Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про відділ фінансового забезпечення апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.05.2018 р. N 200-р

Про затвердження Положення про відділ фінансового забезпечення апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 2, 5, 39, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи":

1. Затвердити Положення про відділ фінансового забезпечення апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 17 лютого 2011 року N 33-р "Про затвердження положень про відділи апарату Миколаївської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 33-р).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Гранатурова Ю. І.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації, виконувач
функцій і повноважень
голови облдержадміністрації

В. В. Бонь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
18 травня 2018 року N 200-р

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фінансового забезпечення апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

1. Відділ фінансового забезпечення апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - відділ фінансового забезпечення) утворюється відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" (Постанова N 606) та від 26 січня 2011 року N 59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи" з метою здійснення фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації та виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів / розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня державного та обласного бюджетів, передбачених статтею 22 Бюджетного кодексу України.

2. Положення про відділ фінансового забезпечення затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

3. Відділ фінансового забезпечення є структурним підрозділом апарату Миколаївської обласної державної адміністрації і підпорядковується: з питань виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів / розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня державного та обласного бюджетів, передбачених статтею 22 Бюджетного кодексу України, безпосередньо голові облдержадміністрації, з питань фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації - керівнику апарату облдержадміністрації.

4. Відділ фінансового забезпечення у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами керівника апарату облдержадміністрації, цим Положенням.

5. Основними завданнями відділу фінансового забезпечення є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності облдержадміністрації та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

6) здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях;

7) виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів / розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня державного та обласного бюджетів, передбачених статтею 22 Бюджетного кодексу України.

6. Відділ фінансового забезпечення відповідно до покладених на нього завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень облдержадміністрації;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані облдержадміністрації;

4) своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан облдержадміністрації, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

відповідні структурні підрозділи апарату облдержадміністрації даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни його працівників та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані облдержадміністрації;

11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами облдержадміністрації, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

12) забезпечує складення бюджетних запитів Миколаївської облдержадміністрації як головного розпорядника бюджетних коштів державного та обласного бюджетів;

13) отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України та рішенні про обласний бюджет Миколаївської області на відповідний рік, розподіляє та доводить до розпорядників нижчого рівня у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;

14) перевіряє та подає на затвердження голові облдержадміністрації кошториси, плани асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, штатні розписи установ розпорядників нижчого рівня та інші документи, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

15) розробляє та подає на затвердження паспорти бюджетних програм, складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм;

16) здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, координує роботу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня у бюджетному процесі;

17) здійснює розподіл відкритих асигнувань між розпорядниками нижчого рівня в межах затверджених показників розпису у міру надходження коштів;

18) перевіряє, зводить та подає до органів Державної казначейської служби України, Рахункової палати України, Міністерства фінансів України та місцевих фінансових органів зведену фінансову та бюджетну звітність по Миколаївській облдержадміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів;

19) готує пропозиції, службові записки, листи, проекти наказів керівника апарату облдержадміністрації та розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що відносяться до компетенції відділу;

20) виконує інші функції та завдання, що належать до компетенції відділу.

7. Відділ фінансового забезпечення має право:

1) представляти облдержадміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу фінансового забезпечення, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу фінансового забезпечення структурними підрозділами апарату облдержадміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

3) одержувати від структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та бюджетних установ, які підпорядковані облдержадміністрації, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4) вносити голові облдержадміністрації, керівнику апарату облдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності;

5) в межах своєї компетенції призупиняти дії працівників місцевих державних адміністрацій, пов'язані з вирішенням покладених на відділ фінансового забезпечення завдань, якщо такі дії призводять до порушення чинного законодавства;

6) брати участь у нарадах, засіданнях колегії та інших заходах, що проводяться облдержадміністрацією, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу;

7) залучати за дорученням голови облдержадміністрації, його заступників або за узгодженням з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату окремих спеціалістів для участі у вирішенні завдань, покладених на відділ фінансового забезпечення;

8) вимагати від працівників апарату облдержадміністрації та підпорядкованих облдержадміністрації установ, до повноважень яких відноситься ведення бухгалтерського обліку та складення звітності, неухильного виконання правомірних вимог працівників відділу фінансового забезпечення щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;

9) подавати пропозиції керівництву облдержадміністрації щодо заохочення працівників відділу і притягнення їх до відповідальності в установленому чинним законодавством порядку.

8. Покладення на відділ фінансового забезпечення обов'язків і завдань, не передбачених цим Положенням, не допускається.

9. Відділ фінансового забезпечення в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою належного виконання покладених на нього завдань.

10. Відділ фінансового забезпечення очолює начальник відділу - головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним голові облдержадміністрації та керівнику апарату облдержадміністрації.

Начальник відділу - головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату облдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

11. Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату облдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

12. На посаду начальника відділу фінансового забезпечення - головного бухгалтера, його заступника та інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу", та спеціальним вимогам до осіб, які претендують на зайняття вищезазначених посад, визначеним в установленому чинним законодавством порядку.

13. Структура, чисельність працівників та положення про відділ фінансового забезпечення затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації в установленому чинним законодавством порядку і мають забезпечувати якісне виконання завдань, покладених на відділ.

14. Прийняття (передача) справ начальником відділу фінансового забезпечення - головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

15. Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер:

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ фінансового забезпечення;

2) здійснює керівництво діяльністю відділу фінансового забезпечення, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

3) погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

4) бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, які підпорядковані облдержадміністрації;

5) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

6) погоджує кандидатури працівників апарату облдержадміністрації, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

7) подає голові облдержадміністрації, керівнику апарату облдержадміністрації пропозиції щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності облдержадміністрації і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

визначення оптимальної структури відділу фінансового забезпечення та чисельності його працівників;

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності облдержадміністрації;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

притягнення до відповідальності працівників відділу фінансового забезпечення, працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані облдержадміністрації, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами облдержадміністрації, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

організації навчання працівників відділу фінансового забезпечення, працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані облдержадміністрації, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

забезпечення відділу фінансового забезпечення нормативно-правовими актами, довідковими га інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

забезпечення у процесі виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів / розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня державного та обласного бюджетів управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організації та координації роботи бюджетних установ, які підпорядковані облдержадміністрації, у бюджетному процесі;

8) підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

9) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову облдержадміністрації та керівника апарату облдержадміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

10) здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться облдержадміністрацією;

складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна облдержадміністрації;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості облдержадміністрації та бюджетних установ, які підпорядковані облдержадміністрації;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу фінансового забезпечення;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами облдержадміністрації, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

виконанням головними бухгалтерами бюджетних установ, які підпорядковані облдержадміністрації, функцій з контролю;

складенням бюджетних запитів Миколаївської облдержадміністрації як головного розпорядника бюджетних коштів державного та обласного бюджетів;

відповідністю чинному законодавству кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, штатних розписів бюджетних установ, які підпорядковуються облдержадміністрації, та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

розробкою та затвердженням паспортів бюджетних програм, складенням звітів про їх виконання, здійсненням аналізу показників виконання бюджетних програм;

розподілом відкритих асигнувань між розпорядниками нижчого рівня в межах затверджених показників розпису у міру надходження коштів;

11) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

12) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

16. Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер у разі отримання від голови облдержадміністрації, керівника апарату облдержадміністрації розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі голову облдержадміністрації, керівника апарату облдержадміністрації про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно, надсилає начальнику Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області відповідне повідомлення.

Начальник Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області розглядає в триденний строк отримане повідомлення та здійснює у разі встановлення факту порушення бюджетного законодавства заходи відповідно до законодавства, про що інформує у письмовій формі начальника відділу фінансового забезпечення - головного бухгалтера. Якщо факт порушення не встановлено, начальник Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області інформує про це у письмовій формі начальника відділу фінансового забезпечення - головного бухгалтера.

17. Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки керівника апарату облдержадміністрації на період його тимчасової відсутності.

18. Працівники відділу фінансового забезпечення, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому чинним законодавством, підпорядковуються начальнику відділу фінансового забезпечення - головному бухгалтерові.

19. У разі відсутності начальника відділу фінансового забезпечення - головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на заступника начальника відділу фінансового забезпечення, а у разі відсутності заступника начальника відділу фінансового забезпечення відповідно до наказу керівника апарату облдержадміністрації - на одного з головних спеціалістів відділу фінансового забезпечення.

20. Головне управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області забезпечує в межах повноважень організацію та координацію діяльності начальника відділу фінансового забезпечення - головного бухгалтера та контроль за виконанням ним своїх повноважень шляхом оцінки його діяльності.

21. Оцінка виконання начальником відділу фінансового забезпечення - головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України.

22. Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

23. Облдержадміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу фінансового забезпечення, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним та електронним зв'язком, комп'ютерною технікою, оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, періодичними виданнями відповідно до основних завдань відділу.

 

Начальник відділу
фінансового забезпечення
апарату облдержадміністрації -
головний бухгалтер

О. А. Чернякова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали