МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 червня 2012 року N 368

Про затвердження Положення та складу комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Відповідно до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року N 587 (зі змінами), Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що спрямовується на фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених галузях, а також на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх дослідних господарств, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року N 792 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2007 року за N 1259/14526, та у зв'язку з кадровими змінами в центральному апараті Міністерства наказую:

1. Утворити комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства аграрної політики України від 06.12.2007 N 866 "Про затвердження Положення про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку хмелярства, її складу та форм звітності" (зі змінами);

наказ Міністерства аграрної політики України від 12.04.2007 N 257 "Про затвердження Положення про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань фінансування розвитку виноградарства і садівництва, її складу та форм звітності" (зі змінами).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
21.06.2012 N 368


Склад
комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Демидов О. А.

- директор Департаменту землеробства, голова комісії

Костенко В. М.

- начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Департаменту землеробства, заступник голови комісії

Пустовіт В. М.

- головний спеціаліст відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Департаменту землеробства, секретар комісії

Члени комісії:

Ахіджанов Б. Р.

- директор Департаменту фінансово-кредитної політики

Бацман В. М.

- головний спеціаліст відділу правової роботи Департаменту правової та законопроектної роботи

Радченко А. І.

- начальник Управління внутрішнього аудиту

Гудзій Ю. Б.

- заступник директора Департаменту контролю насінництва та розсадництва Державної інспекції сільського господарства України

Зварійчук В. В.

- головний спеціаліст відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Департаменту землеробства

Ромащенко М. І.

- директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (за згодою)

Рудик Р. І.

- в. о. директора Інституту сільського господарства "Полісся" Національної академії аграрних наук України (за згодою)

Члени комісії з дорадчим голосом:

Лєсніков А. В.

- голова ради асоціації "Українське насіннєве товариство" (за згодою)

Пономарьов В. М.

- віце-президент асоціації "Виноградарі і винороби України" (за згодою)

Кучеренко В. М.

- перший заступник генерального директора корпорації "Укрвинпром" (за згодою)

Єрмолаєв П. В.

- виконавчий директор Асоціації хмелярів України (за згодою).


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
21.06.2012 N 368


Положення
про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок роботи комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства (далі - Комісія).

2. Основними завданнями Комісії є:

розгляд інформації про попередні обсяги компенсації, що подається комісіями, утвореними Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласними, районними та Севастопольською міською держадміністраціями (далі - Регіональні комісії), і визначення остаточного обсягу компенсації витрат суб'єктів господарювання;

розгляд інформації про витрати суб'єктів господарювання, що подається ними для отримання компенсації за будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та лабораторних комплексів для виробництва безвірусного садивного матеріалу, придбання механізмів, техніки, нового обладнання для сублімаційного висушування фруктів і модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, та здійснення розподілу коштів за даними напрямками;

розгляд заявок галузевих наукових установ та їх дослідних господарств, пов'язаних із зміцненням їх матеріально-технічної бази, визначення переліку об'єктів будівництва та реконструкції, виробничого і лабораторного обладнання, придбання приладів та механізмів, які будуть фінансуватися за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету;

ініціювання заходів, спрямованих для підвищення ефективності державної підтримки, недопущення порушень вимог законодавства, марнотратства та нецільового використання бюджетних коштів.

3. Комісія має право:

робити запити до Регіональних комісій про надання додаткової інформації, необхідної для прийняття остаточного рішення щодо здійснення компенсацій;

ініціювати створення Міністерством аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство) робочих груп з метою проведення виїзних перевірок для підтвердження фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними суб'єктами господарювання, дотримання ними технологічних операцій, передбачених проектно-кошторисною документацією, та визначення правомірності рішень, прийнятих Регіональними комісіями;

заслуховувати на засіданнях Комісії голів Регіональних комісій, керівників та спеціалістів суб'єктів господарювання для вирішення спірних питань у разі їх виникнення;

ініціювати відмову у виплаті компенсації витрат суб'єктів господарювання у разі:

- визнання їх банкрутами або порушення щодо них справи про банкрутство, перебування у процесі реорганізації чи ліквідації або наявності простроченої більш як півроку заборгованості за податковими зобов'язаннями, платежами до Пенсійного фонду України та заборгованості з виплати заробітної плати;

- подання неповного пакета документів;

- подання недостовірної інформації;

- встановлення контролюючими органами факту нецільового та/або неефективного використання бюджетних коштів;

- виявлення порушень технології створення та зрошення багаторічних насаджень;

- невідповідності розрахунків попередніх обсягів компенсації затвердженим Міністерством нормативам витрат;

- відсутності врожаю з насаджень, які закладалися за рахунок бюджетних коштів, або їх низька врожайність (нижче 50 відсотків врожайності, передбаченої проектом) протягом трьох років з моменту вступу їх в плодоношення.

4. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства.

5. Комісія створюється у складі дванадцяти осіб. Очолює Комісію директор Департаменту землеробства Міністерства. Заступником голови Комісії є начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Департаменту землеробства Міністерства, до компетенції якого входять питання садівництва, виноградарства та хмелярства.

До складу Комісії входять також представники самостійних структурних підрозділів Міністерства з питань садівництва, виноградарства і хмелярства, фінансів, спеціалізованих державних служб, підпорядкованих Міністерству, представники Національної академії аграрних наук України, а з правом дорадчого голосу (за згодою) - представники галузевих громадських об'єднань.

До складу Комісії не можуть входити особи, які є працівниками, власниками, акціонерами тощо суб'єктів господарювання - претендентів на державну компенсацію.

6. Голова Комісії:

організовує робочу Комісії;

забезпечує скликання і проведення Комісії;

підписує документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

7. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря Комісії, який є працівником структурного підрозділу Міністерства з питань садівництва, виноградарства і хмелярства.

8. Член Комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

брати участь у вивченні інформації про попередні обсяги компенсації, що подаються Регіональними комісіями;

брати участь у вивченні інформації про витрати суб'єктів господарювання, що понесені на будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та лабораторних комплексів для виробництва безвірусного садивного матеріалу, придбання механізмів, техніки, нового обладнання для сублімаційного висушування фруктів і модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках;

ознайомлюватися із заявками галузевих наукових установ та їх дослідних господарств, пов'язаних із зміцненням їх матеріально-технічної бази;

заявляти клопотання, висловлювати свої бачення і міркування з питань, що розглядаються;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування, за винятком члена Комісії з правом дорадчого голосу.

9. Комісія проводить свої засідання в міру надходження бюджетних коштів до спеціального фонду бюджету.

10. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів без урахування членів Комісії з правом дорадчого голосу.

11. Засідання Комісії веде голова або заступник, у разі їх відсутності - член Комісії, обраний для цього рішенням Комісії.

12. Рішення Комісії схвалюється простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

13. Результати засідання Комісії оформляються протоколом, який підписує голова та члени Комісії.

14. За результатами засідання Комісії секретар Комісії готує проект наказу Міністерства про остаточний обсяг компенсації витрат суб'єктів господарювання на відповідний період.

 

Директор
Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали