Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

24.03.2016

м. Київ

N 388

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2016 р. за N 606/28736

Про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

Відповідно до пункту 10 частини першої (Закон N 4452-VI), пункту 14 частини п'ятої статті 12 (Закон N 4452-VI), частини сьомої статті 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

Протокол засідання виконавчої дирекції
від 24 березня 2016 р. N 045/16

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
24 березня 2016 року N 388

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2016 р. за N 606/28736

Положення
щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) (далі - Закон про систему гарантування), Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року N 2 (Рішення N 2), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1581/21893 (далі - Положення N 2), та інших нормативно-правових актів.

2. Метою цього Положення є визначення порядку організації продажу активів (майна), що включені до ліквідаційної маси банку, що ліквідується, крім майна, визначеного у частині тринадцятій статті 51 Закону про систему гарантування (Закон N 4452-VI).

3. Дія цього Положення поширюється на працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), які діють в межах повноважень, передбачених Законом про систему гарантування (Закон N 4452-VI) та/або делегованих Фондом, працівників банків, що ліквідуються, та інших осіб, які беруть участь у процесі ліквідації таких банків на договірних умовах.

II. Визначення термінів

1. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в таких значеннях:

балансова вартість активу - вартість, за якою актив (майно) відображається в балансі банку, що ліквідується;

балансова вартість кредиту - залишкова заборгованість, яка складається з основної суми боргу, нарахованих процентів, неамортизованої премії (дисконту), суми визнаного зменшення корисності. Розраховується станом на дату проведення оцінки кредиту (майнових прав), якщо остання не вказана;

внутрішній паспорт активу (майна) - сукупність інформації щодо активів (майна), майнових прав банку, що ліквідується;

кімната даних - місце розкриття інформації про актив (майно) банку, що ліквідується, доступ до якого надається потенційному покупцю після підписання договору щодо нерозголошення банківської таємниці, інформації, що становить службову інформацію, та персональних даних (у разі якщо інформація про актив (майно) містить інформацію про банківську таємницю, службову інформацію та/або персональні дані) шляхом розміщення електронної форми документів у визначеній кімнаті на персональному комп'ютері за місцезнаходженням банку або активу (майна) банку (у тому числі його відокремлених підрозділів) або на захищеному веб-сайті;

комітет з питань консолідації та продажу активів (далі - Комітет) - постійно діючий колегіальний орган Фонду, створений з метою прийняття рішень з питань організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються;

крок аукціону - надбавка (дисконт), на яку в ході відкритих торгів здійснюється підвищення/зниження початкової (стартової) та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота;

лот - одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється для продажу на аукціоні;

малий комітет з управління активами (далі - МКУА) - комітет, створений на базі діючої організаційної структури банку, що ліквідується, однією із функцій якого є надання необхідної інформації щодо активів (майна) такого банку для прийняття рішень стосовно їх продажу;

оголошення щодо продажу активів (майна) - стисла інформація, що містить дані з публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) та посилання на ці документи, розміщена у друкованих засобах масової інформації, з посиланням на інформацію на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, що ліквідується;

організатор відкритих торгів (аукціонів) - юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги;

оціночна вартість - вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних;

паспорт відкритих торгів (аукціону) - сукупність інформації щодо проведення відкритих торгів (аукціонів), їх умов, організатора відкритих торгів (аукціонів), початкової ціни реалізації активу (майна) та інше;

передпродажна перевірка - сукупність заходів, які здійснюються потенційним покупцем (з можливим залученням третіх осіб) для формування цінової пропозиції та участі у відкритих торгах (аукціоні);

підготовка до реалізації активів (майна) - заходи з підготовки до продажу банку або активів (майна) банку (кількох банків), які здійснює Фонд або банк, що ліквідується, стосовно активів (майна) банку (кількох банків) з можливим залученням третіх осіб;

план продажу активів (майна) - інформація щодо сукупності активів (майна) банку для продажу, що розподілена в часі та сформована на підставі даних складу ліквідаційної маси, затвердженої виконавчою дирекцією Фонду;

потенційний покупець - фізична або юридична особа, яка має намір придбати актив (майно) банку та може набути такий актив (майно) у власність чи на підставі іншого речового права;

початкова ціна реалізації - вартість активу (майна), відображена у пропозиціях на продаж, що затверджені виконавчою дирекцією Фонду;

права вимоги - права вимоги боргу за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язання таких вимог;

пропозиція щодо реалізації активів (майна) банку - сукупність інформації щодо активів (майна) банку, що ліквідується, яка складається з внутрішнього паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) і публічного паспорта активу (майна) та формується МКУА (залежно від категорії активу (майна) банку), за винятком паспорта відкритих торгів (аукціону);

публічний паспорт активу (майна) - сукупність інформації щодо активів (майна) банку, що ліквідується, яка оприлюднюється з метою залучення якомога більшої кількості потенційних покупців з урахуванням вимог Законів України "Про банки і банківську діяльність" та "Про захист персональних даних";

пул активів (майна) - сукупність активів (майна), що об'єднані за певними ознаками;

розкриття інформації - надання інформації потенційним покупцям щодо активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом оприлюднення стислого опису майна у вигляді публічного паспорта активу (майна) та паспорта відкритих торгів (аукціону) на офіційному веб-сайті Фонду, веб-сайтах банків та в друкованих засобах масової інформації. На етапі передпродажної перевірки - шляхом надання інформації про актив (майно) у кімнаті даних;

уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом про систему гарантування (Закон N 4452-VI) та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку;

ціна реалізації - фактична сума грошей, за яку актив(и) (майно) банку(ів), що ліквідується (ліквідуються), було реалізовано (продано).

2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законодавстві України.

III. Порядок підготовки до реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються

1. Порядок підготовки до продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, включає проведення інвентаризації активів (майна), здійснення оцінки активів (майна), формування ліквідаційної маси, розробку плану продажу активів (майна).

2. Результати інвентаризації, формування ліквідаційної маси та плану продажу активів (майна) затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

IV. Порядок формування та погодження пропозицій з продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

1. Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси банку, що ліквідується, Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію активів (майна) банку.

2. МКУА подає план продажу активів (майна) уповноваженому структурному підрозділу Фонду для погодження Комітетом перед затвердженням виконавчою дирекцією Фонду. Разом з планом продажу активів (майна) МКУА подає перелік активів (майна) банку, що не підлягають продажу.

МКУА також формує пропозицію щодо кожного активу (майна), лота або пулу відповідно до плану продажу активів (майна) банку.

Пропозиції формуються відповідно до планів продажу активів (майна), затверджуються протоколом МКУА та передаються до Фонду.

МКУА подає уповноваженому структурному підрозділу Фонду пропозиції щодо кожного активу (майна), лота або пулу активів (майна), а уповноважений структурний підрозділ формує висновки та паспорт відкритих торгів (аукціону) щодо кожного активу (майна), лота або пулу для розгляду та погодження Комітетом перед затвердженням виконавчою дирекцією Фонду.

Зміни до пропозицій готуються у вигляді окремого документа (протоколу МКУА) та погоджуються у порядку, визначному цим пунктом.

3. Уповноважений структурний підрозділ може доручити МКУА підготувати пропозиції щодо реалізації активів (майна) банку, лота або пулу активів.

4. Уповноважений структурний підрозділ Фонду здійснює контроль в межах компетенції за виконанням рішень виконавчої дирекції Фонду щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.

5. Банк підписує договір з організатором торгів згідно з пропозицією щодо реалізації активів (майна) банку, затвердженою виконавчою дирекцією Фонду.

V. Порядок розкриття інформації про активи (майно) банків, що ліквідуються

1. Протягом п'яти робочих днів після отримання рішення виконавчої дирекції Фонду щодо затвердження пропозицій щодо активів (майна) банк на своєму веб-сайті і Фонд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднюють публічні паспорти активів (майна) та паспорти відкритих торгів (аукціонів) за формою та структурою інформації, визначеними у додатках 1 - 9 до цього Положення.

Фонд протягом п'яти робочих днів розміщує оголошення щодо продажу активів (майна) в друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду.

Період між датою оприлюднення на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) і датою проведення відкритих торгів (аукціону) не може бути меншим двадцяти одного робочого дня.

Потенційний покупець одночасно подає до Фонду та до банку, що ліквідується, у тому числі засобами електронного зв'язку, заявку про зацікавленість у придбанні активу (майна).

2. Протягом п'яти робочих днів з дати отримання заявки про зацікавленість у придбанні активу (майна), але не пізніше дня, що передує дню проведення відкритих торгів (аукціону), банк підписує з таким потенційним покупцем договір щодо нерозголошення банківської таємниці, інформації, що становить службову інформацію, та персональних даних.

Після цього банк забезпечує доступ до кімнати даних у робочий час упродовж робочого тижня та можливість ознайомлення з активом (майном) на період до дати проведення відкритих торгів (аукціону) та надає проект договору купівлі-продажу, а доступ до електронної форми документів - на спеціальному захищеному веб-сайті забезпечується цілодобово до дати проведення відкритих торгів (аукціону), на яких планується продати такий (таке) актив (майно).

3. Уповноважена особа Фонду веде реєстр заявок про зацікавленість у придбанні активу (майна) від потенційних покупців, яким забезпечено доступ до кімнати даних, за формою, визначеною у додатку 10 до цього Положення, та надає уповноваженому структурному підрозділу Фонду витяг із такого реєстру кожної п'ятниці за кожним активом (майном) (лотом активів (майна)), що виставлятиметься на продаж.

За десять робочих днів до кожних повторних відкритих торгів (аукціону) по лоту, склад якого не було змінено, Фонд оновлює паспорт відкритих торгів (аукціону). Фонд та банк, що ліквідується, оприлюднюють оновлений паспорт відкритих торгів (аукціону) на своїх веб-сайтах без оприлюднення оновленого паспорта відкритих торгів (аукціону) в друкованих засобах масової інформації.

4. За результатами відкритих торгів (аукціону) Фонд на своєму офіційному веб-сайті та веб-сайті банку, що ліквідується, не пізніше двох робочих днів після повного розрахунку покупця або скасування/визнання такими, що не відбулись, відкритих торгів (аукціону) оприлюднює ціну реалізації або інформацію, що відкриті торги (аукціон) скасовані/визнані такими, що не відбулися.

VI. Умови та порядок проведення відкритих торгів (аукціону)

1. На відкритих торгах (аукціоні) можуть продаватися такі види активів (майна) банку, що ліквідується:

основні засоби;

майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу;

майно банку, щодо обороту якого встановлене обмеження;

дебіторська заборгованість;

права вимоги за кредитними договорами.

Інші види активів можуть продаватися у спосіб, визначений законодавством та таким, що відповідає Закону про систему гарантування (Закон N 4452-VI).

2. Продаж активів (майна) банку, що ліквідується, на відкритих торгах (аукціоні) може проводитися в електронній формі (на електронних майданчиках).

3. Початкова ціна реалізації активів (майна) банку, що ліквідується, на перших відкритих торгах (аукціоні) не повинна бути нижчою за оціночну вартість.

Уповноважений структурний підрозділ Фонду може ініціювати проведення повторної оцінки активів (майна) банку, що ліквідується, у рамках передпродажної підготовки.

4. Для участі у відкритому конкурсі (аукціоні) учасник такого відкритого конкурсу (аукціону) має перерахувати організатору торгів гарантійний внесок, розмір якого встановлюється Фондом.

VII. Порядок продажу активів (майна) банку на відкритих торгах (аукціоні)

1. Після отримання рішення виконавчої дирекції Фонду щодо затвердження пропозиції банк, що ліквідується, зобов'язаний укласти договір з організатором торгів та повідомити про це уповноважений структурний підрозділ Фонду протягом трьох робочих днів.

2. Не пізніше одного робочого дня після кінцевого строку/терміну прийому організатором торгів заявок на участь у відкритих торгах (аукціоні) від покупців банк надає уповноваженому структурному підрозділу Фонду список зареєстрованих потенційних покупців у розрізі лотів.

3. У разі якщо відкриті торги (аукціон) відбулися, банк отримує від організатора торгів протокол відкритих торгів (аукціону) із зазначенням ціни продажу лота. Банк укладає договір купівлі-продажу активу (майна) не раніше трьох робочих днів з дати завершення відкритих торгів (аукціону), забезпечує проведення розрахунків відповідно до нього та інформує про завершення розрахунків уповноважений структурний підрозділ Фонду.

У разі якщо відкриті торги (аукціон) не відбулися з певних причин, банк інформує про це уповноважений структурний підрозділ Фонду та надає скановану копію документа із зазначенням причини визнання відкритих торгів (аукціону) такими, що не відбулися.

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритих торгів (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

У разі відмови переможця відкритих торгів (аукціону) від розрахунків або придбання активів (майна) банку гарантійний внесок переможцю таких відкритих торгів (аукціону) не повертається.

Гарантійні внески повертаються іншим учасникам відкритих торгів (аукціону), які не були визнані переможцями.

4. Банк кожної п'ятниці надає уповноваженому структурному підрозділу Фонду відомості щодо реалізованих активів (майна) банку за формою, визначеною у додатку 11 до цього Положення, із зазначенням фактичного отримання банком коштів.

5. Банк має право продати активи (майно), які не були продані на попередніх відкритих торгах (аукціоні), зі зменшенням їх початкової вартості, встановленої для проведення перших відкритих торгів (аукціону), на 10 відсотків з можливістю подальшого зниження початкової вартості реалізації на кожних наступних відкритих торгах (аукціоні) до 10 відсотків, але сумарно не більше ніж на 30 відсотків від початкової ціни реалізації, що затверджена виконавчою дирекцією Фонду, без повторного затвердження виконавчою дирекцією Фонду початкової ціни реалізації на повторних відкритих торгах (аукціоні) за умови відсутності інших рішень виконавчої дирекції Фонду.

 

Директор департаменту
консолідованого продажу
та управління активами

Ю. В. Берещенко

 

Додаток 1
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
(пункт 1 розділу V)

Права вимоги юридичних осіб

Внутрішній паспорт активу (майна):

найменування банку;

короткий опис позичальника із зазначенням найменування та місцезнаходження;

основні дані за кредитом;

оціночна вартість кредиту;

історія реструктуризації;

стан претензійно-позовної роботи та роботи по стягненню заборгованості;

інформація щодо забезпечення за кредитом, у тому числі його детальний опис;

інформація щодо поручителів, у тому числі майнових поручителів;

аналіз фінансово-майнового стану позичальника та/або поручителів;

наявність оригіналів документів кредитної справи;

відмітка про те, що майнові права за кредитом є забезпеченням за кредитом рефінансування Національного банку України;

інші чинники, що впливають на якість кредиту (його забезпечення), у тому числі місце надання / місце проживання поручителя / місцезнаходження предмета застави;

журнал проведених відкритих торгів (аукціону);

посилання на офіційну веб-сторінку Фонду та веб-сторінку банку з публічним паспортом та журналом проведених відкритих торгів (аукціону).

Публічний паспорт активу (майна):

найменування банку;

короткий опис позичальника (без зазначення найменування / прізвища, ім'я та по батькові, місцезнаходження / місця проживання, фінансового стану, крім стадії банкрутства або санації);

основні дані за кредитом;

стан претензійно-позовної роботи та роботи по стягненню заборгованості;

інформація щодо забезпечення за кредитом, у тому числі опис забезпечення (без зазначення найменування / прізвища, ім'я та по батькові, місцезнаходження / місця проживання, фінансового стану, крім стадії банкрутства або санації);

інформація про наявність поручителів, у тому числі майнових поручителів;

інші чинники, що впливають на якість активу кредиту (його забезпечення), у тому числі місце надання / місце проживання поручителя / місцезнаходження предмета застави;

журнал проведених відкритих торгів (аукціону).

 

Додаток 2
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
(пункт 1 розділу V)

Права вимоги фізичних осіб - індивідуальних позичальників (беззаставні, авто, іпотека та інші види застави)

Внутрішній паспорт активу (майна):

найменування банку;

прізвище, ім'я та по батькові позичальника та місце проживання;

основні дані за кредитом;

оціночна вартість кредиту;

історія реструктуризації;

стан претензійно-позовної роботи та роботи по стягненню заборгованості;

інформація щодо забезпечення за кредитом, у тому числі детальний опис забезпечення;

інформація щодо поручителів, у тому числі майнових поручителів;

аналіз фінансово-майнового стану позичальника та/або поручителів;

наявність оригіналів документів;

відмітка про те, що майнові права за кредитом є забезпеченням за кредитом рефінансування Національного банку України;

інші чинники, що впливають на якість активу кредиту (його забезпечення), у тому числі місце надання / місце проживання поручителя / місцезнаходження предмета застави;

журнал проведених відкритих торгів (аукціону);

посилання на офіційну веб-сторінку Фонду та веб-сторінку банку з публічним паспортом та журналом проведених відкритих торгів (аукціону).

Публічний паспорт активу (майна):

найменування банку;

основні дані за кредитом;

стан претензійно-позовної роботи та роботи по стягненню заборгованості;

інформація щодо забезпечення кредиту, у тому числі опис застави забезпечення (без зазначення найменування / прізвища, ім'я та по батькові, місцезнаходження / місця проживання, фінансового стану, крім стадії банкрутства або санації);

інформація про наявність поручителів, у тому числі майнових поручителів;

інші чинники, що впливають на якість активу кредиту (його забезпечення), у тому числі місце надання / місце проживання поручителя / місцезнаходження предмета застави;

журнал проведених відкритих торгів (аукціону).

 

Додаток 3
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
(пункт 1 розділу V)

Права вимоги фізичних осіб - кредитний портфель (беззаставні, авто, іпотека та інші види застави)

Внутрішній паспорт активу (майна):

найменування банку;

інформація про кредитний портфель;

кількість кредитних договорів, залишок заборгованості та оцінка вартості у розрізі:

типу кредитних продуктів;

валюти кредиту;

строків прострочення;

виду забезпечення зобов'язання;

етапів претензійно-позовної роботи;

питома вага кредитів в Автономній Республіці Крим та/або в зоні проведення антитерористичної операції та/або на відстані до лінії розмежування;

відмітка про те, що майнові права за кредитом є забезпеченням за кредитом рефінансування Національного банку України;

платіжна історія в розрізі основних груп кредитів;

інша інформація;

журнал проведених відкритих торгів (аукціону);

посилання на офіційну веб-сторінку Фонду та веб-сторінку банку з публічним паспортом та журналом торгів.

Публічний паспорт активу (майна):

найменування банку;

інформація про кредитний портфель;

кількість кредитних договорів та залишок заборгованості у розрізі:

типу кредитних продуктів;

валюти кредиту;

строків прострочення;

виду забезпечення зобов'язання;

етапів претензійно-позовної роботи;

питома вага кредитів в Автономній Республіці Крим та/або в зоні проведення антитерористичної операції та/або на відстані до лінії розмежування;

платіжна історія в розрізі основних груп кредитів;

інша інформація;

журнал проведених відкритих торгів (аукціону).

 

Додаток 4
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
(пункт 1 розділу V)

Нерухомість (земельні ділянки)

Внутрішній паспорт активу (майна):

найменування банку;

характеристика земельної ділянки (місце розташування, площа, кадастровий номер, цільове призначення, наявність співвласників, наявність обмежень, обтяжень, зміст права на земельну ділянку);

поточне використання (незавершене будівництво тощо);

наявність на ділянці інженерних мереж;

відмітка про те, що актив (майно) є забезпеченням за кредитом рефінансування Національного банку України;

вартість активу (майна) (у тому числі балансова, оціночна);

суттєві факти (у тому числі додаткові витрати, доходи, місце розташування);

наявність повного пакета правовстановлюючих документів;

стан претензійно-позовної роботи;

графічні матеріали (фотофіксація, ситуаційний план тощо);

журнал проведених відкритих торгів (аукціону);

посилання на офіційну веб-сторінку Фонду та веб-сторінку банку з публічним паспортом та журналом проведених відкритих торгів (аукціону).

Публічний паспорт активу (майна):

місце розташування земельної ділянки;

площа земельної ділянки;

цільове призначення;

кадастровий номер;

зміст права на земельну ділянку;

наявність співвласників;

поточне використання;

наявність на ділянці інженерних мереж;

графічні матеріали (фотофіксація, ситуаційний план тощо).

 

Додаток 5
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
(пункт 1 розділу V)

Нерухомість (будівлі та споруди)

Внутрішній паспорт активу (майна):

найменування банку;

характеристика активу (назва активу (майна), тип нерухомості, вид нерухомості, місце розташування, площа (кв. м));

наявність співвласників;

наявність земельної ділянки (у разі наявності надається інформація відповідно до додатка 4 до цього Положення);

оснащення інженерними системами;

відмітка про те, що актив (майно) є забезпеченням за кредитом рефінансування Національного банку України;

вартість активу (майна) (у тому числі балансова, оціночна);

суттєві факти (у тому числі додаткові витрати, доходи, місце розташування тощо);

стан претензійно-позовної роботи;

графічні матеріали (фотофіксація, ситуаційний план тощо);

журнал проведених відкритих торгів (аукціону);

посилання на офіційну веб-сторінку Фонду та веб-сторінку банку з публічним паспортом та журналом проведених відкритих торгів (аукціону).

Публічний паспорт активу (майна):

найменування банку;

характеристика активу (майна) (назва активу, тип нерухомості, вид нерухомості, місце розташування, площа (кв. м));

наявність співвласників;

наявність земельної ділянки (у разі наявності надається інформація відповідно до розділу "Публічний паспорт активу (майна)" додатка 4 до цього Положення);

оснащення інженерними системами;

графічні матеріали (фотофіксація, ситуаційний план тощо).

 

Додаток 6
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
(пункт 1 розділу V)

Нерухомість (цілісний майновий комплекс)

Внутрішній паспорт активу (майна):

найменування банку;

характеристика активу (майна) (назва активу: цілісний майновий комплекс, тип нерухомості, вид нерухомості, галузь виробництва, місце розташування);

наявність земельних ділянок (у разі наявності надається інформація відповідно до додатка 4 до цього Положення);

оснащення інженерними системами;

відмітка про те, що актив (майно) є забезпеченням за кредитом рефінансування Національного банку України;

вартість активу (майна) (у тому числі балансова, оціночна);

суттєві факти (у тому числі додаткові витрати, доходи, місце розташування);

стан претензійно-позовної роботи;

графічні матеріали (фотофіксація, ситуаційний план тощо);

журнал проведених відкритих торгів (аукціону);

посилання на офіційну веб-сторінку Фонду та веб-сторінку банку з публічним паспортом та журналом проведених відкритих торгів (аукціону).

Публічний паспорт активу (майна)

найменування банку;

характеристика активу (майна) (назва активу: цілісний майновий комплекс, тип нерухомості, вид нерухомості, галузь виробництва, місця розташування);

наявність земельних ділянок (у разі наявності надається інформація відповідно до розділу "Публічний паспорт активу (майна)" додатка 4 до цього Положення);

оснащення інженерними системами;

графічні матеріали (фотофіксація, ситуаційний план тощо);

журнал проведених відкритих торгів (аукціону).

 

Додаток 7
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
(пункт 1 розділу V)

Транспортні засоби та спеціалізована техніка

Внутрішній паспорт активу (майна):

найменування банку;

характеристика активу (майна) (назва активу: транспортні засоби / спеціалізована техніка, вид транспортного засобу / спеціалізованої техніки, марка та модель транспортного засобу / спеціалізованої техніки, номер шасі (кузова, рами), рік випуску, об'єм двигуна, пробіг (км) чи напрацьовані мото-години, колір);

фізична наявність та фізичний стан;

відмітка про те, що актив (майно) є забезпеченням за кредитом рефінансування Національного банку України;

вартість активу (майна) (у тому числі балансова, оціночна);

суттєві факти (у тому числі додаткові витрати, доходи, місце розташування);

стан претензійно-позовної роботи;

графічні матеріали (фотофіксація тощо);

журнал проведених відкритих торгів (аукціону);

посилання на офіційну веб-сторінку Фонду та веб-сторінку банку з публічним паспортом та журналом проведених відкритих торгів (аукціону).

Публічний паспорт активу (майна):

найменування банку;

характеристика активу (майна) (назва активу: транспортні засоби / спеціалізована техніка, вид транспортного засобу / спеціалізованої техніки, марка та модель транспортного засобу / спеціалізованої техніки, номер шасі (кузова, рами), рік випуску, об'єм двигуна, пробіг (км) чи напрацьовані мото-години, колір);

фізична наявність та фізичний стан;

графічні матеріали (фотофіксація тощо);

журнал проведених відкритих торгів (аукціону).

 

Додаток 8
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
(пункт 1 розділу V)

Обладнання та устаткування

Внутрішній паспорт активу (майна):

найменування банку;

характеристика активу (майна) (назва активу: обладнання/устаткування, вид обладнання/устаткування, комплектність (лінія, одиниця), рік виготовлення, дата введення в експлуатацію, країна-виробник, місце розташування);

фізична наявність, фізичний стан та поточне використання;

відмітка про те, що актив (майно) є забезпеченням за кредитом рефінансування Національного банку України;

вартість активу (майна) (у тому числі балансова, оціночна);

суттєві факти (у тому числі додаткові витрати, доходи, місце розташування);

стан претензійно-позовної роботи;

графічні матеріали (фотофіксація тощо);

журнал проведених відкритих торгів (аукціону);

посилання на офіційну веб-сторінку Фонду та веб-сторінку банку з публічним паспортом та журналом проведених відкритих торгів (аукціону).

Публічний паспорт активу (майна):

найменування банку;

характеристика активу (майна) (назва активу: обладнання/устаткування, вид обладнання/устаткування, комплектність (лінія, одиниця), рік виготовлення, країна-виробник, місце розташування);

фізична наявність, фізичний стан та поточне використання;

графічні матеріали (фотофіксація тощо);

журнал проведених відкритих торгів (аукціону).

 

Додаток 9
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
(пункт 1 розділу V)

Паспорт відкритих торгів (аукціону):

організатор відкритих торгів (аукціону);

місцезнаходження та посилання в мережі Інтернет на веб-сторінку організатора торгів, номер телефону, час роботи;

початкова ціна реалізації / вартість реалізації;

журнал проведених відкритих торгів (аукціону);

номери біржових лотів (номер, під яким буде виставлений актив на продаж);

умови відкритих торгів (аукціону):

розмір реєстраційного внеску;

розмір гарантійного внеску;

склад лота;

крок аукціону;

порядок зниження/підвищення ціни;

кінцевий термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні);

обмеження загальної кількості відкритих торгів (на яких пропонуються до продажу одні й ті самі об'єкти або пули активів).

 

Додаток 10
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
(пункт 3 розділу V)

Реєстр заявок про зацікавленість у придбанні активу (майна)

Номер

Дата реєстрації

Найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

Прізвище, ім'я, по батькові представника юридичної особи

Контактні дані

 

Додаток 11
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
(пункт 4 розділу VII)

Відомості щодо реалізованих активів (майна) банку

1. Інформація щодо погоджених для реалізації, проведених відкритих торгів (аукціонів), отриманих за результатами їх проведення коштів за такими видами кредитів:

заставні кредити юридичних осіб;

беззаставні кредити юридичних осіб;

заставні кредити фізичних осіб;

беззаставні кредити фізичних осіб.

2. Інформація щодо погоджених для реалізації, проведених відкритих торгів (аукціонів), отриманих за результатами їх проведення коштів за такими видами активів:

нерухомість (крім земельних ділянок);

земельні ділянки;

транспортні засоби;

інші активи.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали