МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2011

м. Київ

N 1691

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2012 р. за N 33/20346

Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Відповідно до статті 10 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446 (Указ N 446/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 05.02.2008 N 40 "Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.2008 за N 137/14828.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22.12.2011 N 1691

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 січня 2012 р. за N 33/20346

Порядок
формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою формування переліку всіх розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, упорядкування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів (далі - мережа) та встановлення загальних процедур з формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі - Єдиний реєстр) - автоматизована система збирання, накопичення, обліку та надання інформації про розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) (далі - Реєстраційна картка) - документ встановленого зразка, який містить сукупність даних про розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

Інші терміни вживають у значенні, визначеному Бюджетним кодексом України.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), до яких застосовуються вимоги бюджетного законодавства, визначені для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів).

2. Заповнення Реєстраційної картки та внесення інформації до Єдиного реєстру

2.1. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів заповнюють Реєстраційну картку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та подають до органу Державної казначейської служби України (далі - орган Казначейства) за місцезнаходженням в електронному вигляді та на паперовому носії інформації (два примірники) за підписом керівника установи (підприємства, організації), завіреним відбитком печатки.

Разом з Реєстраційною карткою розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів надаються довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) або копія цієї довідки, засвідчена органом, що її видав, копія належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або у нотаріальному порядку. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Розпорядники бюджетних коштів, які діють на підставі законів, установчих документів не подають.

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) забезпечує подання Реєстраційної картки суб'єктом господарювання, громадською чи іншою організацією, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена ним на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, як одержувач бюджетних коштів та не зареєстрована в Єдиному реєстрі, не пізніше ніж за 3 робочих дні до терміну подання мережі (змін до мережі) до органів Казначейства.

Разом з Реєстраційною карткою одержувачем бюджетних коштів надається лист головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника нижчого рівня) про підтвердження намірів залучення до виконання бюджетної програми та включення цього одержувача бюджетних коштів до мережі.

У разі отримання коштів одержувачем бюджетних коштів одночасно з різних бюджетів Реєстраційна картка заповнюється за найвищим рівнем бюджету у такій послідовності: державний бюджет, бюджет Автономної Республіки Крим, обласний, районний, міський, бюджет району у місті, селищний, сільський.

У разі отримання коштів одержувачем бюджетних коштів одночасно від декількох розпорядників бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів за його місцезнаходженням подається одна Реєстраційна картка до органу Казначейства.

Новоствореними розпорядниками бюджетних коштів Реєстраційна картка подається до органів Казначейства протягом 14 календарних днів з дня державної реєстрації юридичної особи.

Якщо відповідно до нормативно-правових актів розпорядник бюджетних коштів для реалізації окремих програм отримує кошти з декількох бюджетів, Реєстраційна картка заповнюється за тим бюджетом, з якого здійснюється його утримання.

Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) подають до органів Казначейства реєстраційні картки, засвідчені розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів), до складу яких вони входять.

2.2. Орган Казначейства протягом одного робочого дня перевіряє наявність чи відсутність реєстрації установи (підприємства, організації) в Єдиному реєстрі, повноту заповнення Реєстраційної картки, наданої розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), відповідність зазначених даних установчим документам та довідці з ЄДРПОУ та вносить відповідну інформацію до бази даних Єдиного реєстру з відміткою про її введення на паперовому носії картки (заповнюються код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), який присвоєно, дата реєстрації та засвідчуються підписом керівника (заступника керівника) органу Казначейства). У разі виявлення невідповідності даних, недотримання встановлених вимог оформлення Реєстраційна картка повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) на доопрацювання.

Якщо розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) включений до Єдиного реєстру раніше, інформація не вноситься до бази даних Єдиного реєстру і документи повертаються розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) з відміткою про присвоєний код за Єдиним реєстром та дату реєстрації в Єдиному реєстрі.

2.3. Достовірність інформації, що наведена у Реєстраційній картці, забезпечує керівник установи (підприємства, організації), що її підписав.

2.4. Один примірник заповненої Реєстраційної картки (оригінал) з відповідною відміткою про введення до бази даних Єдиного реєстру повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів), другий примірник Реєстраційної картки (оригінал) зберігається у відповідному органі Казначейства в справі розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

Розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) надається довідка про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

2.5. Інформація про розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), зареєстрованого в Єдиному реєстрі, зберігається постійно.

3. Присвоєння розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) кодів за Єдиним реєстром та надання інформації з Єдиного реєстру

3.1. Присвоєння розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) кодів за Єдиним реєстром здійснюється в автоматизованому режимі після внесення до бази даних Єдиного реєстру інформації, наведеної у Реєстраційній картці.

Код за Єдиним реєстром присвоюється одноразово з постійним строком дії та є унікальним в межах України.

При присвоєнні коду розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів), що збільшить існуючу значність коду за Єдиним реєстром, в існуючих кодах розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) в старшому знаку проставляється "0".

3.2. Занесення даних Реєстраційної картки в Єдиний реєстр та присвоєння розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) коду за Єдиним реєстром вважаються включенням розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру.

3.3. Доступ до бази даних Єдиного реєстру мають всі органи Казначейства в межах відповідної території в режимі он-лайн.

Державна казначейська служба України (далі - Казначейство України) щоденно надає в електронному вигляді Міністерству фінансів України, а органи Казначейства щоденно надають місцевим фінансовим органам інформацію з бази даних Єдиного реєстру у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Казначейство України надає головним розпорядникам коштів державного бюджету при складанні та внесенні змін до мережі витяги з Єдиного реєстру шляхом розміщення на веб-порталі Казначейства України (авторизованим користувачам), на зовнішніх носіях інформації в електронному вигляді та електронною поштою з підтвердженням їх отримання. Органи Казначейства надають головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів та розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів нижчого рівня витяги з Єдиного реєстру на зовнішніх носіях інформації в електронному вигляді та електронною поштою з підтвердженням їх отримання.

4. Унесення змін до Єдиного реєстру

4.1. У разі виникнення змін у складі інформації, що міститься у Реєстраційній картці, розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) протягом трьох робочих днів подає зазначені зміни разом із супровідним листом до відповідного органу Казначейства, в якому він обслуговується, для внесення цих змін до Реєстраційної картки та до Єдиного реєстру.

Зміни подаються за формою Реєстраційної картки у двох примірниках. При цьому у верхній частині картки вказується найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), а у нижній частині картки заповнюються лише поля, що змінюються, та код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), який присвоєно.

Якщо внесені зміни до документів, визначених пунктом 2.1 глави 2 цього Порядку, разом із змінами до Реєстраційної картки розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) надаються копії цих документів.

Орган Казначейства перевіряє правильність заповнення Реєстраційної картки, вносить зміни до бази даних Єдиного реєстру та робить відмітку про їх введення на паперовому носії Реєстраційної картки (заповнюється дата перереєстрації та засвідчується підписом керівника (заступника керівника) органу Казначейства).

Один примірник змін до Реєстраційної картки (оригінал) з відповідною відміткою про введення до бази даних Єдиного реєстру повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів), а другий примірник (оригінал) зберігається у відповідному органі Казначейства в справі розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

4.2. У разі реорганізації розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення), що має наслідком зміну коду за ЄДРПОУ, новостворений розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) подає Реєстраційну картку для присвоєння нового коду розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

У разі реорганізації розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) без зміни коду за ЄДРПОУ за розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) - правонаступником залишається код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), присвоєний до реорганізації.

У разі припинення діяльності розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) внаслідок ліквідації в Єдиному реєстрі закривається відповідна Реєстраційна картка після вилучення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) з мережі. Інформація про розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) постійно зберігається в архіві бази даних Єдиного реєстру, а код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) більше не використовується.

4.3. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) протягом 5 робочих днів з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації повідомляє відповідний орган Казначейства та подає копію повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

У разі закриття відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до органу Казначейства подається копія розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами, про його закриття. Документ подається після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Зазначені документи є підставою для закриття органом Казначейства Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі.

4.4. У разі припинення обслуговування розпорядника бюджетних коштів в органі Казначейства (перехід на централізований облік тощо) в Єдиному реєстрі закривається відповідна Реєстраційна картка після вилучення розпорядника бюджетних коштів з мережі.

Про припинення обслуговування розпорядник бюджетних коштів повідомляє відповідний орган Казначейства, що є підставою для закриття Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі.

5. Перевірка відповідності даних Єдиного реєстру даним мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

5.1. Органи Казначейства щорічно до 1 березня проводять перевірку відповідності даних Єдиного реєстру даним мережі щодо включення до неї розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів).

5.2. У разі якщо розпорядник бюджетних коштів не включений до мережі на поточний бюджетний період, а одержувач бюджетних коштів - на поточний та попередній бюджетні періоди, відповідні органи Казначейства звертаються з запитом до державного реєстратора про підтвердження функціонування такого розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

Надходження відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (внесення запису про закриття відокремленого структурного підрозділу юридичної особи) є підставою для закриття органом Казначейства відповідної Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

Додаток 1
до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Реєстраційна картка
розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)

Розпорядник бюджетних коштів
(одержувач бюджетних коштів)

__________
(найменування)

Статус організації (розпорядник бюджетних
коштів/одержувач бюджетних коштів)

__________

Відокремлений структурний підрозділ
розпорядника бюджетних коштів
(одержувача бюджетних коштів)

__________

Організаційно-правова форма

__________

Дата реєстрації (перереєстрації) розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)

10

 

Дата закриття Реєстраційної картки

10

 

Скорочений код території (від 1 до 28)

2

 

Вид бюджету*

1

 

N
з/п

Назва

Розрядність

Значення

Інформація про розпорядника бюджетних коштів
(одержувача бюджетних коштів)

1

Код за ЄДРПОУ

14

 

2

Код за ЄДРПОУ розпорядника бюджетних коштів вищого рівня

14

 

3

Найменування розпорядника бюджетних коштів вищого рівня

150

 

4

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

3

 

5

Повне найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)

150

 

6

Скорочене найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)

38

 

7

Назва території місцезнаходження

80

 

8

Код території місцезнаходження
(за класифікатором КОАТУУ)

10

 

9

Поштовий індекс

5

 

10

Повна адреса

250

 

11

Міжміський телефонний код (без цифри виходу на ММТС)

5

 

12

Номер телефону 1

8

 

13

Номер телефону 2

8

 

14

Номер факсу

8

 

15

Найменування органу Державної казначейської служби України, в якому обслуговується розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів)

80

 

16

Код органу Державної казначейської служби України, в якому обслуговується розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів)

2

 

17

Найменування органу державної податкової служби, в якому взятий на облік розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів)

80

 

18

Код органу державної податкової служби, в якому взятий на облік розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів)

2

 


* Державний бюджет - 1; бюджет Автономної Республіки Крим - 2; обласний бюджет - 3; районний бюджет - 4; міський бюджет - 5; селищний бюджет - 6; сільський бюджет - 7; бюджет району у місті - 8.

Керівник установи
(підприємства, організації)

М. П.

 
_
(підпис)

 
_
(ініціали та прізвище)

Засвідчую

_
            (посада, підпис, ініціали та прізвище керівника (заступника керівника) розпорядника бюджетних коштів
                   (одержувача бюджетних коштів), до складу якого входить відокремлений структурний підрозділ)

       М. П.

     Введено до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) за Єдиним реєстром

5

 

Керівник (заступник керівника)
органу Державної казначейської служби України)

 

______
(підпис)

 

______
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

Додаток 2
до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

ДОВІДКА
про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

_
                                            (найменування органу Державної казначейської служби України)

повідомляє, що розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів)
_,
                                                   (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів)
включений до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів з присвоєнням йому коду __________ згідно з даними, наведеними у Реєстраційній картці розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

Дата занесення до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів _____.

Керівник (заступник керівника) органу
Державної казначейської служби України

 

______
(підпис)

 
______
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

_________
          (дата видачі довідки)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали