ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 23.02.2011 р. N 6/30

Про затвердження Положення про управління містобудування та архітектури Луцької міської ради

Керуючись ст. ст. 26, 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням міської ради від 30.12.2010 N 3/6 "Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів", Луцька міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про управління містобудування та архітектури Луцької міської ради (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Луцької міської ради від 28.04.2010 N 58/10 "Про затвердження Положення про департамент містобудування та його структурні підрозділи в новій редакції" з 20.03.2011.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою (Семенюк О. Л.), заступника міського голови Соколовську Л. М.

 

Міський голова

М. Романюк

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
23.02.2011 N 6/30

ПОЛОЖЕННЯ
про управління містобудування та архітектури Луцької міської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління містобудування та архітектури Луцької міської ради (Управління) є виконавчим органом Луцької міської ради.

1.2. Управління підконтрольне, підзвітне Луцькій міській раді та підпорядковане її виконавчому комітету міському голові, заступнику міського голови, згідно з розподілом обов'язків.

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про архітектурну діяльність", "Про місцеве самоврядування в Україні", постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, стандартом ISO 9001, рішеннями Луцької міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Управління володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених чинним законодавством України. Штатний розпис Управління затверджує міський голова.

1.5. Положення про управління затверджується міською радою.

1.6. На посаду начальника та спеціалістів Управління призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі за фахом. Усі працівники Управління приймаються на посади і звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.7. Міська рада створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, транспортом для виконання службових обов'язків, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними актами та довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

1.8. Управління використовує в роботі бланки, штампи, печатки зі своїм найменуванням.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Метою діяльності Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового й комунального обслуговування, здійснення контролю за містобудівною діяльністю та будівництвом, організацією будівництва, ремонту та реконструкції житлових будинків, об'єктів соціально-побутового призначення.

2.2. Основними завданнями Управління є:

2.2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста.

2.2.2. Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо забудови територій міста.

2.2.3. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації.

2.2.4. Здійснення самоврядного контролю за дотриманням містобудівного законодавства.

2.2.5. Участь у розробленні та виконанні регіональних та місцевих програм у сфері містобудування та архітектури, здійснення контролю за веденням містобудівного та земельного кадастру, ведення збору, обліку, систематизації зберіганні та використання накопичених геодезичних, топографічних матеріалів.

2.3. Управління, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями міської ради, іншими органами, утвореними міською радою та іншими виконавчими органами Луцької міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

III. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ РАДИ, ПОСТІЙНИХ ТА ТИМЧАСОВИХ КОМІСІЙ

3.1. Начальник та працівники Управління зобов'язані дотримуватись положень законодавства щодо забезпечення діяльності депутатів та діяльності постійних і тимчасових контрольних комісій міської ради, а також вимог Регламенту Луцької міської ради та Положення про постійні комісії міської ради.

3.2. Депутат має право звернутись із запитом до Управління з питань, віднесених до відання ради. Управління зобов'язане дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону.

3.3. Депутат має право висловити або передати у письмовій формі головуючому на сесії пропозиції і зауваження з питань, що входять до відання Управління, а також з питань діяльності Управління. Такі пропозиції і зауваження надсилаються на розгляд Управління, яке зобов'язане розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді. Депутату повинно бути забезпечено його право брати участь в роботі під час розгляду Управління його пропозицій і зауважень. Управління забезпечує виконання пропозицій і зауважень депутата, схвалених радою, інформує депутата про реалізацію пропозицій та зауважень.

3.4. Депутат має право на депутатське звернення (запитання) та на невідкладний прийом. Депутат має право вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

3.5. Депутат має право офіційно представляти виборців в Управлінні та може брати участь в роботі Управління з правом дорадчого голосу.

3.6. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються в Управлінні та робити виписки, копіювання цих документів(крім документів, поширення яких обмежено згідно із законом).

3.7. Постійні комісії мають право вивчати діяльність Управління, а також підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб. Постійна комісія може подати за результатами перевірки рекомендації на розгляд начальника Управління, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету ради.

3.8. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від Управління необхідні матеріали та документи. Постійні комісії мають право запросити на засідання комісії начальника або заступника начальника Управління, заступника міського голови. Постійна комісія повідомляє запрошених осіб про час, місце проведення засідання та питання, що вносяться на обговорення.

3.9. Для вивчення питань, розробки проектів рішень постійні комісії мають право створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням спеціалістів Управління.

3.10. Рекомендації і висновки постійних комісій, адресовані Управлінню або його службовим особам, підлягають обов'язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи службові особи Управління повинні повідомити комісіям у встановлений ними строк.

3.11. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Працівники управління, яких було залучено для участі в роботі тимчасової контрольної комісії не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

IV. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

У межах своєї компетенції, Управління:

4.1. Реалізовує державну політику та вносить на розгляд міської ради пропозиції з питань у сфері містобудування та архітектури.

4.2. Встановлює на відповідній території режим використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

4.3. Забезпечує реалізацію в місті державної політики та повноважень місцевого самоврядування в галузі містобудування.

4.4. Організовує контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації по плануванню та забудові міста.

4.5. Координує у межах своєї компетенції діяльність комунальних підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури. Здійснює контроль за дотриманням ними законодавства у сфері містобудування, якості та комплексності виконання робіт по наданню послуг.

4.6. Розглядає і вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території міста.

4.7. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією.

4.8. Організовує розроблення містобудівної документації забудови територій міста.

4.9. Здійснює координацію на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови міста.

4.10. Розглядає заяви та готує відповідно до законодавства рішення на розгляд виконавчого комітету про надання дозволу на отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, про оформлення права власності, про дозвіл на знесення будівель та споруд.

4.11. Здійснює присвоєння нумерації об'єктам нерухомого майна, які розташовані на території міста.

4.12. Розробляє та вносить пропозиції на розгляд міської ради щодо найменувань (перейменувань) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста.

4.13. Забезпечує надання забудовникам містобудівних умов та обмежень на земельну ділянку, вихідних даних на проектування, будівельних паспортів.

4.14. Здійснює погодження проектної документації на будівництво об'єктів містобудування.

4.15. Визначає доцільність розробки проектів, застосування індивідуальних, типових проектів будинків і споруд, їх поверховості та вносить зміни, у разі невідповідності, до них.

4.16. Розробляє пропозиції щодо встановлення "червоних ліній", відносно пунктів геодезичної мережі.

4.17. Здійснює контроль у порядку, встановленому чинним законодавством, з питань містобудування та архітектури в межах передбачених повноважень.

4.18. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

4.19. Організовує та проводить містобудівні конкурси та архітектурно - містобудівні ради.

4.20. Інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку міста, розміщення об'єктів архітектури.

4.21. Організовує громадське обговорення з питань розміщення важливих містобудівних об'єктів.

4.22. Готує матеріали для розгляду постійною депутатською комісією міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, згідно визначених функцій роботи Управління.

4.23. Створює та веде архів містобудівної документації, а також матеріалів містобудівного кадастру.

4.24. Забезпечує збір, облік, систематизацію, зберігання та використання накопичених геодезичних, топографічних матеріалів для наступних проектних та вишукувальних робіт.

4.25. Надає правову допомогу в оформленні містобудівних документів.

4.26. Бере участь у розгляді судових справ з питань містобудування та архітектури.

4.27. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд звернень виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій та громадян.

4.28. Забезпечує ведення належної роботи з матеріалами, що містять державну таємницю.

4.29. Готує та подає проекти рішень та рішення міської ради відповідно до покладених на Управління завдань.

4.30. Розробляє нормативно - правові акти з питань містобудування та архітектури.

Управління має право:

4.31. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.32. Отримувати в установленому законодавством порядку від органів державної та виконавчої влади, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.33. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.34. Подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення містобудівних робіт, які ведуться з порушенням державних стандартів, норм і правил.

4.35. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

4.36. Розглядати звернення та листи виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій та громадян з питань містобудування та архітектури.

4.37. Проводити особистий прийом громадян.

4.38. Вирішувати інші питання у галузі містобудування та архітектури у межах своєї компетенції.

4.39. Видавати накази, в межах своїх повноважень, організовувати і контролювати їх виконання.

4.40. Здійснювати делеговані йому міською радою та виконавчим комітетом повноваження.

V. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

5.1. До складу управління входить:

- відділ генерального плану та містобудівного кадастру;

- відділ архітектурно-інженерного контролю;

- загальний відділ.

5.2. Керівники відділів безпосередньо підпорядковуються начальнику Управління.

5.3. Повноваження структурних підрозділів закріплюються в відповідних положеннях, що затверджуються розпорядженням міського голови, згідно чинного законодавства.

VI. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільнюється з посади міським головою.

6.2. Начальник Управління:

6.2.1. Здійснює керівництво Управлінням, відповідно до посадової інструкції та чинного законодавства України, розподіляє обов'язки в Управлінні.

6.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Управління завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

6.2.3. Візує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

6.2.4. Планує роботу Управління, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови.

6.2.5. Вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників Управління.

6.2.6. Подає пропозиції щодо проходження стажування, призначення та звільнення з посади працівників Управління.

6.2.7. Розробляє та подає на затвердження в установленому порядку Положення про Управління, посадові інструкції працівників Управління.

6.2.8. Видає, у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

6.2.9. Організовує виконання доручень працівниками Управління.

6.2.10. Організовує контроль за виконанням рішень міської ради та виконавчого комітету, що відносяться до компетенції Управління.

6.2.11. Розглядає рекомендації постійних комісій міської ради, повідомляє про наслідки з прийнятих заходів.

6.2.12. Звітує про проведену роботу Управління перед міською радою та виконавчим комітетом в порядку, визначеному законодавством України.

6.2.13. Від імені Управління та в межах завдань, покладених на Управління, підписує документи, пов'язані з діяльністю Управління.

6.2.14. Веде особистий прийом громадян.

6.2.15. Діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджується міським головою.

6.2.16. У підпорядкуванні начальника Управління перебувають працівники Управління, які діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються міським головою.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

7.1. Працівники Управління несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених на Управління даним Положенням повноважень у порядку передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Управління розподіляються між начальником і працівниками Управління та закріплюються у посадових інструкціях.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Управління притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством України

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Припинення діяльності Управління здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали