МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.02.2012 р. N 42-р

Про затвердження Положення про управління культури і туризму Миколаївської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 2, 5, 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Типового положення про управління культури і туризму обласної, Севастопольської міської, Головне управління культури, Головне управління охорони культурної спадщини, управління туризму і курортів Київської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року N 1415, розпорядження голови облдержадміністрації від 28.11.2011 N 342-р "Про внесення змін до структури облдержадміністрації" (Розпорядження N 342-р):

1. Затвердити Положення про управління культури і туризму Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 8 лютого 2002 року N 69-р "Про затвердження Положення про управління культури Миколаївської облдержадміністрації".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
20.02.2012 N 42-р


ПОЛОЖЕННЯ
про управління культури і туризму Миколаївської обласної державної адміністрації

1. Управління культури і туризму Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - управління) - є структурним підрозділом Миколаївської обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне голові Миколаївської обласної державної адміністрації та Міністерству культури України.

Управління культури і туризму Миколаївської обласної державної адміністрації є правонаступником усіх прав та обов'язків управління культури Миколаївської облдержадміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

1) реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

2) забезпечення:

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

3) сприяння:

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту;

4) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює умови для розвитку:

усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

2) сприяє:

формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму і курортів;

соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

3) проводить аналіз:

ринку туристичних послуг і подає Міністерству культури України та Державному агентству України з туризму та курортів відомості про розвиток туризму;

потреби у працівниках у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

4) подає Міністерству культури України та Державному агентству України з туризму та курортів:

пропозиції щодо:

формування державної політики у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу академічного;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

занесення:

об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

відповідної території до Списку історичних населених місць України;

музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

5) бере участь у:

розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм;

реалізації міжнародних проектів у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму і курортів;

вирішенні питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у сфері туризму;

6) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

7) здійснює:

координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації, суб'єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

8) забезпечує:

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

підготовку та передачу Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

9) визначає межі територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони;

10) установлює режим використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

11) інформує Міністерство культури України про:

музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини;

12) організовує:

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

13) погоджує:

програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури України відповідно до закону;

проекти відведення та надання земельних ділянок, зокрема для сільськогосподарських потреб, зміну землевласника, землекористувача в межах делегованих йому Міністерством культури України повноважень;

відчуження або передачу пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

14) видає дозвіл на:

проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони;

15) здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду;

16) реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок;

17) видає розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України "Про охорону культурної спадщини" дозволів або з відхиленням від них;

18) укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини;

19) застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини";

20) вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;

21) веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;

22) сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб;

23) роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини та державної мовної політики;

24) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо анулювання ліцензії на провадження туроператорської та турагентської діяльності;

25) подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

26) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Міністерством культури України.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління та погодженням з Міністерством культури України.

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника та інших працівників управління;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи управління, визначає структуру управління і функціональні обов'язки працівників управління;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

розподіляє обов'язки між заступниками начальника та іншими працівниками управління;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління;

погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників відділів культури і туризму районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій культурно-мистецької сфери, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень управління, у ньому може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника, інших працівників управління, керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму, вчених, провідних діячів культури і мистецтва, представників творчих спілок та інших громадських організацій.

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи.

Персональний склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання визначає голова облдержадміністрації в межах виділених асигнувань.

Кошторис, штатний розпис управління затверджує голова облдержадміністрації після попереднього погодження з Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали