МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2012

м. Київ

N 209


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 травня 2012 р. за N 727/21040

Про затвердження Положення про Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства

Відповідно до статті 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2011 року N 1263 "Про утворення територіальних органів Державного агентства рибного господарства" (Постанова N 1263), пункту 7 Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 16 квітня 2011 року N 484 (Положення N 484/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
рибного господарства України

В. С. Дроник


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.04.2012 N 209

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 травня 2012 р. за N 727/21040


Положення
про Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства

1. Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства (далі - Рибфлотнагляд) є територіальним органом Державного агентства рибного господарства України і йому підпорядковується.

Рибфлотнагляд є спеціально уповноваженим органом державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства.

Голова відповідної місцевої держадміністрації координує діяльність Рибфлотнагляду і сприяє йому у виконанні покладених на Рибфлотнагляд завдань.

2. Рибфлотнагляд в своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступника, наказами Держрибагентства України, дорученнями Голови Держрибагентства України, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

3. Основним завданням Рибфлотнагляду є реалізація повноважень Держрибагентства України з питань державного нагляду (контролю) за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості на території України, у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водах України та у водах, що знаходяться поза межами юрисдикції України, щодо риболовних суден, що плавають під Державним Прапором України, відповідно до міжнародних договорів України.

4. Рибфлотнагляд відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Здійснює державний нагляд (контроль) за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості.

4.2. Здійснює технічний нагляд за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, та огляд їх місць базування.

4.3. Здійснює нагляд за дотриманням вимог міжнародних договорів, що стосуються технічного стану суден рибної промисловості.

4.4. Здійснює державний контроль за системою моніторингу риболовних суден.

4.5. Реєструє риболовні судна, які не підлягають нагляду класифікаційного товариства, в Судновій книзі України.

4.6. Видає судновий білет для суден, які не підлягають нагляду класифікаційного товариства.

4.7. Забезпечує ведення реєстру риболовних суден.

4.8. Видає свідоцтво про стабільність і надводний борт судна та настанову із збереження плавучості і стабільності судна.

4.9. Готує проект висновку про реєстрацію риболовного судна в Державному судновому реєстрі України.

4.10. Контролює дотримання кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо підготовки та сертифікації персоналу риболовних суден.

4.11. Забезпечує ведення реєстру сертифікатів, дипломів, кваліфікаційних свідоцтв командного складу та членів персоналу риболовних суден.

4.12. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо його удосконалення.

4.13. Здійснює розслідування аварійних подій, пов'язаних з суднами рибної промисловості України, а з іншими суднами, у тому числі іноземними, - за зверненнями, веде облік цих подій, готує звіти про результати розслідувань, розробляє та вживає заходів щодо усунення причин аварійних подій для запобігання їх повторенню.

4.14. Звітує Держрибагентству України за основними напрямами діяльності.

4.15. Здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Держрибагентство України Президентом України.

5. Рибфлотнагляд з метою організації своєї діяльності:

5.1. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

5.2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

5.3. Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

5.4. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

5.5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

5.6. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.7. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

5.8. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Рибфлотнагляд має право:

6.1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

6.2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

6.3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Рибфлотнагляд завдань.

6.4. Користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Рибфлотнагляд під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також з:

підприємствами, установами, організаціями;

капітанами морських рибних портів;

інспекціями державного портового нагляду;

органами рибоохорони.

8. Рибфлотнагляд у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти Рибфлотнагляду можуть бути скасовані Головою Держрибагентства України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра аграрної політики та продовольства України у разі відмови Голови Держрибагентства України скасувати такий акт.

9. Рибфлотнагляд очолює начальник, який призначається на посаду за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України та головою місцевої державної адміністрації та звільняється з посади Головою Держрибагентства України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

Начальник Рибфлотнагляду може мати заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Держрибагентства України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

10. Начальник Рибфлотнагляду:

10.1. Здійснює керівництво Рибфлотнаглядом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

10.2. Організовує та забезпечує виконання Рибфлотнаглядом актів законодавства, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступника, наказів Держрибагентства України, доручень Голови Держрибагентства України.

10.3. Вносить пропозиції Голові Держрибагентства України щодо пріоритетів роботи Рибфлотнагляду і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Рибфлотнагляду (річні, піврічні).

10.4. Звітує перед Головою Держрибагентства України щодо виконання покладених на Рибфлотнагляд завдань та планів роботи.

10.5. Здійснює добір кадрів у Рибфлотнагляд, формує кадровий резерв на відповідні посади.

10.6. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

10.7. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, працівників Рибфлотнагляду, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників).

10.8. Порушує перед Головою Держрибагентства України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.

10.9. Підписує накази Рибфлотнагляду.

10.10. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками.

10.11. Затверджує положення про структурні підрозділи Рибфлотнагляду і посадові інструкції працівників.

10.12. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. У Рибфлотнагляді для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Рибфлотнагляду.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Рибфлотнагляді можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Рибфлотнагляду.

12. Рибфлотнагляд діє на підставі положення, що затверджується Головою Держрибагентства України.

13. Рибфлотнагляд утримується за рахунок державного бюджету.

Структуру Рибфлотнагляду затверджує Голова Держрибагентства України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

Штатний розпис та кошторис Рибфлотнагляду затверджує Голова Держрибагентства України.

Чисельність працівників Рибфлотнагляду затверджує Голова Держрибагентства України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держрибагенства України.

14. Рибфлотнагляд утворюється у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI).

15. Рибфлотнагляд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, логотип та емблему, бланки та штампи.

 

Директор Департаменту
тваринництва

А. А. Гетя

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали