Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 травня 2018 року N 980

Про затвердження Положення про Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги

Відповідно до підпункту 7 пункту 10 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), наказую:

1. Затвердити Положення про Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги (Слонецький І. І.) забезпечити зберігання другого примірника Положення та ознайомлення з ним працівників Управління.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18 жовтня 2016 року N 481-к "Про затвердження Положення про Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги та його структурні підрозділи".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Янчука А. О.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
23 травня 2018 року N 980

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), цим Положенням, наказами МОЗ України та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Управління підпорядковується заступнику Міністра охорони здоров'я України відповідно до розподілу обов'язків.

1.4. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів визначаються у положеннях про них.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Управління є:

2.1. Участь у формуванні та реалізації МОЗ України державної політики у сфері охорони здоров'я;

2.2. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері управління та контролю якості медичної допомоги;

2.3. Участь у визначенні пріоритетних напрямків розвитку сфери охорони здоров'я, управління та контролю якості медичної допомоги;

2.4. Участь у забезпеченні нормативно-правового регулювання у сфері охорони здоров'я, управління та контролю якості медичної допомоги;

2.5. Організація здійснення клініко-експертної оцінки якості та обсягів надання медичної допомоги та медичних послуг у закладах охорони здоров'я усіх форм власності та фізичними особами - підприємцями, що провадять господарську діяльність з медичної практики;

2.6. Участь у формуванні та реалізації державної політики в сфері ліцензування господарської діяльності з медичної практики (далі - медична практика), банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ України (далі - Банк пуповинної крові), та зайняттям народною медициною (цілительством);

2.7. Участь у формуванні політики з питань акредитації закладів охорони здоров'я усіх форм власності;

2.8. Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, Банків пуповинної крові та умов зайняття народною медициною (цілительством);

2.9. Здійснення заходів з організації:

видачі та переоформлення ліцензії суб'єктам господарювання незалежно від форм власності на провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові;

анулювання ліцензії суб'єктам господарювання незалежно від форм власності на провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові;

ведення Ліцензійного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики та Банків пуповинної крові;

видачі, переоформлення акредитаційних сертифікатів закладам охорони здоров'я;

ведення реєстру акредитованих закладів охорони здоров'я;

видачі спеціальних дозволів фізичним особам - підприємцям на зайняття народною медициною (цілительством) та розроблення умов провадження господарської діяльності з зайняттям народною медициною (цілительством);

ведення реєстру фізичних осіб - підприємців, які проваджують господарську діяльність з зайняттям народною медициною (цілительством);

проведення клініко-експертної оцінки якості та обсягів надання медичної допомоги та медичних послуг у закладах охорони здоров'я усіх форм власності та фізичними особами - підприємцями, що провадять господарську діяльність з медичної практики;

2.10. Отримання та розгляд заяв здобувачів ліцензій разом з документами, подання яких передбачено ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові;

2.11. Формування та ведення ліцензійних справ, забезпечення їх зберігання, передачі та одержання у паперовій формі (або одержання належним чином завірених документів) відповідно до законодавства;

2.12. Забезпечення виконання у межах компетенції відповідно до законодавства контрольно-наглядових функцій у сфері охорони здоров'я;

2.13. Участь у формуванні та реалізації державної політики щодо системи галузевої стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності у сфері охорони здоров'я;

2.14. Участь у процесі організації підготовки, атестації, післядипломної підготовки медичних працівників, керівників та спеціалістів з питань управління якістю медичної допомоги;

2.15. Формування разом із структурними підрозділами МОЗ України замовлень на наукові дослідження щодо найбільш важливих і пріоритетних проблем, пов'язаних з державною стратегією та забезпеченням підтримки процесу управління якістю медичної допомоги в закладах охорони здоров'я усіх форм власності.

3. ФУНКЦІЇ

Управління у відповідності до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює заходи з організації:

державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, Банків пуповинної крові та умов зайняття народною медициною (цілительством);

видачі та переоформлення ліцензії суб'єктам господарювання незалежно від форм власності на провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові;

анулювання ліцензії суб'єктам господарювання незалежно від форм власності на провадження господарської діяльності з медичної практики, Банків пуповинної крові;

отримання та розгляду заяв здобувачів ліцензій разом з документами, подання яких передбачено ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики;

видачі акредитаційних сертифікатів;

видачі спеціальних дозволів фізичним особам - підприємцям на зайняття народною медициною (цілительством);

координації робіт установ та організацій, підпорядкованими МОЗ України щодо стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності у галузі охорони здоров'я;

процесу експертизи проектів галузевих стандартів та інших нормативних документів МОЗ України;

процесу акредитації закладів охорони здоров'я усіх форм власності;

контролю за дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я закладами охорони здоров'я усіх форм власності та фізичними особами - підприємцями, що здійснюють господарську діяльність з медичної практики, та Банків пуповинної крові;

формування та підтримки в належному стані бази нормативно-правових актів, які регулюють правові відносини із контролю за якістю медичної допомоги, прав пацієнтів у сфері охорони здоров'я;

методичного керівництва та надання консультативної допомоги закладам охорони здоров'я з питань оцінки якості надання медичної допомоги та послуг, акредитації закладів охорони здоров'я, ліцензування господарської діяльності у сфері охорони здоров'я, стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності медичної допомоги, метрологічного контролю у межах повноважень;

підготовки та подання керівництву МОЗ України пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання ліцензування, акредитації, стандартизації, технічного регулювання, оцінки відповідності та оцінки якості надання медичної допомоги у межах компетенції Управління;

підготовки та проведення конференцій, семінарів, апаратних нарад та засідань колегії МОЗ України в межах компетенції Управління;

створення та координації діяльності комісій (клініко-експертних, ліцензійної, акредитаційних, з зайняттям народною медициною (цілительством), медичних рад, робочих груп для організації процесу впровадження та функціонування системи управління якістю, стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності медичної допомоги;

формування і ведення ліцензійних справ, забезпечення їх зберігання, передачі та одержання у паперовій формі (або одержання належним чином завірених документів) відповідно до законодавства.

3.2. Розробляє та подає на затвердження керівництву МОЗ України:

положення про клініко-експертну комісію МОЗ України;

положення про клініко-експертну комісію структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій;

положення про медичну раду закладу охорони здоров'я;

положення про реєстр медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги;

положення про Головну акредитаційну комісію МОЗ України;

положення про Ліцензійну комісію МОЗ України;

положення про комісію МОЗ України з питань видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством);

склад Головної акредитаційної комісії МОЗ України;

склад Ліцензійної комісії МОЗ України з ліцензування господарської діяльності медичної практики та Банків пуповинної крові;

склад комісії з питань видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством);

склад клініко-експертної комісії МОЗ України;

склад експертів клініко-експертної комісії МОЗ України;

положення про мультидисциплінарну робочу групу з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини;

методику розробки та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини;

методику розробки системи індикаторів якості медичної допомоги;

умови провадження господарської діяльності з зайняттям народною медициною (цілительством);

порядок контролю якості медичної допомоги;

порядок моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги;

порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей;

щоквартальні плани перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Постанова N 285) та Банків пуповинної крові;

щорічні плани комплексних перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Постанова N 285) та Банків пуповинної крові;

уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Постанова N 285);

уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності Банків пуповинної крові;

уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами господарювання умов для зайняття народною медициною (цілительством);

кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб - підприємців, які займаються народною медициною (цілительством);

критерії, стандарти акредитації закладів охорони здоров'я.

3.3. Розробляє та подає на візування керівництву МОЗ України проекти:

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та Банків пуповинної крові;

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров'я України;

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності Банків пуповинної крові і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров'я України;

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з зайняттям народною медициною (цілительством) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров'я України.

3.4. Надає пропозиції керівництву МОЗ України, органам державної влади щодо:

усунення порушень в частині надання населенню медичної допомоги, наявності у суб'єктів господарської діяльності у сфері охорони здоров'я інформаційних матеріалів, які роз'яснюють населенню права на отримання якісної медичної допомоги тощо;

підготовки та подання в правоохоронні органи матеріалів за результатами перевірки медичної діяльності у разі, якщо виявлені порушення, які мають ознаки злочину.

3.5. Узагальнює практику, пов'язану із захистом прав пацієнтів.

3.6. Бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики в сфері охорони здоров'я.

3.7. Здійснює організаційно-методичну підтримку створення медико-технологічних документів відповідно до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом МОЗ України від 28.09.2012 N 751 (Методика N 751), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 за N 2001/22313 (далі - Методика).

3.8. Проводить навчальні семінари та тренінги щодо створення медико-технологічних документів відповідно до Методики (Методика N 751).

3.9. Забезпечує взаємодію із посадовими особами МОЗ України, що здійснюють повноваження у зв'язках із засобами масової інформації.

3.10. За дорученням Міністра здійснює міжнародне співробітництво у сфері покладених на Управління завдань і в межах своїх повноважень координацію виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами у цій сфері.

3.11. Узагальнює результати роботи МОЗ України з питань, що відносяться до компетенції Управління.

3.12. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться в межах компетенції Управління.

3.13. Забезпечує підготовку та реалізацію пропозицій з питань міжнародного наукового співробітництва, бере участь у відповідних міжнародних та національних конференціях, симпозіумах, наукових програмах, форумах та виставках з міжнародною участю.

3.14. Здійснює взаємодію з правоохоронними органами для вирішення завдань щодо зміцнення законності та правопорядку у сфері управління якістю медичної допомоги.

3.15. Розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, які надходять на погодження від центральних органів виконавчої влади в межах компетенції Управління.

3.16. Бере участь, відповідно до покладених на Управління завдань, у розробці та виконанні загальнодержавних, державних та цільових програм у сфері охорони здоров'я; участь у розробці та опрацюванні міжнародних угод з питань, що віднесені до компетенції Управління.

3.17. Бере участь у формуванні пропозицій щодо професійної підготовки лікарів, інших медичних працівників, керівників та спеціалістів із управління охороною здоров'я.

3.18. Здійснює організаційно-методичну підтримку щодо створення та функціонування системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги.

3.19. Сприяє організації науково-практичних досліджень у сфері забезпечення якості та стандартизації медичних послуг, технічного регулювання.

3.20. Вивчає та розповсюджує вітчизняний та міжнародний досвід ліцензування господарської діяльності в сфері охорони здоров'я, акредитації закладів охорони здоров'я, створення систем якості медичної допомоги та управління якістю медичної допомоги в закладах охорони здоров'я усіх форм власності, стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності, узагальнення практики та типових проблем створення систем якості та управління якістю медичної допомоги.

3.21. Здійснює інші функції відповідно до повноважень.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Управління входять:

- відділ контролю якості медичної допомоги;

- відділ ліцензування, сертифікації та акредитації;

- сектор державного контролю ліцензування медичної практики.

4.2. Управління складається з 13 штатних посад, з яких 1 - начальник Управління, 1 - заступник начальника Управління - начальник відділу контролю якості медичної допомоги, 1 - начальник відділу ліцензування, сертифікації та акредитації, 1 - завідувач сектору державного контролю ліцензування медичної практики, 8 - головних спеціалістів та 1 - провідний спеціаліст.

4.3. Положення про Управління розробляється начальником Управління та затверджується Міністром охорони здоров'я України.

4.4. Положення про структурні підрозділи Управління розробляються керівниками відповідних структурних підрозділів, погоджуються начальником Управління та затверджується наказом керівника державної служби.

4.5. На посади працівників Управління призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.6. Обов'язки, права і відповідальність працівників Управління передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

5. ПРАВА

Управління має право:

5.1. Запитувати від Міністерства охорони здоров'я АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які проваджують господарську діяльність з медичної практики, Банків пуповинної крові інформацію з питань, що належить до компетенції Управління;

5.2. Залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

5.3. Організовувати, скликати і проводити за планами МОЗ України наради, конференції, семінари з метою обговорення нових наукових і організаційно-методичних питань;

5.4. Залучати за згодою керівника іншого структурного підрозділу МОЗ України відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків;

5.5. Інформувати керівництво МОЗ України у разі покладення на Управління виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи МОЗ України не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Управлінням завдань;

5.6. Вносити на розгляд керівництва МОЗ України, Колегії МОЗ України, Міністра охорони здоров'я АР Крим, керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних та міських держадміністрацій пропозиції, спрямовані на покращення організації і підвищення контролю за якістю надання медичної допомоги населенню;

5.7. Готувати в установленому порядку та в межах компетенції для передачі до правоохоронних органів матеріали щодо медичних працівників, керівників закладів охорони здоров'я з питань притягнення їх до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності;

5.8. Готувати в установленому порядку подання для відзнаки сумлінної праці спеціалістів з охорони здоров'я населення;

5.9. Брати участь у засіданні колегії МОЗ України, інших дорадчих і колегіальних органів у МОЗ України в разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства з питань розвитку галузі охорони здоров'я;

5.10. Брати участь з метою підвищення кваліфікаційного рівня у міжнародних семінарах, конференціях, форумах з питань, що належать до компетенції Управління;

5.11. Користуватися централізованим матеріально-технічним забезпеченням, архівними та статистичними матеріалами МОЗ України;

5.12. Залучати до роботи Управління групи експертів МОЗ України за відповідними напрямками з питань, що знаходяться у межах компетенції Управління;

5.13. Вести ділове листування із структурними підрозділами МОЗ України, групами експертів МОЗ України за відповідними напрямками, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що знаходяться у межах компетенції Управління.

6. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Начальник Управління має заступника начальника Управління - начальника відділу контролю якості медичної допомоги.

6.3. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначені цим Положенням, виконують начальник Управління, заступник начальника Управління - начальник відділу контролю якості медичної допомоги, начальник відділу ліцензування, сертифікації та акредитації та завідувач сектору державного контролю ліцензування медичної практики.

6.4. На посаду начальника Управління, заступника начальника Управління - начальника відділу контролю якості медичної допомоги, начальника відділу ліцензування, сертифікації та акредитації та завідувача сектору державного контролю ліцензування медичної практики призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.5. Начальник Управління, заступник начальника Управління - начальник відділу контролю якості медичної допомоги, начальник відділу ліцензування, сертифікації та акредитації та завідувач сектору державного контролю ліцензування медичної практики в своїй діяльності повинні керуватись Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими законами України, що регулюють правовідносини в сфері охорони здоров'я, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами МОЗ України, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), Положенням про Управління, а також іншими нормативно-правовими актами; знати порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; ділову мову; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

6.6. Начальник Управління, заступник начальника Управління - начальник відділу контролю якості медичної допомоги, начальник відділу ліцензування, сертифікації та акредитації та завідувач сектору державного контролю ліцензування медичної практики:

1) повинні:

- володіти професійними знаннями, сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet);

- вільно користуватись законодавчою базою Liga;

- вміти використовувати офісну техніку;

- вміти застосувати законодавчі акти (Закони України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Основи законодавства України про охорону здоров'я") та нормативно-правові акти, які пов'язані з ліцензуванням господарської діяльності з медичної практики, Банків пуповинної крові, зайняттям народною медициною (цілительством), державним наглядом (контролю), акредитацією закладів охорони здоров'я та якістю надання медичної допомоги;

2) мати такі компетенції як:

- лідерство (вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів);

- вміння приймати ефективні рішення (вміння вирішувати комплексні завдання, аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації, вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів);

- комунікація та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, відкритість);

- впровадження змін (реалізація плану змін, здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін);

- управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів);

- особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, інноваційність та креативність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, незалежність та ініціативність, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.7. Заступник начальника Управління - начальник відділу контролю якості медичної допомоги, начальник відділу ліцензування, сертифікації та акредитації та завідувач сектору державного контролю ліцензування медичної практики прямо підпорядковується начальнику Управління.

6.8. Начальник Управління має право:

за дорученням вищого керівництва представляти МОЗ України в інших органах державної влади з питань, що належать до компетенції Управління;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Управління, МОЗ України;

у процесі виконання покладених на Управління завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати листування із органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями із питань, що стосуються діяльності Управління, вести особистий прийом громадян з питань, що належать до його компетенції;

здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з законодавством у межах наданих повноважень відповідно до затверджених планів або за дорученням керівництва МОЗ України.

6.9. У разі відсутності начальника Управління його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань заступник начальника Управління - начальник відділу контролю якості медичної допомоги. У разі відсутності начальника Управління та заступника начальника Управління - начальника відділу контролю якості медичної допомоги обов'язки начальника Управління виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань начальник відділу ліцензування, сертифікації та акредитації.

У разі відсутності начальника Управління, заступника начальника Управління - начальника відділу контролю якості медичної допомоги та начальника відділу ліцензування, сертифікації та акредитації обов'язки начальника Управління виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань завідувач сектору державного контролю ліцензування медичної практики.

6.10. Права, обов'язки та відповідальність заступника начальника Управління - начальника відділу контролю якості медичної допомоги визначаються цим Положенням та Положенням про відділ контролю якості медичної допомоги.

6.11. Права, обов'язки та відповідальність начальника відділу ліцензування, сертифікації та акредитації визначаються цим Положенням та Положенням про відділ ліцензування, сертифікації та акредитації.

6.12. Права, обов'язки та відповідальність завідувача сектору державного контролю ліцензування медичної практики визначаються цим Положенням та Положенням про сектор державного контролю ліцензування медичної практики.

6.13. Начальник Управління відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

забезпечує ефективне виконання покладених на Управління завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері та в межах компетенції;

визначає ступінь відповідальності заступника начальника Управління, керівників підрозділів у складі Управління, формує та погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Управління;

організовує розробку проектів нормативно-правових актів та державних програм, що належать до компетенції Управління;

здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфери охорони здоров'я, економіки, хід виконання державних програм, діяльності Управління та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій;

організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління звернень фізичних та юридичних осіб із питань, які стосуються діяльності Управління, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно із чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва МОЗ України;

планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Управління з іншими зацікавленими підрозділами органів виконавчої влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності Управління;

виконує за дорученням керівництва завдання, отримані від Кабінету Міністрів України, органів державної влади, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів;

подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву МОЗ України про призначення на посади, звільнення із посад та переміщення працівників Управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності;

вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;

погоджує питання щодо надання працівникам Управління відпусток (у тому числі без збереження заробітної плати), інших днів відпочинку згідно з законодавством;

залучається до розробки мобілізаційного плану стосовно забезпечення життєдіяльності населення на особливий період по Міністерству;

допускає з дозволу Міністра або особи, яка виконує його обов'язки, відповідні органи до перевірки документів і матеріалів Управління;

забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності Управління у відповідності до законодавства. Працює з документами, які містять інформацію зі ступенем секретності "цілком таємно" і "таємно" з питань основних показників мобілізаційного плану, надання послуг для задоволення потреб Збройний Сил України, інших військових формувань національної економіки на особливий період;

забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

6.14. Заступник начальника Управління - начальник відділу контролю якості медичної допомоги відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює керівництво діяльністю Управління у межах делегованих йому начальником Управління повноважень;

виконує обов'язки начальника Управління, у разі його відсутності;

узагальнює матеріали інших відділів для вироблення єдиного документа чи проекту рішення від Управління;

організовує роботу із документами у відповідності із законодавством. Виконує інші доручення керівництва МОЗ України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Управління зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівники Управління особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Управління;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Управління взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

8.2. МОЗ України створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, що пов'язані з ліцензуванням господарської діяльності з медичної практики, Банків пуповинної крові, зайняттям народною медициною (цілительством), державним наглядом (контролю), акредитацією закладів охорони здоров'я та якістю надання медичної допомоги.

 

Начальник Управління ліцензування
та контролю якості надання
медичної допомоги

І. Слонецький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали