ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

від 15 грудня 2011 року N 16-ОД

Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), з метою реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію наказую:

1. Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ознайомити підлеглих працівників з Положенням про забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Цей наказ набирає чинності з моменту оприлюднення.

4. Контроль за виконання наказу покладаю на заступника начальника Управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Стрижиус О. В.

 

Начальник

В. Яструбинський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
15.12.2011 N 16-ОД

Положення
про забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

I. Загальні положення

1.1. Це положення визначає порядок доступу до публічної інформації в Управлінні цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Управління).

1.2. Визначення понять:

запит на інформацію - це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Управління;

запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, крім суб'єктів владних повноважень, об'єднання громадян без статусу юридичної особи;

звернення громадян - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Управлінням повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Управління;

суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Дія цього Положення не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

1.4. Начальник Управління визначає відповідальних осіб за забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації та відповідальну особу за проведення реєстрації та контролю виконання в Управлінні. За дотриманням встановленого порядку надання публічної інформації в структурних підрозділах Управління несуть відповідальність їх керівники.

II. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Управління

2.1. Доступ до інформації про діяльність Управління забезпечується шляхом:

оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;

оприлюднення публічної інформації на сторінці Управління офіційного веб-порталу Київської міської влади www.kmv.gov.ua;

оприлюднення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Управління.

надання публічної інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Управління може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність Управління надається у формі, визначеній законодавством і у межах наданих повноважень.

У випадку, якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію.

У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Управлінні.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Управління обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом наводиться в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Розміщенню публічної інформації про діяльність Управління на офіційному веб-порталі Київської міської влади, зокрема, підлягають:

інформація про місцезнаходження, поштова адреса, розклад роботи, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

інформація про прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку начальника Управління, його заступника, керівників структурних підрозділів;

інформація про графік прийому громадян та графік проведення "гарячих" телефонних ліній;

інформація про розклад особистого прийому депутатів Київради;

інформація про нормативно-правові засади діяльності Управління;

інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію.

2.6. У приміщенні Управління на інформаційному стенді розміщується інформація:

про порядок роботи Управління, включаючи порядок прийому громадян та графік проведення "гарячих" телефонних ліній;

форма інформаційних запитів;

інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Управління.

III. Оформлення запитів з надання публічної інформації

3.1. Запитувач має право звернутися до Управління із запитом на інформацію без пояснення причини подання запиту.

3.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3.3. Письмовий запит подається в довільній формі.

3.4. Запит на інформацію має містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

3.5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в приймальній Управління та ознайомитись на офіційній сторінці Управління та інформаційному стенді.

Форма для подання письмового запиту на інформацію наводиться в додатку 2 до цього Положення. Форма для подання запиту на інформацію електронною поштою наводиться в додатку 3 до цього Положення.

3.6. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити в приймальній відповідальна особа з організації діловодства Управління, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

IV. Порядок реєстрації, розгляду та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Управління, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідальною особою за організацію діловодства відповідно до Інструкції з діловодства Управління з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються в журналі - "Книга реєстрації публічних запитів" з відповідною позначкою.

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відповідальна особа з організації діловодства Управління відокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх до начальника Управління.

4.4. У випадках, коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Управління та виконання доручено кільком посадовим особам, головним виконавцем є особа, зазначена у дорученні першою, якщо в дорученні не обумовлено інше. Для надання відповіді на запит їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу.

4.5. Запит на інформацію з відповідною резолюцією начальника Управління чи його заступника опрацьовується відповідальною особою з організації діловодства Управління для взяття на контроль, після чого невідкладно передається виконавцям.

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Управління електронною поштою, здійснюється відповідальною особою з організації діловодства в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

У випадку надання відповіді запитувачу у вигляді електронного документа, паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів Управління для зберігання.

4.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту розпорядником інформації.

4.9. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, начальник Управління або його заступник може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.10. У випадках, коли запитувана інформація передбачає виготовлення копій документів більше як 10 сторінок, заявника в термін не пізніше 5 днів з дня надходження запиту, повідомляється про необхідність відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після оплати.

Розмір вартості копіювання та друку встановлюється в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі невизначення розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4.11. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

4.12. Управління має право відмовити в задоволенні запиту у випадках:

якщо Управління не володіє і не зобов'язано відповідно до його компетенції володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується не містить ознак публічної інформації згідно із частиною 1 статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених пунктом 3.4 зазначеного Положення;

якщо особа не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів.

4.13. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації, з зазначенням механізму оскарження. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Управління, прізвище та телефон особи, яка готувала відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

У разі відмови в задоволенні запиту проект відповіді обов'язково візується головним спеціалістом - юрисконсультом Управління.

4.14. Інформація на запит надається безкоштовно з урахуванням обсягу запитуваної інформації відповідно до пункту 4.10 Положення.

4.13. Відповідь на запит підлягає обов'язковій реєстрації в Управлінні.

V. Обов'язки Управління

5.1. Управління зобов'язано:

оприлюднювати інформацію про свою діяльність;

систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;

вести облік запитів на інформацію;

у разі необхідності визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;

надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

VI. Порядок оскарження

6.1. Рішення, дії чи бездіяльність Управління можуть бути оскаржені до начальника Управління, голови Київської міської державної адміністрації або суду.

6.2. Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволенні запиту на інформацію;

відстрочку в задоволенні запиту на інформацію;

ненадання відповіді на запит на інформацію;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

невиконання Управлінням обов'язку оприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 

Начальник
Управління цінової політики

В. Яструбинський

 

Додаток 1
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Перелік
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом

Публічною інформацією з обмеженим доступом у Головному управлінні цінової політики є:

1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

2. Службова інформація - інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування":

інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Головного управління, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

 

Додаток 2
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Форма
для подання письмового запиту на інформацію

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Головне управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кому Начальникові Головного управління цінової політики Яструбинському Василю Івановичу

П. І. Б. запитувача

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про...

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати**:

Поштою

 

Факсом

 

Електронною поштою

 

В усній формі

 


** Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток 3
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Форма
для подання запиту на інформацію електронною поштою

Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 

e-mail

 

номер телефону

 

Поштова адреса:

індекс

 

 

область

 

 

район

 

 

населений пункт

 

 

вулиця

 

 

будинок

 

 

квартира

 

 

 

 

Зміст запиту:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали