МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 вересня 2017 року N 1067

Про затвердження Положення про Відділ освіти та науки

Відповідно до підпункту 9 пункту 10 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), наказую:

1. Затвердити Положення про Відділ освіти та науки (далі - Положення), що додається.

2. Виконуючому обов'язки начальника Відділу освіти та науки (П'ятницький Ю. С.) забезпечити зберігання другого примірника Положення та ознайомлення з ним працівників Відділу.

3. Підпункт 2 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 13 липня 2016 року N 290-к "Про затвердження положень про Управління аудиту та аналітики і його структурні підрозділи, Відділ освіти та науки, Сектор охорони праці та матеріально-технічного забезпечення" визнати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П. А.

 

В.о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
07.09.2017 N 1067

 
ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ освіти та науки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ освіти та науки (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII) та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про МОЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), цим Положенням, нормативно-правовими актами, що регламентують питання вищої освіти та науки.

1.3. Відділ прямо підпорядковується державному секретарю МОЗ (далі - керівник державної служби).

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Реалізація державної політики у галузі вищої медичної і фармацевтичної освіти на додипломному та післядипломному етапах підготовки фахівців, дотримання актів законодавства та виконання нормативно-правових документів у підпорядкованих вищих навчальних закладах, науково-дослідницької та інноваційної діяльності з медико-біологічних проблем.

2.2. Розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів, у тому числі наказів МОЗ, у галузі вищої медичної та фармацевтичної освіти і науки, забезпечення їх методологічної цілісності та узгодженості із законодавством України.

2.3. Здійснення контролю за діяльністю у сфері медичної освіти і науки та інноваційної діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ, та здійснюють освітню і наукову діяльність. Проведення аналітичної та організаційної роботи з питань медичної освіти, наукової та інноваційної діяльності.

2.4. Визначення вимог до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних працівників.

2.5. Здійснення організаційно-методичного керівництва у сфері медичної освіти і науки підпорядкованими вищими навчальними закладами, науковими установами, державними підприємствами.

2.6. Організація спільно з Національною академією наук України, Національною академією медичних наук України конкурсів щодо оцінки та відбору проектів наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів медичної науки, що будуть виконуватись вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами МОЗ, підготовка пропозицій для впровадження у практику результатів науково-дослідних робіт.

2.7. Забезпечення організації підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, що належать до сфери управління МОЗ.

2.8. Забезпечення формування та реалізації державних програм у сфері розвитку медичної науки та інноваційної діяльності.

2.9. Формування та розміщення обсягів державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у підпорядкованих вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах.

3. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує формування, реалізацію, організацію, координацію, контроль, методичне керівництво згідно із законодавством з питань:

державної політики у галузі вищої медичної і фармацевтичної освіти, наукової та інноваційної діяльності, матеріально-технічної та соціальної бази вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МОЗ;

пріоритетних напрямів розвитку вищої медичної і фармацевтичної освіти та медичної науки;

дотримання законодавства та виконання положень нормативно-правових актів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, що належать до сфери управління МОЗ;

планування та розміщення обсягів державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів у підпорядкованих вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, проведення процедури конкурсного відбору виконавців державного замовлення;

вимог до професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників закладів охорони здоров'я та науково-педагогічних кадрів;

організації та проведення спільно з Національною академією наук України, Національною академією медичних наук України із залученням профільних структурних підрозділів МОЗ, експертів МОЗ, проблемних комісій Національної академії медичних наук України та Вченої медичної ради МОЗ конкурсів, експертної оцінки наукових розробок та цільового замовлення на виконання наукових робіт;

формування переліку спеціальностей в інтернатурі, клінічній ординатурі, резидентурі та на циклах спеціалізації для випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів МОЗ та Міністерства освіти і науки України (далі - МОН);

забезпечення організаційних і правових умов для формування та ефективного використання наукового потенціалу у підпорядкованих вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах:

видавничої діяльності у галузі медичної і фармацевтичної освіти та медичної науки (створення творчих колективів з підготовки монографій, довідників, словників, підручників, навчальних посібників, навчальних програм з дисциплін тощо), погодження матеріалів щодо надання дозволів (грифів) застосування підручників та навчальних посібників у навчальному процесі;

впровадження нових технологій організації навчального процесу у практику вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ;

удосконалення відповідної галузевої інфраструктури клінічних підрозділів вищих навчальних закладів, виходячи з нагальних потреб охорони здоров'я.

3.2. У сфері прогнозування і планування розвитку вищої медичної і фармацевтичної освіти, наукової та інноваційної діяльності та його нормативно-правового забезпечення забезпечує:

проведення аналізу та моніторингу стану вищої медичної і фармацевтичної освіти, наукової та інноваційної діяльності, визначення прогнозу її розвитку у відповідності до потреб охорони здоров'я з удосконалення надання медико-санітарної допомоги населенню;

розробку проектів нормативно-правових актів з питань вищої медичної та фармацевтичної освіти, наукової та інноваційної діяльності, у тому числі наказів МОЗ;

розробку пропозицій щодо переліку медичних та фармацевтичних спеціальностей, кваліфікаційних вимог до фахівців, учених звань і наукових ступенів спільно з профільними структурними підрозділами МОЗ;

роботу Конкурсної комісії з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, що належать до сфери управління МОЗ;

оформлення та зберігання державних контрактів на виконання державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, що належать до сфери управління МОЗ;

подання висновків і пропозицій на розгляд керівництву, зокрема щодо здійснення в установленому порядку розподілу бюджетних коштів на виконання наукових досліджень, організації та проведення науково-практичних заходів медичного, фармацевтичного та біологічного спрямування, головним розпорядником яких є МОЗ:

за результатами конкурсного відбору обсягів, структури та розміщення державного замовлення на виконання науково-дослідних робіт у підпорядкованих науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах;

формування планів наукових досліджень у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, що належать до сфери управління МОЗ, та пропозицій відповідним структурним підрозділам МОЗ щодо обсягів їх фінансування із загального фонду Державного бюджету України;

формування щорічних: Реєстрів з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та медичних виставок, які проводитимуться в Україні; Переліків наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я;

участь в опрацюванні пропозицій щодо складу та плану роботи Вченої медичної ради;

проведення атестації вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МОЗ, та надання пропозицій до МОН щодо внесення їх до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави;

проведення аналізу кадрового забезпечення вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МОЗ;

контроль за виконанням підпорядкованими вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців і науково-педагогічних кадрів;

організаційно-методичний супровід освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МОЗ. Організацію комплексних перевірок їх освітньої, науково-організаційної роботи та підготовку відповідних пропозицій щодо її удосконалення;

планування, організацію прийому та підготовки кваліфікованих медичних, науково-педагогічних і наукових кадрів у підпорядкованих вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах через інтернатуру, клінічну ординатуру, резидентуру, аспірантуру, докторантуру;

планування та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та семінарів;

підготовку пропозицій щодо формування національних, державних та міжгалузевих, міжнародних науково-технічних програм в інтересах галузі та реалізацію цих програм вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами;

3.3. У сфері навчально-методичного та виховного процесів забезпечує:

розробку стандартів освітньої діяльності;

спільно з МОН розробку і затвердження освітньо-професійних та освітньо-наукових програм та типових навчальних планів для вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, підпорядкованих МОЗ;

експертну оцінку нових навчальних програм, нових технологій навчання та організації навчального процесу, організацію їх впровадження у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах;

спільно з ДУ "Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України" та ДУ "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України" здійснення моніторингу навчально-методичного забезпечення навчального процесу, підготовки та видання навчально-методичної літератури, навчальних посібників і підручників, навчальних планів і програм з дисциплін додипломної і післядипломної підготовки;

спільно з ДО "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при МОЗ України" здійснення моніторингу результатів ліцензійних інтегрованих іспитів у вищих навчальних закладах та впровадження заходів щодо їх поліпшення;

спільно з ДП "Центр міжнародних програм МОЗ України" здійснення моніторингу організації прийому іноземних громадян до вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ;

контроль за якістю підготовки фахівців на додипломному і післядипломному етапах, підготовку пропозицій для затвердження МОЗ голів державних екзаменаційних та атестаційних комісій у підпорядкованих вищих навчальних закладах.

3.4. У сфері підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних кадрів забезпечує:

визначення основних напрямів і форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних кадрів;

організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів на факультетах підвищення кваліфікації викладачів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Національного фармацевтичного університету, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, на профільних кафедрах вищих навчальних закладів;

планування обсягів підготовки викладачів вищих навчальних закладів МОЗ та комунальної форми власності у закладах (на факультетах) післядипломної освіти;

здійснення контролю за станом роботи з підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних кадрів, розробку пропозицій щодо її удосконалення.

3.5. У сфері підвищення кваліфікації та перепідготовки медичних і фармацевтичних кадрів забезпечує:

розробку проектів нормативних документів, в тому числі наказів МОЗ, з питань підвищення кваліфікації та перепідготовки медичних і фармацевтичних кадрів;

організацію та контроль за виконанням вищими навчальними закладами, що належать до сфери управління МОЗ, затверджених планів підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників галузі;

організацію та методичний супровід післядипломної підготовки медичних та фармацевтичних працівників з урахуванням потреб галузі охорони здоров'я.

3.6. У сфері міжнародного співробітництва з питань вищої медичної і фармацевтичної освіти забезпечує:

спільно з профільним структурним підрозділом МОЗ та ДП "Центр міжнародних програм МОЗ України" підготовку та реалізацію пропозицій з міжнародного співробітництва у сфері навчання студентів, викладачів, лікарів, участі вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ у відповідних міжнародних програмах, проведенні науково-методичних форумів, виставок з міжнародною участю;

організацію навчання іноземних громадян у вищих навчальних закладах, що знаходяться у сфері управління МОЗ, за єдиними державними стандартами підготовки спеціалістів.

3.7. У сфері розвитку медсестринства забезпечує:

співпрацю з громадськими медичними, медсестринськими об'єднаннями (асоціаціями) на національному та регіональному рівнях;

міжнародне співробітництво з ВООЗ, Міжнародною радою медичних сестер та іншими міжнародними організаціями з питань розвитку медсестринства;

координацію навчально-методичної діяльності вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів державної та комунальної форми власності з урахуванням потреб галузі у підготовці молодших спеціалістів з медичною освітою.

3.8. У сфері розвитку медичної науки у підпорядкованих вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах забезпечує:

підготовку пропозицій щодо реалізації державної політики у галузі медичної науки у підпорядкованих вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах спільно з профільними структурними підрозділами та експертами МОЗ;

спільно з профільними структурними підрозділами МОЗ та Вченою медичною радою МОЗ проведення аналізу науково-дослідницької діяльності вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МОЗ, внесення пропозицій щодо поліпшення якості наукових досліджень та стосовно впровадження їх результатів у практичну діяльність закладів охорони здоров'я;

розробку пропозицій до нормативно-правових актів МОЗ, МОН та інших органів державного управління з питань науково-технічної політики, у тому числі пов'язаних з міжнародним науково-технічним співробітництвом;

підготовку пропозицій щодо вдосконалення мережі наукових підрозділів підпорядкованих вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, визначення основних напрямів діяльності на підставі результатів їх атестації;

спільно з профільними структурними підрозділами МОЗ організаційно-методичний супровід наукової діяльності наукових підрозділів вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МОЗ; участь в організації та проведенні комплексних перевірок їх науково-організаційної роботи та підготовці відповідних пропозицій щодо її удосконалення;

проведення експертної оцінки наукових розробок з питань організації вищої медичної та фармацевтичної освіти;

підготовку пропозицій до МОН щодо відкриття та продовження роботи спеціалізованих вчених рад у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, що належать до сфери управління МОЗ, та проводять наукову діяльність;

спільно з Відділом з питань міжнародної діяльності та Євроінтеграції МОЗ підготовку та реалізацію пропозицій з питань міжнародного наукового співробітництва, навчання студентів, стажування наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів за кордоном, участі у відповідних міжнародних наукових програмах, наукових форумах та виставках з міжнародною участю;

організацію співпраці з профільними установами НАН України, НАМН України, інших міністерств і відомств з актуальних проблем медичної освіти та науки.

3.9. Забезпечує розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, надання роз'яснення з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.10. Забезпечує ведення діловодства відповідно до вимог Інструкції з діловодства у центральному апараті МОЗ.

4. СТРУКТУРА

4.1. Відділ складається з 6 штатних посад, з яких 1 - начальник Відділу та 5 - головних спеціалістів.

4.2. Положення про Відділ розробляється начальником Відділу та затверджується Міністром охорони здоров'я України.

4.3. На посади працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Головні спеціалісти Відділу прямо підпорядковуються начальнику Відділу.

4.5. Обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

5. ПРАВА

Відділ має право:

5.1. Представляти МОЗ за дорученням керівництва МОЗ у взаємовідносинах з підприємствами, установами, закладами, організаціями та вищими навчальними закладами і науково-дослідними установами, що належать до сфери управління МОЗ, з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб та структурних підрозділів МОЗ документи, необхідні для виконання покладених на Відділ функцій.

5.3. Отримувати від підпорядкованих МОЗ вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ необхідні для роботи статистичні та оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань, що належать до сфери діяльності Відділу.

5.4. Готувати матеріали та вносити їх на розгляд колегій МОЗ та апаратних нарад у Міністра;

5.5. У встановленому порядку готувати запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності Відділу.

5.6. У межах своїх повноважень залучати працівників структурних підрозділів МОЗ за погодженням з їх керівниками до виконання окремих завдань з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.7. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань вищої освіти, наукової та науково-дослідної діяльності, що проводяться у МОЗ. Скликати наради з питань, що належать до компетенції Відділу. Брати участь у конференціях, семінарах, нарадах з питань вищої освіти та медичної науки.

5.8. Вносити керівництву МОЗ пропозиції з питань удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників.

5.9. Брати участь у перевірці роботи вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та закладів охорони здоров'я з питань підготовки медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних кадрів, наукової та інноваційної діяльності.

5.10. Утворювати в установленому порядку у разі потреби для виконання покладених на Відділ завдань постійні або тимчасові робочі групи;

5.11. Вносити пропозиції щодо відзначення працівників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МОЗ.

5.12. Користуватися всіма видами зв'язку з офіційними абонентами у межах повноважень та виробничої необхідності.

5.13. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, архівними та статистичними матеріалами МОЗ.

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує начальник Відділу.

63. На посаду начальника Відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра*, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Начальник Відділу повинен знати: Конституцію України, Закони України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Закон N 5499-VI) та інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; державну політику з напряму діяльності відділу, основи державного управління, економіки, фінансів, кредиту, ринку праці та права, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

6.5. Начальник відділу повинен:

володіти сучасними інформаційними технологіями (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільно користуватись законодавчою базою Liga, вміти використовувати офісну техніку;

мати такі компетенції як: лідерство (вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів); прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання; аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів); комунікації та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, співпраця та налагодження партнерської взаємодії); впровадження змін (здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін); управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів); особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.6. У разі відсутності начальника Відділу у зв'язку з відпусткою, хворобою тощо, виконання його обов'язків покладається на головного спеціаліста Відділу, визначеного наказом керівника державної служби.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність начальника Відділу визначаються цим Положенням.

6.8. Начальник Відділу:

- здійснює керівництво діяльністю Відділу і забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ, розподіляє обов'язки між працівниками та визначає ступінь відповідальності кожного, контролює їх роботу;

- у межах компетенції дає усні розпорядження або письмові доручення, які є обов'язковими для виконання працівниками Відділу, несе персональну відповідальність за роботу Відділу;

- у разі звільнення працівника Відділу організовує передачу матеріальних цінностей, що надані цьому працівнику у користування для виконання посадових обов'язків, та документів і матеріалів відповідно до номенклатури справ іншій визначеній особі;

- забезпечує реалізацію державної політики з питань вищої медичної та фармацевтичної освіти, наукової, науково-дослідної та інноваційної діяльності;

- у разі необхідності забезпечує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, пов'язаних з дотриманням актів законодавства, усуненням виявлених порушень;

- розробляє положення про Відділ та посадові інструкції працівників Відділу;

- у межах компетенції безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів;

- контролює відповідність освітньо-кваліфікаційної підготовки працівників Відділу покладеним на них обов'язків;

- здійснює заходи щодо забезпечення дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку, правил техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог Інструкції з діловодства МОЗ;

- забезпечує у межах компетенції реалізацію вимог щодо збереження таємної інформації відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та у встановленому порядку конфіденційної інформації, що є власністю держави;

- працює з документами, які містять інформацію зі ступенем секретності "таємно" щодо показників про напрями, результати, можливості застосування наукових досліджень, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність, національну безпеку України, а також про державну політику у сфері оборони щодо розвитку Збройних Сил України, у межах компетенції;

- бере участь у роботі Конкурсної комісії МОЗ з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів та проведенні виборів керівників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також погодженні кандидатур на призначення на посади проректорів (з питань наукової діяльності) вищих навчальних закладів і директорів та заступників директорів науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МОЗ;

- бере участь у з'їздах, конгресах, науково-практичних конференціях, семінарах з актуальних питань вищої медичної освіти та науки, безперервного професійного розвитку лікарів (провізорів), молодших медичних спеціалістів з медичною освітою;

- володіє знаннями ведення ділового листування з державними органами, органами самоврядування та підприємствами, установами і організаціями з питань, що належать до компетенції Відділу;

- залучає в установленому порядку окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання завдань, що покладені на Відділ;

- вносить на розгляд керівництву МОЗ пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу з питань, що стосуються його діяльності;

- організовує розгляд пропозицій, заяв, скарг від органів виконавчої влади, громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, що належать до компетенції Відділу;

- здійснює особистий прийом громадян з питань, які стосуються роботи Відділу, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Відділу зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

- не допускати вчинків, несумісних зі статусом державного службовця;

- виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

- дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівники Відділу особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

- неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

- порушення вимог антикорупційного законодавства;

- бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

- розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

- порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

- недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу;

- недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії;

- збереження державної таємниці, що стали йому відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, а також іншої інформації, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань реалізації державної політики у галузі вищої медичної та фармацевтичної освіти.

8.3. Відповідно до основних завдань діяльності, Відділ функціонально спрямовує та координує діяльність таких установ:

- ДО "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при МОЗ України";

- ДП "Центр міжнародних програм МОЗ України";

- ДУ "Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України";

- ДУ "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України"

 

В. о. начальника
Відділу освіти та науки

Ю. П'ятницький
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали