосконаленням форм і методів навчання гірничорятувальників без відриву від виробництва;

розробляє навчальні програми, методичні посібники і рекомендації для навчання інженерно-технічних працівників шахт з питань ведення аварійно-рятувальних робіт;

організує і проводить спільно з ЦШ ДВГРС та штабами гірничорятувальних загонів цільові семінари і курси з проблемних питань практичної діяльності ДВГРС.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

3.1. УО ВГРЗ є юридичною особою.

3.2. УО ВГРЗ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законом України "Про аварійно-рятувальні служби" від 14.12.99 N 1281-XIV, Положенням про ДВГРС, чинним законодавством України та цим Положенням.

3.3. УО ВГРЗ має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та інші реквізити юридичної особи.

3.4. УО ВГРЗ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з чинним законодавством України.

3.5. УО ВГРЗ не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, Уповноваженого органу управління майном, ЦШ ДВГРС, а Уповноважений орган управління та ЦШ ДВГРС не відповідає за зобов'язаннями УО ВГРЗ.

3.6. УО ВГРЗ має право укладати договори (правочини) у порядку, встановленому чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в судах загальної юрисдикції.

4. МАЙНО

4.1. Майно УО ВГРЗ становлять основні фонди, інші необоротні та оборотні активи, вартість яких відображається у самостійному балансі УО ВГРЗ.

4.2. Майно УО ВГРЗ, що є у державній власності і закріплене за УО ВГРЗ, належить йому на праві оперативного управління.

УО ВГРЗ володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном для здійснення некомерційної діяльності у межах, установлених законодавством та цим Положенням, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

4.3. Джерелами формування майна УО ВГРЗ є:

кошти Державного бюджету України, виділені на утримання УО ВГРЗ у встановленому чинним законодавством України порядку;

майно, передане йому Органом державного управління;

кошти, одержані за навчання кадрів відповідно до укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями, які обслуговуються ДВГРС;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

кредити банків та інших кредиторів;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Відчуження основних фондів, що є державною власністю, закріплених за УО ВГРЗ, здійснюється Уповноваженим органом управління відповідно до чинного законодавства.

УО ВГРЗ не має права здавати в оренду організаціям, підприємствам, установам, а також громадянам, нерухоме майно, передане йому на праві оперативного управління, а також списувати його з балансу без отримання відповідного дозволу Уповноваженого органу управління за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Списання з балансу повністю амортизованих основних фондів (засобів) здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.5. УО ВГРЗ здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

4.6. Збитки, заподіяні УО ВГРЗ внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються УО ВГРЗ згідно з чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. УО ВГРЗ має право:

визначати основні напрями свого розвитку;

організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання покладених на нього завдань і функцій;

одержувати від підприємств та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.2. УО ВГРЗ має право згідно з чинним законодавством України:

укладати угоди, у тому числі укладати договори купівлі-продажу, підряду, перевезення, страхування, позики, кредитування, застави, доручення, комісії, зберігання та ін.;

здійснювати залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надавати гарантії або бути поручителем за такими зобов'язаннями за погодженням з Міністерством фінансів України, здійснювати залучення внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надавати гарантії або бути поручителем за такими зобов'язаннями - за погодженням з Уповноваженим органом управління.

5.3. УО ВГРЗ зобов'язаний:

забезпечувати виконання покладених на нього завдань та функцій;

забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;

забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту;

здійснювати заходи з удосконалення організації роботи УО ВГРЗ;

здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати особового складу УО ВГРЗ з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи служби, забезпечувати своєчасні розрахунки з особовим складом УО ВГРЗ.

виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ

6.1. Поточне (оперативне) управління УО ВГРЗ здійснює його керівник - командир загону, який за погодженням з Уповноваженим органом управління призначається на посаду та звільняється з посади начальником ЦШ ДВГРС. З командиром загону укладається контракт відповідно до чинного законодавства та Положення про ДВГРС.

6.2. Командир УО ВГРЗ самостійно вирішує питання діяльності УО ВГРЗ, за винятком питань, не віднесених чинним законодавством України та цим Положенням до його компетенції.

6.3. Командир УО ВГРЗ згідно з чинним законодавством України:

забезпечує оперативно-технічну готовність Оперативно-учбового взводу для застосування сучасних засобів ліквідації аварій та механізації аварійно-рятувальних робіт;

бере участь в організації та проведенні аварійно-рятувальних робіт на підприємствах, які обслуговуються підрозділами ДВГРС у порядку встановленому начальником ЦШ ДВГРС;

організує навчально-виховний процес та діяльність УО ВГРЗ;

забезпечує створення необхідних умов для навчання та підвищення кваліфікації працівників та спеціалістів та виконання інших функцій, покладених на УО ВГРЗ;

діє без довіреності від імені УО ВГРЗ;

представляє УО ВГРЗ в його взаємовідносинах з органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

користується правом розпорядження майном та коштами УО ВГРЗ;

укладає угоди, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків, органах Державної казначейської служби;

підписує платіжні доручення та інші банківські документи УО ВГРЗ;

у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників УО ВГРЗ;

добирає та формує керівний, викладацький та інший особовий склад;

за погодженням з ЦШ ДВГРС призначає та звільняє своїх заступників;

здійснює прийом та звільнення особового складу УО ВГРЗ, укладає контракти;

затверджує посадові інструкції особового складу УО ВГРЗ;

створює необхідні умови для творчої праці особового складу і осіб, які навчаються в УО ВГРЗ, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів професійної підготовки або навчання;

застосовує до особового складу УО ВГРЗ заходи заохочення та стягнення;

затверджує Положення про структурні підрозділи УО ВГРЗ;

вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством України та цим Положенням до компетенції керівника УО ВГРЗ;

несе персональну відповідальність за результати роботи УО ВГРЗ, ефективність використання і збереження закріпленого за УО ВГРЗ майна.

6.4. Головний бухгалтер УО ВГРЗ призначається на посаду та звільняється з посади командиром УО ВГРЗ за погодженням з ЦШ ДВГРС.

Головний бухгалтер УО ВГРЗ здійснює свою діяльність та виконує функції відповідно до діючого законодавства.

6.5. Для координації навчальної і методичної роботи, визначення основних напрямків діяльності УО ВГРЗ наказом командира УО ВГРЗ створюється Учбово-методична рада, яку очолює командир УО ВГРЗ. Персональний склад та Положення про Учбово-методичну раду затверджуються наказом командира УО ВГРЗ.

6.6. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини УО ВГРЗ з особовим складом регулюються чинним законодавством України.

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

7.1. До складу УО ВГРЗ входить Оперативно-учбовий взвод, який складається з двох відділень респіраторників і командного складу, що комплектується на тимчасовій основі з числа основного оперативного складу підрозділів ДВГРС, які прибули в УО ВГРЗ для навчання.

7.2. Штатний розпис УО ВГРЗ затверджується начальником ЦШ ДВГРС.

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

8.1. Трудовий колектив УО ВГРЗ складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові взаємовідносини працівника з УО ВГРЗ.

8.2. Трудовий колектив УО ВГРЗ має такі повноваження:

формує та подає ЦШ ДВГРС пропозиції стосовно напрямів діяльності та розвитку УО ВГРЗ, підвищення якості виконуваних УО ВГРЗ робіт і послуг;

розглядає та затверджує проект колективного договору;

бере участь у стимулюванні праці особового складу УО ВГРЗ;

вирішує інші питання відповідно до чинного законодавства України і цього Положення.

8.3. Повноваження трудового колективу УО ВГРЗ реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборний орган.

Члени виборного органу УО ВГРЗ обираються таємним голосуванням на 3 - 5 років не менше як двома третинами голосів.

8.4. Згідно з чинним законодавством України у УО ВГРЗ укладається колективний договір.

9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності УО ВГРЗ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на утримання УО ВГРЗ, коштів, одержаних за навчання кадрів відповідно до укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями, які обслуговуються ДВГРС; доходів, одержаних від виконання робіт та надання послуг, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

9.2. Навчання працівників підприємств та організацій, які не входять до складу ДВГРС, а також матеріальне забезпечення навчального процесу у період навчання в УО ВГРЗ, здійснюється за рахунок коштів замовників.

Для забезпечення навчання та підвищення кваліфікації УО ВГРЗ має:

навчальні аудиторії, які оснащені навчально-технічними засобами;

навчальну шахту підземного типу, що імітує умови ведення аварійно-рятувальних робіт і дає змогу відпрацьовувати тактичні прийоми виконання цих робіт і надання першої медичної допомоги потерпілим;

сучасні технічні та інші засоби навчання, комп'ютерну та відеотехніку;

бібліотеку, читальну залу.

Для забезпечення навчально-виховного процесу на договірних засадах можуть додатково використовуватися об'єкти та засоби, що є власністю або знаходяться у розпорядженні інших підприємств, установ, організацій.

9.3. УО ВГРЗ забезпечується апаратурою, устаткуванням, штатним запасом матеріалів і автотранспортом за нормами відповідно до переліку мінімального матеріально-технічного оснащення ДВГРС, який затверджується Уповноваженим органом управління.

9.4. Оплата праці особового складу УО ВГРЗ, преміювання, виплата винагород, компенсацій здійснюється згідно з Положенням про оплату праці особового складу ДВГРС, яке є додатком до Галузевої угоди.

9.5. УО ВГРЗ здійснює розвиток соціальної сфери та сприяє вирішенню соціальних питань працівників ВГРЗ за рахунок джерел (крім бюджетних коштів), не заборонених законом.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. УО ВГРЗ веде оперативний та бухгалтерський облік, складає і надає статистичну та податкову звітність згідно з чинним законодавством України.

10.2. Керівник УО ВГРЗ несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку статистичної та податкової звітності.

10.3. УО ВГРЗ надає фінансову (річну, квартальну) звітність до Уповноваженого органу управління через ЦШ ДВГРС. Зведену звітність ЦШ ДВГРС надає Уповноваженому органу управління відповідно до вимог чинного законодавства. На запит Уповноваженого органу управління УО ВГРЗ надає інформацію стосовно своєї діяльності.

10.4. Фінансові плани та плани перспективного розвитку УО ВГРЗ затверджуються Уповноваженим органом управління.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності УО ВГРЗ здійснюється шляхом передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або внаслідок ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління або суду згідно з чинним законодавством.

11.2. Припинення діяльності УО ВГРЗ здійснюється комісією з припинення діяльності (ліквідаційною комісією), яка утворюється згідно з рішенням Уповноваженого органу управління. До складу комісії з припинення діяльності (ліквідаційної комісії) можуть входити представники УО ВГРЗ, ЦШ ДВГРС та представники Уповноваженого органу управління. Порядок і терміни припинення діяльності УО ВГРЗ визначаються згідно з чинним законодавством за рішенням Уповноваженого органу управління.

У разі банкрутства УО ВГРЗ його ліквідація здійснюється згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

11.3. З моменту призначення комісії з припинення діяльності (ліквідаційної комісії) до неї переходять повноваження з управління УО ВГРЗ. Комісія з припинення діяльності (ліквідаційна комісія) УО ВГРЗ розміщує у спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, за місцезнаходженням УО ВГРЗ, повідомлення про припинення діяльності УО ВГРЗ та про порядок і строк заявлення вимог кредиторами. Крім того, письмово повідомляє кожного з кредиторів.

Комісія з припинення діяльності (ліквідаційна комісія) УО ВГРЗ складає відповідний баланс (акт) і подає на затвердження органу, який призначив комісію.

11.4. У разі прийняття рішення про припинення діяльності УО ВГРЗ працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів, визначених колективним договором, чинним законодавством.

11.5. Припинення діяльності УО ВГРЗ вважається завершеним, а підприємство таким, що припинило своє існування, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали