КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 жовтня 2017 р. N 751

Київ

Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам

Відповідно до пункту 47 частини першої та частини другої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок і правила проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. N 751

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам

Загальні питання

1. Ці Порядок і правила визначають механізм проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій, які претендують на призначення, а також призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно під час провадження ними діяльності з оцінки відповідності третім особам (далі - обов'язкове страхування).

2. У цих Порядку і правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про страхування" та "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII).

3. Суб'єктами обов'язкового страхування є:

1) страховики - фінансові установи, які отримали ліцензію на проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам;

2) страхувальники - органи з оцінки відповідності та визнані незалежні організації, які претендують на призначення або вже призначені на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту;

3) треті особи - особи, яким заподіяно шкоду внаслідок неналежного виконання органом з оцінки відповідності або визнаною незалежною організацією, які призначені на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту, відповідних завдань з оцінки відповідності.

4. Предметом договору обов'язкового страхування є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з обов'язком страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок неналежного провадження ним діяльності з оцінки відповідності.

Страхові ризики і страхові випадки, виключення із страхових випадків

5. Страховими ризиками є дія чи бездіяльність страхувальника, вчинена під час виконання ним завдань з оцінки відповідності в період дії договору обов'язкового страхування та внаслідок якої може бути заподіяна шкода третім особам.

6. Страховим випадком є подія, передбачена договором обов'язкового страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування третій особі.

Страховим випадком відповідно до цих Порядку і правил є настання професійної відповідальності страхувальника за заподіяння третім особам шкоди внаслідок неналежного провадження ним в період дії договору обов'язкового страхування діяльності з оцінки відповідності. Факт настання страхового випадку встановлюється на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної страхувальником та погодженої страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи.

7. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок подання особою, що звернулася до страхувальника, неправдивої інформації щодо будь-якого питання, пов'язаного з проведенням оцінки відповідності, недійсних та/або підроблених документів.

Розміри страхових сум і страхових тарифів. Визначення розміру та виплата страхового відшкодування

8. Страхова сума встановлюється за згодою сторін, але не може бути меншою 1000-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому укладається договір обов'язкового страхування.

Розмір страхового відшкодування становить:

на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, - 60 відсотків страхової суми, у тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:

- у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла), - 500000 (п'ятсот тисяч) гривень;

- у разі встановлення третій особі I, II і III групи інвалідності - відповідно 350000 (триста п'ятдесят тисяч), 250000 (двісті п'ятдесят тисяч) і 150000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень;

- за кожний день непрацездатності третьої особи - у розмірі 1/15 мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року, але не більше ніж 100000 (сто тисяч) гривень за весь час втрати працездатності;

на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, - 40 відсотків страхової суми.

9. Максимальний розмір страхового тарифу з розрахунку на один рік страхування становить:

0,1 відсотка страхової суми, якщо договором обов'язкового страхування передбачено встановлення франшизи у розмірі 0 відсотків;

0,03 відсотка страхової суми, якщо договором обов'язкового страхування передбачається встановлення франшизи.

Розмір франшизи (частини збитків, що не відшкодовується страховиком) визначається за згодою сторін у договорі обов'язкового страхування, але не може перевищувати 1 відсотка розміру страхової суми.

10. У разі настання страхового випадку страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі заподіяної третій особі шкоди, визначеному судовим рішенням, що набрало законної сили, або письмовою вимогою (претензією) третьої особи, визнаною страхувальником та погодженою страховиком. Сума всіх страхових відшкодувань за договором обов'язкового страхування не може перевищувати зазначену в ньому страхову суму.

Якщо за одним страховим випадком суд визнав потерпілими кілька осіб, страховик виплачує страхове відшкодування пропорційно сумам, визначеним судом для відшкодування кожній потерпілій особі, або, якщо судом не визначено такі суми, - пропорційно кількості потерпілих третіх осіб.

11. Страхове відшкодування здійснюється страховиком відповідно до договору обов'язкового страхування на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або письмової вимоги (претензії) третьої особи, визнаної страхувальником та погодженої страховиком.

12. У разі настання страхового випадку страхувальник подає страховику копію судового рішення, що набрало законної сили, або визнану ним письмову вимогу (претензію) третьої особи протягом 10 робочих днів з дня їх отримання страхувальником.

13. Прийняття страховиком рішення щодо виплати страхового відшкодування або відмови у виплаті страхового відшкодування здійснюється на підставі письмової заяви від третьої особи про виплату страхового відшкодування за встановленою страховиком формою, до якої додаються:

1) копія судового рішення, що набрало законної сили або письмової вимоги (претензії) третьої особи, визнаної страхувальником та погодженої страховиком, згідно з якими виникає обов'язок страхувальника відшкодувати заподіяну третій особі шкоду;

2) копія документа, що посвідчує третю особу, - для фізичної особи або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - для юридичних осіб.

14. Підставами для відмови у виплаті страхового відшкодування є:

1) навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір обов'язкового страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням страхувальником або такою особою громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або такої особи встановлюється відповідно до законодавства;

2) вчинення фізичною особою, на користь якої укладено договір обов'язкового страхування, умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;

3) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору обов'язкового страхування або про факт настання страхового випадку;

4) отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх завданні;

5) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

6) інші випадки, передбачені законом.

15. За договором обов'язкового страхування не відшкодовується:

1) шкода, визначена письмовою вимогою (претензією) третьої особи, що визнана страхувальником, але не погоджена страховиком;

2) шкода, заподіяна внаслідок подій, що відбулися до початку або протягом строку дії договору з причин, що виникли до набрання ним чинності;

3) шкода, заподіяна внаслідок військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів, громадянської війни, терористичного акту;

4) шкода, заподіяна страхувальником під час провадження діяльності, на яку в установленому порядку не було отримано рішення про призначення органу з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту, коли дію такого рішення було тимчасово припинено або анульовано чи сферу призначення в частині відповідної діяльності було обмежено;

5) моральна шкода, інші непрямі збитки.

16. Страховик:

1) приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування протягом 15 робочих днів після надходження документів, зазначених у пункті 13 цих Порядку і правил;

2) виплачує страхове відшкодування третій особі протягом 15 робочих днів після складення страхового акта;

3) повідомляє третій особі у письмовій формі про відмову у виплаті страхового відшкодування з обґрунтуванням причин відмови протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.

Укладення договорів обов'язкового страхування

17. Договори обов'язкового страхування укладаються за формою типового договору згідно з додатком строком не менш як на один рік.

Договором обов'язкового страхування встановлюється розширений період тривалістю до десяти років, але не менше трьох років, починаючи від дати закінчення строку дії договору обов'язкового страхування. Виплата страхового відшкодування здійснюється за таких умов:

неналежне провадження страхувальником діяльності з оцінки відповідності, внаслідок чого третій особі була заподіяна шкода, мало місце протягом строку дії договору обов'язкового страхування;

протягом строку дії договору або розширеного періоду, встановленого договором обов'язкового страхування, набрало законної сили судове рішення або третьою особою заявлена письмова вимога (претензії) третьої особи, що визнана страхувальником та погоджена страховиком у зв'язку із заподіянням внаслідок неналежного провадження страхувальником діяльності з оцінки відповідності шкоди.

18. Договори обов'язкового страхування укладаються на підставі письмової заяви страхувальника, складеної за формою, встановленою страховиком, яка містить інформацію про предмет договору та обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику. Відповідальність за достовірність і повноту такої інформації покладається на страхувальника.

У разі зміни ступеня страхового ризику до договорів обов'язкового страхування на підставі заяви однієї із сторін за їх згодою вносяться зміни.

19. Страховий платіж вноситься страхувальником у повному обсязі в розмірі та у строки, зазначені в договорі обов'язкового страхування.

Під час укладання договору обов'язкового страхування страхувальнику може бути надана можливість внести страховий платіж частинами в розмірі та у строки, зазначені в договорі, за умови, що кожна чергова частина вноситься до початку періоду, за який така плата здійснюється.

20. Зміни до договору обов'язкового страхування вносяться за згодою сторін у письмовій формі шляхом укладання додаткових договорів, що є невід'ємною частиною договору обов'язкового страхування.

 

Додаток
до Порядку і правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам

___
(найменування населеного пункту)

___ 20__ р.

Страховик ____
(повне найменування, прізвище, ім'я та по батькові особи,

_,
уповноваженої діяти від імені страховика, серія, номер і дата видачі ліцензії)

з одного боку, та страхувальник __________
                                                                    (повне найменування, прізвище, ім'я та по батькові

_,
особи, уповноваженої діяти від імені страхувальника)

з іншого боку (далі - сторони), відповідно до Законів України "Про страхування", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII) та Порядку і правил проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. N 751, уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1. Предметом договору обов'язкового страхування є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з обов'язком страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок неналежного провадження ним діяльності з оцінки відповідності.

Страхова сума, страховий тариф та страховий платіж

2. Страхова сума становить ______ гривень.
                                                                                                                      (словами)

3. Страховий тариф становить __ відсотків страхової суми.
                                                                                                            (цифрами)

4. Страховий платіж за весь період страхування становить ____ гривень.
                                                                                                         (словами)

Страховий платіж вноситься до ___ 20__ року.

У разі внесення страхового платежу частинами черговий страховий платіж становить гривень і вноситься у строк _.
                 (словами)

При цьому обов'язковою для виконання є вимога про те, що кожний черговий платіж повинен бути внесений до початку настання періоду, за який він вноситься.

Страхові ризики і страхові випадки

5. Страховими ризиками є дія чи бездіяльність страхувальника, вчинена під час виконання ним завдань з оцінки відповідності в період дії договору обов'язкового страхування та внаслідок якої може бути заподіяна шкода третім особам.

6. Страховим випадком є настання професійної відповідальності страхувальника за заподіяння третім особам шкоди внаслідок неналежного провадження ним в період дії договору обов'язкового страхування діяльності з оцінки відповідності. Факт настання страхового випадку встановлюється на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або письмової вимоги (претензії) третьої особи, визнаної страхувальником та погодженої страховиком.

7. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок подання особою, що звернулася до страхувальника, неправдивої інформації щодо будь-якого питання, пов'язаного з проведенням оцінки відповідності, недійсних та/або підроблених документів.

Розмір страхового відшкодування

8. У разі настання страхового випадку страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі заподіяної третій особі шкоди, визначеному судовим рішенням, що набрало законної сили, або письмовою вимогою (претензією) третьої особи, визнаною страхувальником та погодженою страховиком, в межах страхової суми.

Франшиза (частина збитків, що не відшкодовується страховиком) передбачена (умовна/безумовна) в розмірі __________ відсотків страхової суми.
                                                                          (цифрами)

9. Розмір страхового відшкодування становить:

на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, - 60 відсотків страхової суми;

на відшкодування шкоди, заподіяної третій особі внаслідок настання страхового випадку, - 40 відсотків страхової суми.

Сума всіх страхових відшкодувань за цим договором не може перевищувати страхову суму за цим договором.

Якщо за одним страховим випадком суд визнав потерпілими кількох осіб, страховик виплачує страхове відшкодування пропорційно сумам, визначеним судом для відшкодування кожній потерпілій особі, або, якщо судом не визначено такі суми, пропорційно кількості потерпілих третіх осіб.

Порядок та умови здійснення страхового відшкодування

10. Страхове відшкодування здійснюється страховиком відповідно до цього договору на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або письмової вимоги (претензії) третьої особи, визнаної страхувальником та погодженої страховиком.

Цим договором встановлено такий розширений період - _
                                                                                                                                                                         (словами)

років починаючи від дати закінчення строку дії цього договору для отримання третьою особою страхового відшкодування на підставі судового рішення, що набрало законної сили або письмової вимоги (претензії) третьої особи, визнаної страхувальником та погодженої страховиком, за фактом заподіяння третій особі протягом строку дії договору або розширеного періоду, встановленого цим договором, шкоди внаслідок неналежного провадження страхувальником діяльності з оцінки відповідності. Виплата страхового відшкодування здійснюється за умови, що неналежне провадження страхувальником діяльності з оцінки відповідності мало місце протягом строку дії цього договору.

У разі настання страхового випадку страхувальник подає страховику копію судового рішення, що набрало законної сили, або визнану ним письмову вимогу (претензію) третьої особи, протягом десяти робочих днів з дня їх отримання страхувальником.

Для отримання страхового відшкодування третя особа подає страховику письмову заяву про виплату страхового відшкодування за встановленою страховиком формою, до якої додаються:

копія судового рішення, що набрало законної сили, або письмової вимоги (претензії) третьої особи, визнаної страхувальником та погодженої страховиком, згідно з якими виникає обов'язок страхувальника відшкодувати заподіяну третій особі шкоду;

копія документа, що посвідчує третю особу, - для фізичної особи або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - для юридичних осіб.

Страховик:

приймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 15 робочих днів після надходження документів, зазначених в абзацах п'ятому та шостому цього пункту;

виплачує страхове відшкодування протягом 15 робочих днів після складення страхового акта.

Відмова у виплаті страхового відшкодування

11. Підставами для відмови у виплаті страхового відшкодування є:

1) навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір обов'язкового страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням страхувальником або такою особою громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір обов'язкового страхування, встановлюється відповідно до законодавства;

2) вчинення особою, на користь якої укладено договір обов'язкового страхування, умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;

3) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку;

4) отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх завданні;

5) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

6) інші випадки, передбачені законом.

12. За цим договором не відшкодовується:

1) шкода, визначена письмовою вимогою (претензією) третьої особи, що визнана страхувальником, але не погоджена страховиком;

2) шкода, заподіяна внаслідок подій, що відбулися до початку або протягом строку дії договору з причин, що виникли до набрання ним чинності;

3) шкода, заподіяна внаслідок військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів, громадянської війни, терористичного акту;

4) шкода, заподіяна страхувальником під час провадження діяльності, на яку в установленому порядку не було отримано рішення про призначення органу з оцінки відповідності на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту, коли дію такого рішення було тимчасово припинено або анульовано чи сферу призначення в частині відповідної діяльності було обмежено;

5) моральна шкода, інші непрямі збитки.

13. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик повідомляє про це третій особі у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.

Права та обов'язки сторін

14. Страхувальник має право:

1) вимагати від страховика роз'яснень щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу, страхового відшкодування, інших умов страхування;

2) ініціювати внесення змін до цього договору;

3) достроково припинити дію цього договору відповідно до пунктів 26 - 28 цього договору;

4) отримати дублікат цього договору в разі втрати його оригіналу;

5) у разі відмови страховика у страховому відшкодуванні вимагати від нього письмового обґрунтування причин такої відмови;

6) оскаржити відмову страховика у страховому відшкодуванні в судовому порядку.

15. Страхувальник зобов'язаний:

1) своєчасно вносити страхові платежі в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконувати інші умови договору;

2) подати страховику під час укладання договору інформацію про:

усі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і надалі невідкладно, як тільки йому стане відомо про будь-яку зміну ступеня страхового ризику, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту встановлення ним таких змін, письмово інформувати про це страховика;

інші чинні договори обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам;

3) невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з моменту отримання копії судового рішення, що набрало законної сили, або письмової вимоги (претензії) третьої особи до страхувальника про заподіяння їй шкоди, повідомити про це страховику шляхом подання письмового повідомлення за встановленою страховиком формою та подати копії зазначених документів. У разі коли виконання зазначеного обов'язку було неможливим, страхувальник повинен підтвердити це документально;

4) узгоджувати із страховиком рішення про визнання заявленої третьою особою письмової вимоги (претензії) в разі досудового порядку врегулювання спірних питань;

5) вживати заходів до запобігання та зменшення розміру шкоди, що може бути заподіяна внаслідок настання страхового випадку.

16. Страховик має право:

1) перевіряти достовірність поданої страхувальником інформації, ознайомитися з усіма необхідними документами, що дають змогу оцінити страховий ризик;

2) вимагати від страхувальника внесення додаткового страхового платежу в разі підвищення ступеня страхового ризику (зміна в період дії цього договору обставин, що мають істотне значення, інформація про які подана страхувальником під час укладання цього договору, що збільшує імовірність настання страхового випадку та/або розмір шкоди) після внесення змін до цього договору;

3) вимагати (з обґрунтуванням вимоги) від страхувальника документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхового відшкодування;

4) самостійно з'ясовувати причини, проводити розслідування обставин настання страхового випадку, робити запити про відомості, пов'язані з його настанням, до правоохоронних органів, інших підприємств, установ та організацій, які можуть володіти інформацією про причини та обставини настання страхового випадку;

5) відмовити у здійсненні страхового відшкодування у випадках, передбачених законом та цим договором;

6) достроково припинити дію цього договору відповідно до пунктів 26 - 28 цього договору.

17. Страховик зобов'язаний:

1) ознайомити страхувальника з Порядком і правилами проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам;

2) виконувати умови цього договору;

3) надавати на вимогу страхувальника роз'яснення щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу, страхового відшкодування, інших умов страхування;

4) вжити протягом двох робочих днів після того, як йому стане відомо про настання страхового випадку, заходів до оформлення документів, необхідних для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування;

5) здійснити в разі настання страхового випадку страхове відшкодування в передбачений цим договором строк;

6) забезпечити протягом 15 робочих днів після надходження зазначених в абзацах п'ятому та шостому пункту 10 цього договору документів щодо події, яка за умовами цього договору може бути визнана страховим випадком, складення страхового акта;

7) не розголошувати відомостей про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законом;

8) внести за заявою страхувальника в разі здійснення ним заходів, спрямованих на зниження ступеня страхового ризику, зміни до цього договору.

18. Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна одній про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів, інші зміни, що можуть вплинути на виконання обов'язків згідно з цим договором.

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

19. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.

20. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати одержувачу страхового відшкодування неустойки в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більш як 5 відсотків суми заборгованості.

21. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом проведення переговорів, а у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

Строк дії договору

22. Цей договір укладається на один рік та набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом ___ 20__ р., але не раніше дати надходження страхового платежу (першої частини страхового платежу), та діє до 24-ї години 00 хвилин за київським часом ___ 20__ року.

23. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Порядок внесення змін і припинення дії договору

24. Внесення змін до цього договору здійснюється за згодою сторін у письмовій формі шляхом укладання додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

25. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

1) закінчення строку його дії;

2) виконання у повному обсязі страховиком зобов'язань перед страхувальником;

3) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором строки;

4) ліквідації страховика в установленому законодавством порядку;

5) набрання законної сили судовим рішенням про визнання цього договору недійсним;

6) в інших випадках, передбачених законодавством.

26. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію цього договору сторона зобов'язана письмово повідомити іншій стороні не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії цього договору.

27. У разі дострокового припинення на вимогу страхувальника дії цього договору страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення строку дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені за цим договором. Якщо вимога страхувальника щодо дострокового припинення дії цього договору пов'язана з порушенням страховиком умов цього договору, страховик повертає страхувальнику сплачений ним страховий платіж у повному обсязі.

28. У разі дострокового припинення на вимогу страховика дії цього договору страхувальнику повертаються сплачені ним у повному обсязі страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, страховик повертає страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені за цим договором.

29. Нормативні витрати страховика на ведення справи становлять _______ відсотків розміру страхового тарифу.

30. Цей договір може бути визнано недійсним у випадках, передбачених законом.

Інші умови договору

_
_

Місцезнаходження та реквізити сторін

Страховик

Страхувальник

____
            (місцезнаходження та реквізити страховика)

____
____

        (підпис)

_____
           (місцезнаходження та реквізити страхувальника)

_____
_____

       (підпис)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали