Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.07.2018 р. N 294-р

Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 2, 5, 39, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації":

1. Затвердити Положення про юридичний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 18 травня 2016 року N 186-р "Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 186-р).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Боня В. В.

 

Голова облдержадміністрації

О. Савченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
17 липня 2018 року N 294-р

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

1. Юридичний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - юридичний відділ) утворюється відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанов Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації" та від 18 квітня 2012 року N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" (Постанова N 606) з метою здійснення юридичного забезпечення діяльності обласної державної адміністрації.

2. Юридичний відділ є структурним підрозділом апарату Миколаївської обласної державної адміністрації і підпорядковується: з питань правового забезпечення діяльності облдержадміністрації - безпосередньо голові обласної державної адміністрації, з питань організації роботи апарату обласної державної адміністрації - керівнику апарату обласної державної адміністрації.

3. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи юридичний відділ керується актами Міністерства юстиції України.

4. Основними завданнями юридичного відділу є:

1) організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства обласною державною адміністрацією, її працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

2) представлення інтересів обласної державної адміністрації в судах.

5. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує та бере участь у правовому забезпеченні правильного застосування законодавства в обласній державній адміністрації;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів керівника апарату обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції обласної державної адміністрації;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз відповідних заступників голови обласної державної адміністрації, керівників заінтересованих структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату або осіб, що їх заміщують.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження або наказу чи окремих їх положень актам законодавства юридичний відділ надає зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями, а якщо недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок;

4) проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації нормативно-правового характеру, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) переглядає разом із структурними підрозділами обласної державної адміністрації розпорядження голови обласної державної адміністрації з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6) інформує голову обласної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до розпоряджень голови обласної державної адміністрації, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7) вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо подання у встановленому чинним законодавством порядку розпоряджень голови обласної державної адміністрації на державну реєстрацію до органів юстиції;

8) разом із заінтересованими структурними підрозділами обласної державної адміністрації узагальнює практику застосування законодавства, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови обласної державної адміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції обласної державної адміністрації, та готує пропозиції до них;

10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

11) бере участь у роботі, пов'язаній з підготовкою і укладенням договорів (контрактів), у здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів обласної державної адміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів обласної державної адміністрації;

12) бере участь у здійсненні претензійної та позовної роботи;

13) бере участь у проведенні разом із заінтересованими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату аналізу результатів господарської діяльності обласної державної адміністрації, вивченні умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стану дебіторської та кредиторської заборгованості;

14) за дорученням голови облдержадміністрації або його заступників бере участь в аналізі матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

15) подає пропозиції голові обласної державної адміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові обласної державної адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

17) спрямовує, координує правову роботу в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та її апарату, здійснює методичне керівництво правовою роботою, перевіряє її проведення в структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях та подає пропозиції на розгляд голови обласної державної адміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності обласної державної адміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів роботи юридичного відділу, виконання актів Міністерства юстиції України та його територіальних органів;

18) веде облік актів законодавства України, вживає заходів щодо підтримання їх у контрольному стані та зберіганні;

19) опрацьовує інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

20) вивчає разом із структурними підрозділами обласної державної адміністрації потребу в юридичних кадрах відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації;

21) сприяє організації проведення роботи, пов'язаної з підвищенням кваліфікації працівників юридичних служб структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій;

22) роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції обласної державної адміністрації;

23) за дорученням голови обласної державної адміністрації та його заступників, керівника апарату обласної державної адміністрації розглядає звернення та запити народних депутатів України, депутатів місцевих рад, інші матеріали, що надходять від підприємств, установ та організацій з питань виконання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, забезпечення дотримання прав і свобод громадян;

24) за дорученням голови обласної державної адміністрації та його заступників, керівника апарату обласної державної адміністрації розглядає звернення громадян;

25) проводить аналіз на відповідність чинному законодавству актів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, а також за дорученням голови обласної державної адміністрації та його заступників, керівника апарату обласної державної адміністрації - розпоряджень голів районних державних адміністрацій;

26) бере участь за дорученням голови обласної державної адміністрації у проведенні спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату перевірок здійснення виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;

27) забезпечує підготовку інформації щодо змін в чинному законодавстві для розміщення її на веб-сайті обласної державної адміністрації;

28) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників апарату обласної державної адміністрації;

29) надає висновки щодо можливості задоволення запитів на інформацію, що надійшли до обласної державної адміністрації;

30) розглядає звернення громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції обласної державної адміністрації, відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI);

31) проводить згідно із затвердженим графіком особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції обласної державної адміністрації;

32) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів обласної державної адміністрації в судах та інших органах;

33) виконує інші функції з правового забезпечення діяльності обласної державної адміністрації.

6. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) перевіряти дотримання вимог чинного законодавства структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату;

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на юридичний відділ завдань;

3) залучати за узгодженням з керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату або за дорученням голови обласної державної адміністрації та його заступників, керівника апарату обласної державної адміністрації окремих спеціалістів для участі у вирішенні завдань, покладених на юридичний відділ;

4) вносити голові обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення правової роботи в обласній державній адміністрації;

5) надавати методичні рекомендації керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату щодо їх діяльності, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на юридичний відділ;

6) інформувати голову обласної державної адміністрації про покладення на юридичний відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.

7. Покладення на юридичний відділ обов'язків і завдань, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

8. Юридичний відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою належного виконання покладених на нього завдань.

9. Юридичний відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

10. Начальник відділу має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

11. На посаду начальника юридичного відділу, його заступника призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу", в тому числі здобули ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра (спеціаліста), мають досвід роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

12. На посаду головного спеціаліста юридичного відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу", в тому числі здобули ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

13. Структура, чисельність працівників та положення про юридичний відділ затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації в установленому чинним законодавством порядку і мають забезпечувати якісне виконання завдань, покладених на відділ.

14. Начальник юридичного відділу:

1) здійснює керівництво юридичним відділом, забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний відділ;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про юридичний відділ;

3) планує роботу юридичного відділу, вносить пропозиції до планів роботи обласної державної адміністрації;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи юридичного відділу;

5) бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу;

6) забезпечує дотримання працівниками юридичного відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

7) вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державних службовців, заохочення працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

8) виконує інші повноваження з правового забезпечення діяльності обласної державної адміністрації, передбачені законодавством.

15. Обласна державна адміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним та електронним зв'язком, оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, періодичними виданнями відповідно до основних завдань відділу, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

 

Начальник юридичного відділу
апарату облдержадміністрації

С. Русс
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали