ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.03.2011 р. N 56-к

Про затвердження Положення про управління інформаційної політики та зв'язків із засобами масової інформації Черкаської обласної державної адміністрації

Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Типовим положенням про управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської, управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 N 954:

затвердити Положення про управління інформаційної політики та зв'язків із засобами масової інформації Черкаської обласної державної адміністрації (додається).

 

Голова державної адміністрації

С. Б. Тулуб

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
04.03.2011 N 56-к

ПОЛОЖЕННЯ
про управління інформаційної політики та зв'язків із засобами масової інформації Черкаської обласної державної адміністрації

1. Управління інформаційної політики та зв'язків із засобами масової інформації Черкаської обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрації), що утворюється головою облдержадміністрації, підзвітне та підконтрольне голові облдержадміністрації та Державному комітету телебачення та радіомовлення України.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Державного комітету телебачення та радіомовлення України, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради та цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

3.1. Створення умов для реалізації конституційного права громадян на інформацію з метою залучення громадськості області до процесів формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави, прийняття обласною державною адміністрацією суспільно значимих управлінських рішень.

3.2. Сприяння безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова.

3.3. Забезпечення проведення на території області державної політики в інформаційній та видавничій сферах.

3.4. Створення умов для розвитку інформаційної та видавничої сфер на території області.

3.5. Забезпечення ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації.

3.6. Аналіз і координація діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо інформування громадськості з питань, що належать до сфери їх управління, висвітлення у засобах масової інформації завдань, що випливають із актів органів державної влади вищого рівня.

3.7. Здійснення моніторингу висвітлення засобами масової інформації діяльності обласної державної адміністрації, організація оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.

3.8. Залучення представників засобів масової інформації до вивчення громадської думки стосовно шляхів розв'язання гострих проблем у сфері діяльності обласної державної адміністрації.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 Сприяє реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою забезпечення доступу громадян до інформації, повнішого задоволення потреб населення в інформаційній та видавничій продукції.

4.2. Розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток і захист інформаційної сфери області.

4.3. Сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова.

4.4. Вживає заходів щодо доведення до відома населення через засоби масової інформації змісту законодавчих актів та розпоряджень обласної державної адміністрації.

4.5. Забезпечує дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Сприяє розвитку видавничої справи з метою задоволення потреб населення у друкованій продукції.

4.7. Здійснює аналіз діяльності місцевих засобів масової інформації, суб'єктів інформаційної та видавничої діяльності в області.

4.8. Готує пропозиції до проектів обласного бюджету та програм соціально-економічного розвитку області з питань підтримки видавничої справи і засобів масової інформації.

4.9. Включає в установленому законодавством порядку суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, забезпечує надання державної підтримки вітчизняному книговиданню.

4.10. Надає місцевим засобам масової інформації, суб'єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційно-практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції.

4.11. Сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов у видавничу сферу.

4.12. Бере участь у формуванні та реалізації в області програм науково-технічної, інвестиційної політики щодо розвитку видавничої справи, підприємств поліграфії та засобів масової інформації.

4.13. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази державних та комунальних засобів масової інформації, видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження.

4.14. Вживає у межах своїх повноважень заходів щодо активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

4.15. Бере участь в організації міжнародних заходів, пов'язаних з діяльністю в інформаційній та видавничій сферах, а також з питань мовної політики, які проводяться на території області.

4.16. Реалізує у межах своїх повноважень державну політику стосовно дотримання державної таємниці.

4.17. У межах своїх повноважень розглядає звернення громадян з питань,

що належать до його компетенції.

4.18. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб'єктів підприємництва у видавничій та інформаційній сферах.

4.19. Бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики в інформаційній та видавничій сферах, а також державної мовної політики.

4.20. Забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту облдержадміністрації та оприлюднює в Інтернеті інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток області та держави в цілому.

4.21 Вживає у межах своїх повноважень заходів щодо забезпечення розвитку та функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи.

4.22. Готує і подає Держкомтелерадіо України аналітичні матеріали про висвітлення у засобах масової інформації найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави.

4.23. Подає Держкомтелерадіо України пропозиції щодо вдосконалення системи управління в інформаційній та видавничій сфері.

4.24. Бере участь в організації висвітлення в місцевих засобах масової інформації робочих поїздок в область Президента України, Прем'єр-міністра України та заходів, що проводяться в області за участю керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади.

4.25. Забезпечує участь представників місцевих засобів масової інформації у розгляді на засіданнях колегій обласної державної адміністрації стану роботи зі зверненнями громадян, висвітлення у засобах масової інформації прийнятих рішень щодо порушених у них питань.

4.26. Готує пропозиції щодо створення теле- та радіопрограм з інформаційно-аналітичного висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій на загальнодержавних і місцевих телерадіоканалах.

4.27. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо забезпечення інформаційної відкритості обласної державної адміністрації.

4.28. Сприяє висвітленню у засобах масової інформації діяльності облдержадміністрації.

4.29. Бере участь у розробці проектів розпоряджень обласної державної адміністрації з реалізації основних напрямів державної інформаційної політики.

4.30. Готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, засідань "круглого столу", що проводяться в облдержадміністрації.

4.31. Налагоджує і підтримує зв'язки з суб'єктами інформаційної діяльності з метою залучення їх до спільного вирішення покладених на управління завдань, надає в межах компетенції українським засобам масової інформації та представникам зарубіжних засобів масової інформації, акредитованим в Україні, інформацію про діяльність обласної державної адміністрації.

4.32. Готує тексти прес-релізів, інших повідомлень про основні заходи, що проводяться обласною державною адміністрацією або за її участю.

4.33. Здійснює аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі області шляхом моніторингу Інтернет-ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації.

4.34. Здійснює моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування державної політики у сфері інформаційної та видавничої справи.

4.35. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури.

4.36. Організовує розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції.

4.37. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Використовувати системи зв'язку та комунікації, що існують в облдержадміністрації.

5.3. Готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції.

5.4. Скликати в установленому порядку прес - конференції, брифінги, наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.

5.5 Одержувати в установленому законодавством порядку обов'язкові примірники друкованих видань, що видаються або виготовляються видавництвами, видавничими організаціями, поліграфічними підприємствами області.

5.6. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також вчених і фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами облдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Держкомтелерадіо.

Начальник управління має заступників. Заступники начальника управління і начальники відділів призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління, погодженим з Держкомтелерадіо.

8. Начальник управління:

8.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів управління.

8.2. Затверджує положення про структурні підрозділи управління, видає в межах своїх повноважень накази і контролює їх виконання.

8.3. Подає на затвердження голови облдержадміністрації кошторис і штатний розпис управління.

8.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису.

8.5. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

8.6. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

9. Для розгляду наукових рекомендацій, інших пропозицій щодо напрямів розвитку сфери інформації і видавничої справи в управлінні можуть створюватися дорадчі і консультативні органи.

Склад зазначених органів та положення про них затверджує начальник управління.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова облдержадміністрації після попередньої їх експертизи Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник
апарату державної адміністрації

М. І. Пузяк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали