МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 червня 2017 року N 682

Про затвердження положення про Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу

Відповідно до підпункту 9 пункту 10 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), наказую:

1. Затвердити положення про Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику Відділу забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу забезпечити своєчасне ознайомлення працівників із Положенням.

3. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 4 пункту 2 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06 липня 2016 року N 278-к.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Сивак О. В.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
20 червня 2017 року N 682

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу Міністерства охорони здоров'я України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про МОЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відділ прямо підпорядковується Державному секретарю Міністерства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Відділу є:

2.1. Розробка та опрацювання проектів законів, інших нормативно-правових актів, наказів, доручень у сфері повноважень та компетенції Відділу.

2.2. Інформаційно-організаційне та документальне забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та її секретаріатом, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України та його секретаріатом, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами влади.

2.3. Інформаційно-організаційне та документальне забезпечення взаємодії з громадськістю і соціального діалогу.

2.4. Розробка та забезпечення впровадження у межах компетенції і повноважень Відділу заходів з організаційного розвитку МОЗ, підготовка пропозицій щодо удосконалення організаційно-функціональної структури МОЗ.

3. ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. У межах повноважень та компетенції розробляє проекти законів України, інших нормативно-правових актів, наказів, документів, доручень; забезпечує їх методологічну цілісність та узгодженість із законодавством України; проводить та/або організовує проведення експертної оцінки проектів законів України, інших нормативно-правових актів та документів.

3.2. Забезпечує участь керівництва та представників МОЗ у заходах Верховної Ради України: пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях комітетів, депутатських фракцій (груп), тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, а також при проведенні години запитань до Уряду, парламентських слухань, слухань у комітетах, проведенні "круглих столів" тощо.

3.3. Подає керівництву МОЗ відповідні матеріали про проекти законів з питань охорони здоров'я, які зареєстровано у Верховній Раді України, розклади засідань Верховної Ради України та її комітетів.

3.4. Організовує підготовку довідкової інформації, інших матеріалів до законопроектів, включених до розгляду на пленарних засіданнях та у комітетах Верховної Ради України.

3.5. Узагальнює пропозиції структурних підрозділів МОЗ щодо першочергового розгляду Верховною Радою України законопроектів, внесених Кабінетом Міністрів України, підготовки проектів відповідних пропозицій Уряду.

3.6. Здійснює аналіз розгляду законопроектів Верховною Радою України (на всіх стадіях), відповідальними за підготовку та супровід яких є МОЗ, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України (далі - служби). Готує узагальнену інформацію з цього питання.

3.7. Готує інформацію про результати взаємодії МОЗ з комітетами та фракціями Верховної Ради України для подання до Кабінету Міністрів України.

3.8. Бере участь у підготовці проектів концепцій розвитку законодавства у сфері охорони здоров'я.

3.9. Забезпечує підготовку експертних висновків до проектів законів України, постанов Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами, іншими суб'єктами законодавчої ініціативи.

3.10. Здійснює моніторинг законотворчої діяльності в службах, підприємствах, закладах та установах, віднесених до сфери управління МОЗ (далі - юридичні особи сфери управління МОЗ), та готує відповідну довідкову інформацію.

3.11. Здійснює інформаційно-організаційне та документальне забезпечення зв'язків з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством

3.12. Організовує виконання у МОЗ законів України, указів Президента України, інших розпорядчих документів щодо основних стратегічних напрямів розвитку держави, визначених, зокрема, Угодою про Коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" (далі - Коаліційна угода), Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020" (Указ N 5/2015), Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (Постанова N 26-VIII), пріоритетами діяльності Уряду та здійснює моніторинг їх реалізації:

3.12.1. накопичує та узагальнює інформацію структурних підрозділів МОЗ, служб, юридичних осіб сфери управління МОЗ щодо стану виконання Планів заходів МОЗ щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" (далі - Плани заходів);

3.12.2. подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України пропозиції МОЗ стосовно тематики та орієнтовних дат проведення експертних зустрічей за участю представників центральних органів виконавчої влади та громадськості у Комунікативному центрі Уряду для обговорення питань з реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів (Постанова N 26-VIII) та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" (Указ N 5/2015), інших питань соціально-економічного розвитку держави;

3.12.3. здійснює підготовку зведеного щомісячного звіту про стан виконання Планів заходів;

3.12.4. здійснює підготовку зведеного щомісячного звіту про стан виконання Планів дій щодо реалізації положень Указу Президента України від 12 січня 2015 року N 5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" (Указ N 5/2015) та подає інформацію до Адміністрації Президента України;

3.12.5. надає періодичні аналітичні матеріали щодо виконання Планів заходів за відповідними запитами та зверненнями народних депутатів України, державних органів України;

3.12.6. оперативно забезпечує керівництво МОЗ інформаційно-аналітичними матеріалами про стан реалізації Планів заходів, проблемні питання та шляхи їх вирішення;

3.12.7. організовує підготовку періодичних звітів про підсумки діяльності у сфері охорони здоров'я спільно з службами, юридичними особами сфери управління МОЗ;

3.12.8. бере участь у процесі стратегічного планування діяльності у сфері охорони здоров'я.

3.13. Бере участь у перспективному плануванні шляхом надання пропозицій щодо розділів з питань охорони здоров'я проектів державних програмних документів та моніторингу їх виконання.

3.14. За дорученням керівництва здійснює збір, моніторинг та узагальнення матеріалів структурних підрозділів МОЗ, служб, юридичних осіб сфери управління МОЗ щодо:

планів розвитку сфери охорони здоров'я (розробка проектів планів заходів на середньо- та довгострокову перспективу);

періодичних планів Кабінету Міністрів України стосовно розгляду проектів актів на засіданнях Кабінету Міністрів України;

стану готовності проектів актів, головним розробником або зацікавленим у розробці яких є МОЗ, відповідно до строків внесення до Кабінету Міністрів України.

3.15. Здійснює збір та узагальнення інформації щодо:

3.15.1. основних заходів, які плануються Міністерством охорони здоров'я України на наступному тижні, та щотижневе її подання до Верховної Ради України для інформування народних депутатів України - членів Комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України;

3.15.2. основних заходів, які плануються Міністерством охорони здоров'я України у наступному місяці, та її подання до Адміністрації Президента України;

3.15.3. законопроектів, які потребують першочергового розгляду Верховною Радою України, та щотижневе її подання до Кабінету Міністрів України.

3.15.4. постійного обліку законопроектів, розроблення яких передбачено новими завданнями, визначеними законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів та дорученнями Прем'єр-міністра України після затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на поточний рік, та щомісячне її подання до Міністерства юстиції України.

3.16. Здійснює інформаційно-організаційне та документальне забезпечення зв'язків з місцевими органами шляхом:

3.16.1. збору, аналізу та узагальнення інформації (статистичні, інформаційні, аналітичні, прогнозні, картографічні, ілюстративні матеріали тощо) про стан охорони здоров'я в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіони);

3.16.2. підготовки зведеного піврічного та річного звітів про стан охорони здоров'я у регіонах;

3.16.3. аналізу, експертної оцінки та підготовки пропозицій щодо удосконалення якості інформаційних матеріалів, що подаються структурними підрозділами МОЗ, службами, юридичними особами сфери управління МОЗ, МОЗ АР Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я регіонів;

3.16.4. аналізу, експертної оцінки та підготовки пропозицій щодо удосконалення якості інформаційних матеріалів, що розміщуються на офіційних веб-сайтах структурних підрозділів з питань охорони здоров'я регіонів;

3.16.5. інформаційно-організаційного та документального забезпечення зв'язків МОЗ з структурними підрозділами з питань охорони здоров'я регіонів з питань інформаційного супроводу робочих поїздок керівництва держави та МОЗ до регіонів;

3.16.6. забезпечення збору та узагальнення інформації з питань моніторингу структурними підрозділами відповідності рішень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування вимогам законодавства у сфері прав і свобод людини;

3.16.7. підготовки / участі у підготовці матеріалів для розгляду Міністерством питань щодо дотримання структурними підрозділами з питань охорони здоров'я регіонів законодавства у сфері охорони здоров'я;

3.16.8. участі у розробці спільно з представниками структурних підрозділів МОЗ, служб пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань регіональної політики та місцевого самоврядування;

3.16.9. підготовки проектів доручень керівництва МОЗ до структурних підрозділів з питань охорони здоров'я регіонів щодо дотримання вимог законодавства у сфері прав і свобод людини;

3.16.10. підготовки аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань регіональної політики та місцевого самоврядування, для їх розгляду на засіданнях Колегії МОЗ та апаратних нарадах у Міністра охорони здоров'я України за участі керівників місцевих органів влади;

3.16.11. внесення пропозицій керівництву щодо удосконалення взаємодії МОЗ з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

3.16.12. здійснення моніторингу соціологічних досліджень та публікацій засобів масової інформації (у т. ч. Інтернет-видань) щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з питань формування реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва МОЗ про події у сфері охорони здоров'я регіонів;

3.16.13. подання пропозицій щодо розміщення матеріалів про стан галузі охорони здоров'я у регіонах на офіційному веб-сайті МОЗ;

3.16.14. підготовки інформації про стан виконання рекомендацій парламентських слухань з питань законодавчих аспектів регіональної політики та місцевого самоврядування та її подання до Міністерства економічного розвитку України.

3.17. Бере участь у:

3.17.1. роботі з питань реалізації державної інформаційної політики;

3.17.2. підготовці відомостей про телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи місцевих органів влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління.

3.17.3. підготовці до видання довідників про стан охорони здоров'я у регіонах та збірників нормативно-правових актів з питань регіональної політики та місцевого самоврядування.

3.18. Забезпечує періодичне подання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відомостей, необхідних для проведення оцінки ефективності спільних заходів регіонального розвитку.

3.19. Забезпечує реалізацію МОЗ державної політики з питань взаємодії з громадськістю та соціального діалогу.

3.20. Готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань взаємодії з громадськими організаціями.

3.21. Організовує роботу щодо опитування громадськості через офіційний веб-сайт МОЗ, вносить пропозиції щодо проведення соціологічних досліджень.

3.22. Організовує висвітлення результатів діяльності у сфері охорони здоров'я на офіційному веб-сайті МОЗ.

3.23. Забезпечує взаємодію з громадськими організаціями, у тому числі консультативно-дорадчими органами - громадськими радами структурних підрозділів з питань охорони здоров'я місцевих органів влади.

3.24. Організовує інформаційно-аналітичний супровід діяльності робочих груп, у тому числі міжвідомчих, з вирішення окремих питань щодо роботи з громадськими організаціями.

3.25. Забезпечує координацію виконання Генеральної угоди між Стороною власників в особі Кабінету Міністрів України та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, з однієї сторони, та Стороною профспілок в особі Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні (далі - Генеральна угода), Галузевої угоди між Міністерством охорони здоров'я України, Українською федерацією роботодавців охорони здоров'я та Професійною спілкою працівників охорони здоров'я України, Галузевої угоди між Міністерством охорони здоров'я України, Об'єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та Центральною Радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України (далі - галузеві угоди), взаємодіє із структурними підрозділами МОЗ, службами та юридичними особами сфери управління МОЗ щодо своєчасної підготовки інформації про стан виконання Генеральної та галузевих угод.

3.26. Здійснює інформаційно-організаційне та документальне забезпечення:

3.26.1. взаємодії з повноважними представниками сторін роботодавців і профспілок для ведення колективних переговорів з питань виконання Генеральної угоди;

3.26.2 участі представників МОЗ у роботі Примирної комісії з розгляду колективного трудового спору (конфлікту) між Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України та роботі Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

3.27. Розглядає, у межах своєї компетенції, запити та звернення фізичних та юридичних осіб. Вивчає питання, порушені у запитах та зверненнях, готує обґрунтовані пропозиції щодо їх вирішення. Готує та подає керівництву МОЗ проекти відповідей на запити та звернення. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.28. Проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю, державну службу, вищу освіту та науково-технічну діяльність, інших питань, віднесених до компетенції Відділу.

4. СТРУКТУРА

4.1. Відділ складається з 6 штатних посад, з яких 1 - начальник Відділу та 5 - головних спеціалістів.

4.2. Положення про Відділ, розробляється начальником Відділу та затверджується наказом Міністра охорони здоров'я України.

4.3. На посади працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

4.5. Головні спеціалісти Відділу прямо підпорядковуються начальнику Відділу.

5. ПРАВА

Відділ має право:

5.1. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів апарату МОЗ, служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ необхідну інформацію, а, у разі потреби, відповідні документи, необхідні для виконання покладених на Відділ функцій.

5.2. Надавати роз'яснення працівникам апарату МОЗ, служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.3. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в апараті МОЗ, службах та юридичних особах сфери управління МОЗ, скликати наради та робочі групи з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.4. Вносити керівництву МОЗ пропозиції з питань удосконалення роботи Відділу, роботи та організаційно-функціональної структури МОЗ.

5.5. У межах своїх повноважень залучати працівників структурних підрозділів МОЗ, за погодженням з їх керівниками, до виконання окремих завдань і заходів щодо комплексного вирішення завдань, які відносяться до компетенції Відділу.

5.6. Брати участь у наукових форумах, виставках, семінарах, нарадах з питань, що стосуються компетенції Відділу.

5.7. Користуватися безоплатно базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів органів державної влади, державними системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

5.8. Одержувати від структурних підрозділів апарату МОЗ, служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ інформацію, щодо виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва МОЗ.

5.9. Залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів апарату МОЗ, служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ, інших спеціалістів для проведення перевірки та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення порушень у виконанні актів законодавства, наказів і доручень керівництва.

5.10. В межах компетенції проводити в структурних підрозділах апарату МОЗ, службах та юридичних особах сфери управління МОЗ перевірки з виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва МОЗ.

5.11. Перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує начальник Відділу.

6.3. На посаду начальника Відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра* та має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Начальник Відділу:

6.4.1. повинен:

- керуватись Конституцією та законами України, Кодексом Законів про працю України, Законом України "Про державну службу", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", іншими законами, що регулюють правовідносини в сфері охорони здоров'я, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами Міністерства, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), а також іншими нормативно-правовими актами; знати порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, права та політології; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; ділову мову; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

- володіти професійними знаннями, сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet);

- вільно користуватись законодавчою базою Liga;

- вміти застосувати законодавчі акти (Закони України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про звернення громадян", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", та законами, які регулюють діяльність державних органів, профспілок, громадських організацій,);

6.4.2. мати такі компетенції як:

- лідерство (вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів);

- прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації, вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів);

- комунікація та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, відкритість);

- впровадження змін (реалізація плану змін, здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін);

- управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів);

- особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, інноваційність та креативність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, незалежність та ініціативність, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.5. На час відсутності начальника Відділу у зв'язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами, виконання його обов'язків покладається на головного спеціаліста визначеного наказом керівника державної служби.

6.6. Права, обов'язки і відповідальність начальника Відділу визначаються цим Положенням.

6.7. Начальник Відділу:

6.7.1. здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, визначає ступінь відповідальності кожного, координує та контролює їх роботу;

6.7.2. забезпечує ефективне виконання покладених на Відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я та в межах компетенції завдань, закріплених за Відділом;

6.7.3. у межах компетенції дає усні розпорядження та доручення, які є обов'язковими для виконання працівниками Відділу;

6.7.4. планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Відділу з іншими зацікавленими підрозділами органів виконавчої влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності Відділу;

6.7.5. організовує підготовку та візує:

листи, запити та документи на адресу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб, що стосуються основної діяльності МОЗ і мають інформаційно-роз'яснювальний характер та з питань, що належать до компетенції Відділу;

службові листи, доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру з питань, що знаходяться в компетенції Відділу, підготовлені для внутрішнього використання в апараті МОЗ;

супровідні листи до запитів на інформацію, які надійшли на адресу МОЗ належним розпорядникам інформації;

6.7.6. подає керівництву МОЗ пропозиції щодо:

- призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу та вирішення інших питань службової діяльності;

- заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу;

- вдосконалення роботи Відділу, МОЗ;

6.7.7. розробляє положення про Відділ та посадові інструкції працівників Відділу та подає на затвердження керівництву МОЗ;

6.7.8. забезпечує дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції Відділу;

6.7.9. у межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності Відділу;

6.7.10. контролює процеси реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я в межах компетенції Відділу, виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів по Міністерству, у межах затверджених посадових обов'язків;

6.7.11. здійснює аналіз стану і тенденції розвитку сфери охорони здоров'я в межах компетенції Відділу, хід виконання державних програм, діяльності Відділу та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій;

6.7.12. організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Відділу звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Відділу, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва МОЗ;

6.7.13. виконує за дорученням керівництва завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень;

6.7.14. забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, правил внутрішнього службового розпорядку, правил етичної поведінки.

6.7.15. залучає фахівців служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ до розгляду питань, що належать до його повноважень. Проводить перевірки, інспекції та контроль з питань, що належать до його компетенції у відповідній сфері управління. Одержує в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

6.7.16. співпрацює у межах компетенції та повноважень із структурними підрозділами МОЗ, службами та юридичними особами сфери управління МОЗ, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

6.8. Має право:

- за дорученням вищого керівництва представляти центральний орган виконавчої влади в інших органах державної влади з питань, що належать до компетенції Відділу.

- вносити керівництву у встановленому порядку запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності Відділу;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління Відділу, Міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та державної служби в цілому. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Відділу,

- здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Відділу зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

- не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

- виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

- дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівники Відділу особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

- неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на них, відповідно до законодавства;

- порушення вимог антикорупційного законодавства;

- бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

- розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

- порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

- недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу;

- недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу.

 

Начальник Відділу забезпечення
взаємодії з державними органами
та громадськістю і соціального діалогу

Т. Орабіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали