Додаткова копія: Про затвердження Положення про Управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 травня 2012 року N 456

Про затвердження Положення про Управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011) та з метою підвищення ефективності управлінської діяльності служби кримінальної міліції у справах дітей МВС України, забезпечення належного виконання поставлених завдань у сфері захисту прав дітей та протидії злочинності в дитячому середовищі, покращання співпраці з профільними міністерствами та відомствами, міжнародними організаціями і громадськістю, а також приведення у відповідність до вимог законодавства нормативно-правових актів МВС наказую:

1. Затвердити Положення про Управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 25.11.2007 N 444 "Про затвердження Положення про Департамент кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-майора міліції Ратушняка В. І.

4. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
22.05.2012 N 456


ПОЛОЖЕННЯ
про Управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Положення про Управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення) визначає загальні засади діяльності цього підрозділу.

1.2. Управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України (далі - Управління або УКМСД) - структурний підрозділ МВС, уповноважений займатися питаннями захисту прав і законних інтересів дітей, проведенням профілактичної роботи в дитячому середовищі, установленням місцезнаходження дітей у разі їх безвісного зникнення, розкриттям злочинів, учинених дітьми та стосовно них, а також згідно із законодавством України організовує і здійснює оперативно-розшукову діяльність.

1.3. Діяльність Управління координує та контролює уповноважений заступник Міністра внутрішніх справ відповідно до функціональних обов'язків.

1.4. Структура та штатний розпис УКМСД затверджуються керівництвом МВС у встановленому порядку.

1.5. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами і цим Положенням.

1.6. Діяльність Управління організовується згідно з поточними планами роботи МВС і УКМСД у взаємодії з іншими підрозділами апарату МВС.

1.7. Управління виконує завдання на основі поєднання єдиноначальності та колегіальності у вирішенні питань, пов'язаних з оперативно-службовою діяльністю, з урахуванням персональної відповідальності керівництва і кожного з працівників за стан справ на закріплених напрямках роботи, своєчасне і якісне виконання запланованих заходів та окремих доручень.

1.8. Діяльність УКМСД ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, дотримання прав дитини, довіри, відкритості та взаємодії з державними, науковими закладами та громадськістю.

1.9. Діловодство в Управлінні ведеться державною мовою відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів МВС із створенням необхідних умов для забезпечення режиму секретності.

1.10. УКМСД має гербову печатку, а також штамп і бланки зі своєю повною та скороченою назвою, необхідні для здійснення діяльності, у тому числі із зображенням малого Державного Герба України.

II. Основними завданнями Управління є участь у реалізації державної політики з питань захисту прав і законних інтересів дітей, а з цією метою - проведення профілактичної роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом, дорослими особами, які втягують дітей в антигромадську діяльність, а також запобігання правопорушенням у дитячому середовищі, виявлення і розкриття злочинів, учинених дітьми та стосовно них, установлення місцезнаходження дітей у разі їх безвісного зникнення.

III. Функції Управління

3.1. Організація і контроль, у межах компетенції, виконання підрозділами кримінальної міліції у справах дітей Законів України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про міліцію", "Про попередження насильства в сім'ї", "Про державну таємницю", "Про оперативно-розшукову діяльність" та інших законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, відомчих і міжвідомчих нормативно-правових актів з питань профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю в дитячому середовищі та розшуку безвісно зниклих дітей.

3.2. Забезпечення в порядку, установленому нормативно-правовими актами МВС, разом з головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС) ефективної діяльності підрозділів кримінальної міліції у справах дітей та приймальників-розподільників для дітей.

3.3. Забезпечення, у межах компетенції, взаємодії зі структурними підрозділами МВС, іншими профільними міністерствами, центральними органами виконавчої влади, громадськими організаціями, а також співпраці з міжнародними правоохоронними і громадськими організаціями в галузі профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю в дитячому середовищі.

3.4. За дорученням керівництва розроблення, відповідно до компетенції, проектів законодавчих і підзаконних актів України, відомчих нормативно-правових актів з питань, що стосуються забезпечення прав та законних інтересів дітей, а також проведення консультацій з громадськістю, громадських слухань, участь у засіданнях науково-експертних рад з їх обговорення.

3.5. Здійснення аналізу стану роботи з питань профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю в дитячому середовищі та розшуку дітей і на його основі розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності підпорядкованих підрозділів, шляхів покращання взаємодії в роботі за напрямком діяльності з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ України і зацікавленими органами державної влади.

3.6. Координація діяльності підпорядкованих підрозділів і забезпечення дотриманням ними законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності та контроль за повнотою вжитих заходів щодо розшуку дітей, які зникли безвісти, залишили сім'ї, навчально-виховні заклади та спеціальні установи для дітей.

3.7. Узагальнення практики застосування нормативно-правових актів України з питань організації розшуку безвісно зниклих дітей, викриття злочинів, скоєних дітьми та стосовно них, розроблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності.

3.8. Підготовка необхідної інформації з питань запобігання правопорушенням і злочинності серед дітей та подання її в установленому порядку керівництву МВС та центральним органам державної влади.

3.9. Упровадження в діяльність підпорядкованих підрозділів передового досвіду роботи, зокрема набутого підрозділами правоохоронних органів зарубіжних країн.

3.10. Сприяння науковим установам, навчальним закладам у дослідженні проблем діяльності підрозділів кримінальної міліції у справах дітей, приймальників - розподільників для дітей. Внесення на цій основі рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення форм і методів їх практичної діяльності.

3.11. Разом з іншими структурними підрозділами МВС проведення роботи, спрямованої на вдосконалення організаційної структури служби. У межах компетенції внесення пропозицій з питань зміни штатів та структури підрозділів кримінальної міліції у справах дітей, приймальників - розподільників для дітей, забезпечення їх кваліфікованими кадрами, організації професійної підготовки, упровадження заходів, спрямованих на зміцнення службової дисципліни і законності в діяльності підрозділів.

3.12. Ужиття заходів щодо вдосконалення інформаційного забезпечення підпорядкованих підрозділів. Проведення робіт зі створення автоматизованої інформаційної системи баз даних з питань профілактики та боротьби зі злочинністю в дитячому середовищі.

3.13. Запобігання правопорушенням, злочинам у дитячому середовищі, проведення попереджувально-профілактичної роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом та схильними до скоєння правопорушень.

3.14. Організація та координація дій підпорядкованих підрозділів кримінальної міліції у справах дітей з виявлення, припинення і розкриття злочинів, учинених проти життя та здоров'я дітей, їх статевої свободи та недоторканості.

3.15. Виявлення осіб, які втягують дітей у злочинну діяльність, пияцтво, жебрацтво, наркоманію та іншу антигромадську діяльність, розбещують дітей.

3.16. Виявлення батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання дітей.

3.17. Надання, у межах компетенції, кваліфікованої правової допомоги дітям, які потерпіли від протиправних посягань чи стали свідками злочину.

3.18. Удосконалення системи профілактики дитячої злочинності на основі застосування новітніх форм і методів роботи з дітьми.

3.19. Виявлення причин та умов, що призводять до вчинення правопорушень дітьми, ужиття, у межах компетенції, заходів щодо їх усунення.

3.20. Ужиття заходів щодо своєчасного виявлення сімей, у яких скоюється насильство та жорстоке поводження з дітьми.

3.21. Здійснення, відповідно до законодавства, контролю щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Забезпечення, у межах компетенції, заходів соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі, до яких застосовувалися інші види покарання або кримінальна справа була припинена за нереабілітуючими обставинами.

3.22. Ужиття заходів адміністративного впливу до дітей, а також їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), які не виконують обов'язків щодо виховання і навчання дітей, інформування відповідних служб.

3.23. У межах компетенції ужиття заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, виявлення та поміщення до соціальних закладів дітей, що перебувають без догляду дорослих.

3.24. У порядку, визначеному законодавством, затримання і поміщення до приймальників - розподільників для дітей осіб, які скоїли суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, а також тих, які залишили сім'ю чи навчально-виховні заклади.

3.25. Проведення роз'яснювальної роботи із запобігання правопорушенням серед дітей. Участь у правовому вихованні дітей з метою підвищення рівня їх правосвідомості, формування в них почуття відповідальності за свої вчинки.

3.26. Залучення громадськості до вирішення нагальних проблем дітей, зокрема тих, що опинились у складних життєвих обставинах, позбавлені батьківського піклування тощо.

3.27. Сприяння, у межах компетенції, діяльності громадських організацій та засобів масової інформації в реалізації програм, спрямованих на забезпечення прав дитини та підтримку відповідального батьківства.

3.28. Бере участь, відповідно до компетенції, у міжнародному співробітництві з питань профілактики правопорушень та протидії злочинності в дитячому середовищі.

3.29. У порядку, визначеному законодавством, розглядає звернення і скарги громадян, підприємств, установ, організацій, трудових колективів, публікації в пресі з питань, що належать до компетенції кримінальної міліції у справах дітей. Здійснює контроль за належним вирішенням підпорядкованими підрозділами заяв та повідомлень про злочини, уживає заходів щодо поліпшення цієї роботи.

IV. Керівництво Управління

4.1. Управління очолює начальник, який підпорядковується Міністрові внутрішніх справ України та одному із заступників Міністра, який відповідно до функціональних обов'язків здійснює координацію роботи Управління та контроль за його діяльністю.

4.2. Начальник Управління призначається на посаду та звільняється з посади Міністром внутрішніх справ України в установленому порядку.

4.3. Обов'язки начальника Управління:

4.3.1. Організовує роботу УКМСД, забезпечує якісне та ефективне виконання покладених на Управління завдань і функцій, несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

4.3.2. Затверджує функціональні обов'язки працівників УКМСД. Надає пропозиції керівництву МВС щодо внесення змін до структури та штату Управління.

4.3.3. Забезпечує відбір, стажування, розстановку, навчання, атестування та виховання особового складу УКМСД, дотримання ним дисципліни і законності. Організує проведення службових перевірок у разі порушення дисципліни й законності працівниками підрозділів кримінальної міліції у справах дітей та приймальників - розподільників для дітей.

4.3.4. Несе персональну відповідальність за дотримання режиму секретності в роботі Управління.

4.3.5. Організовує та координує діяльність підпорядкованих підрозділів кримінальної міліції у справах дітей, приймальників - розподільників для дітей ГУМВС, УМВС з питань здійснення оперативно-службової діяльності.

4.3.6. Вносить на розгляд керівництва МВС пропозиції з питань удосконалення і поліпшення профілактичної роботи та протидії дитячій злочинності, розшуку дітей. Узагальнює і впроваджує в практичну діяльність служби досягнення науки й передовий досвід зарубіжних країн у сфері захисту прав дітей.

4.3.7. Здійснює організаційні заходи щодо взаємодії УКМСД зі структурними підрозділами МВС, іншими державними органами виконавчої влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями під час вирішення питань, що стосуються їх діяльності.

4.3.8. У встановленому порядку співпрацює з правоохоронними органами іноземних держав, міжнародними правоохоронними організаціями, готує матеріали на державні та міждержавні зустрічі, конференції, колегії МВС з питань, що належать до компетенції служби.

4.3.9. Організовує взаємодію з навчальними закладами МВС з питань надання їм методичних матеріалів з актуальних питань за напрямками діяльності УКМСД.

4.3.10. Відповідно до компетенції організує підготовку проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань удосконалення діяльності Управління і служби в цілому, подає на розгляд керівництва Міністерства пропозиції щодо внесення змін та доповнень до них, скасування застарілих і таких, що не відповідають вимогам сьогодення, із поданням їх на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.3.11. Вносить керівництву Міністерства пропозиції щодо направлення працівників УКМСД у встановленому порядку в планові та позапланові службові відрядження в регіони з метою перевірки виконання передбачених заходів або надання їм практичної допомоги.

4.3.12. Забезпечує та здійснює особистий прийом громадян, що звернулися до МВС з питань, які належать до компетенції УКМСД. У встановленому порядку розглядає запити, звернення народних депутатів України, скарги, заяви, листи громадян та іншу кореспонденцію, що надходить до Управління, та дає доручення щодо своєчасного й об'єктивного вирішення порушених питань.

4.3.13. Здійснює контроль за веденням в УКМСД діловодства, збереженням документів, забезпечує листування зі структурними підрозділами профільних міністерств, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції служби.

4.3.14. Дає оцінку діяльності роботи працівників підпорядкованих підрозділів кримінальної міліції у справах дітей та приймальників - розподільників для дітей.

4.3.15. Забезпечує захист інформації, яка містить в собі відомості, віднесені до державної або службової таємниці за напрямами діяльності Управління відповідно до законодавства України, дотримання режиму секретності в службовій діяльності УКМСД.

4.3.16. Забезпечує створення належних умов для виконання працівниками Управління функціональних обов'язків.

4.3.17. Уживає заходів щодо забезпечення безпеки особового складу, збереження життя та здоров'я працівників під час виконання ними службових обов'язків.

4.4. Права начальника Управління:

4.4.1. У межах компетенції видає накази організаційно-розпорядчого характеру, доручення та приймає рішення з питань організації роботи служби, підготовки оглядів та методичних рекомендацій, контролює їх виконання. Доручення та рішення УКМСД, надані та прийняті у межах повноважень, обов'язкові для виконання підпорядкованими територіальними підрозділами ГУМВС, УМВС.

4.4.2. За дорученням керівництва Міністерства представляє інтереси МВС у державних органах законодавчої, виконавчої та судової влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, які належать до компетенції Управління.

4.4.3. У межах своїх повноважень підписує від імені Управління листи, звернення, повідомлення та інші документи.

4.4.4. Для вирішення службових завдань використовує інформацію загального, а в окремих випадках - і з обмеженим доступом, користування, яка є в розпорядженні МВС, ГУМВС, УМВС, у порядку, передбаченому законодавством.

4.4.5. Залучає, за погодженням з керівництвом МВС, фахівців з інших підрозділів для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.4.6. Вносить на розгляд керівництва МВС пропозиції щодо вдосконалення роботи органів внутрішніх справ з питань, які належать до компетенції УКМСД.

4.4.7. Подає керівництву Міністерства пропозиції щодо встановлення посадових окладів, надбавок, доплат працівникам Управління в розмірах, визначених законодавством, а також преміювання відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби в межах фонду преміювання.

4.4.8. Порушує перед керівництвом Міністерства клопотання щодо надання матеріальної допомоги працівникам Управління для вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення в межах виділених асигнувань.

4.4.9. Погоджує в установленому порядку надання відпусток працівникам УКМСД.

4.4.10. Вносить на розгляд керівництва Міністерства пропозиції про призначення, переміщення і звільнення працівників Управління, а також про їх заохочення, включення до кадрового резерву та накладення на них дисциплінарних стягнень.

4.4.11. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад начальників кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС, УМВС, подає пропозиції щодо їх заохочення та накладення на них дисциплінарних стягнень.

4.4.12. Заслуховує звіти керівників відділів Управління, а також, за погодженням із заступником Міністра, підрозділів кримінальної міліції у справах дітей та приймальників - розподільників для дітей ГУМВС, УМВС з питань забезпечення оперативно-службової діяльності.

4.4.13. За дорученням керівництва МВС може виконувати інші повноваження, передбачені законодавством та цим положенням.

 

Т. в. о. начальника Управління
кримінальної міліції у справах
дітей МВС України
підполковник міліції

М. А. Макаров





 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали