Додаткова копія: Про затвердження Положення про Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 січня 2019 року N 11

Про затвердження Положення про Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (Постанова N 671) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730 (Постанова N 730)), Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року N 706 (Постанова N 706) (зі змінами), директиви Міністерства оборони України від 13 грудня 2018 року N Д-226/6/15 "Про проведення організаційних заходів у апараті Міністерства оборони України в 2018 - 2019 роках" та з метою визначення завдань і функцій Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України, відповідальності, повноважень його керівника наказую:

1. Затвердити Положення про Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України, що додається.

2. Визнати таким, що втрачає чинність з 26 березня 2019 року, наказ Міністерства оборони України від 11 травня 2016 року N 245 "Про затвердження Положення про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України" (зі змінами).

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України

С. Полторак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
10 січня 2019 року N 11

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України

1. Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України (далі - Управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України (далі - Міністерство оборони), призначеним для реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії, оцінки корупційних ризиків в Міністерстві оборони та здійснення відповідних антикорупційних заходів.

Управління є уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції в Міністерстві оборони, яке підпорядковується Міністру оборони України.

Управління є органом управління підпорядкованими йому територіальними підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства оборони України, наказами та директивами Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України (далі - Генеральний штаб), дорученнями Міністра оборони України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Управління є:

підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства;

участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, врегулюванням конфлікту інтересів;

організація роботи підпорядкованих територіальних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції.

Управління може виконувати завдання, зазначені в пункті 3 цього Положення, самостійно або разом з іншими структурними підрозділами.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

організовує в межах компетенції виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони, інших нормативно-правових актів та здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

розробляє проекти нормативно-правових актів відповідно до напряму діяльності Управління;

розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Міністру оборони України;

координує роботу та здійснює методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів апарату Міністерства оборони, Генерального штабу, органів військового управління, з'єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства оборони (далі - структурні підрозділи Міністерства оборони і Генерального штабу, підпорядковані органи військового управління, військові частини та державні підприємства), з питань планування, підготовки та проведення антикорупційних заходів, надає їм методичні рекомендації та роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

вживає заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб структурних підрозділів Міністерства оборони і Генерального штабу, підпорядкованих органів військового управління, військових частин та державних підприємств, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

надає методичну допомогу в заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності посадових і службових осіб структурних підрозділів Міністерства оборони і Генерального штабу, підпорядкованих органів військового управління, військових частин та державних підприємств, до вчинення корупційних правопорушень;

у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами структурних підрозділів Міністерства оборони і Генерального штабу, підпорядкованих органів військового управління, військових частин та державних підприємств, доповідає про такі факти Міністру оборони України, інформує відповідних керівників;

проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки), а також може залучатися до проведення внутрішнього аудиту та інспекційних перевірок або інших контрольних заходів у частині дотримання антикорупційного законодавства;

повідомляє в установленому порядку Міністру оборони України, спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, а також Військову службу правопорядку у Збройних Силах України про виявлені корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

веде облік посадових та службових осіб структурних підрозділів апарату Міністерства оборони, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

проводить антикорупційну експертизу та погодження проектів нормативно-правових актів Міністерства оборони та Генерального штабу з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

організовує відповідно до законодавства спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави в апараті Міністерства оборони;

забезпечує захист персональних даних особового складу;

здійснює планування діяльності;

організовує виконання заходів повсякденної службової діяльності та підвищення професійної підготовки особового складу;

провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, відповідно до законодавства про державну таємницю, забезпечує захист іншої інформації з обмеженим доступом, яка опрацьовується (циркулює) в Управлінні;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом;

вживає заходів з технічного захисту інформації;

виконує доручення Міністра оборони України, доповідає про результати роботи, здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих за результатами контрольних заходів;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

у межах своєї компетенції в установленому порядку розглядає звернення громадян, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України;

планує і здійснює заходи щодо переведення Управління на функціонування в умовах особливого періоду;

забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

забезпечує схоронність службових документів, що утворюються в процесі діяльності Управління, своєчасне передавання їх на державне зберігання до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України, відповідно до законодавства та актів Міністерства оборони;

здійснює виконання функцій внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямом діяльності Управління;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Втручання в діяльність Управління під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

5. Управління для виконання покладених на нього завдань має право:

одержувати в установленому порядку від посадових осіб структурних підрозділів Міністерства оборони і Генерального штабу, підпорядкованих органів військового управління, військових частин та державних підприємств інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також у встановленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

в установленому порядку проводити або брати участь у проведенні контрольних заходів з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства;

ініціювати перед керівництвом Міністерства оборони питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Управління завдань;

проводити опитування (анкетування, інтерв'ювання) персоналу структурних підрозділів Міністерства оборони і Генерального штабу, підпорядкованих органів військового управління, військових частин, державних підприємств та окремих осіб (за їх згодою) з питань поширення корупції;

ініціювати скликання нарад, створення комісій, робочих груп, проводити наукові конференції та семінари з питань, що належать до компетенції Управління;

вивчати та аналізувати документи та відомості про осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які працюють (проходять військову службу) у сферах, де існує високий ризик прояву корупції, або якими раніше були створені обставини конфлікту інтересів, здійснювати планові і позапланові перевірки їх діяльності, прийнятих (підготовлених) ними рішень;

за необхідності залучати для проведення контрольних заходів у встановленому порядку (за погодженням з відповідними керівниками) фахівців та експертів;

використовувати в межах повноважень інформаційні електронні бази даних Міністерства оборони і Генерального штабу, державні та урядові системи інформації, утворювати власні інформаційні, інформаційно-аналітичні, облікові та обліково-аналітичні бази даних;

у встановленому порядку розробляти порадники, інструкції та методичні рекомендації з питань, що відносяться до компетенції Управління;

з урахуванням обмежень, установлених законодавством, мати безперешкодний доступ до приміщень і територій об'єктів, що перевіряються, отримувати письмові пояснення, відповідні документи та їх копії, що стосуються предмета контрольного заходу, консультації спеціалістів, перевіряти фактичну наявність активів, відповідність облікових і звітних даних з фактичним станом справ;

отримувати встановленим порядком накази, розпорядження, договори, контракти, статистичні дані, звітність про виконання паспортів бюджетних програм, фінансові результати та інші документи і матеріали, необхідні для проведення контрольного заходу;

за дорученням Міністра оборони України представляти в межах своєї компетенції інтереси Міністерства оборони в державних органах, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях;

проводити експертну оцінку матеріальних носіїв інформації, які плануються до передачі іноземним делегаціям, та тих, що передбачається використовувати працівниками Управління в закордонних відрядженнях, а також матеріалів, які готуються для публікації в друкованих виданнях, передачі на телебаченні та радіо, оголошення на міжнародних, зарубіжних і відкритих загальнодержавних з'їздах, конференціях, нарадах і симпозіумах;

здійснювати експертну оцінку матеріальних носіїв інформації, розроблених в Управлінні.

6. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку зі структурними підрозділами Міністерства оборони та Генерального штабу, спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, органів виконавчої влади, з юридичними особами, громадськими об'єднаннями, а також за дорученням Міністра оборони України з питань міжнародного співробітництва - з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.

7. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Міністр оборони України в установленому законодавством порядку.

Начальник Управління підпорядковується Міністру оборони України.

8. Начальник Управління відповідає за:

виконання завдань, покладених на Управління;

проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, контроль за їх здійсненням у структурних підрозділах Міністерства оборони і Генерального штабу, підпорядкованих органів військового управління, військових частин, державних підприємств;

організацію діяльності та керівництво Управлінням, його здатність до виконання завдань за функціональним призначенням, мобілізаційну підготовку, виховання, трудову та військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу Управління;

цільове та ефективне використання коштів, що виділяються на виконання завдань, визначених у межах компетенції Управління;

організацію та функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямом діяльності Управління;

організацію (контроль) проведення антикорупційної експертизи та погодження проектів нормативно-правових актів, наказів Міністерства оборони України;

забезпечення в Управлінні охорони державної таємниці відповідно до режиму секретності, захисту іншої інформації з обмеженим доступом та здійснення постійного контролю за його станом;

організацію та переведення Управління на функціонування в умовах особливого періоду;

організацію ведення діловодства та електронного документообігу;

забезпечення технічного захисту інформації в Управлінні згідно з нормативно-правовими актами та здійснення контролю за його станом.

Начальник Управління несе відповідальність згідно із законодавством за дії, що завдали шкоди державі.

9. Начальник Управління в межах повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання, здійснює інші заходи, спрямовані на виконання Управлінням покладених на нього завдань і функцій.

Начальник Управління має право скасовувати накази, видані ним та начальниками територіальних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції.

10. Начальник Управління:

здійснює керівництво діяльністю Управління та підпорядкованими територіальними підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції;

визначає пріоритети роботи Управління, підпорядкованих територіальних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, шляхи виконання завдань, затверджує поточні плани роботи, звіти про їх виконання;

бере участь у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики, координує роботу з підготовки проектів нормативно-правових актів за напрямом діяльності;

за дорученням Міністра оборони України, першого заступника Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції та державного секретаря Міністерства оборони України представляє структурний підрозділ у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами;

організовує та контролює виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, Міністра оборони України особовим складом Управління;

надає вказівки і рекомендації відповідним органам Збройних Сил України щодо питань роботи у сфері запобігання та виявлення корупції;

погоджує призначення, координує і контролює діяльність осіб, яких визначено уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах апарату Міністерства оборони і Генерального штабу, підпорядкованих органів військового управління, військових частин, а також уповноважених осіб, призначених відповідальними за реалізацію антикорупційних програм, на державних підприємствах, які входять до сфери управління Міністерства оборони;

організовує в межах повноважень взаємодію зі структурними підрозділами спеціально уповноважених органів з питань антикорупційної політики, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, органів виконавчої влади, юридичними особами, громадськими об'єднаннями, а також за дорученням Міністра оборони України з питань міжнародного співробітництва - з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;

організовує контроль за виконанням рішень Міністра оборони України, прийнятих за результатами проведених контрольних заходів;

затверджує систему внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямом діяльності Управління на відповідний рік;

забезпечує за рішенням Міністра оборони України, або його першого заступника, державного секретаря Міністерства оборони України інформування та/або передачу до правоохоронних органів матеріалів контрольних заходів;

затверджує порадники, інструкції, методичні рекомендації та інші документи стосовно проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

у встановленому порядку вносить пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції;

затверджує положення про підпорядковані територіальні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції та функціональні обов'язки їх начальників;

організовує підвищення кваліфікації державних службовців Управління, аналізує і контролює стан трудової, військової та виконавської дисципліни, вживає заходів щодо його покращення;

подає в установленому законодавством порядку пропозиції щодо призначення на посади, переміщення по службі, звільнення з державної та військової служби, чергового та дострокового присвоєння військових звань і рангів, нагородження державними нагородами та відзнаками Міністерства оборони особового складу Управління та територіальних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, а також щодо їх заохочення та притягнення до відповідальності згідно із законодавством;

організовує облік та узагальнення інформаційних матеріалів, звітів про результати діяльності Управління, надає їх у встановлені терміни Міністру оборони України, а також спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики;

організовує роботу щодо охорони праці;

організовує підготовку пропозицій до законів та інших нормативно-правових актів;

своєчасно вживає заходів для забезпечення режиму секретності, захисту службової та конфіденційної інформації, технічного захисту інформації, здійснює постійний контроль за станом охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, визначає посадовим особам Управління завдання та обов'язки, спрямовує їх роботу на безумовне виконання вимог законодавства з цих питань;

здійснює переведення Управління на функціонування в умовах особливого періоду;

організовує та контролює розгляд звернень громадян, опрацювання запитів на інформацію щодо запобігання та виявлення корупції, проводить особистий прийом громадян;

організовує контроль за схоронністю службових документів, що утворюються в процесі діяльності Управління та підпорядкованих територіальних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, своєчасним передаванням їх на державне зберігання до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України відповідно до законодавства та актів Міністерства оборони України;

реалізовує повноваження щодо самостійного прийняття рішень за напрямом діяльності з подальшим інформуванням Міністра оборони України про результати їх реалізації;

здійснює інші повноваження відповідно до законів та інших нормативно-правових актів.

У разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню начальником або персоналом Управління їх обов'язків, втручання в їх діяльність посадових (службових) або інших осіб начальник Управління письмово інформує про це Міністра оборони України.

11. Начальник Управління має заступника.

Заступник начальника Управління призначається на посаду Міністром оборони України за поданням начальника Управління.

Функціональні обов'язки заступника начальника Управління визначаються начальником Управління.

У разі відсутності начальника Управління його обов'язки виконує заступник або визначена начальником Управління інша посадова особа.

12. Забезпечення діяльності Управління здійснюється в установленому порядку.

13. Положення про Управління, його штатну чисельність та структуру затверджує Міністр оборони України.

Управління має печатку встановленого зразка зі своїм найменуванням, а також інші печатки та штампи, необхідні для забезпечення діяльності Управління.

 

Начальник Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції
Міністерства оборони України
полковник юстиції

В. Приймак
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали