ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.09.2017 р. N 493

Про затвердження Положення про Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Керуючись ст. 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст. 17 Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 N 573 "Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (Постанова N 573) (зі змінами) та з метою приведення Положення про Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Розпорядження N 366) у відповідність з чинними нормативно-правовими актами:

1. Затвердити Положення про Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (додається).

2. Зобов'язати Голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам міст обласного значення:

1) привести положення про районні, міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у відповідність з вимогами чинного законодавства;

2) інформувати Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді про виконання підпункту 1 пункту 2 цього розпорядження до 17 жовтня 2017 року.

3. Запорізькому обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надати інформацію щодо виконання підпункту 1 пункту 2 Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації до 20 жовтня 2017 року.

4. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації до 01 листопада 2017 року надати узагальнену інформацію щодо виконання цього розпорядження голові облдержадміністрації.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.09.2015 N 366 "Про затвердження Положення про Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (Розпорядження N 366).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гугніна Е. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
19 вересня 2017 року N 493

ПОЛОЖЕННЯ
про Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (надалі - Центр) є спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Запорізькою обласною державною адміністрацією і належить до сфери її управління.

3. Діяльність Центру спрямовується Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації.

4. Положення про Центр затверджується головою Запорізької обласної державної адміністрації.

5. Штатний розпис Центру затверджує заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації, на якого покладені обов'язки щодо координації діяльності Центру.

6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім'ї, дітей та молоді, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, наказами Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, а також цим Положенням.

7. Основними принципами діяльності Центру є:

законність;

соціальна справедливість;

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

8. Основними завданнями Центру є:

1) забезпечення участі місцевих центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

2) здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів; центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (далі - заклади соціального обслуговування);

3) організація та проведення семінарів та тренінгів;

4) забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на:

раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

формування відповідального батьківства;

запобігання випадкам відібрання дитини у батьків;

створення умов для повернення дитини з інтернатного закладу на виховання батькам;

5) здійснення моніторингу за дотриманням державних стандартів соціальних послуг під час проведення місцевими центрами соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

9. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) поширює інформацію про надання соціальних послуг та категорії осіб, які можуть їх отримати, та забезпечує такою інформацією місцеві центри і заклади соціального обслуговування;

2) бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах; проводить аналіз потреб регіону в закладах соціального обслуговування та готує пропозиції щодо розвитку їх мережі;

3) узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно обліку наданих місцевими центрами та закладами соціального обслуговування соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді;

4) подає Мінсоцполітики та Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведеної соціальної роботи;

5) здійснює підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі, наставники, за результатами якої готує рекомендацію службі у справах дітей, у тому числі психологічної мотивації та готовності щодо можливості взяти дитину;

6) проводить навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу, підтримки сприятливого психологічного стану батьків; проводить семінари та тренінги для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування та фахівців, залучених до соціальної роботи;

7) вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи; розробляє пропозиції та готує методичні рекомендації щодо вдосконалення технологій, форм і методів соціальної роботи, в тому числі щодо здійснення соціального супроводу сімей та профілактики сімейного неблагополуччя;

8) співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями.

10. Центр має право:

1) вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

2) подавати пропозиції до проекту обласного бюджету з питань, що належать до його компетенції;

3) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

4) залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5) в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

6) вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.

11. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою Запорізької обласної державної адміністрації за погодженням з Мінсоцполітики України.

12. Директор Центру:

1) здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

2) складає в установленому порядку штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатної чисельності, що затверджуються Мінсоцполітики України;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

4) видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

5) представляє Центр у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

6) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

7) розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

8) утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

10) приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру;

11) погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад директорів районних і міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді області.

13. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

14. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність Центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном України.

15. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

16. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних".

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

З. М. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали