ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.05.2012 р. N 350

Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації

Відповідно до Типового положення про управління у справах преси і інформації обласної, Севастопольської міської, управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року N 954, Типового положення про управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю обласної і управління (відділ) з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року N 128, згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 9 квітня 2012 року N 260 "Про внесення змін до структури обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 260), керуючись статтями 5, 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41, статтею 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про управління з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 4 червня 2010 року N 483 "Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Херсонської обласної державної адміністрації", від 11 червня 2010 року N 544 "Про затвердження Положення про управління у справах преси та інформації Херсонської обласної державної адміністрації".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації - керівника апарату Білого В. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
11.05.2012 N 350


ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації

1. Управління з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації (далі - Управління) є структурним підрозділом Херсонської обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації і підзвітне та підконтрольне йому та Державному комітету з питань телебачення і радіомовлення України.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держкомтелерадіо, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями Управління є:

- сприяння розвитку громадянського суспільства, налагодженню комунікацій та забезпеченню взаємодії місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями, громадськими організаціями, національними меншинами, релігійними конфесіями, засобами масової інформації;

- організація консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, вивчення громадської думки для врахування у процесі розробки та виконання управлінських рішень із суспільно важливих питань;

- сприяння у забезпеченні відкритості та прозорості управлінського процесу;

- аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні;

- реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин і права громадян на свободу світогляду та віросповідання;

- сприяння гармонізації міжнаціональних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України;

- сприяння становленню основних засад інформаційного суспільства;

- здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури області, впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;

- сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

- участь у формуванні і реалізації в області державної політики у сфері інформації, розвитку інформаційного суспільства, висвітленні діяльності органів державної влади засобами масової інформації, а також у сфері видавничої справи з метою більш повного задоволення потреб населення області в інформаційній та видавничій продукції;

- забезпечення населення повною і достовірною інформацією стосовно цілей та змісту системних соціально-економічних реформ, започаткованих керівництвом держави, стану їх упровадження в країні та області;

- започаткування нових традицій у внутрішній та зовнішній інформаційної політиці області;

- участь у формуванні у вітчизняному і світовому інформаційному просторі сталого позитивного іміджу Херсонської області;

- пропагування конкурентоспроможності та конкурентних переваг Херсонської області.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у регіоні, розглядає питання, пов'язані з реалізацією внутрішньої політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові облдержадміністрації.

4.2. Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції.

4.3. Аналізує діяльність політичних партій, громадських організацій, національних товариств, релігійних конфесій та засобів масової інформації в області, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови обласної державної адміністрації з політичними партіями, громадськими організаціями релігійними конфесіями та засобами масової інформації у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

4.4. Забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку області, а також стосовно інших питань.

4.5. Узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади.

4.6. Здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадської ради при облдержадміністрації.

4.7. Надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям з питань, що належать до компетенції Управління.

4.8. Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати.

4.9. Надає консультаційні послуги з питань реєстрації статутів релігійних громад та щодо порядку внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру.

4.10. Вживає в межах компетенції заходів для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації.

4.11. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню.

4.12. Організовує підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції Управління.

4.13. Надає роз'яснення щодо розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції Управління.

4.14. Здійснює збір інформації щодо поточної діяльності, а також щодо ключових досягнень структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій в контексті реалізації державних та обласних програм реформування та розвитку.

4.15. Здійснює моніторинг регіональних, всеукраїнських та міжнародних засобів масової інформації в частині оцінки діяльності регіональних та державних органів влади, а також щодо основних проблем регіону.

4.16. Здійснює моніторинг громадської думки щодо рівня довіри до влади, ефективності реалізації в області реформ, ефективності реалізації інформаційних та іміджевих програм щодо популяризації діяльності влади, роз'яснення сутності реформ тощо.

4.17. Розробляє та реалізує щотижневі медіа-плани із визначенням "інформаційних повідомлень тижня".

4.18. Готує щоденні інформаційні стрічки новин - їх розміщення на офіційному сайті та здійснення розсилки новин по регіональних, всеукраїнських та міжнародних засобах масової інформації.

4.19. Здійснює координацію іміджевих та інформаційних кампаній у напрямку створення та розповсюдження друкованої, аудіо- та відеопродукції, яка сприяє популяризації дій представників регіональних та державних органів влади.

4.20. Сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова.

4.21. Аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз'яснення або спростування.

4.22. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4.23. Вносить пропозиції щодо визначення пріоритетів державної політики у сфері інформації.

4.24. Проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування державної політики у сфері інформації і видавничої справи.

4.25. Вживає у межах своїх повноважень заходів забезпечення розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи.

4.26. Включає в установленому законодавством порядку суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, забезпечує надання державної підтримки вітчизняному книговиданню.

4.27. Готує в межах повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, засідань за круглим столом, що проводяться в облдержадміністрації.

4.28. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток інформаційного простору та інформаційної інфраструктури області, впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, становлення основних засад інформаційного суспільства.

4.29. Сприяє створенню системи суспільного телерадіомовлення.

4.30. Надає місцевим засобам масової інформації, суб'єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції.

4.31. Сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

4.32. Забезпечує інформаційне наповнення офіційного сайту обласної державної адміністрації та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток області та держави в цілому.

4.33. Сприяє забезпеченню інформаційного супроводження процесів європейської інтеграції.

4.34. Вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб'єктів господарювання у сфері інформації та видавничої справи.

4.35. Сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов у зазначеній сфері.

4.36. Бере участь у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм розвитку сфери інформації та видавничої справи.

4.37. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази державних і комунальних засобів масової інформації, видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження.

4.38. Вживає у межах повноважень заходів до активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

4.39. Бере участь в організації міжнародних заходів, пов'язаних з діяльністю у сфері інформації та видавничої справи.

4.40. Реалізує у межах своїх повноважень державну політику стосовно дотримання державної таємниці.

4.41. Організовує розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції.

4.42. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції.

4.43. Готує пропозиції до проектів місцевого бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку області з питань, що належать до його компетенції.

4.44. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників інформаційної сфери.

4.45. Вносить пропозиції щодо відзначення державними нагородами України представників інформаційної сфери та громадськості.

4.46. Забезпечує висвітлення діяльності облдержадміністрації на офіційному сайті обласної державної адміністрації.

4.47. Здійснює координацію роботи сайту Херсонської обласної державної адміністрації з метою його приведення у відповідність із сучасними інформаційними стандартами.

4.48. Надає методичну допомогу органам державної влади області та їх структурним підрозділам з питань упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

4.49. Здійснює моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів облдержадміністрації, її структурних підрозділів, районних державних адміністрацій.

5. Управління має право:

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об'єднань громадян, а також вчених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та інші матеріали, а від місцевого органу державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- використовувати системи зв'язку і комунікації облдержадміністрації;

- готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції;

- скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з райдержадміністраціями, структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за поданням заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків за погодженням з Держкомтелерадіо.

Начальник Управління має заступників. Заступників начальника призначає на посаду та звільняє з посади голова облдержадміністрації за поданням начальника Управління, погодженим із заступником голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків за погодженням з Держкомтелерадіо.

Інші працівники Управління призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Управління.

8. Начальник Управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів Управління;

- затверджує положення про структурні підрозділи Управління, видає в межах їх повноважень накази і контролює їх виконання;

- подає на затвердження голови облдержадміністрації кошторис та штатний розпис Управління;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

- скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

9. Для розгляду наукових рекомендацій, інших пропозицій щодо напрямів розвитку сфери інформації і видавничої справи в Управлінні можуть створюватися дорадчі і консультативні органи.

Склад зазначених органів та положення про них затверджує начальник Управління.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Управління в межах виділених асигнувань визначає голова облдержадміністрації після проведення їх експертизи Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали