Додаткова копія: Про затвердження Положення про Відділ бухгалтерського обліку та звітності

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 серпня 2018 року N 419

Про затвердження Положення про Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відповідно до частини третьої статті 56 Бюджетного кодексу України, пункту 6 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59, пункту 8 (Постанова N 1119), підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Постанова N 1119), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, та з метою ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, наказую:

1. Затвердити Положення про Відділ бухгалтерського обліку та звітності, що додається.

2. Начальнику Відділу бухгалтерського обліку та звітності - головному бухгалтеру в установленому порядку у двотижневий строк з дати підписання цього наказу розробити положення про сектор бюджетної та фінансової звітності та посадові інструкції працівників.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 грудня 2016 року N 533 "Про затвердження Положення про Управління бухгалтерського обліку і звітності, адміністративно-господарських питань та охорони праці та його структурних підрозділів".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря В. Андронова.

 

Заступник Міністра

В. Шеремета

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
30 серпня 2018 року N 419

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ бухгалтерського обліку та звітності

I. Загальні положення

1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство) та підпорядковується безпосередньо Державному секретарю Міністерства і скеровується Міністром.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119), наказами Міністерства, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Відділ має печатки, штампи з власним найменуванням, необхідні для здійснення своєї діяльності.

4. Відділ у межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує виконання покладених на нього завдань.

II. Основні завдання Відділу

1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності апарату Міністерства та складення звітності.

2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3. Забезпечення і дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

6. Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, використання фінансових і матеріальних ресурсів, складення фінансової та бюджетної звітності, забезпечення організації ведення бухгалтерського обліку бюджетними установами, що належать до сфери управління Міністерства.

III. Функції Відділу

1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.

3. Здійснює поточний контроль за:

1) дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в Державній казначейській службі України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

2) правильністю зарахування та використання власних надходжень Міністерства;

3) веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства.

4. Своєчасно подає звітність до Державної казначейської служби України, Міністерства фінансів України та Рахункової палати України у визначені законодавством строки.

5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

1) використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

2) інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

8. Забезпечує:

1) дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

2) достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

3) повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

4) зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

5) користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Міністерства, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;

6) відповідні структурні підрозділи Міністерства даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

7) організацію бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства по коштах держбюджету;

8) організацію роботи з питань отримання та консолідації квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів від бюджетних установ та організацій і подає її в установлені строки Державній казначейській службі України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України;

9) підготовку матеріалів на розгляд постійно діючої комісії по списанню заборгованості, термін оплати якої минув і яка є безнадійною до погашення в межах повноважень Відділу та відповідно до наказів Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України.

9. Надає необхідну методичну і практичну допомогу працівникам бухгалтерських служб бюджетних установ та організацій на місцях в поліпшенні організації обліку і звітності відповідно до норм бюджетного законодавства та національних положень.

10. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

11. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни в апараті Міністерства та в бухгалтерських службах бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства.

12. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами Міністерства, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

VI. Права Відділу

1. Представляти Міністерство в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу структурними підрозділами Міністерства первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

3. Одержувати від структурних підрозділів Міністерства та бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

4. Вносити Державному секретарю Міністерства пропозиції щодо вдосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

V. Склад Відділу

1. До складу Відділу входить такий структурний підрозділ: сектор бюджетної та фінансової звітності.

2. Структура та штатна чисельність Відділу визначається штатним розписом Міністерства, який затверджує Державний секретар Міністерства за погодженням з Міністерством фінансів України.

3. Положення про структурний підрозділ Відділу розробляється керівником структурного підрозділу, погоджується начальником Відділу та затверджується наказом Державного секретаря Міністерства.

4. Посадові інструкції працівників структурного підрозділу Відділу розробляються керівником відповідного структурного підрозділу та затверджуються Державним секретарем Міністерства.

5. Посадові інструкції розробляються на посаду, визначену у штатному розписі Міністерства.

VI. Начальник Відділу - головний бухгалтер

1. Відділ очолює начальник Відділу - головний бухгалтер, який безпосередньо підпорядковується та є підзвітним Державному секретарю Міністерства.

2. Начальник Відділу - головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади Державним секретарем Міністерства.

3. На посаду начальника Відділу - головного бухгалтера призначається особа, яка має вищу освіту за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань "Управління та адміністрування". Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинен складати не менше двох років.

4. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу - головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на заступника начальника Відділу, а у разі відсутності заступника начальника Відділу відповідно до наказу Державного секретаря Міністерства на іншого працівника Відділу.

5. Начальник Відділу - головний бухгалтер:

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ;

2) здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між працівниками Відділу з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну (індивідуальну) матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

4) бере участь, у разі потреби, в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства;

5) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

6) погоджує кандидатури працівників бюджетної установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

7) подає Державному секретарю Міністерства пропозиції щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності Міністерства і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

визначення оптимальної структури Відділу та чисельності її працівників;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників Відділу;

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності Міністерства;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного бюджету;

притягнення до відповідальності працівників Відділу за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами Міністерства, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

удосконалення порядку здійснення поточного контролю; організації навчання працівників Відділу, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

забезпечення Відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

8) підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

9) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених із порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує Державного секретаря Міністерства про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

10) здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться апаратом Міністерства;

складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Міністерства;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості Міністерства та бюджетних установ, що належать до сфери його управління;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників Відділу;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та структурними підрозділами апарату Міністерства, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства України;

виконанням головними бухгалтерами бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства, функцій з контролю.

11) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам Міністерства;

12) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством України.

6. У разі отримання від Державного секретаря Міністерства розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує його у письмовій формі про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання цього розпорядження повторно надсилає Державному секретарю Міністерства та керівнику Державної казначейської служби України відповідне повідомлення.

7. Начальник Відділу - головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки керівника бюджетної установи на період його тимчасової відсутності.

8. Начальник Відділу - головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законодавством.

VII. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

1. Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства в межах функціональних повноважень.

 

Начальник Відділу
бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

В. Орлик
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали