ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.09.2011 р. N 751

Про затвердження Положення про управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації

Відповідно до Типового положення про управління культури і туризму обласної, Севастопольської міської, Головне управління культури, Головне управління охорони культурної спадщини, управління туризму і курортів Київської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1415:

1. Затвердити Положення про управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 листопада 2003 року N 573 "Про затвердження положень про окремі структурні підрозділи облдержадміністрацій".

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
22.09.2011 N 751

ПОЛОЖЕННЯ
про управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації

1. Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом Тернопільської обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне голові облдержадміністрації та Міністерству культури України (далі - Мінкультури).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Тернопільської обласної ради, а також положенням про управління.

3. Основними завданнями управління є:

1) реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

2) забезпечення:

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

3) сприяння:

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту, встановленню контролю за його якістю;

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту;

4) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює умови для розвитку:

усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

2) сприяє:

формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відео- установок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

захисту прав споживачів культурного продукту;

централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

здійсненню контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури;

соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини;

3) проводить аналіз потреби у працівниках у сфері культури та охорони культурної спадщини;

4) подає в Мінкультури пропозиції щодо:

формування державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу академічного;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

занесення:

- об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

- відповідної території до Списку історичних населених місць України;

- музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

5) бере участь у:

розробленні проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, державних цільових і регіональних програм;

реалізації міжнародних проектів у сфері культури та охорони культурної спадщини;

організації та проведенні вітчизняних та міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

6) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури та охорони культурної спадщини;

7) здійснює:

координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації, суб'єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та охорони культурної спадщини;

8) забезпечує:

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

підготовку та передачу Мінкультури наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

9) визначає межі територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони;

10) установлює режим використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

11) інформує Мінкультури про:

музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини;

12) організовує:

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури та охорони культурної спадщини;

13) погоджує:

програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Мінкультури відповідно до закону;

проекти відведення та надання земельних ділянок, зокрема для сільськогосподарських потреб, зміну землевласника, землекористувача в межах делегованих йому Мінкультури повноважень;

розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон їх охорони;

відчуження або передачу пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

14) видає дозволи на:

проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони;

відновлення земляних робіт;

право здійснення туристичного супроводу;

15) здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду;

16) реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок;

17) видає розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України "Про охорону культурної спадщини" дозволів або з відхиленням від них;

18) укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини;

19) застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини";

20) вживає заходи щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;

21) видає свідоцтва про проведення гастрольних заходів і подає Мінкультури відомості про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;

22) веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;

23) сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб;

24) роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини та державної мовної політики;

25) подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

26) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультаційні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Мінкультури.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою держадміністрації за поданням начальника управління та погодженням з Мінкультури.

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника та інших працівників управління;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

розподіляє обов'язки між заступниками начальника та іншими працівниками управління;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління;

погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників відділів культури і туризму районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень управління, у ньому може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника, інших працівників управління, керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини.

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи.

Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника управління.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання визначає голова обласної державної адміністрації в межах виділених асигнувань.

Кошторис, штатний розпис управління затверджує голова обласної державної адміністрації після проведення їх експертизи Головним фінансовим управлінням.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник
апарату обласної
державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали