ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 листопада 2011 року N 237

Про затвердження Положення про Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного агентства водних ресурсів України від 16 березня 2012 року N 109 (Наказ N 109)

Відповідно до Закону України від 21.09.2006 N 185-V "Про управління об'єктами державної власності", Указу Президента України від 13.04.2011 N 453 "Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (Указ N 453/2011) наказую:

1. Затвердити Положення про Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику Управління водного господарства у м. Києві та Київській області М. Урупі у двомісячний строк:

здійснити державну реєстрацію Положення у встановленому чинним законодавством порядку;

надати юридичному сектору Держводагентства нотаріально завірену копію зареєстрованого Положення.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держводгоспу від 22.07.2009 N 128 "Про зміну найменування Київського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства" та від 02.04.2010 N 57 "Про внесення змін до Положення про Управління водного господарства у м. Києві та Київській області".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства М. Яцюка.

 

Голова Агентства

В. Сташук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства водних ресурсів України
18.11.2011 N 237


ПОЛОЖЕННЯ
про Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області

1. Загальні положення

1.1. Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області (далі - Київводресурсів) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).

1.2. У своїй діяльності Київводресурсів керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями місцевих органів влади, наказами, рішеннями колегій, іншими нормативними документами та актами Держводагентства, цим Положенням.

1.3. Київводресурсів у межах своїх повноважень, відповідно до чинного законодавства, забезпечує на території м. Києва та Київської області вирішення питань у сфері експлуатації державних водогосподарських та меліоративних об'єктів, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями, установами, підприємствами питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

1.4. Київводресурсів координує діяльність організацій, що належать до сфери управління Держводагентства з питань експлуатації державних водогосподарських та меліоративних об'єктів на території м. Києва та Київської області.

1.5. Київводресурсів є юридичною особою, яка має самостійний баланс, рахунки у відділенні Державної казначейської служби України та банках України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.6. Найменування та місцезнаходження Київводресурсів:

Повна назва: Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області.

Скорочена назва: Київводресурсів.

Місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, 25.

1.7. Київводресурсів є правонаступником усіх прав і обов'язків Управління водного господарства у м. Києві та Київській області (Київводгосп).

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Київводресурсів є:

2.1.1. Реалізація в м. Києві та Київській області державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

2.1.2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки Київської області у водних ресурсах.

2.1.3. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи захист населених пунктів і земель Київської області та м. Києва від підтоплення і затоплення.

2.1.4. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

2.1.5. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз та інших водогосподарських об'єктів.

2.1.6. Здійснення моніторингу стану зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства.

2.1.7. Організація виконання довгострокових державних і регіональних комплексних програм розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушуваних, зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та виконання інших природоохоронних заходів на водних об'єктах на території м. Києва та Київської області.

2.2. Київводресурсів відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів, а також меліорації земель та експлуатації об'єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації.

2.2.2. Забезпечує розвиток водного господарства, меліорації земель, водогосподарського будівництва та виконання природоохоронних заходів у м. Києві та Київській області.

2.2.3. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства і здійснюють діяльність у межах області, басейновими радами, іншими організаціями, підприємствами і установами.

2.2.3. Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства.


2.2.4. Розробляє та подає на затвердження до Держводагентства режими роботи водосховищ комплексного призначення (крім Київського, Канівського водосховищ та водосховищ басейну р. Рось) і водогосподарських систем, затверджує правила їх експлуатації. (Наказ N 109)

(підпункт 2.2.4 пункту 2 у редакції наказу Державного агентства водних ресурсів України від 16.03.2012 р. N 109) (Наказ N 109)

2.2.5. Здійснює організацію та координацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи водосховищ комплексного призначення (крім Київського, Канівського водосховищ та водосховищ басейну р. Рось) і водогосподарських систем.

2.2.6. Погоджує договори оренди водних об'єктів, а у межах басейну р. Рось за технічними умовами БУВР Росі.

2.2.7. Погоджує межі зон санітарної охорони водних об'єктів.

2.2.8. Розглядає та погоджує проекти паспортів місць видалення відходів.

2.2.9. Забезпечує роботу функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

2.2.10. Готує та подає на розгляд Держводагентства пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

2.2.11. Здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу.

2.2.12. Здійснює та узагальнює дані щодо інвентаризації та паспортизації міжгосподарських меліоративних систем, затверджує правила, встановлює режими їх експлуатації, забезпечує їх дотримання та експлуатацію.

2.2.13. Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних об'єктів, гідротехнічних споруд та надає в межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.

2.2.14. Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок та подає їх Держводагентству.

2.2.15. Забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем та інших об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених чинним законодавством джерел фінансування.

2.2.16. Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту меліоративних систем, систем захисту від шкідливої дії вод, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах.

2.2.17. Здійснює моніторинг меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель.

2.2.18. Готує перспективні прогнози та пропозиції щодо основних напрямків розвитку меліорації земель та використання меліорованих угідь на підставі аналізу розробок і висновків органів виконавчої влади, науково-дослідних установ і організацій, обґрунтовує і визначає, за участю місцевих органів влади потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях у розрізі районів на фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією і будівництвом меліоративних систем.

2.2.19. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих організацій, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням і зміцненням дисципліни, збереженням державного майна, ощадливим та раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо недопущення корупційних проявів.

2.2.20. Надає допомогу підвідомчим організаціям в організації ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, забезпечує достовірність і своєчасне подання звітів за затвердженими Держстатом формами.

2.2.21. Здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує в установленому порядку кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату та осіб кадрового резерву Київводресурсів.

2.2.22. Бере участь в організаційному і методичному забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підвідомчих організацій.

2.2.23. Забезпечує виконання завдань зі створення безпечних і здорових умов праці, здійснення заходів, спрямованих на попередження травматизму і професійних захворювань, контроль за станом охорони праці, безпеки дорожнього руху.

2.2.24. Забезпечує підготовку та реалізацію інвестиційних проектів з питань водного господарства.

2.1.25. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності підвідомчих організацій.

2.2.26. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів; забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

2.2.27. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю та підвідомчих організацій.

2.2.28. Сприяє розвитку науково-технічного прогресу, організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, обміну досвідом з питань експлуатації меліоративних систем та водного господарства.

2.2.29. Погоджує створення на річках Київської області водойм та водопідпірних споруд, крім річок Дніпро, Десна та р. Рось, а у межах басейну р. Рось за технічними умовами БУВР Росі.

2.2.30. Погоджує проекти щодо розмірів та режиму користування смуг відведення.

2.2.31. Готує проекти кошторисів доходів і видатків на експлуатацію загальнодержавних водогосподарських об'єктів і міжгосподарських державних меліоративних систем та заходів з охорони вод і раціонального використання водних ресурсів.

2.2.32. Визначає, за погодженням з територіальними органами МНС, Мінприроди, місцевими органами влади, перелік об'єктів захисту від шкідливої дії вод відповідно до затверджених програм, будівництво яких фінансується з державного бюджету, та подає його на розгляд Держводагентства.

2.2.33. Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству щодо водогосподарської і гідрологічної обстановки.

2.2.34. Здійснює контроль за технічним наглядом якості виконаних робіт з ремонту споруд, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об'єктів, які знаходяться на балансі підвідомчих організацій.

2.2.35. Організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

2.2.36. Видає дозволи на проведення днопоглиблювальних робіт, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій (крім будівельних робіт) на землях водного фонду, крім земель водного фонду річок Дніпро, Десна.

2.2.37. Погоджує видачу дозволів на проведення на землях водного фонду робіт з будівництва об'єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення, крім земель водного фонду річок Дніпро, Десна.

2.2.38. Погоджує проекти землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель водного фонду.

2.2.39. Розглядає та погоджує проекти паспортів місць видалення відходів.

2.2.40. Подає на розгляд Держводагентства пропозиції щодо удосконалення структури організацій, щодо яких здійснюються функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю.

2.2.41. Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу.

2.2.42. Здійснює за дорученням Держводагентства міжнародне співробітництво з питань управління, використання, охорони та відтворення водних ресурсів на транскордонних водних об'єктах басейну, готує відповідні пропозиції Держводагентству, бере участь у нарадах уповноважених, їх заступників та робочих груп сторін.

2.2.43. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права та обов'язки

3.1. Київводресурсів має право:

3.1.1. Подавати на розгляд Держводагентства пропозиції з удосконалення структури підвідомчих організацій.

3.1.2. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Київводресурсів.

3.1.3. Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

3.1.4. Скликати наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу, створювати комісії та робочі групи.

3.1.5. Розробляти положення про преміювання та з оплати праці, керуючись нормативно-правовими актами з оплати праці у межах наявних фінансових ресурсів.

3.1.6. Організовувати і проводити зовнішній контроль згідно з затвердженими програмами перевірок точності результатів вимірювання у вимірювальних лабораторіях.


3.1.8. Виконувати функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об'єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування. (Наказ N 109)

(підпункт 3.1.8 пункту 3.1 у редакції наказу Державного агентства водних ресурсів України від 16.03.2012 р. N 109) (Наказ N 109)

3.1.9. Брати та здавати в оренду рухоме та нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.

3.1.10. Відкривати рахунки у відділенні Державної казначейської служби України.

3.1.11. За погодженням із місцевими органами виконавчої влади готувати та подавати до Держводагентства проекти нормативно-правових актів з питань водного господарства і меліорації земель для розгляду та прийняття відповідних рішень.

3.1.12. Надавати платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб згідно з Переліком і у порядку, встановленому чинними нормативно-правовими актами України.

3.1.13. Порушувати перед місцевими органами виконавчої влади питання щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення виробничої діяльності об'єктів або анулювання їх дозволів на спеціальне водокористування при виявленні порушень водного законодавства.

3.1.14. Оголошувати проведення конкурсних торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно з чинним законодавством.

3.1.15. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

3.2. Київводресурсів зобов'язане:

3.2.1. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України.

3.2.2. Забезпечувати цільове і раціональне використання та збереження закріпленого за ним майна, виділених державних коштів і своєчасні розрахунки з працівниками Київводресурсів.

3.2.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання чинного законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

3.2.4. Здійснювати заходи з удосконалення роботи Київводресурсів, його окремих підрозділів та підвідомчих організацій.

3.2.5. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань.

3.2.6. Для здійснення координації діяльності у м. Києві та Київській області подавати до Держводагентства фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем та управління водними ресурсами.

3.2.7. Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства та підвідомчих організацій.

3.2.8. Здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей.

3.2.9. Утримувати об'єкти інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем та водних об'єктів, що знаходяться на балансі підвідомчих організацій.

3.2.10. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3.2.11. Виконувати інші обов'язки, відповідно до чинного законодавства України.

4. Майно та кошти

4.1. Майно Київводресурсів складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається на балансі Київводресурсів.

4.2. Майно Київводресурсів є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за Київводресурсів, здійснюється з дозволу Держводагентства, у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.3. Джерелами формування майна є:

- майно, передане Київводресурсів Держводагентством;

- бюджетні асигнування;

- надходження від надання платних послуг та інші власні надходження;

- безоплатна передача майна на баланс від юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Фінансування Київводресурсів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

4.5. Оплата праці працівників Київводресурсів здійснюється відповідно до умов оплати праці та схем тарифних розрядів посад (професій) працівників організацій меліорації та водного господарства, які затверджуються Держводагентством у встановленому порядку, та іншими нормативними документами.

4.6. Київводресурсів у встановленому чинним законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею.

4.7. Київводресурсів забезпечує бухгалтерський, податковий і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також обов'язкову звітність згідно з чинним законодавством.

4.8. Перевірки та ревізії діяльності Київводресурсів здійснює Держводагентство та інші контролюючі органи у порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Управління Київводресурсів

5.1. Держводагентство України здійснює управління та контроль за діяльністю Київводресурсів з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

5.2. Держводагентство:

5.2.1. Закріплює за Київводресурсів майно, необхідне для його діяльності.

5.2.2. Затверджує Положення про Київводресурсів та зміни і доповнення до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Положення та приймає рішення у зв'язку з його порушеннями.

5.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади начальника Київводресурсів шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням із державними адміністраціями.

5.2.4. За поданням начальника Київводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника та головного бухгалтера Київводресурсів.

5.2.5. За поданням начальника Київводресурсів призначає на посади та звільняє з посад начальників підвідомчих організацій шляхом укладання та розірвання з ними контрактів за погодженням із відповідною місцевою державною адміністрацією.

5.2.6. За поданням начальника Київводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного інженера та головного бухгалтера підвідомчих організацій.

5.2.7. Здійснює контроль за виконанням Київводресурсів своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності.

5.2.8. Затверджує штатний розпис і кошторис на утримання Київводресурсів та його апарату.

5.2.9. Координує діяльність Київводресурсів з питань регулювання і використання водних ресурсів та експлуатації меліоративних систем.

5.2.10. Здійснює інші функції з управління, які визначені Положенням про Держводагентство (Указ N 453/2011) та чинним законодавством.

5.3. Керівництво діяльністю Київводресурсів здійснює начальник і за встановленим розподілом обов'язків - заступники начальника Київводресурсів.

5.4. Начальник Київводресурсів самостійно вирішує питання діяльності Київводресурсів, за винятком питань віднесених чинним законодавством і цим Положенням до компетенції Держводагентства.

5.5. Начальник Київводресурсів:

5.5.1. Діє без довіреності від імені Київводресурсів, представляє його у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями як в Україні, так і за її межами, а також у відносинах з фізичними особами.

5.5.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Київводресурсів завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг.

5.5.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства.

5.5.4. Призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника та головного бухгалтера Київводресурсів за погодженням з Держводагентством.

5.5.5. Призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Київводресурсів, формує кадровий резерв.

5.5.6. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника.

5.5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату Київводресурсів, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв'язку з їх порушенням.

5.5.8. Приймає рішення про заохочення, накладання матеріальних та дисциплінарних стягнень на працівників апарату Київводресурсів.

5.5.9. Подає пропозиції до Держводагентства про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на керівників підвідомчих організацій.

5.5.10. Укладає угоди (договори), видає довіреності, відкриває у відділені Державної казначейської служби України рахунки від імені Київводресурсів.

5.5.11. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки для працівників апарату Київводресурсів та підвідомчих організацій, обов'язкові для виконання.

5.5.12. Затверджує кошторис та штатний розпис підпорядкованих йому організацій.

5.5.13. У разі необхідності утворює тимчасові комісії, групи, експертну та технічну ради для ефективного вирішення завдань, покладених на Київводресурсів.

5.5.14. Подає пропозиції до Держводагентства щодо внесення змін або доповнень до цього Положення.

5.5.16. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

5.5.17. Надає Держводагентству узагальнений звіт щодо виконання умов контрактів, укладених з керівниками підпорядкованих йому організацій.

5.5.18. Вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Держводагентством, цим Положенням до компетенції начальника.

5.6. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Київводресурсів, обговорення найважливіших напрямків його діяльності у Київводресурсів утворюється колегія.

5.7. Загальні засади діяльності колегії визначаються Положенням про колегію Київводресурсів, яке затверджується начальником Київводресурсів.

5.8. Рішення колегії доводяться до відома та виконання наказами начальника Київводресурсів.

5.9. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Київводресурсів з працівниками регулюються чинним законодавством України про працю.

5.10. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудового колективу в Київводресурсів відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

5.11. Київводресурсів здійснює координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю бюджетних організацій, які є юридичними особами:

- Іванківського міжрайонного управління водного господарства (місцезнаходження: 07200, Київська область, смт Іванків, вул. Івана Проскури, 79-б);

- Ірпінського міжрайонного управління водного господарства (місцезнаходження: 08114, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гореничі, 21 км Житомирського шосе);

- Обухівського міжрайонного управління водного господарства (місцезнаходження: 08704, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 68);

- Трубізького міжрайонного управління водного господарства (місцезнаходження: 07500, Київська область, смт Баришівка, вул. Торф'яна, 20);

- Київської гідрогеолого-меліоративної експедиції (місцезнаходження: 02088, м. Київ-88, вул. Коцюбинського, 18).

5.12. Права і обов'язки підвідомчих організацій, що є відокремленими юридичними особами, визначаються положеннями про них, які затверджуються Держводагентством. Контроль за додержанням вимог цих положень здійснює Київводресурсів.

5.13, Київводресурсів здійснює функції контролю за господарською діяльністю Бортницького міжрайонного управління водного господарства імені М. А. Гаркуші в частині експлуатації меліоративних систем і відтворення водних ресурсів.

6. Ліквідація та реорганізація Київводресурсів

6.1. Припинення діяльності Київводресурсів відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства або за рішенням суду.

6.2. У разі реорганізації Київводресурсів всі його майнові права та обов'язки переходять до організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.

6.3. У разі ліквідації Київводресурсів активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету, відповідно до чинного законодавства.

6.4. Ліквідація Київводресурсів здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством.

6.5. Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

6.6. У разі реорганізації або ліквідації Київводресурсів працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

6.7. Ліквідація вважається завершеною, а Київводресурсів таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Держводагентства та реєструються відповідно до чинного законодавства.

7.3. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Положення, є його невід'ємною частиною.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали