МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24.05.2012 р. N 153-р

Про затвердження Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Відповідно до статей 2, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року N 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади", з метою приведення Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації у відповідність з вимогами чинного законодавства:

1. Затвердити Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 липня 2006 року N 240-р "Про затвердження положень про структурні підрозділи апарату облдержадміністрації".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В. М.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації, виконувач функцій
і повноважень голови облдержадміністрації

Г. Б. Ніколенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
24.05.2012 N 153-р


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Миколаївської обласної державної адміністрації.

2. Відділ підпорядковується голові облдержадміністрації та заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, прийнятими у межах її повноважень, та цим Положенням.

II. Структура відділу

3. Структура та чисельність працівників відділу визначаються відповідно до законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

4. На посади начальника відділу, головних спеціалістів, спеціалістів I категорії призначаються особи з повною вищою освітою і стажем роботи за фахом: на посаду начальника відділу - не менш як 5 років, головного спеціаліста - не менш як 3 роки, спеціаліста I категорії - не менш як 1 рік, згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 N 211.

5. Начальник відділу, спеціалісти відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

III. Основні завдання відділу

6. Аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення головою облдержадміністрації повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації" у галузях забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, оборонної роботи.

7. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції, надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства, проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції.

8. Взаємодія з прокуратурою Миколаївської області, управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області, державною податковою службою у Миколаївській області, Миколаївською митницею, управлінням Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, відділом прикордонної служби "Миколаїв" Одеського прикордонного загону Державної прикордонної служби України (далі - правоохоронні органи), обласним військовим комісаріатом, підрозділами Збройних Сил України, внутрішніх військ МВС України (далі - військові формування), які розташовані на території області.

IV. Основні функції відділу

9. Забезпечує організаційну роботу по виконанню актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції, здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

Для виконання вимог вищезазначених нормативно-правових актів готує пропозиції щодо їх впровадження, залучаючи для цього управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату, правоохоронні та контролюючі органи, інші установи.

10. На підставі статистичних даних управління МВС України в Миколаївській області про стан правопорядку аналізує динаміку показників за відповідними напрямами та діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо зміцнення законності і правопорядку.

11. Вносить пропозиції стосовно контролю за впровадженням у практичну діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування разом з правоохоронними органами профілактичних заходів запобігання скоєння злочинів.

12. Здійснює контроль за виконанням заходів обласних програм профілактики злочинності, що не потребують фінансування та вивчає стан матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів з метою здійснення контролю за цільовим використанням коштів, виділених на фінансування цих програм, вносить відповідні пропозиції.

13. Здійснює координацію діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, зареєстрованих на території області, вносить пропозиції щодо активізації їх діяльності, забезпечує контроль за виконанням вимог чинного законодавства щодо участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону в установленому Законом порядку.

14. Забезпечує виконання заходів, спрямованих на організацію належного стану взаємодії між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами області.

15. Забезпечує виконання вимог законодавства з питань запобігання та виявлення корупції.

Надає організаційно-методичну допомогу райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування з питань профілактики злочинності, протидії та виявлення корупції, узагальнення практики їх роботи.

16. Бере участь, в межах компетенції відділу, у забезпеченні виконання вимог чинного законодавства щодо боротьби з тероризмом.

17. Бере участь у підготовці та опрацюванні проектів розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, рішень колегії облдержадміністрації з питань, що відносяться до повноважень відділу.

18. У випадках, передбачених чинним законодавством, вивчає матеріали та бере участь у підготовці висновків і пропозицій щодо призначення кандидатур на посади керівників територіальних підрозділів правоохоронних органів (крім Служби безпеки України та прокуратури).

19. Погоджує призначення на посаду керівників відділів (секторів) взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи районних державних адміністрацій.

20. Організовує і забезпечує виконання спільно із сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації завдань територіальної оборони.

21. Організовує військовий облік і підготовку громадян України до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечує їх призов на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори.

22. Забезпечує виконання вимог чинного законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

23. Реалізує право на соціально-економічний та соціально-правовий захист ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, сімей військовослужбовців строкової служби, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях.

24. Вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України.

25. Організовує роботу із здійснення шефства над з'єднаннями, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України на території області.

26. Здійснює інші повноваження в галузі оборонної роботи, передбачені чинним законодавством.

27. Виконує інші функції, що випливають із покладених на відділ завдань.

V. Права відділу

28. Перевіряти і контролювати дотримання вимог чинного законодавства з питань профілактики злочинності, протидії та виявлення корупції, забезпечення належної взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами області, оборонної роботи в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування за дорученням голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

29. Залучати в установленому порядку до вивчення питань, які входять до компетенції відділу, працівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних, контролюючих органів за узгодженням з їх керівниками.

30. Вносити голові облдержадміністрації пропозиції з питань подальшого зміцнення законності та правопорядку, протидії та виявлення корупції, поліпшення оборонної роботи.

31. Одержувати від керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних та контролюючих органів інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на відділ завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.

32. Одержувати від працівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).

33. Ініціювати перед головою облдержадміністрації питання щодо надсилання запитів суб'єктам господарювання, учасникам цивільно-правових договорів з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів.

34. Брати участь у засіданнях колегій, нарадах, навчаннях та інших заходах, що проводяться правоохоронними органами, військовими формуваннями.

VI. Начальник відділу

35. Безпосередньо здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ.

36. Планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених завдань.

37. Визначає завдання і проводить розподіл обов'язків між працівниками відділу, аналіз результатів роботи, вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

38. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує їх дотримання.

39. Організовує контроль за строками виконання розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, що належать до компетенції відділу.

40. Розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.

41. Надає працівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

42. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо їх усунення.

43. Вживає заходів щодо надання допомоги у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

44. Бере участь у проведенні в установленому порядку службових перевірок з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

45. Повідомляє у письмовій формі голову облдержадміністрації та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

46. Веде облік працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

47. Взаємодіє з відповідними працівниками з питань запобігання та протидії корупції інших органів виконавчої влади, територіальних органів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

48. Здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу Регламенту Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р).

49. Щороку готує пропозиції щодо списку кадрового резерву на посади державних службовців - працівників відділу. Складає й затверджує особисті річні плани роботи з особами, зарахованими до кадрового резерву, забезпечує їх виконання.

50. Може виконувати також інші обов'язки, покладені на нього головою облдержадміністрації, заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

IV. Заключні положення

51. Покладення на відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються його питань, не допускається.

52. Облдержадміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань, які віднесені до повноважень відділу.

53. Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації розроблено згідно з Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Типовим регламентом місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року N 2263, Регламентом Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р), Положенням про апарат Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 27-р).

54. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, а також з метою приведення Положення у відповідність до чинного законодавства.

 

Виконувач обов'язків начальника
відділу взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації

І. М. Якубенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали