МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 лютого 2017 року N 210

Про затвердження Положення про управління державного сектору економіки та корпоративного управління у складі департаменту управління державною власністю

Наказую:

1. Затвердити Положення про управління державного сектору економіки та корпоративного управління у складі департаменту управління державною власністю, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци четвертий і п'ятий наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.03.2012 N 349 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

О. Ю. Перевезенцев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16 лютого 2017 року N 210

ПОЛОЖЕННЯ
про управління державного сектору економіки та корпоративного управління у складі департаменту управління державною власністю

1. Загальні положення

1.1. Управління державного сектору економіки та корпоративного управління у складі департаменту управління державною власністю (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент управління державною власністю, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури і штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки;

відділ корпоративного управління;

відділ моніторингу ефективності управління державною власністю.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, удосконалення нормативно-правового регулювання та здійснення заходів щодо захисту інтересів держави у цих сферах;

участь у формуванні та реалізації державної дивідендної політики, розроблення нормативно-правових актів у цій сфері;

у межах компетенції здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності виконання суб'єктами управління визначених обов'язків відповідно до законодавства.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє пропозиції щодо формування державної політики, визначення загальних принципів та пріоритетних напрямів розвитку у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави та державної дивідендної політики;

координує роботу із забезпечення функціонування системи єдиного моніторингу ефективності виконання функцій з управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

формує за пропозиціями уповноважених органів управління переліки державних підприємств, що підлягають корпоратизації, та готує накази Мінекономрозвитку щодо затвердження графіків її проведення;

розробляє та опрацьовує проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;

готує пропозиції щодо оцінки ефективності управління об'єктами державної власності відповідно до критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 N 832 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності", та подає їх у встановленому порядку Кабінету Міністрів України;

готує проекти наказів, окремі доручення Мінекономрозвитку, організовує та контролює їх виконання в межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства України;

здійснює підготовку пропозицій щодо прийняття Кабінетом Міністрів України рішень з питань передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;

надає організаційно-методичну допомогу центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до компетенції управління;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництва департаменту;

погоджує фінансові плани державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що є суб'єктами природних монополій, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн гривень, а також суб'єктів господарювання, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України;

затверджує форму та методичні рекомендації щодо розроблення фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

надає інформацію про відповідність державній політиці у сфері управління державним сектором економіки залучення підприємствами кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями (щодо внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик));

здійснює:

- єдиний моніторинг ефективності управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

- моніторинг стану сплати дивідендів, нарахованих на державну частку господарськими організаціями;

- контроль за правильністю та своєчасністю надходження до державного бюджету дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів;

- нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством;

- ведення реєстру контрактів, укладених з керівниками суб'єктів господарювання державного сектору економіки в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

- методологічне та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правове забезпечення з питань управління об'єктами державної власності, зокрема щодо:

1) управління корпоративними правами держави, а саме забезпечення її представництва в органах управління господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

2) єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

3) оцінки ефективності управління об'єктами державної власності;

узагальнює та аналізує інформацію суб'єктів управління про:

- затвердження (погодження) фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

- виконання показників фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

- закріплення в державній власності пакетів акцій публічних акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України;

- прогнозні показники надходжень дивідендів до державного бюджету та встановлення базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

- виконання договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном;

готує пропозиції щодо:

- підвищення ефективності управління об'єктами державної власності;

- затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

- повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету як дивідендів на державну частку.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань і функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління підпорядкований директору департаменту управління державною власністю.

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту управління державною власністю, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

бере участь у створенні переліків державних підприємств, що підлягають корпоратизації;

ініціює створення державних господарських об'єднань державного сектору економіки;

надає пропозиції щодо створення державних холдингових компаній у державному секторі економіки, до статутного капіталу яких передається державне майно;

застосовує в роботі відомості про використання в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту управління державною власністю здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу ефективності управління державною власністю, заступника начальника управління - начальника відділу фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки та начальника відділу корпоративного управління;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом персоналу роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту управління державною власністю подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу ефективності управління державною власністю, заступника начальника управління - начальника відділу фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки, начальника відділу корпоративного управління, утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.5. Заступник начальника управління - начальник відділу моніторингу ефективності управління державною власністю:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

бере участь у створенні переліків державних підприємств, що підлягають корпоратизації;

ініціює створення державних господарських об'єднань державного сектору економіки;

надає пропозиції щодо створення державних холдингових компаній у державному секторі економіки, до статутного капіталу яких передається державне майно;

застосовує в роботі відомості про використання в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;

здійснює координацію діяльності з питань єдиного моніторингу ефективності управління державною власністю;

координує планово-організаційну роботу в управлінні, підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Мінекономрозвитку;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручення начальника управління та керівництва департаменту.

4.6. Заступник начальника управління - начальник відділу фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки:

виконує обов'язки начальника управління в разі тимчасової відсутності начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу ефективності управління державною власністю;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

надає пропозиції щодо створення державних холдингових компаній у державному секторі економіки, до статутного капіталу яких передається державне майно;

використовує в роботі відомості щодо використання в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;

здійснює координацію діяльності з питань фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручення начальника управління та керівництва департаменту.

4.7. Начальник управління і його заступники мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник управління
державного сектору економіки
та корпоративного управління

Н. П. Турчина
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали