МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.01.2012 р. N 10-р

Про затвердження Положення про управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції Миколаївської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 26, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження голови облдержадміністрації від 28.11.2011 N 342-р "Про внесення змін до структури облдержадміністрації" (Розпорядження N 342-р):

1. Затвердити Положення про управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції Миколаївської обласної державної адміністрації (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
18.01.2012 N 10-р


ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції Миколаївської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції облдержадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітне і підконтрольне голові облдержадміністрації, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству закордонних справ України.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства закордонних справ України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

1.3. Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Начальник управління має заступника, якого за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади голова обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

2. Основними завданнями управління є:

2.1. Забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції;

2.2. Сприяння виконанню на території області зобов'язань за міжнародними договорами України;

2.3. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки;

2.4. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території області, незалежно від форм власності;

2.5. Сприяння розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;

2.6. Координація діяльності райдержадміністрацій, взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції на території області.

3. Управління відповідно до покладених на нього завдань

3.1. Представляє у межах наданих йому повноважень інтереси облдержадміністрації у зносинах з відповідними органами суб'єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземної держави, а також з міжнародними організаціями;

3.2. Здійснює підготовку проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації і погоджує їх в установленому порядку з Міністерством закордонних справ України;

3.3. Бере участь у підготовці та погодженні з Президентом України, Міністерством закордонних справ України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України закордонних службових відряджень голови облдержадміністрації, технічних завдань, складу офіційних делегацій облдержадміністрації, а також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва;

3.4. За дорученням голови облдержадміністрації готує програми перебування делегацій, окремих представників іноземних держав на території області, організовує протокольні заходи під час проведення зустрічей з посадовими особами облдержадміністрації та інформує Міністерство закордонних справ України про результати цих зустрічей;

3.5. Готує матеріали щодо зовнішньоекономічного співробітництва області до засідань міжурядових комісій, для делегацій від області, що відряджаються за кордон, для переговорів керівництва області з іноземними делегаціями;

3.6. За дорученням голови облдержадміністрації бере участь у переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до компетенції управління;

3.7. Інформує Міністерство закордонних справ України про укладені облдержадміністрацією міжрегіональні угоди та подає завірені їх копії до Міністерства закордонних справ України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

3.8. Координує та контролює в межах своїх повноважень діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, узагальнює інформацію та готує звітні матеріали;

3.9. Надає заінтересованим суб'єктам підприємницької діяльності області інформацію стосовно ділових пропозицій іноземних підприємств, отриману від дипломатичних установ України за кордоном, та сприяє поширенню пропозицій підприємств області за кордоном;

3.10. Проводить постійний моніторинг розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, аналізує ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг);

3.11. Готує пропозиції та проекти програм підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності, поліпшення структури експорту та імпорту товарів, сприяння розвитку експортного потенціалу області, здійснює контроль за їх виконанням;

3.12. Доводить до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності області накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо застосування (скасування) спеціальних санкцій відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

3.13. Відповідно до законодавства та у межах повноважень, наданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, здійснює видачу суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності документів дозвільного характеру (експортно-імпортні ліцензії, разові (індивідуальні) ліцензії) та щомісяця звітує Міністерству економічного розвитку і торгівлі України стосовно їх видачі;

3.14. У порядку, встановленому чинним законодавством, надає висновки щодо визначення операцій такими, що належать до операцій з давальницькою сировиною, контролює в межах своєї компетенції за дорученням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності;

3.15. Готує та вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області;

3.16. Сприяє проведенню переговорів з питань розвитку інвестиційної діяльності в області, залученню іноземних інвестицій, створенню спільних підприємств (з іноземними інвестиціями), щодо визначення перспективних об'єктів та напрямів інвестування;

3.17. Проводить державну реєстрацію іноземних інвестицій і договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземних інвесторів;

3.18. У межах компетенції бере участь у створенні і сприянні функціонуванню на території області спеціальних (вільних) економічних зон;

3.19. Вживає заходів з розвитку міжрегіонального співробітництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

3.20. Сприяє розвитку зовнішньоекономічної виробничої кооперації, надає суб'єктам підприємницької діяльності області інформаційну та організаційну допомогу з питань підготовки, участі та проведення міжнародних виставок, ярмарків і презентацій;

3.21. Бере участь у підготовці та роботі експозицій області на всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках;

3.22. Бере участь у підготовці та проведенні конференцій, семінарів, "круглих столів", міжнародних виставок та інших заходів з зовнішньоекономічних питань;

3.23. Координує роботу з реалізації в області державних програм у сфері європейської інтеграції, готує пропозиції до заходів з їх реалізації та здійснює аналіз їх виконання, готує звітні матеріали;

3.24. Сприяє налагодженню зв'язків з європейськими регіональними організаціями та участі в європейських регіональних програмах, залученню підприємств, установ та організацій до участі в програмах ЄС;

3.25. У порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечує ведення трудових книжок громадян, які працюють за трудовими договорами в представництвах іноземних фірм, у іноземних кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших, прирівняних до них іноземців на території області;

3.26. Готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції управління;

3.27. Інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики з питань компетенції управління;

3.28. Вживає заходів щодо залучення в установленому порядкугромадськості до обговорення питань, що належать до компетенції управління;

3.29. Забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність управління;

3.30. Забезпечує в межах компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;

3.31. Виконує інші функції, що випливають з покладених на управління завдань.

4. Управління має право

4.1. Одержувати в установленому порядку:

- від структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій - інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій;

- від Головного управління статистики в Миколаївській області та митних органів - безоплатно статистичні та митні дані;

4.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.3. Одержувати від правоохоронних органів, органів державної податкової служби, митних органів, регіонального управління Національного банку України інформацію щодо порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності області та їх іноземними партнерами;

4.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

5. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами та об'єднаннями громадян області.

6. Начальник управління

6.1. Керує діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та виконання ним своїх функцій;

6.2. Визначає функції та ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників структурних підрозділів управління;

6.3. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління;

6.4. Забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови облдержадміністрації;

6.5. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

6.6. Подає для затвердження в установленому порядку штатний розпис управління;

6.7. Призначає на посади і звільняє з посад працівників управління в установленому порядку;

6.8. Розподіляє і координує роботу структурних підрозділів управління;

6.9. Затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників управління;

6.10. Застосовує до працівників управління заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

6.11. Забезпечує організацію та виконання основних принципів системи управління охороною праці в управлінні.

7. Заключні положення

7.1. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України зі своїм найменуванням;

7.2. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління визначаються і затверджуються головою обласної державної адміністрації у межах граничної чисельності, фонду оплати праці та асигнувань на утримання обласної державної адміністрації. Структура управління затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління;

7.3. Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова облдержадміністрації після погодження з Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації;

7.4. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо подальшого розвитку зовнішньоекономічної діяльності, вирішення інших питань при управлінні можуть утворюватися дорадчі та інші допоміжні органи, комісії та наукові ради, члени яких виконують свої функції на громадських засадах. Склад зазначених органів та положення про них затверджує начальник управління;

7.5. Управління є правонаступником управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали