Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 серпня 2017 року N 931

Про затвердження Положення про Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Відповідно до підпункту 9 пункту 10 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), наказую:

1. Затвердити Положення про Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності (Верета Л. В.) забезпечити зберігання другого примірника Положення та ознайомлення з ним працівників Управління.

3. Підпункт 2 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06 липня 2016 року N 278-к "Про затвердження положень про Департамент управління персоналом та кадрової політики та його структурні підрозділи, Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності та його структурні підрозділи, Управління організаційного забезпечення роботи апарату та його структурні підрозділи та Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу" визнати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П. А.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
11 серпня 2017 року N 931

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності Міністерства охорони здоров'я України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Кодексом законів про працю України, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами МОЗ, іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59, Положенням про МОЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Управління прямо підпорядковується Державному секретарю МОЗ.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Управління є:

2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності центрального апарату МОЗ, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ (далі служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ), а також складання звітності.

2.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності.

2.6. Забезпечення своєчасного складання кошторису доходів та видатків апарату управління МОЗ.

2.7. Складання бюджетного запиту центрального апарату МОЗ.

2.8. Надання оперативної інформації з питань, які належать до компетенції Управління.

2.9. Складання та подання бухгалтерської та статистичної звітності відповідним органам у визначені терміни.

2.10. Здійснення своєчасності та правильності оформлення документів з використання фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів.

2.11. Розробка та експертиза відповідних нормативно-правових актів з питань фінансової політики, бухгалтерського обліку та звітності.

2.12. Здійснення, відповідно до законодавства України, та у межах компетенції, функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління МОЗ, зокрема в частині передачі, відчуження та списання майна підпорядкованих МОЗ закладів, установ та державних підприємств з державної в державну власність.

2.13. Здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності центрального апарату МОЗ та закладів і установ охорони здоров'я, освіти, науки і культури, підпорядкованих МОЗ, та госпрозрахункових підприємств за звітними даними.

2.14. Складання та подання консолідованої звітності про виконання кошторисів видатків за бюджетними програмами та централізованими заходами та по госпрозрахунковим підприємствам та організаціям МОЗ відповідним органам у визначені терміни.

3. ФУНКЦІЇ

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1017/18312, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в державному секторі, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

3.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

3.3. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.4. Здійснює поточний контроль за:

3.4.1. дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

3.4.2. правильністю зарахування та використання власних надходжень МОЗ;

3.4.3. веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ;

3.4.4. своєчасною подачею звітності;

3.4.5. своєчасним та у повному обсязі перерахунком податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів.

3.5. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

3.5.1. використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

3.5.2. інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.6. Забезпечує:

3.6.1. порядок проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

3.6.2. достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

3.6.3. повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

3.6.4. зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності, а також звітності;

3.6.5. користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан МОЗ, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;

3.6.6. служби та юридичні особи сфери управління МОЗ даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

3.6.7. участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

3.6.8. розроблення та здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ;

3.6.9. здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

3.6.10. впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та звітності;

3.6.11. здійснення методологічного керівництва з питань ведення бухгалтерського обліку та звітності у службах та юридичних осіб сфери управління МОЗ;

3.6.12. розроблення відповідних документів з питань ведення бухгалтерського обліку та звітності у службах та юридичних осіб сфери управління МОЗ;

3.6.13. складання та подання зведеної фінансової звітності про виконання кошторисів видатків за бюджетними програмами та централізованими заходами відповідним органам у визначені терміни;

3.6.14. організацію ведення операцій з підготовки та реалізації проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

3.5.15. проведення перевірки бухгалтерських і фінансових звітів і балансів бюджетних установ, закладів та підприємств, підпорядкованих МОЗ.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Управління входять:

- Відділ бухгалтерського обліку;

- Відділ методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4.2. Управління складається з 11 штатних посад, з яких 1 - начальник Управління - головний бухгалтер, 1 - заступник начальника Управління - начальник відділу, заступник головного бухгалтера, 1 - начальник відділу та 8 - головних спеціалістів.

4.3. Положення про Управління розробляється начальником Управління та затверджується Міністром охорони здоров'я України.

4.4. Положення про Відділи у складі Управління розробляється керівником відповідного відділу, погоджується начальником Управління та затверджується Державним секретарем МОЗ.

4.5. На посади працівників Управління призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.6. Обов'язки, права і відповідальність працівників Управління передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються Державним секретарем МОЗ.

5. ПРАВА

Управління має право:

5.1. Представляти МОЗ в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

5.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Управління структурними підрозділами МОЗ, службами та юридичними особами сфери управління МОЗ первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

5.3. Одержувати від структурних підрозділів МОЗ, служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

5.4. Вносити керівництву МОЗ пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

5.5. Залучати працівників служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ для розгляду питань, в межах його компетенції.

5.6. Скликати в установленому порядку наради для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

6. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Державним секретарем МОЗ.

6.2. Начальник Управління має 1 заступника: заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку, заступник головного бухгалтера (далі - заступник начальника Управління).

6.3. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконують начальник Управління, заступник начальника Управління та начальник Відділу.

6.4. На посаду начальника Управління, заступника начальника Управління та начальника Відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.5. Начальник Управління, заступник начальника Управління та начальник Відділу повинні:

володіти знанням законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правовими актами Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також порядком оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, формами та порядком проведення розрахунків, порядком приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберіганням і витрачанням коштів, правилами проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, правилами ділового етикету, правилами та нормами охорони праці та протипожежного захисту;

володіти знанням сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування програмним забезпеченням ПАРУС, МЕДОК, законодавчою базою Liga, вміння використовувати офісну техніку), вмінням застосовувати нормативно-правові акти в межах компетенції;

мати такі компетенції, як:

- лідерство (ведення ділових переговорів, вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів),

- прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні), вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності),

- комунікації та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, співпраці та налагодження партнерської взаємодії, відкритість), впровадження змін (здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін),

- управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів),

- особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.6. Заступник начальника Управління та начальник Відділу прямо підпорядковуються начальнику Управління.

6.7. У разі відсутності начальника Управління у зв'язку з відпусткою, хворобою тощо його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань заступник начальника Управління.

6.8. Права, обов'язки і відповідальність начальника Управління визначаються цим Положенням.

6.9. Права, обов'язки і відповідальність заступника начальника Управління визначаються цим Положенням та Положенням про Відділ бухгалтерського обліку.

6.10. Права, обов'язки і відповідальність начальника Відділу визначаються цим Положенням та Положенням про відділ методології та фінансової звітності.

6.11. Начальник Управління - головний бухгалтер:

6.11.1. організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на Управління;

6.11.2. здійснює керівництво діяльністю Управління, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

6.11.3. подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву МОЗ про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;

6.11.4. погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

6.11.5. бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у службах та юридичних особах сфери управління МОЗ;

6.11.6. здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

6.11.7. погоджує кандидатури працівників МОЗ, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

6.11.8. подає Державному секретарю МОЗ пропозиції щодо:

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності МОЗ і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- визначення оптимальної структури Управління та чисельності її працівників;

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників Управління;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності МОЗ;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- притягнення до відповідальності працівників Управління та працівників служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- притягнення до відповідальності головних бухгалтерів служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ за порушення бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності та за несвоєчасне подання фінансової та бюджетної звітності до МОЗ;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

- організації навчання працівників Управління, у тому числі працівників служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

- забезпечення Управління нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

6.11.9. погоджує облікову політику служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ України;

6.11.10. підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання і видачі грошових коштів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій;

6.11.11. відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує Державного секретаря МОЗ про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

6.11.12. здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться МОЗ, на підставі наданих первинних документів до Управління;

- складенням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна, в межах своєї компетенції;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості МОЗ, служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників Управління;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- виконанням головними бухгалтерами служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ України функцій з контролю;

6.11.13. погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

6.11.14. забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

6.11.15. залучається до виконання окремих доручень, які містять секретну інформацію з питань дислокації, характеристики запасних пунктів управління, у частині, що стосується потреби в асигнуваннях, фактичних витратах, на мобілізаційну підготовку щодо МОЗ, а також з питань порядку фінансування витрат у сфері спеціальної інформації.

6.12. Заступник начальника Управління:

6.12.1. організовує роботу відділу та несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання завдань, покладених на відділ, і здійснення ним своїх функцій;

6.12.2. вживає заходів для забезпечення ефективної роботи працівників і розробляє основні напрямки роботи відділу, визначає планові та поточні завдання працівникам відділу, контролює виконання ними доручених ділянок роботи;

6.12.3. забезпечує встановлений порядок роботи з документами і матеріалами відділу та дотримання працівниками трудової дисципліни;

6.12.4. забезпечує складання бюджетного запиту на утримання апарату МОЗ;

6.12.5. забезпечує складання кошторису доходів та видатків апарату МОЗ;

6.12.6. забезпечує контроль за наявністю і рухом майна в межах компетенції;

6.12.7. погоджує проекти договорів, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

6.12.8. перевіряє правильність проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

6.12.9. контролює стан погашення та списання відповідно до законодавства кредиторської та дебіторської заборгованості МОЗ;

6.12.10. здійснює складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності в порядку, встановленому законодавством;

6.12.11. здійснює поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

- своєчасним поданням звітності;

- своєчасним та у повному обсязі перерахуванням податків і зборів (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6.12.12. працює з секретними документами, що надходять з Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної казначейської служби України та інших відомств щодо порядку фінансування заходів та потреби в асигнуваннях, фактичних витратах на мобілізаційну підготовку по МОЗ;

6.12.13. здійснює розрахунки суми штрафних санкцій за невчасне виконання умов договорів в частині поставки товару, закупленого МОЗ за кошти державного бюджету в централізованому порядку за КПКВ 2301400 у 2015 році;

6.12.14. здійснює підготовку актів про поставку (передачу) товару на виконання умов договорів, укладених між МОЗ та спеціалізованими організаціями, та забезпечує своєчасну передачу їх до спеціалізованих організацій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Управління зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

- не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

- виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

- дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівники Управління особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

- неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

- порушення вимог антикорупційного законодавства:

- бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

- розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

- порушення законодавства в сфері охорони державної таємниці;

- порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

- недостовірність відомостей, звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Управління;

- недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Управління взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності.

 

Начальник Управління - головний
бухгалтер Управління бухгалтерського
обліку та фінансової звітності

Л. В. Верета
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали