МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 червня 2012 року N 663

Про затвердження Положення про відділ консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон у складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Наказую:

Затвердити Положення про відділ консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон у складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, що додається.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
05.06.2012 N 663


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон у складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

1. Загальні положення

1.1. Відділ консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон у складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:

розроблення пропозицій до проекту плану діяльності Міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів на виконання бюджетних програм за КПКВК 1201030, 1201070, 1201420, 9521010, 9521020, 9523910, 9527910;

участь в аналізі показників паспортів бюджетних програм, складанні звітів про їх виконання;

організація розгляду, узагальнення та підготовки на затвердження поданих структурними підрозділами проектів кошторисів витрат з обгрунтованими розрахунками до статей видатків на забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України в міжнародних форумах, конференціях, виставках;

здійснення підготовки пропозицій щодо розподілу бюджетних асигнувань на забезпечення двостороннього співробітництва, визначення реальної потреби в коштах загального фонду державного бюджету для своєчасного та повного розрахунку за отримані послуги, товари тощо;

підготовка обґрунтованих пропозицій для здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень за окремими бюджетними програмами;

бухгалтерський облік господарських операцій за окремими бюджетними програмами відповідно до нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в Державній казначейській службі України та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

здійснення своєчасних розрахунків з установами та організаціями в процесі виконання кошторисів.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів стосовно використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

бере участь у підготовці та укладанні господарських угод (договорів, контрактів тощо) та їх візуванні;

складає фінансову та бюджетну звітність про виконання кошторисів Міністерства та підвідомчих установ і організацій, які отримують кошти державного бюджету, та подає зведену фінансову та бюджетну звітність до Рахункової палати України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України;

визначає порядок і терміни подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

аналізує дані бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин утворення дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи зі стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості;

проводить інвентаризацію розрахунків та своєчасно відображає її в обліку за бюджетними програмами, закріпленими за відділом;

забезпечує правильність та достовірність поданих документів для оформлення закордонних відряджень;

бере участь у підготовці достовірної та повної інформації про фінансовий стан Мінекономрозвитку, результати його діяльності та рух бюджетних коштів (для користувачів);

забезпечує структурні підрозділи Мінекономрозвитку даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, визначення можливих ризиків у фінансово-господарській діяльності;

бере участь у підготовці та опрацюванні проектів законодавчих та нормативно-правових актів, віднесених до компетенції відділу, а також у разі потреби пропозицій щодо внесення змін до них.

3. Права відділу

Відділ має право:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, необхідні відомості, довідки та інші матеріали;

ініціювати скликання нарад та утворення комісій, робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності - начальник відділу консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон (далі - заступник директора департаменту - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу: спрямовує і координує діяльність:

- відділу консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон;

- відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства;

- відділу розрахунків з оплати праці та соціальних питань;

здійснює контроль за фінансовою діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, відповідає за цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Мінекономрозвитку і складання фінансової та бюджетної звітності, у тому числі зведеної;

забезпечує відображення в документах достовірної та повної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними ресурсами;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директора департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
фінансування, бухгалтерського обліку
та звітності - начальник відділу
консолідованої звітності та забезпечення
службових відряджень за кордон

Л. М. Чепка

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали