МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 червня 2012 року N 716

Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства у складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Наказую:

Затвердити Положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства у складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, що додається.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18.06.2012 N 716


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства у складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

1. Загальні положення

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства у складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

1.5. Відділ використовує у своїй діяльності такі штампи:

"За цією відомістю";

"Сплачено";

з реквізитами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності центрального апарату Мінекономрозвитку та складання звітності;

забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів у межах установлених бюджетних повноважень;

відображення в документах достовірної та повної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та в повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю та переміщенням майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів;

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, а також надання пропозицій та зауважень до них.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує ефективне використання коштів державного бюджету, які виділяються Мінекономрозвитку на фінансування бюджетних програм за КПКВК 1201010, 1201020, 1201090, 1201390;

забезпечує виконання кошторисів за загальним та спеціальним фондами центрального апарату Мінекономрозвитку за бюджетними програмами за КПКВК 1201010, 1201020, 1201090, 1201390;

веде бухгалтерський облік Міністерства відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

бере участь у розгляді матеріалів за результатами проведення перевірок, ревізій та інвентаризації, наданні висновків за фактами виявлених порушень;

складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність центрального апарату Мінекономрозвитку, а також державну статистичну та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

розглядає скарги, заяви, пропозиції, які надходять від громадян, інших органів, установ і організацій, що належать до компетенції відділу;

здійснює поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

- надходженням та використанням власних надходжень бюджетної установи;

проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства за бюджетними програмами за КПКВК 1201010, 1201020, 1201090, 1201390;

забезпечує:

- належне складання та подання до відповідних інстанцій звітності;

- постійне підвищення професійного рівня працівників шляхом самоосвіти, участі в семінарах з питань фінансування та бухгалтерського обліку і звітності, застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

- проведення інвентаризації коштів, розрахунків і матеріальних цінностей та своєчасне визначення результатів інвентаризації і відображення її в обліку;

- відповідні структурні підрозділи Мінекономрозвитку даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складання економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

- дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій та інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- правильність та достовірність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту заповнення та достовірність документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових реєстрів, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Мінекономрозвитку, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;

бере участь у підготовці інформації для користувачів про фінансовий стан Мінекономрозвитку, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;

бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки коштів та матеріальних цінностей;

розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання і підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

уживає заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, які уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку необхідні інформацію, документи і матеріали;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

установлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами Мінекономрозвитку первинних документів для їх відображення в бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та фінансової звітності
апарату Міністерства

І. Л. Косинська

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали