НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 25 травня 2017 року N 706

м. Київ

Про затвердження Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

Відповідно до законів України "Про природні монополії", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Порядок формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
25 травня 2017 року N 706

ПОРЯДОК
формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює механізм розроблення, затвердження, погодження, подання, розгляду, схвалення і виконання інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифу на послугу з захоронення побутових відходів за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб'єктами.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів природних монополій, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (далі - ліцензіати).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

виробничі інвестиції з прибутку - певна частка прибутку, що утворюється від господарської діяльності ліцензіата і направляється для фінансування заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, спрямованих на розвиток виробництва;

джерела фінансування інвестиційної програми та/або інвестиційного плану (далі - джерела фінансування) - кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності з надання послуги з захоронення побутових відходів, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, зокрема амортизаційні відрахування, витрати на здійснення заходів з рекультивації полігона/звалища та/або черги полігона/звалища, виробничі інвестиції з прибутку (кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану) та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов'язаної і не пов'язаної з ліцензованим видом діяльності (власні кошти), позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти тощо;

заходи - придбавання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг, оптимізацію технологічних витрат та втрат, підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва, рекультивацію й утримання полігона/звалища після закриття та інші операції, реалізація яких буде мати вплив щодо зміни складових тарифу;

звітний період - щоквартально та за підсумками року в період дії інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

інвестиційний план - річний план надходження та використання коштів для реалізації заходів у складі інвестиційної програми або окремо, згідно з яким формується інвестиційна складова тарифу на планований період;

інвестиційна програма - план реалізації заходів і їх цільового фінансування на прогнозний період для підвищення рівня надійності та економічної роботи основних фондів, який містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку ліцензіата, будівництва, підвищення рівня екологічної безпеки об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

перехідний період - період, визначений Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів щодо обов'язкової оснащеності полігона/звалища відповідним обладнанням та устаткуванням;

планований період - період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифу, у структурі якого передбачаються відповідні джерела фінансування для виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

прогнозний період - строк, на який розроблено інвестиційну програму та який дорівнює планованому періоду або перевищує його, але не більший граничного терміну реалізації інвестиційної програми;

результативні показники - показники, визначені за підсумками аналізу (комерційного, технічного, фінансового, економічного аналізу ризиків тощо), що характеризують результати виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану та на підставі яких здійснюється оцінка ефективності та доцільності використання коштів, передбачених фінансовим планом для досягнення її мети та реалізації завдань.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг".

2. Розроблення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіатів, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення, модернізацію), рекультивацію та утримання після закриття об'єктів захоронення побутових відходів, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, виплат за договорами фінансового лізингу та інших зобов'язань, які планується використати для фінансування зазначених цілей у прогнозному періоді, ліцензіат розробляє інвестиційну програму, до складу якої на планований період включається інвестиційний план, і забезпечує їх затвердження, погодження, схвалення.

У разі якщо термін реалізації передбачених заходів не перевищує планованого періоду, ліцензіат розробляє інвестиційний план і забезпечує його затвердження, погодження, схвалення.

2.2. Інвестиційна програма та/або інвестиційний план формується відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів, вартість яких є орієнтовною та зазначається без урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ), і має містити:

1) титульний аркуш інвестиційної програми за формою, наведеною в додатку 1, а для інвестиційного плану за формою, наведеною в додатку 2;

2) зміст інвестиційної програми та/або інвестиційного плану за формою, наведеною в додатку 3;

3) інформаційну картку суб'єкта господарювання до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану за формою, наведеною в додатку 4;

4) фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми за формою, наведеною в додатку 5 (вимагається для інвестиційних програм);

5) інвестиційний план надходження і використання коштів у планованому періоді за формою, наведеною в додатку 6;

6) план витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційного плану для врахування у структурі тарифів на 12 місяців за формою, наведеною в додатку 7, і розрахованих відповідно до структури чинних та/або планованих тарифів;

7) пояснювальну записку, яка має містити:

коротку інформацію про суб'єкта господарювання;

висновки щодо необхідності впровадження заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими;

зведений аналіз економії витрат за їх складовими;

аналіз впливу результатів реалізації заходів на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у планованому та прогнозному періоді за формою, наведеною в додатку 8;

розрахунок оцінки економічної ефективності інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

узагальнену характеристику суб'єкта господарювання у сфері захоронення побутових відходів за формою, наведеною в додатку 9;

звіт результатів експертного обстеження місць видалення відходів за формою, наведеною в додатку 10;

8) опис заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану на планований та прогнозний період, який має містити:

техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження за кожним заходом окремо для заходів, які передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення);

опис заходів, по яких складено проектно-кошторисну документацію, оформлений у скороченому вигляді із зазначенням запропонованого проектом рішення та розрахунком строку окупності й економічного ефекту від впровадження запропонованого заходу інвестиційної програми та/або інвестиційного плану (у випадку неможливості надаються обґрунтовані пояснення), копію пояснювальної записки до проекту, затверджений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта, спорудження якого передбачено інвестиційною програмою та/або інвестиційним планом на планований період, та відомості ресурсів до нього;

копію звіту щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на планований період відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI);

опис заходів, за якими планується придбавання обладнання та матеріалів, оформлений у вигляді обґрунтування спрямованості, необхідності, розрахунку строку окупності й економічного ефекту та вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій (не менше двох) або звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій, закупівля яких передбачена в інвестиційній програмі та/або інвестиційному плані, загальною вартістю однотипного обладнання більше 10 тис. грн (у разі наявності єдиного заводу-виробника ліцензіат також має надати цінові пропозиції офіційних представників в Україні іноземних заводів-виробників);

9) у разі планування отримання позики, кредиту для фінансування заходів, передбачених інвестиційною програмою та/або інвестиційним планом на планований або прогнозний період, надаються:

письмове техніко-економічне обґрунтування взяття позики, кредиту (бізнес-план);

прогнозний графік фінансування;

розрахунок очікуваного результату від реалізації заходів та доцільності їх фінансування за рахунок отриманої позики;

графік погашення відсотків та позики, кредиту;

аналіз впливу на структуру тарифу у прогнозному періоді;

10) зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми та/або інвестиційного плану у сфері ліцензованої діяльності, зокрема щодо:

забезпечення системою контролю й обліку прийому відходів на захоронення та вилученої з них вторинної сировини;

зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів;

забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів;

зменшення обсягів захоронення неперероблених побутових відходів та витрат на технологічні потреби;

підвищення якості послуг із захоронення побутових відходів;

підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

2.3. Технологічна та телекомунікаційна система контролю й обліку прийому на захоронення відходів та вилученої з них вторинної сировини на всіх етапах захоронення побутових відходів включається до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану як першочерговий захід.

2.4. У разі передбачення заходів, для впровадження яких необхідна розробка проектної документації на реалізацію робіт, запланованих на майбутні періоди, до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану включаються кошти на таку розробку в обсягах, розрахованих відповідно до вимог державних будівельних норм і стандартів, із обґрунтуванням вартості розробки проектної документації.

2.5. Обсяги інвестицій визначаються, виходячи з:

оцінки довгостроковості експлуатації полігона/звалища;

технічного стану основних фондів;

принципів екологічної, соціальної, економічної ефективності та доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням їх впливу на рівень тарифів.

2.6. Планування заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану у першу чергу базується на заходах, передбачених:

програмою поводження з побутовими відходами;

схемою санітарного очищення населеного пункту та/або населених пунктів району, області;

звітом результатів експертного обстеження місць видалення відходів;

результативними показниками.

Заходи, фінансування яких передбачається за рахунок бюджетних коштів та які включаються до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, повинні бути передбачені відповідними державними програмами, програмами органів місцевого самоврядування населених пунктів та направлені на оновлення основних фондів і забезпечення екологічної безпеки.

2.7. У межах інвестиційної програми та/або інвестиційного плану забороняється проведення розрахунків для погашення кредиторської заборгованості або витрат, що були здійснені до періоду, на який розроблено інвестиційну програму та/або інвестиційний план.

2.8. Умовами для врахування в інвестиційному плані обсягу позичкових та/або залучених коштів є річні витрати ліцензіата з повернення цих коштів, які не можуть перевищувати суму гарантованих джерел фінансування на планований період, таких як:

амортизаційні відрахування;

сума очікуваного економічного ефекту після впровадження заходів у планованому періоді;

інші гарантовані надходження.

2.9. При коригуванні діючого тарифу на послугу з захоронення побутових відходів для своєчасного забезпечення на полігоні/звалищі виконання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів у перехідний період ліцензіат може розробити інвестиційний план, який формується відповідно до вимог цього Порядку, а заходи визначаються згідно зі звітом результатів експертного обстеження місць видалення відходів ліцензіата.

3. Затвердження і погодження інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

3.1. Розроблена з дотриманням вимог цього Порядку інвестиційна програма на планований та прогнозний період підлягає обговоренню в населених пунктах, які користуються послугами з захоронення побутових відходів ліцензіата, відповідно до порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

3.2. Відповідно до відкритого обговорення інвестиційна програма затверджується ліцензіатом згідно з його установчими документами та погоджується органом місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на адміністративно-територіальну одиницю, загальний обсяг утворених і спрямованих на захоронення побутових відходів якої складає не менше 10 % загального річного обсягу захоронення побутових відходів ліцензіата.

3.3. Інвестиційний план розробляється ліцензіатом з дотриманням вимог цього Порядку, затверджується згідно з його установчими документами та погоджується відповідним виконавчим органом місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на адміністративно-територіальну одиницю, загальний обсяг утворених і спрямованих на захоронення побутових відходів якої складає не менше 10 % загального річного обсягу захоронення побутових відходів ліцензіата, та до повноважень якого віднесено вирішення питань поводження з побутовими відходами.

3.4. У разі залучення для виконання заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану бюджетного фінансування затверджені і погоджені інвестиційна програма та/або інвестиційний план також повинні бути узгоджені з відповідним розпорядником бюджетних коштів у частині підтвердження зазначених та запланованих обсягів бюджетного фінансування.

3.5. Погоджені згідно з цим розділом інвестиційна програма та/або інвестиційний план подаються суб'єктом господарювання на розгляд та схвалення до НКРЕКП.

4. Розгляд та схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

4.1. Щороку, не пізніше ніж за два місяці до дати початку планованого періоду, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву за формою, наведеною в додатку 11, щодо схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану разом з документами, передбаченими пунктом 4.2 цієї глави.

4.2. До заяви суб'єкта господарювання додаються такі документи:

1) затверджені і погоджені інвестиційна програма та/або інвестиційний план, розроблені відповідно до вимог Порядку, на паперовому та електронному носіях;

2) копії документів фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності) за два роки на дату останньої звітної дати, складені за формами, наведеними в наказі Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (Положення N 73), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868, та засвідчені суб'єктом господарювання у встановленому законодавством порядку;

3) обґрунтовуючі матеріали до звіту результатів експертного обстеження місць видалення відходів;

4) інформаційна згода посадової особи суб'єкта господарювання на обробку персональних даних за формою, наведеною в додатку 12.

4.3. Сторінки інвестиційної програми та/або інвестиційного плану повинні бути пронумеровані, прошнуровані, кількість прошнурованих аркушів засвідчена ліцензіатом у встановленому законодавством порядку.

4.4. Числова інформація в інвестиційній програмі та/або інвестиційному плані та звітах щодо їх виконання зазначається з точністю до двох знаків після коми, а якщо ціла частина числа дорівнює нулю - з точністю до двох значущих знаків після коми.

4.5. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, засвідчуються суб'єктом господарювання у встановленому законодавством порядку.

4.6. За результатами попереднього розгляду в разі встановлення невідповідності поданої заяви та документів вимогам цього Порядку заява до розгляду не приймається, про що НКРЕКП вмотивованим листом письмово повідомляє ліцензіата протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви.

4.7. Після усунення виявлених невідповідностей заява про схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану може знову подаватися суб'єктом господарювання на розгляд до НКРЕКП.

4.8. Заява про схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану протягом двадцяти робочих днів розглядається НКРЕКП щодо:

1) обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, залучення кредитних та інших коштів окремо по кожному заходу інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, включаючи строк окупності та визначення економічного і соціального ефекту від упровадження зазначених заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану та досягнутих результативних показників;

2) обґрунтування вартості запланованих заходів, що передбачені інвестиційною програмою та/або інвестиційним планом;

3) визначення джерел фінансування інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, розрахованих відповідно до розрахунку структури тарифу, та інших надходжень на планований та прогнозний періоди.

4.9. У разі необхідності до розгляду інвестиційної програми та/або інвестиційного плану НКРЕКП залучаються фахівці, консультанти, експерти. Проведення додаткових експертиз до загального терміну розгляду заяви не включаються.

4.10. Для отримання додаткової інформації до поданих документів НКРЕКП може направляти суб'єкту господарювання листа, відповідь на який ліцензіат має надати протягом десяти робочих днів з дня його отримання. Розгляд заяви продовжується на строк, необхідний для отримання відповіді на запит.

4.11. За результатами розгляду інвестиційної програми та/або інвестиційного плану НКРЕКП в установленому порядку приймає рішення про схвалення.

4.12. Схвалені НКРЕКП інвестиційна програма та/або інвестиційний план оформлюються ліцензіатом щонайменше у чотирьох примірниках. Протягом тижня один примірник та його копія в електронній формі надаються до апарату НКРЕКП, другий примірник та його копія в електронній формі - до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні, третій - залишається у ліцензіата, четвертий і всі наступні - до відповідного органу, що здійснював погодження інвестиційної програми та/або інвестиційного плану.

Електронна форма схвалених НКРЕКП інвестиційної програми та/або інвестиційного плану оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті протягом тижня з дня прийняття рішення НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану і зберігається на ньому протягом строку дії інвестиційної програми та/або інвестиційного плану та не менше трьох років після його закінчення.

4.13. Кошти, передбачені на реалізацію схвалених НКРЕКП інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, включаються суб'єктом господарювання до розрахунку тарифу на захоронення побутових відходів.

5. Виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

5.1. Ліцензіат зобов'язаний виконувати схвалені НКРЕКП інвестиційну програму та/або інвестиційний план у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

5.2. Виконаними вважаються об'єкти, введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо їх виконання підтверджено актами виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору та якщо здійснено оплату відповідно до цих актів.

5.3. При неповному виконанні ліцензіатом інвестиційної програми та/або інвестиційного плану за звітний період надалі першочергово здійснюється фінансування заходів з будівництва, модернізації, реконструкції і заходів зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат та екологічної безпеки.

5.4. При зміні (збільшенні або зменшенні) вартості виконання заходів, передбачених схваленими інвестиційною програмою та/або інвестиційним планом, до 5 % ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між заходами в межах схвалених інвестиційної програми та/або інвестиційного плану за умови незмінності фізичних обсягів цих заходів.

5.5. У випадку фактичного збільшення або зменшення фінансування відповідно до визначених джерел ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану згідно з цим Порядком у частині уточнення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

5.6. Профінансованими вважаються заходи інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами.

5.7. У разі недофінансування заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану планового періоду з причин, незалежних від ліцензіата, ліцензіат може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми та/або інвестиційного плану.

5.8. Об'єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленими інвестиційною програмою та/або інвестиційним планом чи передбачені в меншій кількості, не враховуються як виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану.

6. Порядок надання звітів щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

6.1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану ліцензіата, оформлений згідно з додатком 13 до цього Порядку, в електронній формі та на паперових носіях надається ліцензіатом до центрального апарату НКРЕКП і територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні щокварталу та за підсумками року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Сторінки звіту щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів засвідчується підписом керівника ліцензіата або уповноваженої ним особи.

6.2. У разі неповного виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану до звіту надається пояснювальна записка щодо причин неповного виконання.

6.3. Електронна форма звіту щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та зберігається на ньому не менше трьох років.

6.4. Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми та/або інвестиційного плану здійснюється шляхом аналізу звітів щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану й актів планових та позапланових перевірок діяльності ліцензіата.

7. Відповідальність за невиконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

7.1. При невиконанні суб'єктом господарювання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану за підсумками звітного періоду НКРЕКП розглядає питання щодо порушення суб'єктом господарювання відповідних ліцензійних умов.

7.2. За результатами розгляду НКРЕКП у межах повноважень приймає рішення щодо застосування санкцій до суб'єкта господарювання відповідно до вимог законодавства та/або зменшення діючих тарифів суб'єкта господарювання шляхом вилучення зі структури тарифів невикористаних коштів, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми та/або інвестиційного плану.

НКРЕКП приймає рішення з урахуванням наданих суб'єктом господарювання пояснень щодо причин невиконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану.

8. Внесення змін до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану і надання інформації

8.1. У разі виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівель у зв'язку з особливими економічними, соціальними, правовими чи іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівель, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право протягом планованого періоду звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, надавши відповідні обґрунтування.

8.2. Зміни до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану вносяться згідно з цим Порядком.

8.3. Ліцензіат відповідає за достовірність наданої ним до НКРЕКП інформації згідно з законодавством.

 

Начальник Управління з
питань формування та реалізації
державної політики у сфері
поводження з побутовими відходами

О. Кострикін

 

Додаток 1
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

                         СХВАЛЕНО
     Постанова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
     енергетики та комунальних послуг

_ N ________

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

__________
                   (посадова особа ліцензіата)

__________
                    (підпис)                  (П. І. Б.)

"___" 20__ року

                          ПОГОДЖЕНО

_
  (найменування органу місцевого самоврядування)

_
                                (посадова особа)

_
                    (підпис)                          (П. І. Б.)

            "___" 20__ року

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

__________
(найменування ліцензіата)
на 20__ - 20__ роки

 

Додаток 2
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

                          СХВАЛЕНО
     Постанова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
      енергетики та комунальних послуг

N ________

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

__________
                    (посадова особа ліцензіата)

__________
                   (підпис)                       (П. І. Б.)

"___" 20__ року

                      ПОГОДЖЕНО

_
     (найменування виконавчого органу місцевого
                                самоврядування)

_
                                (посадова особа)

_
                  (підпис)                         (П. І. Б.)

          "___" 20__ року

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

__________
(найменування ліцензіата)
на 12 місяців 20__ - 20__ років

 

Додаток 3
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

Зміст інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

1. ____     ______ с.

2. ____     ______ с.

3. ____     ______ с.

4. ____     ______ с.

5. ____     ______ с.

 

Додаток 4
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

Інформаційна картка суб'єкта господарювання до інвестиційної програми та/або інвестиційного плану станом на "___" ___________ 20__ року

_______
(найменування суб'єкта господарювання)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найменування суб'єкта господарювання

 

Рік заснування

 

Форма власності

 

Місце знаходження

 

Код за ЄДРПОУ

 

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада

 

Тел., факс, e-mail

 

Ліцензія на _
                                              (N, дата видачі)

 

Статутний капітал суб'єкта господарювання, тис. грн

 

Початкова балансова вартість активів по підприємству, усього, тис. грн

 

Початкова балансова вартість активів, пов'язаних із захороненням побутових відходів, тис. грн

 

Залишкова балансова вартість активів по підприємству на кінець звітного 20__ року, усього, тис. грн

 

Залишкова балансова вартість активів, пов'язаних із захороненням побутових відходів, на кінець звітного 20__ року, усього, тис. грн

 

Амортизаційні відрахування за останній звітний 20__ рік за даними бухгалтерського обліку, тис. грн

 

Амортизаційні відрахування за останній звітний 20__ рік за даними податкового обліку, тис. грн

 

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ ТА/АБО ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

Цілі інвестиційної програми та інвестиційного плану

 

Строки реалізації інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

 

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі та/або інвестиційному плані, знаходиться ліцензіат

 

Головні етапи реалізації інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ТА/АБО ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПЛАНОМ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

 

власні кошти

 

позичкові кошти

 

залучені кошти

 

бюджетні кошти

 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій)

Нове будівництво

 

Реконструкція

 

Капітальний ремонт

 

Технічне переоснащення

 

Придбання основних засобів виробничого призначення

 

Рекультивація та утримання полігона/звалища після закриття

 

Повернення позичкових та інших залучених коштів

 

Інші заходи

 

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА/АБО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПЛАНУ

Чиста приведена вартість

 

Внутрішня норма дохідності

 

Дисконтований період окупності

 

Індекс прибутковості

 

Керівник
підприємства


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 5
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

    ПОГОДЖЕНО
(уповноважений орган)

   ЗАТВЕРДЖЕНО
(керівник підприємства)

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 20__ - 20__ роки

________
(назва підприємства)

N
з/п

Найме-
нування заходу
(пооб'єктно)

Загальна вартість заходу, тис. грн (без ПДВ)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий та прогнозований період, тис. грн (без ПДВ)

Строк корисної експ-
луатації (років)

N аркуша обґрун-
товуючих матеріалів

Еконо-
мічний ефект (тис. грн / рік)

усього

у тому числі:

загальна сума

у тому числі:

плановий період (20__ рік)

прогнозований період (рік)

вартість робіт з розроблення проектно-
кошторисної документації

вартість будівельно-
монтажних робіт

вартість обладнання та матеріалів

залишкова вартість виконання заходу

фінансові витрати

інші прямі витрати

амор-
тизаційні відра-
хування

виробничі інвестиції з прибутку

позич-
кові кошти

інші залучені кошти, у т. ч.

бюджетні кошти (не підля-
гають повер-
ненню)

підля-
гають повер-
ненню

не підлягають повер-
ненню

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Усього

20__

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

НОВЕ БУДІВНИЦТВО

1.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 1

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

РЕКОНСТРУКЦІЯ

2.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 2

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

3.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 3

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

4.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 4

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ПРИДБАВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

5.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 5

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ТА УТРИМАННЯ ПОЛІГОНА/ЗВАЛИЩА ПІСЛЯ ЗАКРИТТЯ

6.1

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 6

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ІНШІ ЗАХОДИ

7.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 7

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділами 1 - 7

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ

8.1

Зарахування коштів

8.1.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Відсотки на зарахований капітал

8.2.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 8

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділами 1 - 8

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИЧКОВИХ ТА ІНШИХ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ, ВИКОРИСТАНИХ НА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

9.1

Погашення тіла кредиту

9.1.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9.1

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Відсотки за користування кредитними коштами

9.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Виплати за договорами фінансової оренди

9.3.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9.3

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4

Відсотки за договорами фінансової оренди

9.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9.4

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5

Повернення інших залучених коштів

9.5.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9.5

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6

Винагорода або відсотки за користування іншими залученими коштами

9.6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9.6

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за інвестпрограмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний виконавець (посада)

____
(підпис)

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 6
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

    ПОГОДЖЕНО
(уповноважений орган)

  ЗАТВЕРДЖЕНО
(керівник підприємства)

Інвестиційний план надходження і використання коштів у плановому періоді 20__ - 20__ років

________
(назва підприємства)

N
з/п

Найме-
нування заходу

Загальна вартість заходу, тис. грн (без ПДВ)

Фінансовий план надходження коштів на виконання інвестиційного плану за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

Графік надходжень коштів для здійснення заходів у плановому періоді, тис. грн (без ПДВ)

Строк кори-
сної експ-
луа-
тації (років)

N аркуша обґрун-
товую-
чих мате-
ріалів

Еконо-
мічний ефект (тис. грн / рік)

усьо-
го

у тому числі:

зага-
льна сума

у тому числі:

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

зага-
лом за 12 міся-
ців

вартість робіт з розроб-
лення проектно-
кошто-
рисної доку-
ментації

вартість буді-
вельно-
мон-
тажних робіт

вартість облад-
нання та мате-
ріалів

залиш-
кова вартість вико-
нання заходу

фінан-
сові вит-
рати

інші прямі вит-
рати

аморти-
заційні відра-
хування

вироб-
ничі інвес-
тиції з при-
бутку

пози-
кові кошти

інші залучені кошти, у т. ч.

бюд-
жетні кошти (не підля-
гають повер-
ненню)

підля-
гають повер-
ненню

не підля-
гають повер-
ненню

1 мі-
сяць

2 мі-
сяць

3 мі-
сяць

усьо-
го

4 мі-
сяць

5 мі-
сяць

6 мі-
сяць

усьо-
го

7 мі-
сяць

8 мі-
сяць

9 мі-
сяць

усьо-
го

10 мі-
сяць

11 мі-
сяць

12 мі-
сяць

усьо-
го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1

НОВЕ БУДІВНИЦТВО

1.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 1

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

РЕКОНСТРУКЦІЯ

2.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 2

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

3.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 3

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

4.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 4

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ПРИДБАВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

5.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 5

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ТА УТРИМАННЯ ПОЛІГОНА/ЗВАЛИЩА ПІСЛЯ ЗАКРИТТЯ

6.1

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 6

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 7

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділами 1 - 7

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ

8.1

Зарахування коштів

8.1.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Відсотки на зарахований капітал

8.2.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 8

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділами 1 - 8

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИЧКОВИХ ТА ІНШИХ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ, ВИКОРИСТАНИХ НА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

9.1

Погашення тіла кредиту

9.1.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9.1

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Відсотки за користування кредитними коштами

9.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Виплати за договорами фінансової оренди

9.3.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9.3

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4

Відсотки за договорами фінансової оренди

9.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9.4

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5

Повернення інших залучених коштів

9.5.1

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9.5

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6

Винагорода або відсотки за користування іншими залученими коштами

9.6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9.6

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний виконавець (посада)

____
(підпис)

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 7
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційного плану для врахування у структурі тарифів

на 12 місяців з ___ 20__ року

N
з/п

Складові інвестиційного плану

Кошти, що враховуються у структурі тарифів на планований період, за джерелами фінансування, грн (без ПДВ)

Сума залучених позичкових коштів, що підлягають поверненню, та відсотків за їх користування

Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню, та відсотків за їх користування

загальна сума

у тому числі:

фінансові витрати

інші прямі витрати

амортизаційні відрахування

виробничі інвестиції з прибутку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Нове будівництво

 

Х

Х

 

 

 

 

2

Реконструкція

 

Х

Х

 

 

 

 

3

Капітальний ремонт

 

Х

Х

 

 

 

 

4

Технічне переоснащення

 

Х

Х

 

 

 

 

5

Придбавання основних засобів виробничого призначення

 

Х

Х

 

 

 

 

6

Рекультивація та утримання полігона/звалища після закрита

 

Х

 

 

 

 

 

7

Інші заходи

 

Х

Х

 

 

 

 

Усього за розділами 1 - 7

 

Х

 

 

 

 

 

8

Зарахування коштів до спеціального резервного фонду, у т. ч.:

 

Х

Х

 

 

Х

Х

8.1

зарахування коштів

 

Х

Х

 

 

Х

Х

8.2

відсотки на зарахований капітал

 

Х

Х

 

 

Х

Х

Усього за розділом 8

 

Х

Х

 

 

Х

Х

9

Повернення позичкових та інших залучених коштів, використаних на оновлення основних фондів, та відсотків за користування цими коштами, усього, у т. ч.:

 

 

Х

 

 

 

 

9.1

погашення тіла кредиту

 

Х

Х

 

 

Х

Х

9.2

відсотки за користування кредитними коштами

 

 

Х

Х

Х

 

Х

9.3

виплати за договорами фінансової оренди

 

Х

Х

 

 

Х

Х

9.4

відсотки за договорами фінансової оренди

 

 

Х

Х

Х

 

 

9.5

повернення інших залучених коштів

 

Х

Х

 

 

Х

Х

9.6

винагорода або відсотки за користування іншими залученими коштами

 

 

Х

Х

Х

Х

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

__
(підпис)

___________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Фінансовий директор (головний бухгалтер)

__
(підпис)

___________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відповідальна особа на підприємстві
за виконання інвестиційного плану

 
__
(підпис)

 
___________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 8
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

АНАЛІЗ
впливу результатів реалізації заходів на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у планованому та прогнозному періодах

(без податку на додану вартість)

N
з/п

Показник

Код рядка

Прогнозний період (за кожним роком окремо на період дії інвестиційної програми та/або інвестиційного плану)

ураховано у визначеній економічно обґрунтованій собівартості

після реалізації інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

відхилення

усього, тис. грн

грн/м куб.

грн/т

усього, тис. грн

грн/м куб.

грн/т

усього, тис. грн

грн/м куб.

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Виробнича собівартість, усього, у тому числі:

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

паливно-мастильні матеріали

003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

матеріали для ремонту засобів механізації

004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

електроенергія на технологічні потреби

005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

доставка ґрунту

006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату

007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6

інші прямі матеріальні витрати

008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

прямі витрати на оплату праці

009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

витрати на здійснення заходів системи моніторингу та заходів екологічної безпеки

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4

витрати на здійснення заходів з рекультивації

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5

інші прямі витрати

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Загальновиробничі витрати

016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

витрати на оплату праці

017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

інші витрати

019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Адміністративні витрати

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

витрати на оплату праці

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

інші витрати

023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Витрати на збут

024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

витрати на оплату праці

025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

інші витрати

027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Інші операційні витрати

028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Фінансові витрати

029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Усього витрат повної собівартості*

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Планований прибуток*

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

податок на прибуток

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

чистий прибуток, у тому числі:

033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1

дивіденди

034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2

резервний фонд (капітал)

035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4

інше використання прибутку

037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Вартість захоронення побутових відходів для споживачів за відповідним тарифом

038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Обсяг послуги з захоронення побутових відходів (тис. м куб., тис. т)

039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Тариф на послугу з захоронення побутових відходів, грн за 1 м куб. (1 т)

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник підприємства

_______
(підпис)

__________
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

 

Додаток 9
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

Узагальнена характеристика суб'єкта господарювання у сфері захоронення побутових відходів станом на 20__ рік

_
(найменування суб'єкта господарювання)

I. Розділ

N
з/п

Інформаційні дані

Одиниці виміру

Кількісний показник

1

Кількість населених пунктів, які охоплені послугою полігона/звалища з захоронення побутових відходів, у т. ч.:

од.

 

2

    міста

од.

 

3

    селища міського типу

од.

 

4

    села

од.

 

5

Чисельність населення в зоні відповідальності полігона/звалища, усього, у т. ч.:

осіб

 

6

    міста

осіб

 

7

    селища міського типу

осіб

 

8

    села

осіб

 

9

Чисельність населення в зоні відповідальності полігона/звалища, охоплена послугою з захоронення побутових відходів, усього, у т. ч.:

осіб

 

10

    у містах

осіб

 

11

    у селищах міського типу

осіб

 

12

    у селах

осіб

 

13

Кількість абонентів, усього, у т. ч.:

од.

 

14

    населення

од.

 

15

    бюджет

од.

 

16

    інші

од.

 

17

Кількість багатоповерхових будинків у зоні відповідальності полігона/звалища

од.

 

18

Кількість квартир у багатоповерхових будинках

од.

 

19

Кількість мешканців у багатоповерхових будинках

осіб

 

20

Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти), охоплених послугою з вивезення побутових відходів

од.

 

21

Кількість будівель індивідуальної забудови в зоні відповідальності полігона/звалища

од.

 

22

Кількість мешканців у будівлях індивідуальної забудови

осіб

 

23

Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) в зоні відповідальності полігона/звалища

од.

 

24

Кількість полігонів/звалищ на балансі підприємства, з них:

од.

 

25

    діючі

од.

 

26

    не діючі

од.

 

27

Площа земельних ділянок, відведених для захоронення відходів на полігонах/звалищах, усього, з них:

га

 

28

    діючі

га

 

29

    не діючі

га

 

30

Обсяги захоронення відходів на полігонах/звалищах, передбачені проектом, з них на:

 

х

31

    діючих

тис. м куб.

 

тис. т

 

32

    не діючих

тис. м куб.

 

тис. т

 

33

Фактичні обсяги захоронених відходів на полігонах/звалищах станом на _________ 20__ рік з початку експлуатації, з них на:

 

х

34

    діючих

тис. м куб.

 

тис. т

 

35

    не діючих

тис. м куб.

 

тис. т

 

36

Обсяги відходів, що спрямовані при завезенні на полігон на сортування, за __ місяців 20__ року, усього, у т. ч.:

тис. т

 

37

    неперероблені побутові відходи

тис. т

 

38

    інші відходи

тис. т

 

39

    відходи, що підлягають знешкодженню

тис. т

 

40

Обсяги відходів, що спрямовуються на захоронення після сортування, за __ місяців 20__ року, усього, у т. ч.:

тис. м куб.

 

тис. т

 

41

    перероблених побутових відходів

тис. т

 

42

    неперероблених побутових відходів

тис. т

 

43

    інших відходів

тис. т

 

44

    відходи, що підлягають знешкодженню

тис. т

 

45

Обсяги вторинної сировини та відходи, що отримані після сортування, за __ місяців 20__ року, усього, у т. ч.:

тис. т

 

46

    вторинна сировина від побутових відходів

тис. т

 

47

    побутові відходи, що підлягають видаленню

тис. т

 

48

    вторинна сировина від інших відходів

тис. т

 

49

    інші відходи, що підлягають видаленню

тис. т

 

50

Обсяги відходів, що відправлено на знешкодження, за __ місяців 20__ року, усього, у т. ч.:

тис. т

 

51

    від перероблених побутових відходів

тис. т

 

52

    від неперероблених побутових відходів

тис. т

 

53

    від інших відходів

тис. т

 

54

Обсяги відходів, що відправлено на утилізацію, за __ місяців 20__ року, усього, у т. ч.:

тис. т

 

55

    від перероблених побутових відходів

тис. т

 

56

    від неперероблених побутових відходів

тис. т

 

57

    від інших відходів

тис. т

 

58

Обсяги побутових відходів, фактично зібраних та вивезених від споживача, за ___ місяців 20__ року, усього, у т. ч.:

тис. м куб.

 

тис. т

 

59

    населення

тис. м куб.

 

тис. т

 

60

    бюджет

тис. м куб.

 

тис. т

 

61

    інші

тис. м куб.

 

тис. т

 

62

Обсяги реалізованих споживачам послуг з захоронення побутових відходів за __ місяців 20__ року, усього, у т. ч.:

тис. м куб.

 

тис. т

 

63

    населення

тис. м куб.

 

тис. т

 

64

    бюджет

тис. м куб.

 

тис. т

 

65

    інші

тис. м куб.

 

тис. т

 

66

Діючий тариф на послугу з вивезення побутових відходів за категоріями споживачів:

 

х

67

    населення

грн/м кв.

 

грн/м куб.

 

грн/т

 

68

    бюджет

грн/м куб.

 

грн/т

 

69

    інші

грн/м куб.

 

грн/т

 

70

Вартість послуги/тарифу на захоронення побутових відходів у структурі тарифу з вивезення побутових відходів за категоріями споживачів:

 

х

71

    населення

грн/м куб.

 

грн/т

 

72

    бюджет

грн/м куб.

 

грн/т

 

73

    інші

грн/м куб.

 

грн/т

 

74

Собівартість послуги з вивезення побутових відходів станом на ________ 20__ року за категоріями споживачів:

 

х

75

    населення

грн/м куб.

 

грн/т

 

76

    бюджет

грн/м куб.

 

грн/т

 

77

    інші

грн/м куб.

 

грн/т

 

78

Собівартість послуги з захоронення побутових відходів станом на _________ 20__ року за категоріями споживачів:

 

х

79

    населення

грн/м куб.

 

грн/т

 

80

    бюджет

грн/м куб.

 

грн/т

 

81

    інші

грн/м куб.

 

грн/т

 

82

Розмір екологічного податку за розміщення відходів:

 

х

83

I класу небезпеки відходів

грн/т

 

84

II класу небезпеки відходів

грн/т

 

85

III класу небезпеки відходів

грн/т

 

86

IV класу небезпеки відходів

грн/т

 

87

Сума сплаченого за __ місяців 20__ року екологічного податку за розміщення відходів, усього, у т. ч.:

тис. грн

 

88

I класу небезпеки відходів

тис. грн

 

89

II класу небезпеки відходів

тис. грн

 

90

III класу небезпеки відходів

тис. грн

 

91

IV класу небезпеки відходів

тис. грн

 

92

Коефіцієнт до ставок екологічного податку залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

коеф.

 

93

Застосування корегуючого коефіцієнту збільшення ставок екологічного податку за розміщення відходів на полігоні, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря

коеф.

 

94

Середня облікова кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуги з захоронення побутових відходів

од.

 

II. Розділ

 

Назва населених пунктів, які користуються послугами з захоронення побутових відходів ліцензіата:

Населення (чол.)

1. Місто

1.1

 

 

2. Селище міського типу

2.1

 

 

3. Село

3.1

 

 

______
Керівник підприємства


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

______
Фінансовий директор (головний бухгалтер)


(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 10
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

__________
                (посадова особа ліцензіата)

__________
                 (підпис)                      (П. І. Б.)

"___" 20__ року

Звіт результатів експертного обстеження місць видалення відходів*

N
з/п

Показник

Од. вим.

Кількісний показник

N сторінки обґрунтовуючих матеріалів

1

Кадастровий N земельної ділянки, на якій розташований полігон/звалище

N

 

 

2

Діючий полігон/звалище

так/ні**

 

 

3

Не діючий полігон/звалище

так/ні

 

 

4

Будується

так/ні

 

 

5

Площа земельної ділянки, відведеної для полігона/звалища

га

 

 

6

Проектний строк експлуатації полігона/звалища

років

 

 

7

Строк роботи полігона/звалища з початку експлуатації

років

 

 

8

Проектна висота шару захоронення відходів на полігоні/звалищі

м

 

 

9

Фактична висота шару захоронення відходів на полігоні/звалищі

м

 

 

11

Проектні потужності обсягів захоронення

тис. м куб.

 

 

тис. т

 

 

12

Фактичний обсяг захоронення відходів з початку експлуатації станом на __ 20__ рік

тис. м куб.

 

 

тис. т

 

 

13

Прийнято обсяг відходів за 20__ рік

тис. м куб.

 

 

тис. т

 

 

14

Прийнято обсяг відходів за 20__ рік

тис. м куб.

 

 

тис. т

 

 

15

Прийнято обсяг відходів за 20__ рік

тис. м куб.

 

 

тис. т

 

 

16

Прийнято обсяг відходів за __ місяців 20__ року, усього, у т. ч.:

тис. м куб.

 

 

тис. т

 

 

17

    перероблених побутових відходів

тис. м куб.

 

 

тис. т

 

 

18

    неперероблених побутових відходів

тис. м куб.

 

 

тис. т

 

 

19

    інших відходів, у т. ч.:

тис. м куб.

 

 

тис. т

 

 

20

    відходи від догляду за рослинами

тис. т

 

 

21

    відходи, отримані у процесі очищення вулиць, урн, місць загального використання

тис. т

 

 

22

    відходи торгівлі та ринків змішані

тис. т

 

 

23

    будівельні відходи

тис. т

 

 

24

    відходи овочів та фруктів

тис. т

 

 

25

    полова зернова

тис. т

 

 

26

    аспіраційні відходи

тис. т

 

 

27

    папір та картон пакувальні зіпсовані (які не підлягають утилізації)

тис. т

 

 

28

    поліетилен низького тиску некондиційний

тис. т

 

 

29

    відходи виробництва виробів гумових та пластмасових

тис. т

 

 

30

    відходи шкіри (обрізки від шкіряних виробів)

тис. т

 

 

31

    відходи тканини

тис. т

 

 

32

    матеріали, речовини чи продукти, які виробник або постачальник оголошує відходами

тис. т

 

 

33

    відпрацьовані шини

тис. т

 

 

34

    скло

тис. т

 

 

35

    брухт чорних металів

тис. т

 

 

36

    відходи, що підлягають знешкодженню

тис. т

 

 

37

Дата введення полігона/звалища в експлуатацію

рік

 

 

38

Дата виведення полігона/звалища з експлуатації

рік

 

 

39

Строк, на який розраховано роботу полігона/звалища

років

 

 

40

Особливості розташування полігона/звалища в рельєфі:

 

х

 

41

  рівнинний

так/ні

 

 

42

  схиловий

так/ні

 

 

43

  вододільний

так/ні

 

 

44

  ярово-балковий

так/ні

 

 

45

  котлованний

так/ні

 

 

46

  кар'єрний

так/ні

 

 

47

  гірський

так/ні

 

 

48

  змішаний

так/ні

 

 

49

Технічне оснащення полігона/звалища:

так/ні

 

 

50

  під'їзна дорога

так/ні

 

 

51

  ділянка складування ТПВ

так/ні

 

 

52

  господарська зона

так/ні

 

 

53

  інженерні споруди і комунікації

так/ні

 

 

54

  автомобільні ваги

так/ні

 

 

55

  оглядова вишка

так/ні

 

 

56

  наявність обладнання для брикетування

так/ні

 

 

57

  наявність карт для складування брикетів

так/ні

 

 

58

  ділянка складування ТПВ

так/ні

 

 

59

  комплекс гідротехнічних споруд:

так/ні

 

 

60

    для захисту від затоплення дощовими та талими водами

так/ні

 

 

61

    для запобігання потрапляння фільтрату в зовнішні водовідвідні споруди

так/ні

 

 

62

  наявність зонування господарської зони:

так/ні

 

 

63

    зона виробничого призначення

так/ні

 

 

64

    зона адміністративно-побутового призначення

так/ні

 

 

65

  наявність твердого покриття в зонах

так/ні

 

 

66

  наявність освітлення в зонах

так/ні

 

 

67

  наявність в'їзду з боку полігона/звалища ТПВ

так/ні

 

 

68

  контрольно-пропускний пункт у господарській зоні

так/ні

 

 

69

  склад паливно-мастильних матеріалів у господарській зоні

так/ні

 

 

70

  склади будматеріалів/спецодягу/господарського інвентаря в господарській зоні

так/ні

 

 

71

  пожежні резервуари в господарській зоні

так/ні

 

 

72

  резервуар питної води в господарській зоні

так/ні

 

 

73

  очисні споруди в господарській зоні

так/ні

 

 

74

  наявність зволоження

так/ні

 

 

75

  наявність огорожі

так/ні

 

 

76

  система збирання та утилізації біогазу

так/ні

 

 

77

  дренажна система для збирання та відведення фільтрату

так/ні

 

 

78

  наявність проекту рекультивації земель

так/ні

 

 

79

  захисний екран поверхні полігона/звалища

так/ні

 

 

80

  проведення дезодорації/дезінфекції/дезінсекції/дератизації

так/ні

 

 

81

  забезпечення заходів з пожежної безпеки

так/ні

 

 

82

  забезпечення засобами механізації:

так/ні

 

 

83

    бульдозерами

так/ні

 

 

84

    катками-ущільнювачами

так/ні

 

 

85

    екскаваторами

так/ні

 

 

86

    інша важка техніка

так/ні

 

 

87

    поливально-мийні машини

так/ні

 

 

88

  наявність протифільтраційних екранів

так/ні

 

 

89

  забезпечення вилучення з відходів вторинної сировини:

так/ні

 

 

90

    механічне

так/ні

 

 

91

    ручне

так/ні

 

 

92

Наявність системи моніторингу та забезпечення заходів екологічної безпеки:

так/ні

 

 

93

  контроль стану підземних і поверхневих водних об'єктів

так/ні

 

 

94

  атмосферного повітря

так/ні

 

 

95

  ґрунтів, рослин

так/ні

 

 

96

  шумового навантаження в зоні можливого негативного впливу полігона ТПВ

так/ні

 

 

97

Наявність контрольно-дезінфікуючої зони для проїзду транспортних засобів

так/ні

 

 

98

Наявність спеціального звукового та акустичного обладнання для відлякування птахів

так/ні

 

 

99

Наявність паспорта полігона/звалища

так/ні

 

 

ВИСНОВОК

1

Відповідність полігона/звалища вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

так/ні

 

 

2

Заходи, які необхідно виконати для відповідності полігона/звалища вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

 


* Звіт заповнюється за кожним полігоном або звалищем окремо.

** У колонці "кількісний показник" відповідь відображається відповідно: "так" - 1; "ні" - 0.

Експерт будівельний з технічного
обстеження будівель та споруд

 
____

 
(________)
                       П. І. Б.

Кваліфікаційний сертифікат серія ___ N _
(додається копія сертифіката, завірена експертом)

Експерт будівельний з охорони
здоров'я та навколишнього середовища

 
____

 
(_________)
                       П. І. Б.

Кваліфікаційний сертифікат серія ___ N _
(додається копія сертифіката, завірена експертом)

 

Додаток 11
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗАЯВА
щодо схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

_______
(повне найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання)
________
(дата видачі ліцензій суб'єкта господарювання)

Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану на 20__ - 20__ роки суб'єкта господарювання у сфері захоронення побутових відходів.
Заява та документи, що додаються до неї, містять достовірну інформацію.

До заяви додаються: _______
_

Керівник підприємства

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

Додаток 12
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, , при наданні
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

даних до _____
                                                                          (найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

__
        (прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

"___" 20__ року
(дата)

 

Додаток 13
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

Звіт щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

___________
Найменування ліцензіата

Звітний період
Прогнозний період

з _________ до _________
з _________ до _________

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану за звітний період

N
з/п

Складові інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

Заплановано профінансувати на плановий період, тис. грн (без ПДВ), у тому числі:

Виконання за звітний період (з наростаючим підсумком з початку року)

Недовикористано коштів, тис. грн (без ПДВ)
(4 - 3)

загальна сума

фінансові витрати

інші прямі витрати

амортизаційні відрахування

виробничі інвестиції з прибутку

позичкові кошти

інші залучені кошти, у т. ч.

бюджетні кошти (не підлягають поверненню)

фінансування

виконання робіт згідно з актами виконаних робіт

уведення в експлуатацію

підлягають поверненню

не підлягають поверненню

заплановано, тис. грн (без ПДВ)

виконано, тис. грн (без ПДВ)

%

заплановано, тис. грн (без ПДВ)

виконано, тис. грн (без ПДВ)

%

заплановано, тис. грн (без ПДВ)

виконано, тис. грн (без ПДВ)

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Нове будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Реконструкція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Капітальний ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Технічне переоснащення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Придбання основних засобів виробничого призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Рекультивація та утримання полігонів/звалищ після закриття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інші заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділами 1 - 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Зарахування коштів до спеціального резервного фонду, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

зарахування коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

відсотки на зарахований капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділами 1 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Повернення позичкових та інших залучених коштів, використаних на оновлення основних фондів, усього, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

погашення тіла кредиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

відсотки за користування кредитними коштами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

виплати за договорами фінансової оренди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4

відсотки за договорами фінансової оренди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5

повернення інших залучених коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6

винагорода або відсотки за користування іншими залученими коштами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства
(або особа, яка виконує його обов'язки)

"___" 20__ року

__
(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

2. Детальний звіт про виконання заходів інвестиційної програми та/або інвестиційного плану

                                                                за звітний період ___ квартал 20__ року
                                                                                           (найменування ліцензіата)

тис. грн (без ПДВ)

N
з/п

Найменування заходу

Вартість незавершених робіт на дату початку прогнозного періоду

Профінансовано з початку року (включаючи централізовані поставки), усього

Використано коштів

Освоєно капіталовкладень

Незавершене будівництво на кінець звітного періоду

Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівниц-
твом об'єкта

Введення основних засобів (з наростаючим підсумком)

Пояснення

використано коштів, усього

у т. ч.:

використано на централізовані поставки, включаючи аванси

план освоєння капітало-
вкладень на звітний період (наростаючим підсумком)

факт освоєння капітало-
вкладень на звітний період (з наростаючим підсумком)

усього

у т. ч.

будівельно-
монтажні роботи

обладнання

інше*

за актами виконаних робіт

обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані

план уведення основних засобів на звітний період

фактично введено основних засобів за звітний період

усього

у т. ч.

усього

у т. ч.

усього

у т. ч.

аванси

аванси

аванси

ПВР

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-


* Ураховуються проектно-вишукувальні роботи (ПВР), пусконалагоджувальні роботи (ПНР), шеф-монтажні роботи (ШМР) тощо.

Керівник підприємства
(або особа, яка виконує його обов'язки)

__
(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" 20__ року

3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом за звітний період

N
з/п

Найменування продукції

Ціна за одиницю,
тис. грн
(з ПДВ)

Усього,
тис. грн
(з ПДВ)

Дата укладення договору

Вид процедури закупівлі

Постачальник продукції

Виробник продукції

Додаткова інформація

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1

Нове будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Реконструкція

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Капітальний ремонт

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Технічне переоснащення

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Придбавання основних засобів виробничого призначення

 

 

 

 

 

 

 

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Рекультивація та утримання полігона/звалищ після закриття

 

 

 

 

 

 

 

6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інші заходи

 

 

 

 

 

 

 

7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства
(або особа, яка виконує його обов'язки)

__
(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" 20__ року
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали