НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 березня 2011 року N 358

м. Київ

Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних та газотранспортних підприємств

Відповідно до законів України "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про природні монополії", "Про інвестиційну діяльність", Указу Президента України від 14.03.95 N 213/95 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" та з метою забезпечення прозорості процедури прийняття соціально важливих рішень щодо рівнів тарифів Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Затвердити Порядок формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних та газотранспортних підприємств, що додається.

 

Голова Комісії 

С. Тітенко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

М. Бродський 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постанова НКРЕ
17.03.2011 N 358 


Порядок
формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних та газотранспортних підприємств

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарської діяльності, які отримали ліцензію Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ, Комісія) на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, розподілу природного газу та/або транспортування природного газу магістральними трубопроводами (далі - ліцензіати).

1.2. Цей Порядок установлює процедуру подання, формування, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат у структурі тарифів на постачання природного газу за регульованим тарифом, розподіл природного газу та/або транспортування природного газу магістральними трубопроводами на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів ліцензіатом.

1.3. Наведені в цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

звітний період - період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми (квартальний з наростаючим підсумком та за період дії інвестиційної програми в цілому);

інвестиційна програма - план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку підприємства, покращення показників якості надання послуг споживачам з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність здійснення інвестиційної діяльності, джерела її фінансування та графік виконання;

капітальний ремонт - роботи з заміни ділянок газопроводів, які стали непридатними, а також роботи з ремонту основних засобів, у результаті чого збільшується строк їх експлуатації;

модернізація - удосконалення конструкції, яке забезпечує підвищення продуктивності об'єкта, що модернізується, сприяє розширенню його технологічних можливостей до рівня сучасних технічних і технологічних вимог, досягненню економії ресурсів, поліпшенню умов праці, поліпшенню якісних характеристик об'єкта (потужність, продуктивність, інше);

поточний ремонт - ремонт, призначений для постійного підтримання в робочому стані основних засобів та нематеріальних активів, усунення дефектів, виявлених при технічному обслуговуванні, після виконання яких гарантується справність і безаварійність основних засобів та нематеріальних активів на наступний строк експлуатації;

планований період - період, протягом якого ліцензіат планує виконання інвестиційної програми (як правило календарний рік);

реконструкція - перебудова (добудова) існуючих об'єктів виробничого призначення, пов'язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня, зміною основних техніко-економічних показників (потужність, функціональне призначення, геометричні розміри тощо).

Терміни "газопостачальне підприємство", "газорозподільне підприємство" та "газотранспортне підприємство" в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу".

1.4. Ліцензіат зобов'язаний використовувати кошти, визначені як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до графіка, визначеного інвестиційною програмою.

1.5. Рішення про схвалення інвестиційних програм або внесення змін до них приймається Комісією на відкритих засіданнях шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх учасників відкритих засідань після розгляду та опрацювання НКРЕ інвестиційної програми або запропонованих змін та наданих матеріалів згідно з вимогами цього Порядку.

При розгляді питань про схвалення інвестиційних програм або внесення змін до них на відкриті засідання НКРЕ запрошуються представники ліцензіата, центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі та/або інших зацікавлених сторін у разі необхідності.

НКРЕ не пізніше ніж на п'ятий робочий день з дня прийняття рішення відправляє ліцензіату та відповідному територіальному представництву НКРЕ завірену копію рішення Комісії про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї.

2. Вимоги до інвестиційних програм

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата, які спрямовуються на реконструкцію, модернізацію та розвиток основних фондів, інших активів ліцензіата, до НКРЕ подається інвестиційна програма за формою, наведеною в додатках 1.1 (газопостачальні підприємства), 1.2 (газорозподільні підприємства) та 1.3 (газотранспортні підприємства).

2.2. Фінансування інвестиційних програм здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань у повному обсязі, певної частки прибутку та інших джерел фінансування.

Іншими джерелами фінансування інвестиційної програми можуть бути:

кошти, отримані від здійснення діяльності, пов'язаної та не пов'язаної з ліцензованим видом діяльності;

операційні витрати підприємств за погодженням з НКРЕ;

залучені та/або запозичені кошти за погодженням з НКРЕ.

2.3. Інвестиційна програма формується відповідно до розділів, визначених цим Порядком, із зазначенням обсягу фінансування (з урахуванням ПДВ), джерел фінансування по кожному пункту інвестиційної програми.

Числова інформація в інвестиційній програмі та звітах щодо її виконання зазначається з точністю два знаки після коми, а якщо ціла частина числа дорівнює нулю - з точністю два значущих знаки після коми.

2.4. Разом з інвестиційною програмою надаються такі матеріали:

1) інформація про загальний техніко-економічний стан ліцензіата з урахуванням заходів діючої інвестиційної програми;

2) опис робіт, запланованих на планований період;

3) перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для закупівлі на планований період, з розбивкою на етапи закупівель (щоквартально);

4) техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, окремо по кожному заходу інвестиційної програми, включаючи термін окупності та визначення економічного ефекту від упровадження зазначених заходів інвестиційної програми;

5) обґрунтування вартості запланованих робіт та закупівель товарів, які повинні містити цінові пропозиції (прайси) заводів-виробників або їх офіційних представників в Україні (не менше двох), або зведені протоколи проведених тендерів, інформацію щодо застосування обмеження вартості закупівель при проведенні тендерів з урахуванням цін підприємств-виробників, зведені кошториси проектів робіт, що передбачені інвестиційною програмою, з наданням цінових пропозицій (прайсів) заводів-виробників на обладнання, яке передбачено в цих проектах, загальною вартістю однотипного обладнання більше 10 тис. грн., а для газотранспортних підприємств - більше 100 тис. грн.;

6) джерела фінансування інвестиційної програми всього, а також окремо по кожному виду робіт, розраховані відповідно до діючих структур тарифів та планів щодо інших надходжень на планований період;

7) зобов'язання ліцензіата (газорозподільні та газотранспортні підприємства) за результатами реалізації інвестиційної програми щодо зниження обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу та щодо поліпшення якості надання послуг у сфері ліцензованої діяльності;

8) інформація про використання коштів, передбачених на реалізацію попередньої інвестиційної програми, та звіт за останній звітний період поточного року;

9) розрахунок періоду відновлення обладнання за відповідними різновидами основних фондів, виходячи з поточного стану цього обладнання та обсягів фінансування відповідних розділів інвестиційної програми;

10) копія відповідної угоди щодо запозичення коштів та прогнозований графік користування запозиченими коштами у разі фінансування заходів інвестиційної програми на планований період за рахунок запозичених коштів;

11) для газорозподільних підприємств План відновлення, реконструкції та розвитку державного майна на відповідний рік, погоджений з суб'єктом, який відповідно до вимог договору про передачу права користування державним майном, що не підлягає приватизації, передав у користування газорозподільним підприємствам таке майно.

2.5. Обсяги інвестицій визначаються, виходячи з технічного стану основних фондів та інших активів ліцензіата, принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням впливів цих заходів на рівень тарифів.

2.6. Планування фінансування розділів інвестиційної програми проводиться з урахуванням необхідності надійного та безпечного провадження ліцензованої діяльності на довгостроковий період, а також поліпшення якості надання послуг.

2.7. Фінансування робіт з проведення нового будівництва, реконструкції, модернізації та інших заходів щодо об'єктів ліцензіата включається до інвестиційної програми за наявності необхідних для цього проектів, погоджених (затверджених) відповідно до вимог чинного законодавства.

2.8. Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою ліцензіата.

2.9. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів інвестиційної програми, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та скріплені печаткою.

3. Порядок розгляду та схвалення інвестиційних програм

3.1. Інвестиційна програма на планований період подається на розгляд із заявою про розгляд та схвалення відповідно до встановлених НКРЕ термінів надання інвестиційних програм, але не пізніше ніж за 3 місяці до дати закінчення попередньої інвестиційної програми та з урахуванням вимог Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів на транспортування, розподіл, постачання природного газу, зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами, затвердженої постановою НКРЕ від 25.06.2009 N 749.

3.2. Інвестиційна програма оформлюється з дотриманням вимог цього Порядку, затверджується в установленому порядку особою, уповноваженою статутом, про що робляться відповідні відмітки на титульному листі.

Інвестиційна програма газорозподільного підприємства повинна узгоджуватися з Планом відновлення, реконструкції та розвитку державного майна на відповідний рік, погодженого з суб'єктом, який відповідно до вимог договору про передачу права користування державним майном, що не підлягає приватизації, передав в користування газорозподільним підприємствам таке майно.

Інвестиційна програма газотранспортного підприємства підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі, про що робляться відповідні відмітки на титульному листі.

3.3. Інвестиційна програма розглядається відповідним підрозділом НКРЕ з урахуванням вимог Порядку.

Інвестиційна програма розглядається на предмет її належного оформлення, затвердження та погодження, наявності відповідного техніко-економічного обґрунтування окремих розділів та інвестиційної програми в цілому.

У разі встановлення невідповідності інвестиційної програми вимогам цього Порядку в частині оформлення, затвердження та погодження інвестиційна програма до розгляду не приймається, про що протягом п'яти робочих днів з дня її надходження до НКРЕ повідомляється ліцензіату.

У разі наявності зауважень та пропозицій до інвестиційної програми вони надаються ліцензіату письмово у формі листа.

Додаткові пояснення, обґрунтування та пропозиції ліцензіата приймаються Комісією протягом десяти робочих днів з дня отримання ліцензіатом зауважень та пропозицій НКРЕ.

3.4. У разі відсутності в НКРЕ зауважень до інвестиційної програми або відсутності в ліцензіата пропозицій, додаткових пояснень та обґрунтувань щодо зауважень та пропозицій НКРЕ до інвестиційної програми, питання про схвалення інвестиційної програми ліцензіата виноситься на відкрите засідання НКРЕ.

3.5. Якщо в десятиденний термін з дня надання Комісією зауважень та пропозицій до інвестиційної програми ліцензіат надає відповідні пропозиції, додаткові пояснення та обґрунтування, інвестиційна програма повторно розглядається відповідним підрозділом центрального апарату НКРЕ, але не довше десяти робочих днів з моменту отримання НКРЕ таких пропозицій, після чого питання про схвалення інвестиційної програми виноситься на відкрите засідання НКРЕ.

3.6. Якщо під час розгляду НКРЕ інвестиційної програми виникають питання, що потребують проведення експертизи, розгляд інвестиційної програми зупиняється на час, необхідний для проведення експертизи, про що НКРЕ письмово повідомляє ліцензіата.

3.7. У разі визнання Комісією на відкритому засіданні недостатності обґрунтування окремих розділів інвестиційної програми, НКРЕ або ліцензіат має право на проведення експертизи зазначених розділів інвестиційної програми, окремих цільових програм чи заходів.

3.8. За результатами експертизи спірні питання розглядаються на відкритому засіданні НКРЕ.

3.9. У разі визнання Комісією необґрунтованими окремих розділів інвестиційної програми або їх складових, ці розділи чи їх складові пропонуються до вилучення, а кошти, передбачені на їх фінансування, можуть бути вилучені зі структури тарифу або перерозподілені ліцензіатом між іншими розділами інвестиційної програми за пропозицією НКРЕ.

3.10. Ліцензіат відповідає за достовірність наданої інформації до НКРЕ.

3.11. Схвалена НКРЕ інвестиційна програма оформлюється ліцензіатом у чотирьох екземплярах. Два екземпляри та його електронна версія надається до центрального апарату НКРЕ, один - відповідному територіальному представництву НКРЕ, один - залишається в ліцензіата.

3.12. При виникненні нагальної потреби в здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними, соціальними, правовими чи іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, визначених схваленою інвестиційною програмою після проведення процедур закупівлі, ліцензіат має право протягом планованого періоду звернутися до НКРЕ з пропозицією щодо внесення змін до схваленої інвестиційної програми з наданням відповідного обґрунтування.

Зміни до інвестиційної програми розглядаються НКРЕ відповідно до визначеної цим Порядком процедури розгляду та схвалення інвестиційних програм.

Питання про внесення змін до інвестиційної програми розглядається НКРЕ на відкритих засіданнях.

4. Виконання інвестиційної програми

4.1. Ліцензіат зобов'язаний виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт в кількісному виразі та обсягів фінансування у вартісному виразі, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми.

4.2. При виконанні розділів I та II інвестиційної програми за звітний період не в повному обсязі подальше фінансування спрямовується, у першу чергу, на виконання цих розділів і лише при їх повному виконанні здійснюється фінансування інших розділів інвестиційної програми.

4.3. У випадку фактичного збільшення надходження коштів відповідно до визначених джерел фінансування, додатково отримані кошти направляються газорозподільними та газотранспортними підприємствами на розвиток та модернізацію газових мереж, шляхом унесення відповідних змін до інвестиційної програми відповідно до вимог цього Порядку.

4.4. Профінансованими вважаються роботи, що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами відповідно до договорів або які здійснено ліцензіатами самостійно зі складанням відповідних актів.

4.5. Виконаними вважаються закупівлі товарів (робіт, послуг) у роботах, що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, у разі проведення повної оплати за закуплені товари (роботи, послуги) та складання відповідних актів про прийняття закуплених товарів (робіт, послуг).

4.6. Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо за їх результатами складено відповідні проміжні акти.

4.7. При зміні вартості робіт, що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, до 5 відсотків ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між окремими позиціями робіт у рамках одного розділу за умови незмінності обсягів робіт у кількісному виразі.

4.8. Виконаними вважаються роботи, що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, при:

виконанні в повному обсязі запланованих обсягів робіт у кількісному виразі;

проведенні фінансування в повному обсязі запланованих обсягів робіт у вартісному виразі відповідно до договорів або які здійснено ліцензіатами самостійно зі складанням відповідних актів;

складанні актів про введення в експлуатацію;

прийнятті на баланс.

5. Порядок надання звітів щодо виконання інвестиційних програм

Звіт про виконання інвестиційної програми ліцензіат надає до відповідного територіального представництва та центрального апарату НКРЕ щоквартально з наростаючим підсумком не пізніше 25 числа місяця, наступного після звітного періоду, та за підсумками року не пізніше 5 лютого року, наступного після звітного року.

Звіт про виконання інвестиційної програми повинен бути оформлений згідно з додатками 2.1, 3.1, 4.1 (газопостачальні підприємства), 2.2, 3.2, 4.2 (газорозподільні підприємства), 2.3, 3.3, 4.3 (газотранспортні підприємства).

У разі неповного виконання інвестиційної програми до звіту надається пояснювальна записка щодо причин неповного виконання.

6. Відповідальність за невиконання інвестиційних програм

При невиконанні ліцензіатом інвестиційної програми за підсумками звітного періоду НКРЕ може розглянути питання щодо порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного і нафтового газу та/або Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами. За результатами розгляду Комісія в межах повноважень приймає рішення щодо застосування санкцій до ліцензіата відповідно до вимог законодавства, зменшення діючих тарифів ліцензіата шляхом вилучення зі структури тарифів невикористаних коштів, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, та/або врахування цих коштів як джерела фінансування інвестиційної програми на наступний планований період. Комісія приймає рішення з урахуванням наданих ліцензіатом пояснень щодо причин невиконання.

7. Контроль за виконанням інвестиційних програм

Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми здійснюється шляхом:

аналізу звітів про виконання інвестиційної програми центральним апаратом НКРЕ та відповідним територіальним представництвом НКРЕ;

проведення планових та позапланових перевірок діяльності ліцензіата НКРЕ та її територіальними представництвами в установленому законодавством порядку.

 

Начальник управління
цінової та тарифної політики
нафтогазового комплексу
 

В. Семенець 


 

Додаток 1.1 


Затверджено
       ________
                          (підпис)
       ________     20__ року
                   (дата затвердження)
_____
(П. І. Б. та посада уповноваженої особи статутом газопостачального підприємства, підпис)
"____"
           (Повна назва газопостачального підприємства)
М. П. 


Інвестиційна програма

газопостачального підприємства
"___"
на 20__ рік

N з/п 

Назва робіт 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 

Джерело фінансування (окремо по кожному виду робіт) 

ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка) 

Примітка 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Розділ I. Транспортні засоби спеціального призначення 

1 

Модернізація, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Техпереозброєння, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Придбання, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу I, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

Розділ II. Облік природного газу 

1 

Придбання та встановлення дублюючих приладів обліку газу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Впровадження систем дистанційного зняття показів лічильників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Облаштування сервісних центрів для проведення повірки газових лічильників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу II, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

Розділ III. Інше 

 

(Розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу III, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

УСЬОГО, у тому числі: (I + II + III) 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 


Керівник підприємства 

М. П. 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний інженер 

 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

__________
(Дата підпису інвестиційної програми керівником підприємства) 

 

 


 

Додаток 1.2 


Затверджено
       ________
                          (підпис)
       ________     20__ року
                   (дата затвердження)
_____
(П. І. Б. уповноваженої особи статутом газопостачального підприємства, підпис)
"____"
           (Повна назва газопостачального підприємства)
М. П. 


Інвестиційна програма

газорозподільного підприємства
"___"
на 20__ рік

N з/п 

Назва робіт 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

I квартал 

II квартал 

II квартал 

IV квартал 

Джерело фінансування (окремо по кожному виду робіт) 

ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка) 

Примітка 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Розділ I. Розподільчі газопроводи 

1 

Реконструкція, усього, км, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Капремонт газових мереж, усього, км, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Заміна газових мереж, км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Кільцювання газових мереж, км: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Інше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО по розділу I, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

Розділ II. Споруди на розподільчих газопроводах 

1 

Реконструкція, усього, у тому числі, од.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

ГРП, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

ШГРП, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

домові регулятори тиску, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

засувки на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

конденсатозбірники, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

компенсатори, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

газові колодязі, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

Інше (розшифрувати), од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Капремонт, усього, у тому числі, шт.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

ГРП, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

ШГРП, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

домові регулятори тиску, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

засувки на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

конденсатозбірники, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

компенсатори, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 

газові колодязі, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

Інше (розшифрувати), од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Заміна, усього, у тому числі, од.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

ГРП, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

ШГРП, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

домові регулятори тиску, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

засувки на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

конденсатозбірники, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 

компенсатори, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

газові колодязі, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 

Інше (розшифрувати), од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО по розділу II, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

Розділ III. Транспортні засоби спеціального призначення 

1 

Модернізація, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Техпереозброєння, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Придбання, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО по розділу III, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

Розділ IV. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу 

1 

Придбання та встановлення дублюючих приладів обліку газу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Упровадження систем дистанційного зняття показів лічильників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО по розділу IV, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

Розділ V. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання 

1 

Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Одориметри, газоаналізатори, електричні прилади для служб ЕХЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Диспетчеризація, дистанційне зняття показників режимів транспортування газу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО по розділу V, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

Розділ VI. Інше 

 

(Розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

УСЬОГО по розділу VI, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

УСЬОГО, у тому числі:
(I + II + III + IV + V + VI)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 


Керівник підприємства 

М. П. 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний інженер 

 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

__________
(Дата підпису інвестиційної програми керівником підприємства) 

 

 


 

Додаток 1.3 


Затверджено
       ________
                            (підпис)
       ________     20__ року
                  (дата затвердження)
______
(П. І. Б. уповноваженої особи статутом газотранспортного підприємства, підпис)
"____"
            (Повна назва газотранспортного підприємства)
М. П. 

Погоджено
    ________
                       (підпис)
    ________ 20__ року
                 (дата погодження)
__________
(П. І. Б. уповноваженої особи установи (організації), що погоджує
                                Інвестиційну програму, підпис)
"_________"
 (Повна назва установи (організації), що погоджує Інвестиційну
                                               програму)
М. П. 


Інвестиційна програма

газотранспортного підприємства
"__"
на 20__ рік

N з/п 

Назва робіт 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 

Джерело фінансування (окремо по кожному виду робіт) 

ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка) 

Примітка 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

Усього в кількісному виразі, одиниці 

Усього обсяг фінансування, тис. грн. з ПДВ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Розділ I. Магістральні трубопроводи 

1 

Реконструкція, усього, км, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Капремонт, усього, км, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Заміна, км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу I, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

Розділ II. Споруди на магістральних трубопроводах 

1 

Реконструкція, усього, у тому числі, од.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Компресорні станції, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

ГРС, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Інше (розшифрувати), од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Капремонт, усього, у тому числі, шт.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Компресорні станції, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

ГРС, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Інше (розшифрувати), од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Заміна, усього, у тому числі, од.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Компресорні станції, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

ГРС, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Інше (розшифрувати), од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу II, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

Розділ III. Транспортні засоби спеціального призначення 

1 

Модернізація, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Техпереозброєння, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Придбання, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу III, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

Розділ IV. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу 

1 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу IV, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

Розділ V. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем транспортування газу 

1 

Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану магістральних трубопроводів та споруд на них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Одориметри, газоаналізатори, електричні прилади для служб ЕХЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Диспетчеризація, дистанційне зняття показників режимів транспортування газу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу V, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

Розділ VI. Інше 

 

(Розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу VI, у т. ч.: 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

УСЬОГО, у тому числі:
(I + II + III + IV + V + VI)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок прибутку 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

 

за рахунок інших джерел 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 


Керівник підприємства 

М. П. 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний інженер 

 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

__________
(Дата підпису інвестиційної програми керівником підприємства) 

 

 


 

Додаток 2.1 


Інформація щодо виконання Інвестиційної програми на 20__ рік

газопостачального підприємства

"__________"
(назва підприємства)
станом на 1 20__ року

N з/п 

Назва робіт 

Обсяг фінансування у звітному кварталі (тис. грн. з ПДВ) 

Відсоток виконання 

Обсяг фінансування з початку дії програми (тис. грн. з ПДВ) 

Відсоток виконання 

Обсяг виконання в кількісному виразі у звітному кварталі (од.) 

Відсоток виконання 

Обсяг виконання в кількісному виразі з початку дії програми (од.) 

Відсоток виконання 

Джерело фінансування (окремо по кожному виду робіт) 

Пояснення щодо недовиконання/
перевиконання у вартісному та/або кількісному виразі (зазначити номер додатка в пояснювальній записці)
 

План 

Факт 

План 

Факт 

План 

Факт 

План 

Факт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Розділ I. Транспортні засоби спеціального призначення 

1 

Модернізація, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Техпереозброєння, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Придбання, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу I, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Облік природного газу 

1 

Придбання та встановлення дублюючих приладів обліку газу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Впровадження систем дистанційного зняття показів лічильників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Облаштування сервісних центрів для проведення повірки газових лічильників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу II, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Інше 

 

(Розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу III, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО, у тому числі: (I + II + III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник підприємства 

М. П. 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний інженер 

 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

__________
(Дата підпису керівником підприємства звіту щодо виконання інвестиційної програми)

 

 


 

Додаток 2.2 


Інформація щодо виконання Інвестиційної програми на 20__ рік

газорозподільного підприємства

"__________"
(назва підприємства)
станом на 1 20__ року

N з/п 

Назва робіт 

Обсяг фінансування в звітному кварталі (тис. грн. з ПДВ) 

Відсоток виконання 

Обсяг фінансування з початку дії програми (тис. грн. з ПДВ) 

Відсоток виконання 

Обсяг виконання в кількісному виразі у звітному кварталі (од.) 

Відсоток виконання 

Обсяг виконання в кількісному виразі з початку дії програми (од.) 

Відсоток виконання 

Джерело фінансування (окремо по кожному виду робіт) 

Пояснення щодо недовиконання/
перевиконання у вартісному та/або кількісному виразі (зазначити номер додатка в пояснювальній записці)
 

План 

Факт 

План 

Факт 

План 

Факт 

План 

Факт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Розділ I. Розподільчі газопроводи 

1 

Реконструкція, усього, км, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Капремонт газових мереж, усього, км, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Заміна газових мереж, км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Кільцювання газових мереж, км: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Інше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО по розділу I, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Споруди на розподільчих газопроводах 

1 

Реконструкція, усього, у тому числі, од.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

ГРП, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

ШГРП, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

домові регулятори тиску, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

засувки на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

конденсатозбірники, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

компенсатори, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

газові колодязі, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

Інше (розшифрувати), од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Капремонт, усього, у тому числі, шт.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

ГРП, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

ШГРП, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

домові регулятори тиску, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

засувки на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

конденсатозбірники, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

компенсатори, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 

газові колодязі, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

Інше (розшифрувати), од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Заміна, усього, у тому числі, од.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

ГРП, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

ШГРП, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

домові регулятори тиску, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

засувки на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

конденсатозбірники, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 

компенсатори, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

газові колодязі, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 

Інше (розшифрувати), од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО по розділу II, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Транспортні засоби спеціального призначення 

1 

Модернізація, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Техпереозброєння, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Придбання, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО по розділу III, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу 

1 

Придбання та встановлення дублюючих приладів обліку газу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Упровадження систем дистанційного зняття показів лічильників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО по розділу IV, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання 

1 

Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Одориметри, газоаналізатори, електричні прилади для служб ЕХЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Диспетчеризація, дистанційне зняття показників режимів транспортування газу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО по розділу V, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VI. Інше 

 

(Розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО по розділу VI, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО, у тому числі:
(I + II + III + IV + V + VI)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник підприємства 

М. П. 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний інженер 

 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

__________
(Дата підпису керівником підприємства звіту щодо виконання інвестиційної програми)

 

 


 

Додаток 2.3 


Інформація щодо виконання Інвестиційної програми на 20__ рік

газотранспортного підприємства

"__________"
(назва підприємства)
станом на 1 20__ року

N з/п 

Назва робіт 

Обсяг фінансування у звітному кварталі (тис. грн. з ПДВ) 

Відсоток виконання 

Обсяг фінансування з початку дії програми (тис. грн. з ПДВ) 

Відсоток виконання 

Обсяг виконання в кількісному виразі у звітному кварталі (од.) 

Відсоток виконання 

Обсяг виконання в кількісному виразі з початку дії програми (од.) 

Відсоток виконання 

Джерело фінансування (окремо по кожному виду робіт) 

Пояснення щодо недовиконання/
перевиконання у вартісному та/або кількісному виразі (зазначити номер додатка в пояснювальній записці)
 

План 

Факт 

План 

Факт 

План 

Факт 

План 

Факт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Розділ I. Магістральні трубопроводи 

1 

Реконструкція, усього, км, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Капремонт, усього, км, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Заміна, км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому об'єкту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу I, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Споруди на магістральних трубопроводах 

1 

Реконструкція, усього, у тому числі, од.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Компресорні станції, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

ГРС, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Інше (розшифрувати), од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Капремонт, усього, у тому числі, шт.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Компресорні станції, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

ГРС, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Інше (розшифрувати), од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Заміна, усього, у тому числі, од.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Компресорні станції, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

ГРС, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Інше (розшифрувати), од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу II, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Транспортні засоби спеціального призначення 

1 

Модернізація, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Техпереозброєння, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Придбання, од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому ТЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу III, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Заходи спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу 

1 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу IV, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем транспортування газу 

1 

Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану магістральних трубопроводів та споруд на них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Одориметри, газоаналізатори, електричні прилади для служб ЕХЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Диспетчеризація, дистанційне зняття показників режимів транспортування газу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифрувати по кожному окремому приладу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу V, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VI. Інше 

 

(Розшифрувати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу VI, у т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО, у тому числі: (I + II + III + IV + V + VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник підприємства 

М. П. 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний інженер 

 


(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

__________
(Дата підпису керівником підприємства звіту щодо виконання інвестиційної програми)

 

 


 

Додаток 3.1 


"_________"
           (назва підприємства)
 


Зведена інформація щодо фінансування Інвестиційної програми на 20__ рік газопостачальним підприємством
станом на 1 20__ року

N
з/п
 

Розділи 

Обсяг фінансування у звітному кварталі (тис. грн. з ПДВ) 

Відсоток виконання 

Обсяг фінансування з початку дії програми (тис. грн. з ПДВ) 

Відсоток виконання 

План 

Факт 

План 

Факт 

Транспортні засоби спеціального призначення, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

II 

Облік природного газу, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

III 

Інше, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО, у тому числі: (I + II + III) 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 


Відповідальна особа на підприємстві за виконання
програми (посада, П. І. Б., контактний телефон)
 

 
 Керівник підприємства 

М. П. 


(підпис) 


(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 


(П. І. Б.) 

Виконавець
тел.:
 

 


(підпис) 


(П. І. Б.) 


 

Додаток 3.2 


"_________"
           (назва підприємства)
 


Зведена інформація щодо виконання Інвестиційної програми на 20__ рік газорозподільного підприємства
станом на 1 20__ року

N
з/п
 

Цільові напрямки 

Обсяг фінансування у звітному кварталі (тис. грн. з ПДВ) 

Відсоток виконання 

Обсяг фінансування з початку дії програми (тис. грн. з ПДВ) 

Відсоток виконання 

План 

Факт 

План 

Факт 

Розподільчі газопроводи, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

II 

Споруди на розподільчих газопроводах, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

III 

Транспортні засоби спеціального призначення, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

IV 

Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

VI 

Інше, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО, у тому числі: (I + II + III + IV + V + VI) 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 


Відповідальна особа на підприємстві за виконання
програми (посада, П. І. Б., контактний телефон)
 

 
 Керівник підприємства 

М. П. 


(підпис) 


(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 


(П. І. Б.) 

Виконавець
тел.:
 

 


(підпис) 


(П. І. Б.) 


 

Додаток 3.3 


"_________"
           (назва підприємства)
 


Зведена інформація щодо виконання Інвестиційної програми на 20__ рік газотранспортного підприємства
станом на 1 20__ року

N
з/п
 

Цільові напрямки 

Обсяг фінансування у звітному кварталі (тис. грн. з ПДВ) 

Відсоток виконання 

Обсяг фінансування з початку дії програми (тис. грн. з ПДВ) 

Відсоток виконання 

План 

Факт 

План 

Факт 

Магістральні трубопроводи, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

II 

Споруди на магістральних трубопроводах, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

III 

Транспортні засоби спеціального призначення, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

IV 

Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем транспортування газу, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

VI 

Інше, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО, у тому числі: (I + II + III + IV + V + VI) 

 

 

 

 

 

 

за рахунок амортизаційних відрахувань 

 

 

 

 

 

 

за рахунок прибутку 

 

 

 

 

 

 

за рахунок інших джерел 

 

 

 

 

 

 


Відповідальна особа на підприємстві за виконання
програми (посада, П. І. Б., контактний телефон)
 

 
 Керівник підприємства 

М. П. 


(підпис) 


(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 


(П. І. Б.) 

Виконавець
тел.:
 

 


(підпис) 


(П. І. Б.) 


 

Додаток 4.1 


"_________"
           (назва підприємства)
 


Інформація щодо фактично нарахованих та отриманих коштів за надані послуги газопостачального підприємства та щодо інших джерел фінансування
станом на 1 20__ року

I. Фактично нараховані та отримані кошти за надані послуги газопостачального підприємства

 

Фактично нараховані кошти у звітному кварталі за надані послуги, тис. грн. з ПДВ ("фактичний обсяг постачання за звітний квартал" Х "відповідну статтю структури тарифів") 

Фактично отримані кошти у звітному кварталі за надані послуги, тис. грн. з ПДВ (кошти, що надійшли на рахунок підприємства за фактично надані послуги за звітний квартал) 

Фактично нараховані кошти з початку дії програми за надані послуги, тис. грн. з ПДВ ("фактичний обсяг постачання з початку дії програми" Х "відповідну статтю структури тарифів") 

Фактично отримані кошти з початку дії програми за надані послуги, тис. грн. з ПДВ (кошти, що надійшли на рахунок підприємства за фактично надані послуги з початку дії програми) 

стаття "амортизаційні відрахування" 

 

 

 

 

стаття "прибуток" 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 


II. Інші джерела фінансування

 

Плановано кошти на фінансування Інвестиційної програми у звітному кварталі,
тис. грн. з ПДВ
 

Фактично отримані кошти на фінансування Інвестиційної програми у звітному кварталі,
тис. грн. з ПДВ
 

Плановано кошти на фінансування Інвестиційної програми з початку дії програми,
тис. грн. з ПДВ
 

Фактично отримані кошти на фінансування Інвестиційної програми з початку дії програми,
тис. грн. з ПДВ
 

кошти від здійснення діяльності, пов'язаної з ліцензованим видом діяльності 

 

 

 

 

кошти від здійснення діяльності, не пов'язаної з ліцензованим видом діяльності 

 

 

 

 

операційні витрати 

 

 

 

 

залучені та/або запозичені кошти 

 

 

 

 

інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 


Керівник підприємства 

М. П. 


(підпис) 


(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 


(П. І. Б.) 

Виконавець
тел.: 

 


(підпис) 


(П. І. Б.) 


 

Додаток 4.2 


"_________"
           (назва підприємства)
 


Інформація щодо фактично нарахованих та отриманих коштів за надані послуги газорозподільного підприємства
станом на 1 20__ року

I. Фактично нараховані та отримані кошти за надані послуги газорозподільного підприємства

 

Фактично нараховані кошти у звітному кварталі за надані послуги, тис. грн. з ПДВ ("фактичний обсяг розподілу за звітний квартал" Х "відповідну статтю структури тарифів") 

Фактично отримані кошти у звітному кварталі за надані послуги, тис. грн. з ПДВ (кошти, що надійшли на рахунок підприємства за фактично надані послуги за звітний квартал) 

Фактично нараховані кошти з початку дії програми за надані послуги, тис. грн. з ПДВ ("фактичний обсяг розподілу з початку дії програми" Х "відповідну статтю структури тарифів") 

Фактично отримані кошти з початку дії програми за надані послуги, тис. грн. з ПДВ (кошти, що надійшли на рахунок підприємства за фактично надані послуги з початку дії програми) 

стаття "амортизаційні відрахування" 

 

 

 

 

стаття "прибуток" 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 


II. Інші джерела фінансування

 

Плановано кошти на фінансування Інвестиційної програми у звітному кварталі,
тис. грн. з ПДВ
 

Фактично отримані кошти на фінансування Інвестиційної програми у звітному кварталі,
тис. грн. з ПДВ
 

Плановано кошти на фінансування Інвестиційної програми з початку дії програми,
тис. грн. з ПДВ
 

Фактично отримані кошти на фінансування Інвестиційної програми з початку дії програми,
тис. грн. з ПДВ
 

кошти від здійснення діяльності, пов'язаної з ліцензованим видом діяльності 

 

 

 

 

кошти від здійснення діяльності, не пов'язаної з ліцензованим видом діяльності 

 

 

 

 

операційні витрати 

 

 

 

 

залучені та/або запозичені кошти 

 

 

 

 

інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 


Керівник підприємства 

М. П. 


(підпис) 


(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 


(П. І. Б.) 

Виконавець
тел.: 

 


(підпис) 


(П. І. Б.) 


 

Додаток 4.3 


"_________"
           (назва підприємства)
 


Інформація щодо фактично нарахованих та отриманих коштів за надані послуги газотранспортного підприємства
станом на 1 20__ року

I. Фактично нараховані та отримані кошти за надані послуги газотранспортного підприємства

 

Фактично нараховані кошти у звітному кварталі за надані послуги, тис. грн. з ПДВ ("фактичний обсяг розподілу за звітний квартал" Х "відповідну статтю структури тарифів") 

Фактично отримані кошти у звітному кварталі за надані послуги, тис. грн. з ПДВ (кошти, що надійшли на рахунок підприємства за фактично надані послуги за звітний квартал) 

Фактично нараховані кошти з початку дії програми за надані послуги, тис. грн. з ПДВ ("фактичний обсяг розподілу з початку дії програми" Х "відповідну статтю структури тарифів") 

Фактично отримані кошти з початку дії програми за надані послуги, тис. грн. з ПДВ (кошти, що надійшли на рахунок підприємства за фактично надані послуги з початку дії програми) 

стаття "амортизаційні відрахування" 

 

 

 

 

стаття "прибуток" 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 


II. Інші джерела фінансування

 

Плановано кошти на фінансування Інвестиційної програми у звітному кварталі,
тис. грн. з ПДВ
 

Фактично отримані кошти на фінансування Інвестиційної програми у звітному кварталі,
тис. грн. з ПДВ
 

Плановано кошти на фінансування Інвестиційної програми з початку дії програми,
тис. грн. з ПДВ
 

Фактично отримані кошти на фінансування Інвестиційної програми з початку дії програми,
тис. грн. з ПДВ
 

кошти від здійснення діяльності, пов'язаної з ліцензованим видом діяльності 

 

 

 

 

кошти від здійснення діяльності, не пов'язаної з ліцензованим видом діяльності 

 

 

 

 

операційні витрати 

 

 

 

 

залучені та/або запозичені кошти 

 

 

 

 

інше (розшифрувати) 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 


Керівник підприємства 

М. П. 


(підпис) 


(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 


(П. І. Б.) 

Виконавець
тел.: 

 


(підпис) 


(П. І. Б.) 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали