ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 25.03.2010 р. N 210

Про затвердження Положення про Житомирську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.03.2010 N 39 "Про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту області", у відповідності зі статтею 20 Закону України "Про правові засади цивільного захисту" та статтею 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про Житомирську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міськвиконкому від 08.07.99 N 380 "Про затвердження Положення про Житомирську міську ланку обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гундича І. П.

 

Міський голова

В. Т. Шелудченко


 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
25.03.2010 N 210


ПОЛОЖЕННЯ
про Житомирську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області

Загальна частина

1. Це Положення визначає принципи функціонування Житомирської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області (далі - ЄДС ЦЗ), основні завдання, склад сил, порядок виконання завдань і взаємодії структурних підрозділів та розроблено у відповідності до Закону України "Про правові засади цивільного захисту", Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03.03.2010 N 39.

2. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

єдина державна система цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) - сукупність органів управління, сил та засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на які покладається реалізація державної політики у сфері цивільного захисту;

обласна територіальна підсистема ЄДС ЦЗ - складова частина єдиної державної системи, включає місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, підприємства, установи та організації з відповідними силами та засобами, на які покладаються визначені законом завдання у сфері цивільного захисту;

ланка територіальної підсистеми - складова частина територіальної підсистеми;

сили і засоби територіальної підсистеми (ланки) - спеціальні штатні та позаштатні підрозділи з їх оснащенням, наглядові органи, інформаційні бази місцевих структур, призначені або залучені до виконання завдань щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації в межах підпорядкованої території;

органи управління територіальною підсистемою (ланкою) - органи виконавчої влади (місцевого самоврядування), їх структурні підрозділи, призначені для безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в межах своїх повноважень;

надзвичайна ситуація (далі - НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело (може привести) до загибелі людей або значних матеріальних втрат;

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу (спостереження), експертизи та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у НС або пом'якшення її можливих наслідків;

реагування на надзвичайні ситуації - скоординовані дії підрозділів територіальної підсистеми (ланки) щодо реалізації планів дій, уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації з метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози життю та здоров'ю людей.

3. Основною метою створення Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області є забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту населення.

4. Завданнями Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області є:

розробка планів заходів з питань запобігання НС та забезпечення захисту населення і території міста від їх наслідків;

забезпечення готовності органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм сил та засобів до дій, спрямованих на запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

розробка та забезпечення, в межах компетенції, реалізації заходів щодо запобігання виникненню НС;

навчання населення поведінці та діям у разі виникнення НС;

розробка та впровадження цільових програм, спрямованих на запобігання НС, забезпечення сталого функціонування підприємств і установ, зменшення можливих матеріальних втрат;

збір і аналітичне опрацювання інформації про НС, видання інформаційних матеріалів з питань НС, захисту населення і території міста від наслідків НС;

прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків НС, визначення на основі прогнозу потреби в силах і засобах, матеріальних і фінансових ресурсах;

створення, раціональне збереження та використання резерву матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних для реагування на НС;

забезпечення нагляду за дотриманням вимог щодо захисту населення і територій від НС (у межах повноважень);

створення та утримання в постійній готовності до використанням за призначенням системи оповіщення цивільного захисту;

оповіщення населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи;

захист населення у разі виникнення НС;

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації НС, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення, проведення гуманітарних акцій;

реалізація визначених законодавством прав у сфері захисту населення від наслідків НС, в тому числі осіб (та членів їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій.

5. Житомирська міська ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області складається із постійнодіючих структурних підрозділів та забезпечує постійний контакт і взаємодію з територіальною підсистемою ЄДС ЦЗ області.

7. При виникненні НС сили і засоби функціональних підсистем ЄДС ЦЗ місцевого та об'єктового рівнів підпорядковуються в межах, що не суперечить законодавству, органам управління міської ланки.

Органи управління Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області

8. Житомирська міська ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області має координуючі і постійні органи управління щодо розв'язання завдань у сфері запобігання НС та захисту населення, систему повсякденного управління, сили і засоби, резерви матеріальних і фінансових ресурсів, систему оповіщення, інформування та зв'язку (додаток 1).

Начальником Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області за посадою є міський голова.

9. Координуючим органом управління є комісія міськвиконкому з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - комісія з питань ТЕБ та НС), яка забезпечує безпосереднє керівництво реагуванням на НС або на загрозу її виникнення.

Положення про комісію з питань ТЕБ та НС, її персональний склад затверджуються рішенням міськвиконкому.

10. Постійними органами управління з питань техногенно-екологічної

безпеки, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту на місцевому рівні є управління з питань НС та ЦЗН міської ради, міське управління ГУ МНС України в області;

11. До системи повсякденного управління міською ланкою ЄС ЦЗ області входять оснащені необхідними засобами зв'язку, оповіщення, збору, аналізу і передачі інформації: відділ по контролю експлуатації міських об'єктів інженерних інфраструктур та соцкультпобуту міської ради, диспетчерські служби підприємств, організацій та установ, розташованих на території міста.

Сили Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області

12. До складу сил міської ланки входять сили міського управління ГУ МНС України в Житомирській області, територіальні формування цивільного захисту, рятувальні служби (формування), підрозділи служб постійної готовності міста, спеціалізовані служби цивільного захисту, які залучаються до виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в межах підпорядкованої території (додаток 2).

Завдання територіальних формувань цивільного захисту, рятувальних служб, спеціалізованих служб цивільного захисту та порядок їх виконання в різних режимах функціонування визначені у відповідних статутах та положеннях.

13. Частини та підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань, що розташовані на території міста і утворені відповідно до законів України, можуть залучатися для ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру відповідно до Конституції України, законів України "Про правовий режим надзвичайного стану" та "Про Збройні Сили України".

14. Сили і засоби недержавних підприємств і організацій можуть брати участь у виконанні робіт з попередження та ліквідації НС за окремими угодами з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

15. Інформаційне забезпечення міської ланки ЄДС ЦЗ здійснюється: управлінням та відділами з НС та ЦЗН, інформаційними службами підприємств, установ та організацій і потенційно-небезпечних об'єктів із залученням засобів зв'язку.

Режими функціонування Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ

16. В залежності від масштабів і особливостей НС, що прогнозується або виникла, може встановлюватись один із таких режимів функціонування Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ:

режим повсякденного функціонування - при нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), гідрометеорологічній обстановці;

режим підвищеної готовності - при істотному погіршенні виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), гідрометеорологічної обстановки, з одержанням прогнозної інформації щодо можливості виникнення НС;

режим надзвичайної ситуації - у разі виникнення та під час ліквідації наслідків НС;

режим надзвичайного стану - запроваджується у порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану";

режим воєнного стану - запроваджується у порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про правовий режим воєнного стану".

17. Основні заходи, що реалізуються міською ланкою територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ:

17.1 У режимі повсякденного функціонування:

здійснення спостереження і контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територій;

оцінка загрози виникнення НС та її можливих наслідків;

впровадження заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення захисту населення, зменшення можливих матеріальних втрат;

створення і оновлення резервів матеріальних і фінансових ресурсів для використання при НС;

удосконалення процесу підготовки місцевих органів з питань НС та ЦЗН, підпорядкованих сил.

17.2 У режимі підвищеної готовності:

виконання заходів, передбачених для режиму повсякденної діяльності, крім того, додатково:

створення оперативних груп (комісій) для виявлення причин погіршення обстановки в районі можливої НС, підготовка пропозицій щодо до її нормалізації;

посилення спостереження за станом довкілля та прогнозування виникнення можливих НС, їх масштабів;

проведення заходів щодо попередження НС та захисту населення і території;

приведення в підвищену готовність наявних сил і засобів, уточнення планів їх дій;

запровадження цілодобового чергування членів комісії міськвиконкому з питань ТЕБ і НС та комісій з питань НС об'єктів в районі можливої НС;

здійснення заходів щодо запобігання виникненню НС;

своєчасне та об'єктивне інформування населення міста про ситуацію, що склалася та заходи по попередженню НС.

17.3 У режимі надзвичайної ситуації:

визначення границь території, де виникла НС;

переміщення оперативної групи в район виникнення НС;

здійснення комісією міськвиконкому з питань ТЕБ і НС керівництва структурними підрозділами міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

утворення (при необхідності) спеціальної комісії та призначення уповноваженого керівника з ліквідації НС відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби";

організація захисту населення і території міста в умовах НС;

керівництво роботами з локалізації та ліквідації НС, залучення відповідних сил та засобів;

організація заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки та життєзабезпечення;

здійснення безперервного контролю за розвитком НС, станом довкілля на території, що зазнала впливу НС, обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

інформування вищестоящих органів управління щодо рівня НС, вжиті заходи та хід ліквідації НС.

17.4 У режимі надзвичайного стану - здійснення заходів, передбачених Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану".

17.5 У режимі воєнного стану - здійснення заходів, передбачених Законом України "Про правовий режим воєнного стану".

Забезпечення фінансування Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ

18. Фінансування заходів, що реалізуються органами управління та силами Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області в наведених вище режимах функціонування здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій міста, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

19. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснення інших непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при формуванні проекту бюджету, в міському бюджеті передбачається резервний фонд, обсяг якого затверджується рішенням міської ради.

Процедури, пов'язані з виділенням коштів резервного фонду міського бюджету, визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 415 "Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету".

20. На об'єктовому рівні визначаються резерви фінансових ресурсів за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій міста згідно із законодавством.

21. Фінансування заходів щодо ліквідації НС на об'єктах усіх форм власності здійснюється відповідно до їх рівнів:

об'єктового рівня - за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій, на території яких виникла НС а також відшкодувань страхових закладів (фондів);

місцевого рівня - за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій, на території яких виникла НС і додатково - за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету.

Планування роботи Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄС ЦЗ

22. Планування роботи Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄС ЦЗ із запобігання надзвичайним ситуаціям в межах території міста і реагування на можливі варіанти їх розвитку здійснюється на основі відстеження змін навколишнього природного та техногенного середовища і ведеться в двох напрямах:

аналіз техногенного та природного становища, прогноз можливих НС і планування заходів із запобігання виникненню НС;

планування реагування на загрозу виникнення та виникнення НС техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру.

23. Масштаби і наслідки можливої надзвичайної ситуації визначаються на основі прогнозу, результатів експериментів, довготривалих спостережень геологічних змін. На їх основі розробляється план запобігання та дій органів управління та сил цивільного захисту при загрозі та виникненні конкретної надзвичайної ситуації.

24. Основним завданням плану дій при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації є збереження життя та здоров'я людей, визначення сил та засобів, порядок їх залучення, мінімізація матеріальних втрат. З цією метою вживаються дієві заходи для захисту житла, дошкільних, навчальних і медичних закладів, місць постійного перебування людей, термінова евакуація населення з небезпечних територій.

25. Плани запобігання та дій затверджуються міським головою та керівниками підприємств, установ і організацій.

26. З метою реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації планується взаємодія органів місцевого самоврядування з підрозділами міністерств та інших органів, розташованих на території міста з урахуванням достатності і максимально можливого використання наявних сил і засобів.

27. Основну частину робіт по реагуванню та ліквідації НС виконують аварійно-технічні та рятувальні формування, формування потенційно-небезпечних об'єктів, де виникла НС, з наданням їм допомоги територіальними підрозділами МНС України, МВС України, Міністерства охорони здоров'я України.

При необхідності, в залежності від масштабу аварії, для виконання рятувальних та відновлювальних робіт можуть залучатись регіональні формування.

28. Організаційно-методичне керівництво плануванням дій міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ здійснюється управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

29. На управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту

населення міської ради покладається:

забезпечення оперативного планування в рамках зони відповідальності;

збір, накопичення, обробка та доведення до виконавців інформації, необхідної для планування і управління, включаючи інформацію про стан і потенційну небезпеку об'єктів і природних явищ;

забезпечення взаємодії органів управління, сил і засобів з попередження та ліквідації наслідків НС.

Основні засади взаємодії органів управління Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та структур функціональних підсистем

30. З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, своєчасного і ефективного реагування, організується взаємодія органів управління та підпорядкованих сил, а саме:

визначаються територіальні органи управління, які взаємодіють за надзвичайних ситуацій, склад сил і засобів реагування на НС;

погоджується порядок спільних дій сил реагування на НС з визначенням основних завдань, способів і часу їх виконання;

вирішуються питання всебічного забезпечення спільних заходів з ліквідації НС, в т. ч. взаємного надання допомоги транспортом, інженерними, матеріальними, технічними засобами;

встановлюється порядок приведення в готовність і організації управління спільними діями органів управління при виконанні завдань.

31. В залежності від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку НС взаємодія організується на регіональному та місцевому рівнях - між територіальними, об'єктовими і місцевими органами управління з надзвичайних ситуацій та їх силами, функціональними підсистемами та їх ланками під керівництвом регіональної або міської комісії з питань ТЕБ і НС.

32. Взаємодія у подоланні наслідків НС організується через спеціально визначені оперативні групи, представників відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які направляються у взаємодіючі органи управління.

33. Завдання, склад сил і засобів, порядок діяльності регіональних функціональних підсистем визначаються положеннями, які затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МНС України.

 

Керуючий справами

М. М. Гришко


 

Додаток 1
до Положення про Житомирську міську ланку територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області


СТРУКТУРА
Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області

  

 

Керуючий справами

М. М. Гришко


 

Додаток 2
до Положення про Житомирську міську ланку територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області


СИЛИ І ЗАСОБИ
Житомирської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області

N
п/п

Найменування
підрозділу,
формування

База формування,
адреса

Телефон

Чисельність

Термін готовн.
(хв.)

Особов. складу

Техніки

1.

Мобільна оперативна група управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Управління з питань
НС та ЦЗН міської ради
вул. Театральна 17/20

37-29-32

3 - 4

1

Ч+0.15
(Ч+0.50)

2.

Міська комунальна рятувальна служба на воді

Житомирська міська рада
Гідропарк

24-19-78

11

2

ПГ

3.

Група оперативного реагування на НС

ВАТ ЖСПРМ
вул. Ватутіна, 184

36-03-90

14

8

Ч+0.50
(Ч+0.90)

4.

Підрозділи пожежно-рятувальної служби

Міське управління ГУ МНС України в області

36-14-43
101

 

 

 

- СДПЧ-1

вул. Східна, 86

36-14-43
101

65/15

6

ПГ

- СДПЧ-2

вул. 1-го Травня, 33-г

34-24-25
101

57/10

4

ПГ

- СДПЧ-3

вул. Баранова, 123

33-19-14
101

30/7

2

ПГ

5.

Спеціалізована медична служба ЦЗ міста:

Управління охорони здоров'я міської ради майдан ім. С. П. Корольова, 4/2

46-07-20

 

 

 

- спеціалізовані бригади медичної допомоги

ЦМЛ N 1

34-05-49

10/58

15

Ч+2.00

ЦМЛ N 2

46-03-30

3/17

3

Ч+2.00

ЦДМЛ

37-20-00

1/5

1

Ч+2.00

- бригади швидкої і невідкладної медичної допомоги

Міська станція швидкої і
невідкладної медичної
допомоги

103

19/53

24

ПГ

6.

Спеціалізована комунально-технічна служба ЦЗ міста:

Управління комунального та житлового господарств міської ради, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2

47-35-42

 

 

 

- чергові аварійні бригади

КП "Житомирводоканал"
вул. Черняховського, 114

24-08-10

3х5

1

ПГ

- аварійно-технічна команда водопровідних мереж

16

10

Ч+1.00

- аварійно-технічна команда каналізаційних мереж

16

10

Ч+1.00

- аварійно-технічна група НСВ-1

10

3

ПГ

- аварійно-технічна група НСВ-2

10

3

ПГ

- аварійно-технічна група очисних споруд

10

3

ПГ

- чергова зміна

КП ЖТКЕ
вул. Київська, 48-г

37-22-45

8

1

ПГ

- аварійно-технічна бригада

до 60

9

Ч+2.00

- чергова зміна

КП УАШ
пров. Кавалерійський, 4

37-33-38

12

17

ПГ

7.

Спеціалізована служба енергопостачання та світломаскування ЦЗ:

Житомирський РЕМ
пров. Селецький, 2

34-45-97

 

 

 

- чергова оперативно-виїзна група

6

2

ПГ

- аварійно-відновлювальна команда

до 50

8

Ч+2.00

- чергова оперативно-виїзна група

КПЕМЗО "Міськсвітло"
вул. Наб. під скелями, 1

37-29-39

3

1

ПГ

8.

- аварійно-диспетчерська служба

ВАТ "Житомиргаз"
вул. Ф. Чопівського, 35

34-34-82
104

6

4

ПГ

- аварійна газо-технічна команда

45

7

Ч+0.40

9.

Спеціалізована автотранспортна служба ЦЗ міста:

Управління транспорту і зв'язку міської ради
м-н ім. С. П. Корольова, 4/2

 

 

 

 

- аварійно-відновлювальна бригада (контактної мережі)

КП ЖТТУ
вул. Вітрука, 11

33-19-46

8/4

3

ПГ

- аварійно-відновлювальна бригада (колійного господарства)

7

6

Ч+2.00

10.

Спеціалізована служба оповіщення та зв'язку ЦЗ міста:

Центр телекомунікаційних послуг Житомирської філії ВАТ "Укртелеком"
вул. Київська, 22

42-36-54
42-25-25
22-26-26

 

 

 

Аварійно-відновлювальна команда:

- ланка цеху тех. експлуатації станційних споруд

5

 

Ч+1.00
(Ч+2.00)

- ланка цеху тех. експлуатації лінійних споруд

5

 

Ч+1.00
(Ч+2.00)

- ланка цеху тех. експлуатації проводового мовлення

5

 

Ч+1.00
(Ч+2.00)

11.

Спеціалізована служба санітарної обробки ЦЗ міста:

КП "Гагарінське"
вул. Гагаріна, 53

34-14-03
34-45-78

 

 

 

- санітарно-обмивочні пункти

4/25

 

Ч+6.00

- станції обеззараження одягу

3/52

 

- станції обеззараження техніки

5/40

 

- група обеззараження території

1/6

5

12.

Мережа спостереження та лабораторного контролю:

Міська СЕС
вул. Гагаріна, 55

34-69-24
34-05-55

 

 

 

- виробничі лабораторії

17/55

 

ПГ

- диспетчерські служби

13/40

 

ПГ

- пости РХС

24/77

 

Ч+2.00


 

Керуючий справами

М. М. Гришко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали