ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Сорокова сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 18.08.2010 р. N 1314

Про затвердження Положення про управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради у новій редакції

З метою створення додаткових умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію, систематичного оприлюднення офіційної інформації про явища та процеси, що відбуваються у економічній, соціальній сферах міста Житомира, забезпечення належного рівня розвитку інформаційної політики та зв'язків з громадськістю та на підставі п. 4 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради у новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Каленського А. З.

 

Міський голова

В. Т. Шелудченко


 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
18.08.2010 N 1314


ПОЛОЖЕННЯ
про управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради (далі - управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, яка його утворила, та підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові. Координацію роботи управління здійснює міський голова або за його дорученням секретар міської ради.

1.2. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

2. Завдання управління

Основними завданнями управління є:

2.1. Залучення широкої громадськості до процесів формування державної політики та до прийняття міською радою суспільно значущих управлінських рішень.

2.2. Аналіз і прогнозування громадсько-політичних процесів у місті.

2.3. Сприяння виконавчим органам Житомирської міської ради в розвитку їх зв'язків з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації.

2.4. Забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері на території міста.

2.5. Реалізація державної політики у сфері етнонаціонального розвитку, забезпечення прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду та віросповідання, сприяння гармонізації міжконфесійних відносин.

2.6. Розвиток міжнародного співробітництва, зміцнення ділових контактів та дружніх зв'язків з організаціями та громадськістю міст-партнерів у різних сферах життя.

2.7. Розвиток, супровід та інформаційне обслуговування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради.

3. Функції управління

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює прогнозування можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.

3.2. Розглядає в установленому порядку звернення громадян і юридичних осіб, здійснює прийом громадян і представників юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції.

3.3. Здійснює та замовляє дизайнерську розробку, випуск, друк та придбання поліграфічної продукції про місто Житомир, усіх сфер його життєдіяльності та видатних особистостей промоційного, загально-інформаційного, довідкового та іншого характеру (буклети, довідники, фотоальбоми, візитівки, брошури, вітальні листівки, запрошення, вітальні адреси, листи та інше).

3.4. Аналізує і прогнозує розвиток громадсько-політичних процесів в місті та дає оцінку суспільно-політичній ситуації.

3.5. Готує інформаційно-аналітичні матеріали для міського голови та вносить відповідні пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики, готує відповідні проекти документів з цих питань.

3.6. Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій в місті, розробляє пропозиції, організовує та здійснює роботу щодо поліпшення взаємодії міської ради з політичними партіями та громадськими організаціями у справі їх залучення до здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

3.7. За дорученням міського голови дає роз'яснення прийнятих ним розпоряджень з питань внутрішньої політики.

3.8. Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу виконавчим органам міської ради у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в місті.

3.9. Забезпечує ефективну взаємодію із засобами масової інформації.

3.10. Здійснює моніторинг висвітлення засобами масової інформації діяльності міської ради та її виконавчих органів.

3.11. Організовує оперативне реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.

3.12. Координує діяльність комунальних засобів масової інформації з питань поширення ними офіційної інформації про політичні, соціально-економічні, інші суспільні процеси і події в місті та Україні.

3.13. Вживає заходів щодо доведення до відома через засоби масової інформації змісту розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради.

3.14. Залучає журналістів до розгляду проблемних питань на нарадах, брифінгах, прес-конференціях міської ради, висвітлення в засобах масової інформації прийнятих на них рішень.

3.15. Відповідає за інформаційне обслуговування офіційного веб-сайту Житомирської міської ради в Інтернеті, вживає заходів щодо його оперативного поновлення.

3.16. Організовує прес-конференції, брифінги, інтерв'ю, виступи міського голови, його заступників та керівників виконавчих органів міської ради в електронних та друкованих засобах масової інформації.

3.17. Аналізує публікації, теле- і радіопередачі та готує відповідні інформаційні матеріали для міського голови.

3.18. Розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток і захист інформаційної сфери міста.

3.19. Організовує передплату періодичних видань для структурних підрозділів міськвиконкому.

3.20. Організовує і проводить акредитацію представників засобів масової інформації на заходах Житомирської міської ради та її виконавчих органах.

3.21. Організовує та проводить засідання Громадської ради при Житомирському міському голові.

3.22. Організовує та проводить щорічний міський конкурс "Журналіст року".

3.23. Здійснює організаційні заходи щодо нагородження відзнакою виконавчого комітету міської ради "Меценат року".

3.24. Систематично вивчає й аналізує тенденції етнонаціонального і етнокультурного розвитку на території міста.

3.25. Запобігає в межах своєї компетенції проявам національної винятковості, нетерпимості до громадян будь-якої іншої національності, розпалюванню ворожнечі й ненависті на національному ґрунті.

3.26. Координує взаємодію виконавчих органів міської ради з питань державно-церковних відносин.

3.27. Сприяє зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних міжцерковних питань виключно на засадах законодавства.

3.28. Запобігає будь-яким проявам релігійної винятковості та нетерпимості до невіруючих або віруючих інших віросповідань, розпалюванню ворожнечі та ненависті на релігійному ґрунті.

3.29. Вивчає тенденції, аналізує ситуацію в релігійному житті міста, бере участь у розробленні поточних та довготермінових прогнозів з питань державно-церковних відносин та релігійних процесів в Україні.

3.30. Проводить облік релігійних організацій, які діють на території міста.

3.31. Забезпечує встановлення, розвиток і поглиблення дружніх зв'язків з містами-побратимами та іншими містами в Україні і за кордоном.

3.32. Сприяє організації та проведенню системи заходів по забезпеченню партнерського та міжнародного співробітництва міст, організації та проведенню зустрічей зарубіжних делегацій з керівництвом міськвиконкому та його структурних підрозділів.

3.33. Проводить у встановленому порядку роботу, пов'язану з організацією професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників управління.

3.34. Здійснює відповідно до чинного законодавства інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

4. Права управління

Управління має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Скликати в установленому порядку наради, семінари, конференції тощо з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Одержувати у встановленому законодавством порядку обов'язкові примірники друкованих видань, що видаються або виготовляються видавничими організаціями, поліграфічними підприємствами міста.

4.5. Управління під час здійснення своїх повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, з обласною державною адміністрацією, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

5. Структура та організація роботи управління

5.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.2. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників управління, в межах виділених асигнувань, штатний розпис затверджується міським головою.

5.3. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в установленому законом порядку. На посаду начальника управління призначаються особи, що мають повну вищу освіту, стаж керівної роботи не менше 3 років.

5.4. Начальник управління:

5.4.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності працівників управління.

5.4.2. Розробляє посадові інструкції працівників управління, які затверджуються секретарем міської ради.

5.4.3. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

5.5. Управління має печатку.

 

Секретар міської ради

А. З. Каленський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали